Quan điểm Hồ Chí Minh về giữ gìn, bảo vệ đạo đức của Đảng và vận dụng vào phòng, chống suy thoái đạo đức hiện nay*

Quan điểm Hồ Chí Minh về giữ gìn, bảo vệ đạo đức của Đảng và vận dụng vào phòng, chống suy thoái đạo đức hiện nay*

QPTD -Thứ Năm, 29/02/2024, 10:22 (GMT+7)

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức, xem đây là nền tảng để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đồng thời, là yếu tố căn bản chỉ đạo tư tưởng và hành động của Đảng. Vì vậy, trong điều kiện Đảng cầm quyền thì không những phải thường xuyên xây dựng, nâng cao đạo đức cách mạng mà còn phải giữ gìn, bảo vệ và phòng, chống sự suy thoái đạo đức.
Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 theo tư tưởng Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 15/02/2024, 15:07 (GMT+7)

Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, một trong những nhiệm vụ cấp bách được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra đó là phải “kiến thiết giáo dục”. Theo Người, vấn đề mấu chốt để phát triển nền giáo dục mới là quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Thực hiện Kết luận số 01, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn 299 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Thực hiện Kết luận số 01, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn 299 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

QPTD -Thứ Năm, 08/02/2024, 19:13 (GMT+7)

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm công binh đòi hỏi ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là một trọng tâm, tạo cơ sở, nền tảng để Lữ đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu
Khắc ghi lời Bác, xây dựng Lữ đoàn Đặc công bộ 429 vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"

Khắc ghi lời Bác, xây dựng Lữ đoàn Đặc công bộ 429 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

QPTD -Thứ Sáu, 02/02/2024, 16:13 (GMT+7)

​​​​​​​Thấm nhuần lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt”, Lữ đoàn Đặc công bộ 429 phát huy truyền thống, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 29/01/2024, 20:32 (GMT+7)

Xây dựng, phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của toàn dân là vấn đề luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn cách mạng. Những tư tưởng của Người về xây dựng, phát huy nhân tố chính trị - tinh thần vẫn còn nguyên giá trị cần vận dụng, phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Trường Sĩ quan Đặc công thi đua dạy tốt, học tốt theo lời Bác Hồ dạy

Trường Sĩ quan Đặc công thi đua dạy tốt, học tốt theo lời Bác Hồ dạy

QPTD -Thứ Hai, 22/01/2024, 07:38 (GMT+7)

Trường Sĩ quan Đặc công vinh dự được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên kỹ thuật đặc công - lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội; nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nghệ thuật quân sự và các lĩnh vực liên quan đến tác chiến đặc công; sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ A2, chống khủng bố, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cùng các nhiệm vụ khác
Làm theo lời Bác, Nhà máy Z189 nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Làm theo lời Bác, Nhà máy Z189 nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

QPTD -Thứ Hai, 15/01/2024, 06:27 (GMT+7)

Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, Nhà máy Z189 đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, tạo động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; góp phần vừa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vừa tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới

Phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 08/01/2024, 07:08 (GMT+7)

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đối với Quân đội, quan điểm về xây dựng nền văn hóa đó đã được kết tinh thành những giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và không ngừng lan tỏa bằng những hành động, việc làm vì Tổ quốc, vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Quân đội.
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự chứng thực vĩ đại của chân lý “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, của sức mạnh dân tộc giải phóng, thực hiện giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, làm tiền đề và điều kiện để phát triển dân tộc theo nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến cùng cho hệ giá trị mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.