QPTD -Thứ Hai, 12/12/2011, 00:18 (GMT+7)
Đoàn B.90 nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên - một số kinh nghiệm bước đầu
Đoàn B.90 (Binh đoàn Quyết Thắng) là đơn vị khung thường trực, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) trên địa bàn 7 huyện, thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác. Nét nổi bật của Đoàn từ năm 2001 đến nay là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác, trong điều kiện có nhiều khó khăn về doanh trại, cơ sở vật chất, kĩ thuật, kho tàng, thao trường, bãi tập, cán bộ thiếu về số lượng, chất lượng có mặt còn hạn chế, nguồn DBĐV, nhất là nguồn cán bộ (khung B), nguồn binh chủng, chuyên môn kĩ thuật.
Vấn đề trực tiếp quyết định là Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh; kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỉ luật quân đội, pháp luật Nhà nước... Nhờ vậy, tình hình các đơn vị ổn định, đoàn kết nhất trí cao, có bước phát triển đồng đều, vững chắc; chất lượng công tác thâm nhập, phúc tra nắm nguồn, huấn luyện DBĐV và công tác sẵn sàng động viên (SSĐV), sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ngày càng được nâng lên. Đoàn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương xây dựng các đơn vị DBĐV vững mạnh. Từ năm 2001 đến năm 2006, Đoàn đã phối hợp cùng với địa phương bổ nhiệm chức vụ đối với sĩ quan dự bị đạt 92,7%, hạ sĩ quan, chiến sĩ đạt 85,5%; phong, thăng quân hàm được gần 4 vạn lượt sĩ quan dự bị, hạ sĩ quan, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu tổ chức, chỉ huy của các đơn vị DBĐV; tổ chức báo động kiểm tra, tập trung huấn luyện được 18.459 lượt cán bộ, chiến sĩ, đạt trên 90% kế hoạch. Đoàn đã tham gia cuộc diễn tập MB - 02; diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên hai cấp, có thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị và Hội thi Chỉ huy cấp trung đoàn khung Thường trực của Binh đoàn,... đạt kết qủa tốt, được Binh đoàn đánh giá cao.
Những kết quả quan trọng mà Đoàn đạt được, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp, hiệp đồng của cơ quan quân sự các cấp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn Đoàn.
Từ thực tế hoạt động, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn rút ra một số kinh nghiệm bước đầu để Đoàn tiếp tục vận dụng, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DBĐV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trước hết, tập trung xây dựng khung thường trực (khungA) vững mạnh. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của Đoàn. Vì vậy, Đoàn tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác DBĐV, nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhất là yêu cầu, nội dung của công tác DBĐV để từng người, từng đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm, phấn khởi tập trung xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò tự giác, tự quản, tự rèn luyện của đội ngũ cán bộ. Hằng năm, Đoàn đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị theo quy định, quân số tham gia học tập đạt từ 98 - 99,8%.
Đặc biệt, Đoàn thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ khung A vững mạnh, đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Hằng năm, Đoàn tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức, quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ.
Hai là, chủ động phối hợp, hiệp đồng với địa phương. Thực tiễn cho thấy, địa phương có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng lực lượng DBĐV. Vì thế, trong quá trình thực hiện công tác này, Đoàn luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, thường xuyên và trực tiếp là cơ quan quân sự các cấp. Ngay từ đầu năm, sau khi nhận nhiệm vụ Binh đoàn giao, Đoàn đã thực hiện xây dựng kế hoạch, chủ động hợp đồng với Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tiến hành hợp đồng với các địa phương. Nội dung hợp đồng đi sâu vào phúc tra nắm nguồn, kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị, công tác quản lí và huấn luyện lực lượng DBĐV. Qua đó, thống nhất với từng huyện, thị xã về thời gian phúc tra, huấn luyện cho các đối tượng, phương pháp giao nhận quân DBĐV, phân rõ trách nhiệm của từng bên trong công tác kiểm tra SSĐV, SSCĐ và việc vận chuyển, giao nhận, công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng DBĐV. Có một thực tế là, những năm gần đây nguồn DBĐV trên các địa bàn do Đoàn đảm trách ngày càng thiếu (do tuyển quân hằng năm ít), lực lượng DBĐV biến động lớn, mất cân đối về cơ cấu giữa bộ binh và binh chủng, chuyên môn kĩ thuật, giữa địa bàn thành thị và nông thôn, miền núi; nguồn cán bộ DBĐV và nguồn chuyên nghiệp quân sự vừa thiếu vừa yếu. Do vậy, theo định kì (hằng quý) cán bộ các đơn vị của Đoàn cùng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn "đến từng nhà, rà từng người", thực hiện "cán bộ phân đội nào trực tiếp nắm phân đội đó", gặp gỡ từng người, nhất là những trường hợp mới được bổ sung, thay thế để nắm chắc chất lượng chính trị, trình độ chuyên nghiệp quân sự, hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng...Trên cơ sở đó, thống nhất với địa phương về số lượng, chất lượng cụ thể của các đơn vị DBĐV; đối chiếu danh sách, dự kiến và xử lí kịp thời các tình huống trong công tác động viên. Về tạo nguồn, căn cứ vào kế hoạch và thực tế các đơn vị DBĐV, hằng năm Đoàn chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương nắm vững kế hoạch, chỉ tiêu tuyển quân, tham gia ý kiến để điều chỉnh số lượng, địa bàn tuyển quân (nhất là với các đơn vị binh chủng, chuyên môn kĩ thuật) cho phù hợp với những địa bàn cần tăng cường nguồn động viên, và trước mỗi đợt xuất ngũ, các đơn vị nắm số lượng, chất lượng quân nhân hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ để bổ sung vào đơn vị DBĐV. Ngoài ra, Đoàn còn cùng với địa phương bổ sung số quân nhân còn thiếu vào đơn vị DBĐV. Trong thời gian qua, Đoàn đã huấn luyện chuyển loại chuyên môn kĩ thuật cho 509 hạ sĩ quan, chiến sĩ, đưa tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 66%, gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 21%. 
Ba là, chú trọng xây dựng các đơn vị DBĐVvững mạnh bảo đảm SSĐV, SSCĐ cao. Với sự nỗ lực, trách nhiệm cao của Đoàn và địa phương, đến nay các đơn vị DBĐV được xây dựng, sắp xếp quân số đạt 99,3% so với biên chế, bảo đảm chất lượng, nhất là tỉ lệ chuyên nghiệp quân sự, kết hợp với thu gọn địa bàn một cách hợp lí, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lí, chỉ huy, kiểm tra SSCĐ, SSĐV của lực lượng DBĐV. Các tổ chức Đảng, Đoàn trong các đơn vị DBĐV được chỉ đạo tập trung xây dựng, củng cố. Hiện nay, cấp đại đội có chi bộ và chi đoàn thanh niên, cấp tiểu đoàn có Đảng ủy bộ phận và liên chi đoàn thanh niên, trung đoàn và các tiểu đoàn trực thuộc có Đảng ủy cơ sở hai đến ba cấp và có tổ chức đoàn cơ sở. Các đơn vị DBĐV được sắp xếp, bổ nhiệm đủ cán bộ khung B, theo biên chế, hầu hết cán bộ có năng lực và có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức trách ngay tại địa phương và khi tập trung huấn luyện tại các đơn vị của Đoàn. Đặc biệt, Đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị đối với lực lượng DBĐV, đảm bảo các đơn vị DBĐV vững vàng về chính trị, tư tưởng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ. Nền nếp, chế độ sinh hoạt của các đơn vị DBĐV được duy trì đều đặn, có chất lượng nên khi có sự biến động về quân số, về tư tưởng đơn vị đều nắm chắc và có biện pháp phối hợp với địa phương khắc phục kịp thời.
Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đơn vị DBĐV. Hằng năm, Đoàn chấp hành nghiêm túc Chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh đoàn và quy định của Bộ. Thực hiện huấn luyện "dự bị như thường trực", sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chú trọng cả giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự, huấn luyện cán bộ và huấn luyện đơn vị, huấn luyện đơn vị bộ binh và binh chủng. Do thời gian ngắn, Đoàn tăng cường huấn luyện thực hành, kết hợp với tổ chức diễn tập, hội thao sát với thực tế chiến đấu, qua đó kịp thời phát hiện những khâu yếu, nội dung yếu để có biện pháp khắc phục; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, xây dựng và duy trì nền nếp chính quy, tạo cho bộ đội được hòa nhập ngay với điều kiện thực tế của đơn vị, cán bộ quản lí được bộ đội. Trước khi vào huấn luyện, Đoàn chỉ đạo các đơn vị sửa chữa, nâng cấp thao trường, bãi tập và chuẩn bị đầy đủ vật chất huấn luyện sát với nội dung và các tình huống huấn luyện; tổ chức phân công đội ngũ giáo viên chuẩn bị giáo án, thục luyện bài giảng, đảm bảo chất lượng huấn luyện cho các đơn vị DBĐV.
Trong huấn luyện, Đoàn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, cả khung A và khung B. Đối với cán bộ khung A, Đoàn thực hiện bồi dưỡng toàn diện và bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm "yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó", trọng tâm là về công tác phối hợp, hiệp đồng với địa phương thực hiện các khâu nắm, phúc tra và quản lí nguồn DBĐV; nội dung và các bước của công tác động viên quân đội; đặc biệt là công tác quản lí, huấn luyện lực lượng DBĐV theo cương vị chức trách được giao. Đoàn chủ động bố trí, sắp xếp để tăng thời gian và nội dung bồi dưỡng, tập huấn hằng năm cho cán bộ từ 8 ngày lên 12 đến 16 ngày/ tháng. Đến nay, trình độ đội ngũ cán bộ của Đoàn đã được nâng cao một bước tương đối đồng đều, 70 - 75% cán bộ đạt khá giỏi, 100% cán bộ thực hiện huấn luyện được theo phân cấp. Đối với khung B, Đoàn tập trung huấn luyện về công tác giáo dục, quản lí bộ đội, phương pháp huấn luyện cho cá nhân và phân đội, cả về kĩ thuật, chiến thuật, điều lệnh...Đến nay, 100% cán bộ khung B đã thực hiện được huấn luyện theo phân cấp, tỉ lệ cán bộ huấn luyện khá giỏi đạt trên 60%.
Để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, nhất là đối với huấn luyện phân đội, Đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tập trung cho khung A trước, sau đó cán bộ khung A trực tiếp kèm cặp, bồi dưỡng cán bộ khung B. Cách làm này vừa khắc phục được hạn chế do quân số ít, vừa rèn luyện cho cán bộ thực hiện đúng cương vị chức trách và làm quen với các cương vị khác. Trong huấn luyện quân sự, Đoàn chú trọng huấn luyện động tác thực hành, nhất là thứ tự các bước chuẩn bị chiến đấu trong các hình thức chiến thuật, xử lí các tình huống và sự phối hợp giữa cá nhân trong phân đội...Về giáo dục chính trị, ngoài nội dung, chương trình theo quy định, Đoàn đã kịp thời bổ sung cập nhật một số kiến thức mới, như đặc điểm của tác chiến hiện đại, về đối tượng tác chiến, phương thức, thủ đoạn tác chiến của địch; tính chất, mức độ và biểu hiện của chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, đề cao trách nhiệm và có biện pháp xử lí hiệu quả các vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.
Nhờ có giải pháp đồng bộ, chất lượng huấn luyện của Đoàn không ngừng được nâng lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện, các nội dung đều đạt yêu cầu 100%, trong đó tỉ lệ khá giỏi trên 65%. Tham gia các cuộc hội thao, diễn tập, kiểm tra công tác SSCĐ, SSĐV Đoàn luôn đạt thành tích cao, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền Đảng bộ Đoàn đạt trong sạch, vững mạnh, Đoàn vững mạnh toàn diện.
 
Đại tá Nguyễn Văn Hải
Đoàn trưởng
 
Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 30/05/2020

HCMSJC48.52048.900
Hà NộiSJC48.52048.920
Đà NẵngSJC48.52048.920

Thời tiết