QPTD -Thứ Ba, 29/11/2011, 00:31 (GMT+7)
Quân khu 3 tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình mới
Nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác quân sự của Đảng và Nhà nước, có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hiện nay, trong điều kiện hòa bình, nhiệm vụ quốc phòng thường xuyên cũng như lâu dài ở địa phương là hướng về cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự địa phương; xây dựng tiềm lực quốc phòng địa phương, sẵn sàng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; sẵn sàng tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân địa phương kết hợp với chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực, bảo vệ địa phương, đưa chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc đến thắng lợi khi kẻ thù gây chiến tranh xâm lược. ý thức sâu sắc điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương, trong đó tập trung vào 4 vấn đề trọng tâm là: công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ; công tác giáo dục quốc phòng (GDQP); thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương đã làm chuyển biến một bước cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân địa phương, tạo thế và lực mới về quốc phòng-an ninh (QP-AN) trên địa bàn từng tỉnh, thành phố và Quân khu; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc đổi mới phát triển, thu được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, Quân khu đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng hai năm 2005-2006, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, quyết định phương hướng, nhiệm vụ hai năm 2007-2008, trong đó tập trung thực hiện tốt một số vấn đề chủ yếu sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP. Trong những năm qua, nhất là từ khi có Chỉ thị 62-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về GDQP, Quân khu và các địa phương trên địa bàn đã triển khai sâu rộng tới mọi đối tượng, trước hết là đối tượng cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương. Với đối tượng cán bộ, Quân khu và các địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp: cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và trưởng (phó) ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (đối tượng 2) bồi dưỡng tại Trường Quân sự Quân khu và Trường Quân sự tỉnh, thành phố; cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn và trưởng (phó) ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (đối tượng 3) bồi dưỡng tại Trường Quân sự tỉnh, thành phố và Trung tâm giáo dục chính trị huyện, thị xã, thành phố; cán bộ thôn, làng, tổ dân phố (đối tượng 4) bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố. Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, mặc dù chưa phải là đối tượng thuộc diện phải bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định của Bộ Quốc phòng, nhưng xuất phát từ đặc điểm địa bàn và yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng, Quân khu đã chỉ đạo các địa phương mở nhiều lớp bồi dưỡng cho đối tượng này tại Trung tâm giáo dục chính trị của huyện, thị xã, thành phố. Với cách làm thiết thực đó, công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và các chức sắc, chức việc tôn giáo của Quân khu và các địa phương trên địa bàn đã đạt được hiệu quả tốt. GDQP cho học sinh, sinh viên được Quân khu và các địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo phương pháp học tập trung và học rải trong cả năm như các bộ môn văn hóa. Năm 2005-2006, toàn Quân khu có 443/443 trường từ trung học phổ thông đến đại học tổ chức GDQP cho 547.275 học sinh, sinh viên, đạt 97,8%.
Năm 2007- 2008, Quân khu tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP. Chú trọng hướng về cơ sở, thực hiện tốt ở cơ sở. Quan tâm đặc biệt việc giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và mọi người dân hiểu rõ các quan điểm, tư tưởng của Đảng về nhiệm vụ tăng cường QP-AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên, chất lượng chuyên trang quốc phòng trên báo, chuyên mục quốc phòng trên đài phát thanh-truyền hình của Quân khu và các địa phương. Để đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là khi nước ta là thành viên của WTO, Quân khu đã kịp thời chỉ đạo các địa phương mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN đến đội ngũ cán bộ chủ chốt doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở thuộc các thành phần kinh tế, các chủ tàu, thuyền hoạt động trên biển, các chủ hộ trên tuyến biên giới, ven biển, hải đảo, đoàn viên thanh niên ở cơ sở. GDQP cho học sinh, sinh viên tiếp tục được đổi mới về hình thức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng. Các địa phương chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn (6 tháng) cho giáo viên dạy môn GDQP; phấn đấu đến năm 2008, các trường trung học phổ thông trên địa bàn Quân khu đủ giáo viên giảng dạy môn GDQP và tổ chức GDQP theo cặp tiết như các môn học khác.
 Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng với các hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) ở địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn chặt với các hoạt động xây dựng, phát triển KT-XH của địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, để mỗi bước phát triển KT-XH là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng ở địa phương. Sự kết hợp này không chỉ thể hiện trong phương án, kế hoạch mà quan trọng là phải được biến thành những việc làm thiết thực, hiệu quả trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực. Trong mấy năm gần đây, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, hằng năm, các địa phương đã có kế hoạch dự trữ một lượng lương thực, thực phẩm cần thiết, có chiều sâu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); khi cần, có thể huy động từ 30-50% sản phẩm lương thực, thực phẩm của địa phương phục vụ quốc phòng. Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trên cơ sở quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các địa phương đã có phương án sẵn sàng chuyển một phần năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sang sản xuất theo yêu cầu quốc phòng khi cần. Hệ thống đường giao thông liên tỉnh như quốc lộ 10, 5, 6, 18, 21..., các trục đường liên huyện, liên xã, giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ; nhiều cầu, cống được xây dựng thay thế cho những bến phà, đã tạo sự liên hoàn trong thế trận phòng thủ của từng địa phương và toàn địa bàn Quân khu. Các phương tiện, trang bị kỹ thuật bảo đảm vận chuyển hàng hóa phục vụ dân sinh và quốc phòng thường xuyên được phúc tra, đăng ký; khi có tình huống chiến tranh, có thể huy động từ 40-50% phương tiện vận tải phục vụ quốc phòng. Bưu chính-Viễn thông phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại kết hợp với mạng thông tin quân sự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh và bảo đảm các hoạt động QP-AN. Hệ thống y tế được củng cố, tăng cường cả về trang thiết bị và cơ sở vật chất; 100% các trạm y tế xã ở các tỉnh đồng bằng có đội ngũ y, bác sĩ nhiều kinh nghiệm; các trạm y tế ở một số xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn được lực lượng y, bác sỹ của Quân khu bổ sung, tăng cường, hằng năm thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân và LLVT. Trên tuyến biên giới, ven biển, các đơn vị kinh tế-quốc phòng của Quân khu và một số cơ quan quân sự địa phương đã nhận trách nhiệm triển khai nhiều dự án kinh tế kết hợp với quốc phòng; đến nay, hầu hết các dự án đã mang lại hiệu quả KT-XH và QP-AN. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn Quân khu đang tích cực triển khai xây dựng thế trận phòng thủ. Riêng thành phố Hải Phòng, đã duyệt kế hoạch đến năm 2010, sẽ đầu tư 25 tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện căn cứ hậu cần (hiện nay đã đầu tư 3 tỷ đồng). Những việc làm nêu trên cần được tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần xây dựng thế trận QPTD ngày càng vững chắc trên địa bàn từng địa phương và Quân khu.
Để bảo đảm cho địa phương chủ động đối phó thắng lợi với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chống chiến tranh xâm lược, trong những năm qua, Quân khu đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc diễn tập với các quy mô (tỉnh, huyện, xã, sở, ngành), hình thức, nội dung phong phú (chỉ huy-cơ quan, tác chiến phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ môi trường...). Năm 2007, Quân khu tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch B cho các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương cấp tỉnh, huyện. Tổ chức rà soát, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ sát với tình hình thực tế của địa phương. Bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch động viên quốc phòng, động viên công nghiệp, dự trữ vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử trí các tình huống. Hằng năm, Quân khu tập trung chỉ đạo từ 1-2 tỉnh, thành phố và 20% cấp huyện, quận, thị xã, sở, ngành diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập QP-AN.
Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nhiệm vụ xây dựng LLVT địa phương của các tỉnh, thành phố là phải xây dựng cả dân quân, tự vệ (DQTV), bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng và góp phần xây dựng bộ đội chủ lực đứng chân trên địa bàn. Phải xây dựng cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên (DBĐV), thực hiện tốt công tác tuyển quân và tuyển sinh quân sự. Trong tình hình hiện nay, DQTV vẫn là lực lượng chiến lược, có chức năng, nhiệm vụ rất nặng nề. Các địa phương cần tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phân đội DQTV cơ động, DQTV phòng không, DQTV biển, lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, tự vệ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn... Phấn đấu duy trì số lượng DQTV đạt từ 1,61-1,65% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt từ 17% trở lên. Đối với việc xây dựng lực lượng DBĐV, cần gắn chặt với công tác tuyển quân để tạo nguồn, sắp xếp đủ biên chế cho các đơn vị động viên. Phấn đấu đến năm 2008, nâng tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 90-95%. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo chuyển loại và bố trí sĩ quan dự bị trong các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện; xếp đủ cán bộ chính trị (chính ủy, chính trị viên) trong các đơn vị DBĐV. Tăng cường kiểm tra, phúc tra và tổ chức cho lực lượng DBĐV tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Tiếp tục xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng đạt hiệu quả cao. Cùng với việc ổn định, kiện toàn tổ chức biên chế, các đơn vị bộ đội địa phương cần nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện, nhất là trình độ chỉ huy, quản lý bộ đội của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng Trường Quân sự tỉnh, thành phố vững mạnh toàn diện, đủ năng lực đào tạo, giáo dục, huấn luyện quân sự, chính trị cho cán bộ phân đội trong LLVT địa phương, đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương, cơ sở.
Đi đôi với việc xây dựng LLVT, cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ đi vào chiều sâu. Chăm lo và có chính sách ưu tiên đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân đội; với con liệt sĩ đang công tác trong LLVT Quân khu. LLVT Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tôn tạo nghĩa trang, giúp đỡ các đối tượng chính sách trong sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước về quốc phòng. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 02/BCT của Bộ Chính trị (khóa VI) về nhiệm vụ quốc phòng và thông qua các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập QP-AN, Quân khu và các địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng địa phương một cách linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với LLVT; đề cao vai trò điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự và các cơ quan chức năng đối với nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Để quản lý về quốc phòng có hiệu quả, các địa phương trên địa bàn Quân khu cần tiến hành nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực, trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng cho cán bộ các cấp, nhất là với cơ quan quân sự và các cơ quan chức năng ở địa phương. Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, cần nắm vững các quy định của Luật quốc phòng, các nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng có liên quan đến công tác quốc phòng. Phát huy vai trò của Hội đồng GDQP của Quân khu và các địa phương, thường xuyên làm tốt công tác thanh tra quốc phòng, đưa công tác quốc phòng ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả thiết thực. Mặt khác, phải xây dựng và duy trì thật tốt mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng giữa Quân khu với các tỉnh, thành phố trên địa bàn đối với công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Mọi chủ trương, ý định lớn về xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, về công tác quân sự, quốc phòng, về quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chủ trì cơ quan quân sự địa phương, về kết hợp kinh tế với quốc phòng... đều phải được bàn bạc, thống nhất giữa Quân khu và các địa phương trước khi triển khai tổ chức thực hiện.
Trung tướng Nguyễn Văn Lân
Tư lệnh Quân khu
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết