QPTD -Thứ Năm, 01/12/2011, 21:28 (GMT+7)
Quân khu 9 quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt”. Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, trong hai cuộc chiến tranh giải phóng, cùng với sự chi viện của Trung ương, Quân khu 9 đã xây dựng được nhiều thế hệ cán bộ có đức, có tài trong lãnh đạo, chỉ huy tác chiến và xây dựng các lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, góp phần cùng quân và dân cả nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quán triệt nghị quyết của Đảng qua các kỳ Đại hội, nhất là Nghị quyết 94 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ) về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, Đảng uỷ Quân khu (ĐUQK) đã tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến, tiến bộ trên nhiều mặt của công tác cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng quy trình, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học vào phục vụ tại ngũ được thường xuyên quan tâm tốt. Việc bổ nhiệm, điều động, đề bạt, nâng lương cán bộ được thực hiện chặt chẽ, khách quan. Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm được thực hiện nghiêm túc, gắn quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, cấp uỷ viên được thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra cấp uỷ viên gắn với kiểm tra cán bộ chủ trì. Các cấp uỷ Đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ; đồng thời, đã cụ thể hoá bằng các chủ trương, biện pháp thiết thực. Đến nay, Quân khu đã khắc phục cơ bản sự thiếu hụt cán bộ. Số cán bộ toàn Quân khu sắp xếp đạt 98,82%, sĩ quan dự bị đăng ký quản lý đạt 86,10%; đã qua đào tạo dài hạn đạt 54,17%, đào tạo ngắn hạn 45,38%. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị bước đầu đạt kết quả tốt; đã sắp xếp được 88,28% chính uỷ, chính trị viên các cấp. Đội ngũ cán bộ  trong Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; ý thức chấp hành kỷ luật cao; có trình độ, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao; không có biểu hiện thoái thác nhiệm vụ, giảm sút ý chí.

Tuy nhiên, chất lượng cán bộ so với yêu cầu chung còn một số mặt hạn chế, nhất là năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tự học, tự nghiên cứu. Việc đào tạo, phát triển cán bộ người dân tộc thiểu số tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn khó khăn, mới đạt tỷ lệ  2,58%. Công tác quản lý, đánh giá cán bộ ở một số nơi chưa chặt chẽ; việc luân chuyển cán bộ chưa thành nền nếp. Một bộ phận cán bộ chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, dẫn đến vi phạm kỷ luật; chậm phát hiện và đấu tranh ngăn chặn một số vụ việc vi phạm của cán bộ. Chính sách hậu phương quân đội đối với số cán bộ trẻ còn gặp nhiều khó khăn,...

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình các bước. Đã mở các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Quân khu, đặt trọng tâm vào xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nghị quyết chuyên đề số 279- NQ/ĐU ngày 22- 6- 2007 của ĐUQK về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đã xác định rõ: “... xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, kiến thức, chuyên môn ngày càng cao. Đẩy mạnh đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, tập trung bồi dưỡng nguồn cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trọng tâm là nguồn kế tiếp. Thực hiện có hiệu quả chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội. Chủ động giải quyết đủ số lượng cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng cho lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, quan tâm làm tốt công tác chính sách cán bộ”.
Để thực hiện chủ trương trên, ĐUQK đã chỉ đạo kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt các loại hình chi bộ, trước hết là chi bộ khối cơ quan, nhà trường. Tập trung lãnh đạo gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp uỷ với xây dựng cán bộ chủ trì.. Thực hiện nghiêm quy định cán bộ chủ trì và cấp uỷ cấp trên trực tiếp liên đới chịu trách nhiệm nếu nội bộ mất đoàn kết, tổ chức đảng thuộc quyền yếu kém, đơn vị xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Chú trọng phát huy vai trò của các cấp uỷ, nhất là bí thư chi bộ, bí thư đảng uỷ cơ sở ở các đơn vị đủ quân. Đặc biệt, nâng cao chất lượng sinh hoạt các loại hình chi bộ, trước hết là chi bộ khối cơ quan, nhà trường. Bởi đội ngũ cán bộ, đảng viên ở đây phần lớn là những cán bộ trung, cao cấp, trực tiếp theo dõi, hướng dẫn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao và tham mưu cho Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của các LLVT. Cấp uỷ, chi bộ khối cơ quan, nhà trường phải thực sự mẫu mực về tính nguyên tắc, tính đảng, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, phong cách làm việc mẫu mực; thực sự là tấm gương để các đơn vị học tập, noi theo. Bên cạnh đó, ĐUQK cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng các chi bộ đơn vị chiến đấu có cấp uỷ. Đối với các đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, đóng quân trên địa bàn quan trọng có thể bố trí tăng cường cán bộ, đảng viên để xây dựng cấp uỷ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa luân chuyển cán bộ với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế tiếp, tập trung vào những cán bộ trẻ, có năng lực và khả năng phát triển. Tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức thi bí thư chi bộ giỏi và bồi dưỡng cấp uỷ. Việc nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, của đơn vị luôn gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức đảng nơi cán bộ đó công tác. Quân khu phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng toàn diện, đặc biệt là chất lượng chính trị; luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể cao; không có cán bộ thoái hoá về chính trị. Hằng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở đảng và cấp uỷ TSVM, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên thoái thác nhiệm vụ; đến năm 2010 có trên 90% chi bộ đại đội đủ quân có cấp uỷ. Riêng khối chi bộ các cơ quan, nhà trường trên 95% đạt TSVM.    
Tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ phát triển; bảo đảm cho đội ngũ cán bộ có số lượng hợp lý, cân đối, đồng bộ. Đây là yêu cầu hết sức cấp bách trong công tác cán bộ của Quân khu 9, do có sự phát triển của nhiệm vụ và yêu cầu điều chỉnh lực lượng, như điều chỉnh biên chế cơ quan quân sự tỉnh, huyện, nâng cấp các đại đội bộ binh trên tuyến biên giới, thành lập các đội công tác theo Chỉ thị 123, Đoàn kinh tế- quốc phòng 959, bổ sung chức danh chính uỷ, chính trị viên theo Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị...
Trước tình hình đó, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện chặt chẽ quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ trì. Chú trọng xem xét, điều chỉnh cơ cấu giữa các ngành, binh chủng; phân loại, định hướng sắp xếp, sử dụng từng loại cán bộ; đồng thời tích cực tạo nguồn cán bộ tại chỗ, cán bộ người dân tộc ngay từ khi tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Trước mắt, rà soát lại toàn bộ việc bố trí, sắp xếp cán bộ của từng đơn vị, địa phương; kiên quyết điều chỉnh, khắc phục ngay những bất hợp lý về bố trí, sử dụng cán bộ. Ưu tiên giải quyết đủ và giữ ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cấp trung đội trưởng, trợ lý huyện, cán bộ binh chủng. Tích cực bồi dưỡng, chuyển loại, xếp đủ chính uỷ, chính trị viên; đào tạo đại học chính trị văn bằng 2 từ sinh viên tốt nghiệp đại học để bổ sung làm cán bộ chính trị cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền hướng nghiệp rộng rãi để thu hút nhiều học sinh khá giỏi đăng ký tuyển sinh quân sự, tạo nguồn đào tạo cơ bản bậc đại học, nhất là nguồn cán bộ dân tộc, cán bộ tại chỗ nhằm từng bước bố trí cán bộ người dân tộc vào cơ quan quân sự các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo sĩ quan dự bị, gọi sinh viên tốt nghiệp đại học vào phục vụ tại ngũ, với số lượng phù hợp.
Mục tiêu phấn đấu thường xuyên có số lượng cán bộ đạt 98% trở lên so với nhu cầu biên chế; khi có biến động tổ chức lực lượng không để thiếu quá 7% số lượng cán bộ; bảo đảm đủ bác sỹ tuyến cơ sở, đội ngũ giáo viên các trường, trợ lý cấp huyện. Đến cuối năm 2008, xếp đủ trung đội trưởng, chính uỷ, phó chính uỷ, chính trị viên, chính trị viên phó các cấp. Về cơ cấu, từng bước điều chỉnh, sắp xếp để cơ cấu độ tuổi phù hợp; đến năm 2010, có 30% cán bộ chủ trì có độ tuổi thấp hơn 5 tuổi so với hạn tuổi cao nhất của từng chức vụ theo quy định của Luật Sĩ quan; tăng tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ tại chỗ các cấp.
 Thực hiện đồng bộ các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán bộ, vì như  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:  “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và “... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.
Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Nghị quyết 93, 94 của ĐUQSTU. Phát huy tính tích cực, năng động, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cơ quan; kết hợp chặt chẽ nhiều hình thức, biện pháp rèn luyện, bồi dưỡng, như học tại trường, tại chức, tập huấn thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, động viên, khuyến khích cán bộ tự học tập, rèn luyện... để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Chú trọng đào tạo cơ bản, đào tạo giáo viên, trọng tâm là cán bộ chủ trì trung, cao cấp. Quan tâm đào tạo cán bộ đầu ngành, cán bộ khoa học- kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy. Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chính trị theo yêu cầu thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với luân chuyển cán bộ, tập trung vào những cán bộ trẻ, nằm trong quy hoạch. Tích cực tạo nguồn đào tạo sĩ quan dự bị từ nhiều hướng, nhất là nguồn cán bộ dân chính đảng, bác sĩ dân y theo chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, Quân khu còn xây dựng kế hoạch liên kết với các cơ sở đào tạo và đề xuất với cấp trên mở rộng phân hiệu thiếu sinh quân của các tỉnh, thành trên địa bàn để tạo nguồn cán bộ tại chỗ. Đồng thời, quan tâm bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần, giúp đỡ giải quyết khó khăn, nhất là cán bộ cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ ổn định cuộc sống, an tâm công tác, xây dựng đơn vị, cơ quan.
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trên nhiều mặt. Trình độ nhận thức chính trị, lý luận chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên, làm cơ sở xây dựng bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ. Năng lực chỉ huy, quản lý, huấn luyện, xây dựng đơn vị, công tác chuyên môn; phong cách, tác phong công tác có nhiều tiến bộ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, việc quán triệt, tiếp thu, vận dụng các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị vào hoạt động thức tiễn ngày càng có hiệu quả thiết thực.
Thiếu tướng Nguyễn Việt Quân
Ủy viên BCHTƯ Đảng, Chính ủy Quân khu
          
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết