Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

Bảo đảm quốc phòng, an ninh - nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng

Bảo đảm quốc phòng, an ninh - nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 23/06/2022, 08:24 (GMT+7)

Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng. Đây là nội dung quan trọng trong các quan điểm chỉ đạo cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo của Đảng; cần được toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng vũ trang quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.
Quan điểm "bốn không" của Đảng - thông điệp hòa bình

Quan điểm “bốn không” của Đảng - thông điệp hòa bình

QPTD -Thứ Năm, 16/06/2022, 09:11 (GMT+7)

Việt Nam là thế. Một dân tộc biết chiến đấu, dám hy sinh bởi khát vọng hòa bình, vì hòa bình và quyết biến nó thành hiện thực. Hẳn nhiên, dân tộc đó hiểu rõ giá trị của hòa bình. Trước đây là thế và bây giờ vẫn vậy, trong khả năng của mình, Việt Nam đã và đang làm tất cả những gì có thể để gìn giữ hòa bình cho đất nước; đồng thời, đóng góp tích cực vào đảm bảo môi trường hòa bình trong khu vực và trên thế giới.
Quân khu 5 tập trung sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh

Quân khu 5 tập trung sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh

QPTD -Thứ Năm, 16/06/2022, 09:11 (GMT+7)

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.
Nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực tiễn kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

Nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực tiễn kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 13/06/2022, 13:28 (GMT+7)

Để chủ trương “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại” đi vào thực tiễn, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực tiễn kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh
Quảng Ninh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quảng Ninh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 19/05/2022, 08:05 (GMT+7)

Đại hội XIII của Đảng xác định: củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc,… là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân. Đây là vấn đề quan trọng, xuyên suốt, được tỉnh Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số trong Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số trong Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Ba, 17/05/2022, 11:13 (GMT+7)

Xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số là xu hướng tất yếu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng chính phủ điện tử có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quân đoàn 2 tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Quân đoàn 2 tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

QPTD -Thứ Sáu, 13/05/2022, 09:32 (GMT+7)

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn xác định, việc quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết là một trong những giải pháp quan trọng, tạo chuyển biến tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

QPTD -Thứ Ba, 03/05/2022, 07:55 (GMT+7)

Chúng ta có đầy đủ luận cứ để khẳng định, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là “đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - như Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định.
Các tin, bài đã đưa

Quán triệt quan điểm của Đảng về “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trong giáo dục, đào tạo ở Học viện Hậu cần 18/04/2022

Những định hướng về đường lối đổi mới trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” 07/04/2022

Nhận diện và ứng phó kịp thời, hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống 14/03/2022

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biên phòng và sự vận dụng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia hiện nay 03/03/2022

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nam Bộ trong tình hình mới 21/02/2022

Tỉnh Long An tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 11/02/2022

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 21/01/2022

Quán triệt quan điểm “chủ động phòng ngừa là chính” trong phòng, chống bạo loạn 16/01/2022

Vận dụng luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay 10/01/2022

Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân vững mạnh về chính trị - nền tảng để xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại 30/12/2021

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...