QPTD -Thứ Tư, 30/11/2011, 23:42 (GMT+7)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Quân đội
Công tác kiểm tra, giám sát là một chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, một khâu quan trọng trong công tác lãnh đạo của các cấp uỷ đảng. Muốn lãnh đạo có hiệu quả, nhất thiết phải kiểm tra. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp uỷ đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”. Trong thực tiễn xây dựng và hoạt động hơn 77 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, xác định đó là một khâu quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là biện pháp hữu hiệu để khắc phục bệnh quan liêu.

Đối với Đảng bộ Quân đội, công tác kiểm tra, giám sát là một bảo đảm quan trọng để giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức đúng đắn ý nghĩa đó, những năm qua, nhất là từ khi Bộ Chính trị (khoá VIII) ra Chỉ thị số 29-TW về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các nhiệm kỳ; nắm vững yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Công tác kiểm tra đã đi sâu kiểm tra việc quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng; kiểm tra việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung, dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên.
 Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, việc đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ta xác định là một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng đã xác định: công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phải được tăng cường với nhận thức và yêu cầu mới. Công tác kiểm tra, giám sát nhằm trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên, phát hiện chỉ rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục. Theo yêu cầu đó, “công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha". Kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa vi phạm, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây là chính.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng đến nay, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện hoạt động công tác kiểm tra, giám sát; trong đó tập trung vào kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra của Ban Bí thư hằng năm; tổng kết Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị (khoá VIII), Chỉ thị 76 của Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ) về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ Quân đội; quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 25 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng (khoá X); tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cấp uỷ viên, uỷ viên uỷ ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp. Uỷ ban Kiểm tra ĐUQSTƯ đã tổ chức giao ban với uỷ ban Kiểm tra đảng uỷ các đảng bộ trực thuộc ĐUQSTƯ, để kịp thời nắm chắc tình hình hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của các đảng bộ và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới; phổ biến kế hoạch giám sát của Thường vụ ĐUQSTƯ và Uỷ ban Kiểm tra ĐUQSTƯ 6 tháng cuối năm 2007; hướng dẫn quy trình giám sát của uỷ ban Kiểm tra Trung ương đến cấp uỷ, uỷ ban Kiểm tra các cấp quán triệt, thực hiện.
Kết quả công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá nhằm “phi chính trị hoá” Quân đội; trong điều kiện đất nước thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh hội nhập kinh tế thế giới, mặt trái của cơ chế thị trường và nhiều tiêu cực hằng ngày, hàng giờ tác động mạnh mẽ đến đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ ta; nhưng nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp uỷ viên và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội, đã luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra; tích cực đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, biểu hiện tiêu cực trong Quân đội, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và phẩm chất, đạo đức cách mạng của người đảng viên.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở các cấp cũng còn những hạn chế, khuyết điểm. Nổi lên là: một số cấp uỷ, tổ chức đảng nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng chưa đầy đủ, chưa phát huy tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; hiệu quả một số cuộc kiểm tra còn thấp, tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cấp uỷ, uỷ ban Kiểm tra và đảng viên còn hạn chế; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm hiệu quả chưa cao, có nơi chưa chủ động phát hiện các dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, ngăn chặn kịp thời; năng lực và trách nhiệm tham mưu của một số uỷ ban Kiểm tra trong việc giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng còn hạn chế.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, cấp uỷ, uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau đây:
 Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 25 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng, khoá X; phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra ĐUQSTƯ đến cấp uỷ, uỷ ban Kiểm tra các cấp; tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 8 và Nghị quyết số 336/NQ - ĐUQSTW của ĐUQSTƯ về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2006 - 2010; quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và Nghị quyết số 14 - NQ/TW ngày 30/7/2007 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban Kiểm tra. Đây là yêu cầu cơ bản để các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, chi bộ cho phù hợp.
Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Các cấp uỷ đảng kịp thời bổ sung hoàn chỉnh chương trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình; đồng thời, phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ, cụ thể; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 197 - CT/ĐUQSTW ngày 09/7/2007 của Thường vụ ĐUQSTƯ về thực hiện Chương trình kiểm tra số 37 của Ban Bí thư Trung ương, năm 2007, về việc tiếp tục kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng theo điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và tính chiến đấu cao, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng để làm công tác kiểm tra; quan tâm thích đáng, cải thiện điều kiện phương tiện làm việc cho uỷ ban Kiểm tra, cơ quan uỷ ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Quân đội được tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nhưng trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo của cấp uỷ, việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Coi trọng kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng yếu kém; những đảng viên công tác ở cơ quan trọng yếu; đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động độc lập; trực tiếp quản lý, điều hành trên các lĩnh vực quan trọng liên quan đến kinh tế, tài chính, công tác cán bộ, nơi dễ phát sinh tiêu cực. Đồng thời, phát hiện nhân tố tích cực, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình trong quá trình kiểm tra, giám sát.
Ba là, uỷ ban Kiểm tra các cấp tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Hiện nay uỷ ban Kiểm tra các cấp ngoài việc thực hiện chức năng tham mưu giúp cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ do cấp uỷ giao, còn có chức năng giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Như vậy, nhiệm vụ của uỷ ban Kiểm tra các cấp rất nặng nề, phức tạp, nhất là nhiệm vụ "Giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ diện cấp uỷ cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban chấp hành Trung ương". Để uỷ ban Kiểm tra các cấp thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, trong quá trình hoạt động phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự chỉ đạo của uỷ ban Kiểm tra cấp trên.
Trong tình hình hiện nay, uỷ ban Kiểm tra các cấp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát. Công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của uỷ ban Kiểm tra các cấp, tuy đã được thực hiện hơn 10 năm (từ nhiệm kỳ Đại hội Đảng VIII đến nay), nhưng chất lượng, hiệu quả còn hạn chế, nhiều khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện, kiểm tra, khắc phục. Vì vậy, uỷ ban Kiểm tra các cấp cần có biện pháp tích cực, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ này. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, uỷ ban Kiểm tra các cấp phải nghiên cứu quán triệt, thực hiện tốt Hướng dẫn số 03, 04, 05, 06 ngày 25-7-2007 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng về thực hiện công tác giám sát theo quy định Điều lệ Đảng. Trên cơ sở đó, uỷ ban Kiểm tra vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát của mình, vừa tham mưu cho cấp uỷ và giúp tổ chức đảng, uỷ ban Kiểm tra cấp dưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát ngay trong những tháng cuối năm 2007. Đây là nhiệm vụ mới và phức tạp, nên khó tránh khỏi những vướng mắc, lúng túng trong quá trình thực hiện. Do đó, uỷ ban Kiểm tra các cấp cần xác định rõ đối tượng, nội dung, phương pháp, quy trình giám sát theo thẩm quyền của mình; phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát đúng quy định; tăng cường trao đổi rút kinh nghiệm, nhằm tìm ra những biện pháp tốt nhất, kịp thời phổ biến kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ giám sát thời gian tới.
Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng nói chung và trong Đảng bộ Quân đội nói riêng thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cấp uỷ, uỷ ban Kiểm tra các cấp phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xác định trong nhiệm kỳ này là: ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, khắc phục ngay những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
Trung tướng Bùi Sĩ Vui
Phó Chủ nhiệm ủy  ban Kiểm tra - ĐUQS TƯ
   
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết