Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

Xây dựng Đảng về đạo đức theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng Đảng về đạo đức theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 17/06/2021, 10:22 (GMT+7)

Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề bức thiết, được Đảng ta thường xuyên chú trọng. Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quan điểm đó tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng kế thừa, bổ sung, hoàn thiện với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ.
Nâng cao chất lượng dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Nâng cao chất lượng dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh

QPTD -Thứ Sáu, 11/06/2021, 07:08 (GMT+7)

Dự báo chiến lược là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động nghiên cứu, hoạch định chiến lược và là đặc trưng chủ yếu, quan trọng của tư duy chiến lược - tư duy dự báo. Dự báo đúng là cơ sở khoa học để Đảng ta hoạch định đường lối cách mạng đúng đắn; ngược lại, dự báo sai sẽ nguy hại đến an ninh quốc gia, lợi ích dân tộc, thậm chí cả sự tồn vong của chế độ.
"Đảng ta là một Đảng cầm quyền"

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền”

QPTD -Thứ Ba, 08/06/2021, 07:39 (GMT+7)

Thực tiễn chỉ ra rằng, bản lĩnh, trí tuệ, niềm tin, đạo đức và năng lực cầm quyền của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trước những khó khăn, thử thách, bước ngoặt của cách mạng, giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề mới, phức tạp nảy sinh, những lĩnh vực quan trọng, then chốt liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, lợi ích quốc gia - dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
Tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại

Tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại

QPTD -Thứ Sáu, 04/06/2021, 11:02 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định: “Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

QPTD -Thứ Năm, 03/06/2021, 15:34 (GMT+7)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước dân chủ, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; có nền dân chủ lập hiến, quản lý đất nước bằng pháp luật luôn được Đảng ta vận dụng sáng tạo, ngày một hoàn thiện trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" của Đảng

Tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 31/05/2021, 08:30 (GMT+7)

Quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, tính chủ động, sáng tạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm này cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quan điểm "chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa" tại đại hội XIII của Đảng

Quan điểm “chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa” tại đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Tư, 26/05/2021, 07:33 (GMT+7)

“Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa” là một phương thức bảo vệ Tổ quốc đã trở thành truyền thống của dân tộc, nhằm “giữ nước từ lúc nước chưa nguy”. Tinh thần đó tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng kế thừa, vận dụng với nhiều giải pháp chiến lược đồng bộ và toàn diện.
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 20/05/2021, 15:35 (GMT+7)

Trong Cương lĩnh và đường lối cách mạng của Ðảng ta từ khi ra đời đến nay, Ðảng luôn khẳng định một cách nhất quán mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) và kiên định, kiên quyết lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu đó.
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:33 - 18/06/2021

EUR26,515.7827,901.12

GBP31,190.6632,493.57

USD22,835.0023,065.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 18/06/2021

HCMSJC56.15056.750
Hà NộiSJC56.15056.770
Đà NẵngSJC56.15056.770