QPTD -Thứ Ba, 06/12/2011, 23:54 (GMT+7)
Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Quảng Ninh là tỉnh địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, phần lớn là trung du, rừng núi và hải đảo. Tỉnh có vùng biển rộng với trên 2 ngàn đảo lớn nhỏ, có nhiều cửa khẩu, cảng biển, cửa sông quan trọng; có đường biên giới trên bộ (132,8km) và trên biển với Trung Quốc; nằm trong vùng kinh tế động lực phía Bắc, có nhiều tiềm năng, lợi thế để hội nhập phát triển. Quảng Ninh có tầm quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại đối với Quân khu 3 và cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ý thức được điều đó và trên cơ sở thấu suốt hai nhiệm vụ chiến lược nên những năm qua, cùng với việc tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, gắn với thực hiện tốt chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí..., Tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác quốc phòng và an ninh, kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng- an ninh trong từng ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ cũng như trên toàn địa bàn Tỉnh.
Đặc điểm nổi bật trong công tác quốc phòng của Quảng Ninh là thực hiện trong điều kiện Tỉnh đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và đạt được những thành tựu đáng mừng, nên thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng có những khó khăn mới nảy sinh phải giải quyết. Công nghiệp đang phát triển khá nhanh theo hướng hiện đại với tỷ trọng và tổng giá trị sản phẩm không ngừng tăng (chiếm tỷ trọng 42%). Trong đó những ngành công nghiệp mũi nhọn như than, điện, vật liệu xây dựng, đóng tàu đang phát triển với nhiều triển vọng tốt đẹp, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng của địa phương. Trong 5 năm gần đây, Tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng (GDP) từ 12 - 13%, tổng sản phẩm quốc nội hằng năm đạt trên 13 ngàn tỷ đồng. Những thành tựu trong sự nghiệp CNH, HĐH, trong phát triển kinh tế đã tạo tiền đề cơ bản về vật chất, kỹ thuật cho tăng cường quốc phòng- an ninh. Nhưng vấn đề quan trọng là ở chỗ quốc phòng phải tận dụng được những thành tựu đó, tức là phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, tranh thủ được mặt tích cực, đồng thời hạn chế được những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường đối với quốc phòng. Và đây là yêu cầu vừa mới, vừa cao đối với công tác quốc phòng của Tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.
Trước hết là, phát huy vai trò tham mưu của các ngành, nòng cốt là cơ quan quân sự giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng. Trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Tỉnh ủy ra Nghị quyết chuyên đề và hằng năm ủy ban nhân dân Tỉnh ra chỉ thị chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ sở thực hiện công tác quốc phòng. Đầu năm 2006, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết chuyên đề số 02-NQ/TU "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2006 - 2010". Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh: "Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng- an ninh, thực hiện mỗi bước tăng trưởng kinh tế- xã hội là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh".
Trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết 54- NQ/TƯ của Bộ Chính trị: "Về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020", Tỉnh đã triển khai tích cực, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tập trung vào những nội dung chủ yếu, những mặt công tác quan trọng.
Trong công tác giáo dục quốc phòng toàn dân (QPTD), Tỉnh coi trọng tới mọi đối tượng, gồm cả cán bộ các cấp, các ngành, học sinh, sinh viên, nhân dân. Quá trình thực hiện, chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục sát hợp với từng đối tượng. Trong đó tập trung giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thấu suốt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhận rõ và đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời cũng qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và tự giác tham gia tích cực vào các hoạt động quốc phòng- an ninh ở ngành, địa phương, cơ sở. Đặc biệt, đối với cán bộ các cấp, các ngành, Tỉnh coi trọng bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quốc phòng- an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH... nhằm giúp cán bộ có tư duy mới về quốc phòng và vận dụng vào thực tiễn hoạt động của ngành, địa phương mình.
Một trong những nội dung quan trọng mà Quảng Ninh đã và đang tập trung triển khai thực hiện, đó là xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh. Xuất phát từ đặc thù của địa bàn có cả đất liền, biên giới và hải đảo, vùng biển lại rộng, có nhiều đảo hình thành các cụm đảo, tuyến đảo gần bờ và xa bờ có giá trị cả về kinh tế, quốc phòng và an ninh cho nên trong quá trình xây dựng nền QPTD, Tỉnh chú trọng triển khai xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân cả trên đất liền và biển đảo, coi trọng các khu vực trọng điểm nhằm bảo đảm tính liên kết, liên hoàn, vững chắc trên toàn địa bàn, nhất là giữa tuyến bờ và hải đảo. Những năm gần đây, sự kết hợp kinh tế với quốc phòng trong các ngành, các cấp, địa phương được thực hiện khá tốt, ngay từ khâu lập quy hoạch tổng thể cũng như trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt chức năng giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về quốc phòng, đồng thời cơ quan quân sự thực hiện nghiêm túc việc khảo sát, thẩm định và giám sát việc triển khai các dự án kinh tế- xã hội, kinh tế- quốc phòng của địa phương và các ngành theo nguyên tắc có lợi cho quốc phòng, hoặc chí ít cũng không ảnh hưởng đến thế trận khu vực phòng thủ. Tỉnh cũng đã tiến hành việc khảo sát, quy hoạch, đăng lý, quản lý chặt chẽ các cơ sở công nghiệp lưỡng dụng, các phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế, sẵn sàng động viên phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống. Đồng thời Tỉnh còn có biện pháp tăng cường quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng, các hang động thiên nhiên phục vụ yêu cầu quốc phòng; quy hoạch, từng bước đầu tư xây dựng các căn cứ, công trình chiến đấu và huấn luyện chiến đấu trọng điểm của khu vực phòng thủ. Đáng chú ý, trong các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (tỉnh, huyện), diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ không chỉ có lực lượng của địa phương, cơ sở mà còn có sự tham gia tích cực của các ngành. Những ngành quan trọng có tính lưỡng dụng cao như Bưu điện, Giao thông vận tải, các công ty của ngành Than, cảng biển... còn tổ chức diễn tập chuyên ngành, qua đó nhằm vận hành cơ chế, nâng cao trình độ tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện của ngành, đáp ứng yêu cầu quốc phòng khi cần thiết.
Sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đang tạo ra diện mạo mới trên các lĩnh vực. Cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, hệ thống đường, cầu, cảng, phương tiện, kỹ thuật tiên tiến phát triển nhanh, đã và đang phục vụ kịp thời cho kinh tế- xã hội, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu quốc phòng- an ninh, đặc biệt là trên tuyến biển, đảo. Bám sát sự phát triển đó, Tỉnh rất coi trọng việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án phòng thủ nhằm không ngừng nâng cao khả năng phòng thủ của địa phương, tăng cường sự gắn kết giữa thế trận QPTD với thế trận an ninh nhân dân trên toàn địa bàn, nhất là ở các khu vực trọng điểm trong nội địa, trên tuyến biên giới và biển đảo. Trên cơ sở kế hoạch, phương án tác chiến, Tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực của Bộ, Quân khu, Đoàn kinh tế- quốc phòng 327 xây dựng nền QPTD trên địa bàn cũng như trong hoạt động xây dựng cơ sở chính trị, tiến hành công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo... Đặc biệt, năm 2004 thực hiện Quyết định 107/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 284/BQP của Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự và công an từ cấp tỉnh xuống đến cấp cơ sở đã ký Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng. Theo đó, hằng tháng, hằng quý cơ quan quân sự và công an ở các cấp tổ chức giao ban, thông báo tình hình, thống nhất kế hoạch, biện pháp phối hợp. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ngày càng tốt hơn.
Có thể nói, do thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, phù hợp nên việc xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ của Tỉnh trong điều kiện CNH, HĐH đang được tăng cường về chiều sâu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Cùng với đó, Tỉnh thường xuyên quan tâm coi trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang địa phương. Đối với lực lượng dân quân, tự vệ, chú trọng xây dựng cả dân quân bờ và biển, cả phân đội dân quân ở xã, phường, thị trấn và các đơn vị tự vệ ở các doanh nghiệp (gồm cả doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); cả lực lượng chiến đấu tại chỗ và lực lượng cơ động. Lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng theo Pháp lệnh về Dân quân tự vệ, có sự vận dụng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương và đặc điểm địa bàn, có tổ chức biên chế ổn định, thành phần, trang bị phù hợp, chiếm tỷ lệ khoảng 3% so với số dân. Trong đó, lực lượng chiến đấu tại chỗ chiếm khoảng 50%, lực lượng cơ động là 30% và lực lượng binh chủng khoảng 20% so với tổng số lực lượng. Về tổ chức, từ tổ đến cấp trung đội đối với dân quân (các xã trọng điểm tổ chức đến cấp đại đội), và từ tổ đến cấp tiểu đoàn đối với tự vệ (có 16 tiểu đoàn tự vệ, chủ yếu thuộc ngành Than). Trong những năm gần đây, với chủ trương xã hội hóa một số nội dung công tác quốc phòng địa phương, Tỉnh đã thực hiện xây dựng, tổ chức lực lượng dân quân bằng nguồn kinh phí của địa phương và nhân dân đóng góp (quỹ quốc phòng), theo phương châm: "dân bàn, dân cử, dân chăm lo". Nhờ đó, tại các thôn, bản, khu phố đều đã tổ chức được tiểu đội dân quân, khắc phục triệt để được vùng "trắng" dân quân ở khu vực biên giới, hải đảo. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Tỉnh còn tổ chức các phân đội phòng không dân quân, tự vệ và các trung đội dân quân thường trực 24/ 24 giờ ở các xã trọng điểm. Công tác huấn luyện, bảo đảm trang bị, vũ khí và các vật dụng cần thiết như quần áo, mũ, giầy, đèn pin... phục vụ cho hoạt động cũng như chế độ chính sách đối với dân quân, tự vệ được coi trọng. Vì thế, lực lượng dân quân, tự vệ hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Ngoài việc tham gia hiệu quả trong phòng chống, khắc phục thiên tai, phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, đân quân, tự vệ còn phối hợp với các đoàn thể chính trị thực hiện tốt công tác dân vận, xóa đói, giảm nghèo... Đặc biệt, trong đợt xóa nhà tạm cho các hộ nghèo do ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức, dân quân, tự vệ đã giúp dân xây dựng được 314 nhà, sửa chữa 297 nhà, san gạt nền nhà được hơn 10.000m3 đất, di dời 10 hộ dân sang chỗ ở mới, với tổng số trên 23 ngàn ngày công.
Xây dựng lực lượng dự bị động viên (bao gồm cả con người và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế) là nhiệm vụ mang tính chiến lược. Quá trình thực hiện, Tỉnh coi trọng từ khâu tạo nguồn, đăng ký, quản lý, huấn luyện đến việc bảo đảm chế độ chính sách cho quân dự bị. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo phương châm "gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó" để tiện quản lý và huy động khi cần. Đến nay, các đơn vị dự bị động viên của Bộ, Quân khu và của địa phương theo chỉ tiêu trên giao được sắp xếp đủ biên chế, bảo đảm số lượng, chất lượng, nhất là chất lượng chuyên nghiệp quân sự. Đối với các đơn vị dự bị động viên của Tỉnh và huyện, ngoài việc bảo đảm trang bị, vũ khí, còn được bảo đảm phương tiện, dụng cụ sinh hoạt nhằm phục vụ tốt cho công tác huấn luyện dã ngoại và cơ động tác chiến khi có tình huống xảy ra.
 
Đại tá Trần Thành
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy
Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:54 - 18/02/2020

HCMSJC44.33044.630
Hà NộiSJC44.33044.650
Đà NẵngSJC44.33044.650

Thời tiết