Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB"; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chức năng, thành quả lao động sản xuất của Quân đội

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chức năng, thành quả lao động sản xuất của Quân đội

QPTD -Chủ Nhật, 04/02/2024, 08:09 (GMT+7)

Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng là một chức năng cơ bản, nhiệm vụ vẻ vang, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của của Quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đó đã được lý luận khẳng định, thực tiễn chứng minh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Nhưng với mưu đồ chống phá thâm độc, các thế lực thù địch đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận. Đây là vấn đề không mới nhưng rất nguy hiểm, đòi hỏi chúng ta cần tỉnh táo nhận diện và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.  
Không một thế lực nào có thể hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam*

Không một thế lực nào có thể hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam*

QPTD -Thứ Sáu, 02/02/2024, 09:06 (GMT+7)

Thời gian qua, lợi dụng tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường cùng một số mặt khó khăn của đất nước, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên nhiều hướng, đặc biệt trên môi trường mạng xã hội hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ coi đây là đột phá khẩu, con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để xóa bỏ mọi thành quả của cách mạng Việt Nam mà Đảng và Nhân dân ta đã dày công vun đắp, tạo dựng. Nhưng thực tiễn đã khẳng định, không một thế lực nào có thể hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
Phải chăng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản "đã là quá khứ, không còn phù hợp với thời đại hiện nay"?

Phải chăng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản “đã là quá khứ, không còn phù hợp với thời đại hiện nay”?

QPTD -Thứ Sáu, 02/02/2024, 08:18 (GMT+7)

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những nguyên lý mà C. Mác và Ph. Ăng-ghen trình bày trong tác phẩm đến nay vẫn còn nguyên giá trị; là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, không luận điệu nào có thể xuyên tạc, phủ nhận.
Không thể xuyên tạc vai trò của Quân đội tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Không thể xuyên tạc vai trò của Quân đội tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

QPTD -Thứ Tư, 24/01/2024, 14:48 (GMT+7)

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có nhiệm vụ chính trị là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, phủ nhận. Đây là vấn đề không mới nhưng rất nguy hiểm, cần vạch trần, lên án và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.
Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện "phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng"

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng”

QPTD -Thứ Hai, 15/01/2024, 06:27 (GMT+7)

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng cách mạng xuyên suốt của Đảng và dân tộc Việt Nam; là con đường đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại để đưa đất nước ta ngày càng phát triển, trường tồn, nhân dân ta ấm no, hạnh phúc. Đó cũng là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta. Trong suốt gần 80 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Quân đội luôn thấm nhuần, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu cao cả đó
Không thể phủ nhận thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm các quyền dân sự và chính trị

Không thể phủ nhận thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm các quyền dân sự và chính trị

QPTD -Thứ Hai, 08/01/2024, 06:46 (GMT+7)

Trong những năm qua, việc triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp về đảm bảo các quyền dân sự và chính trị cho người dân với nhiều thành tựu đạt được là nỗ lực rất lớn của Việt Nam. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là thực tiễn sinh động, không ai có thể phủ nhận.
Phê phán luận điệu "Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là không phù hợp"

Phê phán luận điệu “Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là không phù hợp”

QPTD -Thứ Hai, 25/12/2023, 05:51 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Với trách nhiệm cao, việc làm thiết thực, các đơn vị Quân đội đã không ngừng tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, mang tới bạn bè, nhân dân thế giới hình ảnh rất đẹp về Việt Nam, giúp tăng cường đoàn kết, sự ủng hộ quốc tế đối với Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những luận điệu xuyên tạc, hòng phủ nhận ý nghĩa của hoạt động cao cả này, cần đấu tranh bác bỏ.
Làm phá sản mọi sự xuyên tạc phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" của các thế lực thù địch

Làm phá sản mọi sự xuyên tạc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Năm, 21/12/2023, 09:46 (GMT+7)

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là biểu hiện tập trung những phẩm chất ưu tú của người quân nhân cách mạng, một giá trị văn hóa - đạo đức của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Những phẩm chất đó được xây đắp từ sự phấn đấu, hy sinh vô bờ của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ; được các thế hệ lưu truyền, kế tục và phát huy. Song, với âm mưu thâm độc, nhằm thực hiện mục tiêu “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch mưu toan xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; nhưng, mọi xuyên tạc của chúng đều trở nên vô ích và sẽ bị phá sản.
"Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là tổ chức của bản thân Đảng" - một luận điểm sai trái
Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vị trí cầm quyền, vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, “vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu”, mà không có một tổ chức chính trị nào khác thay thế được