QPTD -Thứ Ba, 29/11/2011, 00:23 (GMT+7)
Xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới
Tại Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại!”. Bác Hồ  còn chỉ rõ:

“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

 Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình,
 Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
 Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no...”.
Có thể nói, một nét vĩ đại của Đảng được Bác Hồ khái quát “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, một mặt, nhằm giáo dục, bồi dưỡng, khích lệ tinh thần phấn đấu cao của mọi đảng viên; mặt khác, nhằm đập tan mọi mưu mô xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đáp ứng một nguyện vọng bức thiết của lịch sử là để cứu dân, cứu nước khỏi vòng nô lệ của thực dân và ách áp bức của phong kiến, tiến hành giải phóng dân tộc, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”, rồi dần dần từng bước đi lên CNXH, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; đấy là đạo đức, là văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lãnh đạo nhân dân ta chống lại ách thống trị đó, đấu tranh đòi quyền lợi cho dân nghèo, làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thực hiện quyền tự quyết, quyền độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam, đó là quyền bình đẳng tối thiểu của các dân tộc, các quốc gia trên thế giới; đấy là đạo đức, văn minh quan trọng hàng đầu.
Nói Đảng ta vĩ đại thật, Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Bác Hồ đã chứng minh và nhấn mạnh:
 “Từ ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm, nước ta là một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Trong mấy mươi năm khi chưa có Đảng, tình hình đen tối như không có đường ra.
Từ ngày mới ra đời, Đảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”.
Thế giới cũng đã từng chứng kiến Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh, chống lại chiến tranh hủy diệt vô cùng man rợ do đế quốc Mỹ gây ra, cuối cùng đem lại chiến thắng vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên CNXH. Điều đó làm sáng ngời chân lý  “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” mà Bác Hồ nêu ra.
Có thể nói, Cương lĩnh cách mạng mà Đảng vạch ra từ ngày thành lập cùng với sự phấn đấu bền bỉ, kiên cường non một thế kỷ qua dưới ngọn cờ "độc lập dân tộc gắn liền với CNXH"  là đạo đức, văn minh cao cả nhất, sâu sắc nhất, bao trùm nhất và quán xuyến lâu dài nhất mà Đảng và nhân dân ta phấn đấu thực hiện. Phải vạch trần mưu mô xấu xa và luận điệu bỉ ổi của các thế lực thù địch đối với chế độ XHCN và đối với Đảng ta.
CNXH - với tính cách một chế độ xã hội, khi được xây dựng xong, như Cương lĩnh 1991 của Đảng chỉ ra và khẳng định phải thực hiện cho kỳ được, là sự thể hiện sáng ngời Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Cương lĩnh viết:
“Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội:
- Do nhân dân lao động làm chủ.
- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.
- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.
- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới”.
Như vậy, có thể thấy rằng, xã hội XHCN là một xã hội mang tính nhân đạo rộng lớn và sâu sắc, một xã hội văn minh nhất từ trước tới nay. Dĩ nhiên, chúng ta hiểu rằng từ đây đến lúc xây dựng xong chế độ xã hội tốt đẹp đó còn phải trải qua thời kỳ lâu dài trong lịch sử, và trong quá trình xây dựng có thành công, có vấp váp, chứ không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng cuối cùng nhất định sẽ tiến đến xã hội ưu việt đó. Chế độ xã hội văn minh và cao đẹp ấy là lý tưởng của Đảng ta, không tách rời vai trò tổ chức lãnh đạo của Đảng và nhất định được hiện thực hóa dần dần.
Đảng không phải là một cái gì trừu tượng, mà bao gồm tất cả đảng viên. Lý tưởng của Đảng là lý tưởng của mọi đảng viên, của từng đảng viên. Đạo đức hàng đầu của đảng viên là suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp, đó là độc lập dân tộc và CNXH, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”. Vì vậy, lý tưởng cách mạng của đảng viên là phải suốt đời hy sinh phấn đấu cho lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Bác Hồ đã chỉ rõ: “Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”.
Có thể nói, đạo đức cách mạng được thể hiện trước hết ở chỗ khi có mâu thuẫn giữa lợi ích chung và lợi ích riêng thì phải biết đặt lợi ích chung lên trên. Điều đó cũng có nghĩa là muốn có đạo đức cách mạng thì phải chống chủ nghĩa cá nhân, xây đạo đức cách mạng phải đi đôi với chống chủ nghĩa cá nhân. Chính chủ nghĩa cá nhân là xuất phát điểm và là cơ sở dung dưỡng những tiêu cực xã hội và những tiêu cực trong Đảng. Phải chống chủ nghĩa cá nhân thì mới tạo điều kiện chống tiêu cực xã hội và tiêu cực trong Đảng. Là bộ phận tiên tiến trong xã hội, các đảng viên càng phải là những người có đạo đức cách mạng; hơn nữa, phải luôn luôn phấn đấu là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Và, thực tế cũng dạy rằng, chỉ khi nào có đạo đức cách mạng thì đảng viên mới có thể liên hệ tốt với quần chúng, mới có thể tổ chức quần chúng thực hiện tốt đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và như thế, mỗi đảng viên mới là một tế bào góp phần làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.
Bác Hồ và nhiều chiến sĩ cộng sản tiền bối là những tấm gương sáng tuyệt vời về đạo đức cách mạng, suốt đời tận tụy, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì Đảng, vì dân. Các thế hệ đảng viên ngày nay nguyện ra sức học tập và noi gương sáng tuyệt vời đó, phấn đấu để Đảng ta mãi mãi là đạo đức, là văn minh.
Chúng ta nguyện thực hiện tốt những yêu cầu mà Bác Hồ đã nêu ra:
“Từ nay về sau, tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ phải thường thường ôn lại, tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên:
1. Suốt đời kiên quyết phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
2. Rèn luyện tư tưởng vô sản, sửa chữa những tư tưởng sai lầm. Kiên quyết đứng hẳn trên lập trường giai cấp công nhân, không đứng chân trong chân ngoài.
3. Đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết. Biết đem lợi ích riêng, lợi ích của cá nhân phục tùng lợi ích chung của cách mạng.
4. Tuyệt đối chấp hành nghị quyết và kỷ luật của Đảng.
5. Liên hệ chặt chẽ với quần chúng.
6. Luôn luôn cố gắng học tập, thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình đồng chí mình”.
Xây dựng CNXH là một sứ mệnh trọng đại và lâu dài. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là một phần trên con đường phấn đấu lâu dài đó nhằm có CNXH thực tế và có CNXH đầy đủ. Hơn 20 năm đổi mới, đất nước đã có nhiều biến đổi to lớn; kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; xã hội có nhiều tiến bộ, văn minh. Hiện nay, công cuộc đổi mới đang được đẩy mạnh, triển khai toàn diện và đồng bộ. Đảng ta với tư cách người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đòi hỏi mọi đảng viên phải đi tiên phong trong công cuộc đổi mới đó.
Ngày nay, trong công cuộc đổi mới xây dựng CNXH, chúng ta coi giàu có hợp pháp là phù hợp với quy luật tiến bộ xã hội, phù hợp với đạo đức XHCN, phù hợp với yêu cầu của CNXH. Những chủ trương và biện pháp xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp là mang tính nhân văn rất cao, thuận lòng người. Những thành tựu về mặt này được nhân dân đồng tình ủng hộ, được thế giới hoan nghênh, càng tô thắm thêm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.
Thực hiện đổi mới trên lĩnh vực kinh tế, chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Không thể phủ nhận những tác dụng tích cực, tiến bộ của cơ chế thị trường; tuy nhiên, cơ chế đó cũng phát sinh những vấn đề tiêu cực. Mặt trái, mặt tiêu cực phải kể trước hết là sự phân hóa giàu nghèo trong Đảng và trong xã hội, sự phân hóa giữa thành thị và nông thôn. Đặc biệt là tình trạng suy thoái đạo đức rất nghiêm trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, làm tổn hại đến bản chất của Đảng, làm giảm sút sức chiến đấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong nhân dân. Một biểu hiện của tình trạng suy thoái đạo đức là lối sống chạy theo đồng tiền, dùng sức mạnh của đồng tiền để thay cho chân lý. Chủ nghĩa thực dụng đang có chiều hướng phát triển, kể cả thực dụng chính trị, nịnh trên nạt dưới, dùng tiền để chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng, chạy tội... Tệ nạn tham nhũng, lãng phí, lối sống xa hoa vẫn còn nghiêm trọng.
Cuộc phấn đấu cho “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” đang diễn ra trong điều kiện mới, đang ở vào thời điểm lịch sử quyết liệt. Phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách sâu rộng, liên tục, kiên quyết. Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần kết hợp đổi mới và chỉnh đốn, kết hợp biện pháp giáo dục và biện pháp tổ chức. Cán bộ, đảng viên phải phấn đấu, rèn luyện đủ cả đức lẫn tài, trong đó đức là gốc, thì mới đủ tư cách và  xứng đáng là người tổ chức, động viên, thuyết phục nhân dân. Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có tầm vóc to lớn, có ý nghĩa cách mạng sâu sắc và mang tính chiến lược trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đảng ta là đảng cầm quyền, được ghi nhận trong Hiến pháp (đạo luật cơ bản của nước nhà), được nhân dân ủy thác và tin cậy giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Trải qua lịch sử cách mạng lâu dài, nhân dân ta tự giác thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh tụ của mình; đồng thời, nhân dân có quyền và trách nhiệm giám sát, bảo vệ, xây dựng Đảng, vì xét cho cùng, điều đó cũng vì lợi ích của nhân dân và của Đảng. Nhân dân ta có truyền thống và có khả năng thực tế giám sát trước hết về mặt đạo đức của cán bộ, đảng viên. Phải đề cao vai trò giám sát của nhân dân và có cơ chế thiết thực để nhân dân thực hiện vai trò đó. Thực tiễn cũng chỉ ra rằng, chỉ có kết hợp đúng đắn tự phê bình và phê bình trong Đảng với sự giám sát của nhân dân thì việc xây dựng đạo đức của Đảng mới có hiệu quả.
Xây dựng  “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là ý chí chính trị của Đảng, là tình cảm và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Xây dựng đạo đức của Đảng, xây dựng đạo đức trong Đảng, đang là một vấn đề mang tính thời sự nóng hổi. Các thế hệ đảng viên ngày nay nguyện sống, chiến đấu, học tập xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ cộng sản tiền bối, với lòng mong mỏi của nhân dân, với lời dạy của Bác “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”; đồng thời, quyết tâm thực hiện tốt lời căn dặn trong Di chúc của Bác: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Vũ Hữu Ngoạn
Thường trực Ban chỉ đạo
Biên soạn Toàn tập Văn kiện Đảng
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết