QPTD -Chủ Nhật, 11/12/2011, 23:24 (GMT+7)
Quân khu 4 quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Nghị quyết 51- NQ/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam" có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân thời kỳ mới. Do vậy các cấp, các ngành, các đơn vị trong toàn quân cần phải quán triệt sâu sắc và nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; thiết thực nâng cao hiệu lực công tác lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong quân đội hiện nay. 

Nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình, Quân khu 4 đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 và kế hoạch 537 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, xác định đúng phương hướng lãnh đạo, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện trong toàn Quân khu. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị. Qua rà soát, đánh giá nhận thấy, những năm qua đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp ở Quân khu đã thường xuyên được kiện toàn về tổ chức, biên chế, phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ chính trị được đào tạo cơ bản, có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, trình độ, kiến thức, năng lực công tác, đã được thử thách, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn gắn với cương vị. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Quân sự Trung ương, những năm gần đây, Quân khu đã tích cực bồi dưỡng tạo nguồn tại chỗ, chuyển loại cán bộ, bố trí, sắp xếp cơ bản đủ hai cán bộ chính trị ở cấp đại đội, tiểu đoàn đủ quân (tiểu đoàn 100%, đại đội 85,6%). Nhờ đó, đội ngũ này được bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT. Trong đại hội Đảng các cấp vừa qua, 100% cán bộ chủ trì về chính trị đều được bầu vào cấp ủy và bầu làm bí thư với sự tín nhiệm cao. Đó là thuận lợi cơ bản cho việc bổ nhiệm, sắp xếp chính ủy, chính trị viên và là một đảm bảo quan trọng để đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp trong Quân khu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị mới.
Tuy nhiên, khó khăn đặt ra ở Quân khu là, đối với hầu hết cán bộ, đảng viên, đây là yêu cầu mới, bước đầu không tránh khỏi những vướng mắc, bất cập, nhất là về nhận thức, tư tưởng; các yếu tố tổ chức đảm bảo về nhân sự, phương pháp, tác phong công tác, việc xử lý các mối quan hệ,... cũng cần có một quá trình để hoàn thiện. Trước yêu cầu của cơ chế mới, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, của cơ quan chính trị các cấp  còn nhiều mặt phải phấn đấu. Tổ chức, biên chế một số nơi chưa phù hợp; năng lực hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đấu tranh chống các luận điệu thù địch, sai trái còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nguồn kế cận, kế tiếp còn mỏng. Hầu hết cán bộ chính trị cấp huyện, trung, lữ đoàn và tương đương trở xuống chưa trải qua thời kỳ thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trước đây. Năng lực một số đồng chí phó chỉ huy về chính trị cấp phân đội còn hạn chế, trình độ và kinh nghiệm CTĐ, CTCT chưa nhiều; một số chưa nhận thức hết vị trí, vai trò và các mối quan hệ; số lượng cán bộ chính trị dự kiến xếp chính trị viên còn thiếu...
Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu xác định, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị phải bám sát phương châm chỉ đạo của trên là: “tích cực, chủ động, đồng bộ, vững chắc, có qui trình và bước đi phù hợp”. Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã ra nghị quyết lãnh đạo, trong đó xác định, phải triển khai đồng bộ cả về tư tưởng, tổ chức và chính sách; chú trọng trước hết tới việc quán triệt, thống nhất về nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị  để thực hiện. Về nhận thức và tư tưởng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã đề ra yêu cầu: cấp ủy các cấp trong Quân khu tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu trong Đảng bộ và toàn đơn vị. Làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp nắm vững và nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa, nội dung, những nguyên tắc cơ bản trong nghị quyết, nhất trí cao với chủ trương của trên, thống nhất tư tưởng và hành động, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự Trung ương, quyết định của Bộ Quốc phòng và các chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu. Thường xuyên chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, nhất là đối với những đơn vị làm kinh tế, khối kho, xưởng... không đủ điều kiện theo qui định để xếp chính ủy, kịp thời giải đáp những vướng mắc, lệch lạc trong nhận thức và hành động, tạo sự thống nhất cao đối với chủ trương của trên.
Song song với việc quán triệt, thống nhất nhận thức, tư tưởng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã giao nhiệm vụ cho Cục Chính trị phối hợp với Bộ Tham mưu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với việc kiện toàn biên chế tổ chức đến năm 2010, làm cơ sở bổ nhiệm, sắp xếp chính ủy, chính trị viên các cấp; xây dựng kế hoạch, quy hoạch đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc; nghiên cứu đề xuất với cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành các quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; các qui định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ của người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên các cấp trong Quân khu. Để bảo đảm chặt chẽ, đúng qui trình triển khai thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã chỉ đạo Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh làm điểm khối quân sự địa phương, Đoàn B.24 làm điểm khối chủ lực, Cục Hậu cần làm điểm khối cơ quan, từ đó rút kinh nghiệm và thực hiện thống nhất trong toàn Quân khu. Phấn đấu các đơn vị làm điểm hoàn chỉnh việc sắp xếp chính ủy, chính trị viên trong 6 tháng cuối năm 2006, Quân khu cơ bản hoàn thành trong quí II năm 2007.
Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu hết sức coi trọng việc rèn luyện cán bộ thông qua hoạt động thực tiễn; có kế hoạch lựa chọn cán bộ ở cơ quan có đủ điều kiện bổ nhiệm chính ủy, chính trị viên cho các đơn vị. Quá trình kiện toàn, sắp xếp đội ngũ chính ủy, chính trị viên cũng là quá trình sàng lọc, thay thế những trường hợp cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn; phẩm chất, năng lực không đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Làm tốt việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại chức, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; phát huy tính tích cực, nâng cao chất lượng tự học, tự rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình công tác của từng cán bộ. Số cán bộ chính trị của Quân khu được đào tạo đúng với chức vụ tương đối cao, khoảng trên 95%, trong đó đào tạo cơ bản 74,48%; số có trình độ đại học, cao đẳng trở lên chiếm 63%; số đã trải qua chiến đấu và phục vụ chiến đấu 37,9%. Đây là một yếu tố hết sức cơ bản để xem xét, cân nhắc, bổ nhiệm chính ủy, chính trị viên. Quá trình thực hiện, các cơ quan cán bộ, tổ chức, tuyên huấn... đã thực sự làm tham mưu đắc lực giúp các cấp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện việc tạo nguồn, sắp xếp, bổ nhiệm chính ủy, chính trị viên một cách chặt chẽ, đúng qui định. Chú trọng cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhưng luôn lấy chất lượng làm chính, đảm bảo lựa chọn được những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu; khắc phục kịp thời các khuynh hướng: quá cầu toàn, hoặc đơn giản, nóng vội không chú ý đầy đủ đến yêu cầu về chất lượng và sự cân đối của đội ngũ cán bộ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổ chức, biên chế, tính chất, nhiệm vụ và qui mô tổ chức, đề xuất với cấp trên để xác định những đơn vị nào biên chế xếp chính ủy, những đơn vị nào xếp chính trị viên, nhằm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhân sự phù hợp. Ngoài những yêu cầu chung về tiêu chuẩn đối với chính ủy, chính trị viên trong toàn quân, Quân khu còn xác định một số yêu cầu cụ thể đối với đặc thù từng loại hình đơn vị, nhất là về phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác của người cán bộ chủ trì về chính trị. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu hết sức chú trọng khâu hướng dẫn,  kiểm tra thực hiện của cơ sở để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm, giải quyết những vướng mắc nảy sinh cả về tư tưởng, tổ chức và chính sách...
Do nắm vững phương châm chỉ đạo của trên, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các khâu, các bước tiến hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị ở Quân khu 4 bước đầu đã đem lại những kết quả tốt. Đợt đầu tiên, Quân khu đã thực hiện việc bổ nhiệm chính ủy cho 34 đồng chí, chính trị viên cho 500 đồng chí, bảo đảm đúng chất lượng, kế hoạch, thời gian. Ngay sau khi bổ nhiệm, Quân khu tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội, nhất là những yêu cầu mới đặt ra trong điều kiện đất nước hội nhập kinh tế quốc tế; những nội dung cơ bản về vị trí, chức trách, nhiệm vụ, nội dung hoạt động và giải quyết tốt các mối quan hệ trong công tác cho cán bộ. Nhờ vậy, đội ngũ chính ủy, chính trị viên được bổ nhiệm đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm chính trị, phẩm chất, năng lực công tác theo chức trách, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.  Những đồng chí chưa đủ điều kiện bổ nhiệm đợt đầu, Quân khu chỉ đạo tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng để xem xét đề nghị cấp trên bổ nhiệm các đợt tiếp theo. Về lâu dài, Quân khu chọn nguồn đào tạo cơ bản qua các trường chính trị. Đối với những cán bộ quân sự và cán bộ chuyên môn khác, những đồng chí qua đào tạo 801, hoặc đào tạo tiểu đội trưởng đã qua thực tế công tác, có phẩm chất, năng lực, đủ điều kiện làm công tác chính trị, Quân khu chủ trương đưa đi học, bồi dưỡng tạo nguồn bổ nhiệm chính ủy, chính trị viên sau này.
Để tiếp tục tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chính trị các cấp cần quán triệt sâu sắc hơn nữa mục đích, yêu cầu, các nội dung cơ bản của Nghị quyết và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, bảo đảm làm đến đâu, chắc đến đó. Định kỳ 6 tháng, 1 năm các đơn vị cần tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị quyết, qua đó phân tích làm rõ hơn vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách, chế độ công tác, các mối quan hệ cũng như yêu cầu về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của chính ủy, chính trị viên gắn với từng loại hình, đặc điểm của từng đơn vị. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị với Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị xem xét, điều chỉnh những vấn đề về biên chế, chức danh chính ủy, chính trị viên hiện nay còn bất cập, chưa phù hợp với đặc điểm, loại hình đơn vị và tính chất, tầm quan trọng mà đơn vị đó đang đảm nhiệm. Đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương biên soạn chức danh, chức trách; kiện toàn, bổ sung hệ thống điều lệnh, điều lệ, các qui định... liên quan đến các hoạt động của chính ủy, chính trị viên, tạo điều kiện để chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên ngày càng đi vào nền nếp, thực sự phát huy tác dụng. 
 
Thiếu tướng Mai Quang Phấn
Ủy viên BCHTƯ Đảng
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
                                                             
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:57 - 25/05/2020

HCMSJC48.50048.900
Hà NộiSJC48.50048.920
Đà NẵngSJC48.50048.920

Thời tiết