QPTD -Thứ Tư, 24/08/2011, 23:44 (GMT+7)
Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, dự báo hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế, song tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn, khó lường, nhất là vấn đề tôn giáo, dân tộc, khủng bố và các yếu tố an ninh phi truyền thống, như: môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn, lật đổ, hòng xoá bỏ chế độ XHCN, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Trên các địa bàn biên giới, biển đảo, hoạt động của các loại tội phạm sẽ có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến chính trị, hình sự, vận chuyển trái phép ma tuý, chất nổ, gian lận thương mại, buôn bán người qua biên giới, trấn cướp trên biển...

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia rất nặng nề, có yêu cầu, đòi hỏi cao; BĐBP cần tập trung xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực công tác biên phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống xảy ra, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Trước hết, cần tập trung xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp. Cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan, đơn vị BĐBP cần tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp; trên cơ sở đó, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” và "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm", nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới cho cán bộ chiến sĩ. Các đơn vị cần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hoà bình" của thế lực thù địch và khắc phục những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường; phát huy vai trò động lực tinh thần của văn hoá trong xây dựng phẩm chất nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”; nhằm làm cho bộ đội có trình độ năng lực toàn diện, hành động giỏi, tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm; nâng cao sức mạnh tổng hợp, thực sự là lực lượng nòng cốt giữ vững ổn định chính trị khu vực biên giới.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 147 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Nghị quyết số 18 của Đảng uỷ BĐBP, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về "Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam"; giữ vững và tăng cường nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Chủ động thực hiện tốt các nội dung quan hệ phối hợp giữa các cấp uỷ đảng trong BĐBP với các cấp uỷ đảng trong quân đội và địa phương theo Quy định 105 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng, tập trung xây dựng, củng cố các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là các tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị chiến đấu; tiếp tục thành lập đảng bộ đồn biên phòng nơi có đủ điều kiện, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở các tổ, đội công tác.

Cấp uỷ các cấp chú trọng việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP, chương trình công tác toàn khoá của các cấp bộ đảng. Đồng thời, tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo và phương pháp, tác phong công tác theo phương châm "Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả"; tăng cường kiểm tra, bám nắm cơ sở và thực hiện tốt việc phân công trách nhiệm cho tập thể, cá nhân cấp uỷ trong triển khai thực hiện nghị quyết; nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; thực hiện làm việc theo quy chế, quy định, giảm bớt hội họp. Trong quá trình thực hiện cần phát huy tốt vai trò của các cơ quan chức năng trong tham mưu đề xuất nội dung lãnh đạo của cấp uỷ, triển khai thực hiện nghị quyết và trong hướng dẫn, kiểm tra; kịp thời sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề đã ban hành.

Trong tình hình phức tạp hiện nay, các cấp uỷ, chỉ huy BĐBP phải tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đặc biệt coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng nhằm củng cố vững chắc bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong gương mẫu, bảo đảm cho đội ngũ đảng viên luôn vững vàng về chính trị, tiền phong về trí tuệ và hành động, trong sáng về đạo đức và lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, phải thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng và quy định của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác cán bộ. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn lực lượng, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã qua rèn luyện, thử thách, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các trường, cán bộ chính trị, nhất là chính uỷ, chính trị viên các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm tính kế thừa liên tục, vững chắc. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ giữa các vùng miền, giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường để rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thực hiện đa dạng các loại hình đào tạo theo tiêu chuẩn chức vụ cán bộ, gắn đào tạo với quy hoạch, sử dụng. Đổi mới việc đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ, lấy hiệu quả công tác làm chính để bố trí, sắp xếp hợp lý. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của BĐBP. Các cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong tham mưu, đề xuất và quản lý cán bộ chuyên ngành.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng BĐBP đến năm 2015 theo hướng cơ bản, hệ thống, tinh gọn, chính quy, hiện đại, đáp ứng sự phát triển của công tác biên phòng trong tình hình mới. Xây dựng và triển khai Đề án nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo và Đề án chiến lược trang bị cho BĐBP đến năm 2020. Trên cơ sở đó, không ngừng nâng cao khả năng cơ động trên biển của BĐBP, nhằm phục vụ có hiệu quả phương thức hoạt động nghiệp vụ biên phòng trên vùng biển, đảo. Các cơ quan, đơn vị BĐBP cần khai thác tốt mọi nguồn lực, thế mạnh, chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý đường biên, mốc quốc giới, quản lý địa bàn; chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu đề xuất và hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan các cấp phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước và quân đội, đảm bảo cơ chế thực thi chức trách, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, thống nhất, thông suốt, không chồng chéo.

Thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của BĐBP. Các đơn vị cần tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", chú trọng huấn luyện các biện pháp nghiệp vụ biên phòng đảm bảo đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị trên từng tuyến biên giới; tạo chuyển biến toàn diện về chất lượng, nhất là nghệ thuật tác chiến nghiệp vụ biên phòng và thực hiện nhiệm vụ của BĐBP trong khu vực phòng thủ. Chủ động sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống; chú trọng thực hiện công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; lấy chấp hành điều lệnh và nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật làm khâu đột phá; chấp hành nghiêm kỷ luật và an toàn giao thông, phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,3%, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Đồng thời, tích cực đổi mới tác phong, phương pháp công tác, chống những biểu hiện quan liêu xa rời thực tiễn, hành chính hoá của cán bộ các cấp; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP về "Công tác lãnh đạo giáo dục, đào tạo của BĐBP trong tình hình mới"; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo ở các trường, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, đảm bảo giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, nhất là phương thức quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển, đảo; huấn luyện năng lực quản lý, tác phong chỉ huy, có hiểu biết về kinh tế, văn hóa, xã hội; sử dụng thành thạo ngoại ngữ và tiếng nước láng giềng, tiếng dân tộc; triển khai có chất lượng  chương trình đào tạo tiến sĩ biên phòng; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tập trung đầu tư nghiên cứu các vấn đề từ thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng BĐBP đặt ra, trọng tâm là đầu tư nghiên cứu chiến lược biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tiếp tục chỉ đạo tổng kết thực tiễn, biên soạn lịch sử, biên soạn Từ điển Bách khoa Biên phòng và Từ điển Nghiệp vụ chuyên ngành; nghiên cứu bổ sung hệ thống lý luận cơ bản về công tác biên phòng; nghiên cứu đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP. Các cơ quan, đơn vị, mà trực tiếp nhất là các đồn biên phòng cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội và nhân dân địa phương trong địa bàn đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đổi mới toàn diện công tác đảm bảo hậu cần theo hướng tăng cường phân cấp cho cơ sở và phát huy vai trò năng động của các cấp, các ngành bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, ưu tiên các đơn vị trên hướng trọng điểm, đảm bảo lượng dự phòng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Các đồn biên phòng đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng tập trung, chính quy, phù hợp với sản xuất hàng hoá gắn với xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp; nhân rộng mô hình tăng gia sản xuất tập trung quy mô ở cấp bộ chỉ huy, nhà trường, hải đoàn, gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh ở khu vực biên giới. Tập trung đầu tư xây dựng các doanh nghiệp quốc phòng-kinh tế của BĐBP hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao trong cơ chế thị trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình quân-dân y kết hợp, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho bộ đội và nhân dân. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm của Bộ Tư lệnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; phấn đấu hoàn thành xây dựng cơ bản trên 50 đồn biên phòng, 15 Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, thành; hoàn chỉnh cơ bản hệ thống đường giao thông vào các đồn biên phòng. Tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức ngành Kỹ thuật, phát huy vai trò công tác Kỹ thuật trong các biện pháp nghiệp vụ biên phòng; khai thác các nguồn đảm bảo, xây dựng kế hoạch trung, dài hạn bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện tàu thuyền, xe máy… cho các đơn vị BĐBP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn của BĐBP trong hơn 50 năm qua, việc triển khai đồng bộ các giải pháp nói trên sẽ đảm bảo cho BĐBP ngày càng vững mạnh,đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trung tướng TRẦN HOA

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:58 - 26/02/2020

HCMSJC46.15046.950
Hà NộiSJC46.15046.970
Đà NẵngSJC46.15046.970

Thời tiết