QPTD -Chủ Nhật, 11/12/2011, 23:14 (GMT+7)
Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Học viện Quốc phòng vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới

Học viện Quốc phòng (tiền thân là Học viện Quân sự Cao cấp) được thành lập ngày 03/ 01/ 1977.  Trải qua 30 năm xây dựng và phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng; được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ Học viện Quốc phòng luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, lập nên những thành tích rất đáng trân trọng và tự hào, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, sáng tạo".

Thực tiễn 30 năm qua đã chứng minh và khẳng định những cống hiến to lớn của Học viện Quốc phòng đối với đào tạo các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học quân sự cấp chiến dịch – chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội một số nước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an  ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý. Nhiều đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Quốc phòng trở thành những cán bộ chủ chốt, đảm nhiệm những trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị và quân sự trong xử lý những vấn đề chiến lược của đất nước, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tin yêu, mến phục.
Thực tiễn 30 năm qua cũng chứng minh và khẳng định những cống hiến xuất sắc của Học viện Quốc phòng đối với sự phát triển của khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, của khoa học xã hội và nhân văn quân sự và lý luận công tác Đảng, công tác chính trị cấp chiến dịch – chiến lược; tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân đội những vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều công trình nghiên cứu của Học viện có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, tích cực góp phần bồi đắp kho tàng văn hoá chính trị và văn hoá quân sự Việt Nam.
Thực tiễn 30 năm qua cũng rèn luyện và kiểm nghiệm rất nghiêm ngặt bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ của Học viện Quốc phòng. Trước những thăng trầm của lịch sử, những diễn biến phức tạp của tình hình, những yêu cầu mới của sự phát triển, Học viện Quốc phòng luôn tỏ rõ sự kiên định, vững vàng và nhạy bén, sắc sảo về chính trị, giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện, thực sự là một lực lượng trung kiên đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.
Nhìn lại chặng đường lịch sử mà Học viện Quốc phòng đã trải qua, chúng ta đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó trước hết và sâu sắc nhất là bài học xây dựng Học viện Quốc phòng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của Học viện. Nhìn về tương lai, chủ động dự báo những phát triển của tình hình và nhiệm vụ, chúng ta ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị. Đó là yếu tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho Học viện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và phát triển bền vững trong thời kỳ mới.
Hiện nay và trong những năm tới, đất nước ta có nhiều cơ hội để phát triển với nhịp độ nhanh hơn và chất lượng cao hơn, song cũng đứng trước nhiều thách thức lớn. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN có sự phát triển, yêu cầu ngày càng cao. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, tập trung phủ nhận nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm và sự lãnh đạo của Đảng ta, ra sức lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, “dân chủ", "nhân quyền"... để kích động chống đối ở trong nước, làm mất ổn định chính trị , tạo cớ can thiệp từ bên ngoài nhằm chống phá độc lập dân tộc và CNXH ở nước ta.  Bên cạnh những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước, những biểu hiện xa rời mục tiêu lý tưởng của CNXH chưa được khắc phục, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến trạng thái chính trị – tinh thần của nhân dân và Quân đội ta.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình và sự phát triển của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN ngày nay đang đặt ra cho  Quân đội nhân dân cần phải ra sức xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn diện, trong đó trước hết và quan trọng nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình", “phi chính trị hoá" quân đội  của các thế lực thù địch, không để bị biến chất, đồng thời phát triển sức mạnh chính trị – tinh thần lên tầm cao mới. Đó chính là sức mạnh đặc trưng thể hiện sâu sắc bản chất quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Để Học viện Quốc phòng thực hiện tốt trọng trách của mình và phát triển bền vững trong thời kỳ mới, chúng ta cần đặc biệt chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng  chính trị một cách toàn diện, trong đó tập trung làm tốt một số vấn đề sau đây:
Một là, xây dựng Đảng bộ Học viện Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của Học viện. Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học quân sự cấp chiến dịch - chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội một số nước, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý; đồng thời là trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học quân sự tầm chiến dịch - chiến lược, nghiên cứu tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân đội những vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Do đó, vấn đề đặt ra trước hết và quan trọng nhất đối với Học viện là phải luôn giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc đường lối quan điểm của Đảng, cụ thể hoá một cách đúng đắn và sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào quá trình huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và trong mọi hoạt động của Học viện. Đó là điều "Dĩ bất biến". Có "Dĩ bất biến" đúng mới có thể "ứng vạn biến" thành công trong thực tiễn.
Chất lượng chính trị của Học viện được thể hiện trước hết và tập trung nhất ở hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Do đó, chúng ta cần chăm lo xây dựng toàn diện và đồng bộ các yếu tố hợp thành cơ chế lãnh đạo của Đảng trong Học viện (bao gồm các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp, các tổ chức quần chúng ở cơ sở), trong đó trọng tâm là xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo và là trung tâm đoàn kết xây dựng Học viện và các cơ quan, khoa, hệ vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong những năm tới chúng ta cần ra sức nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp uỷ gắn với xây dựng cán bộ chủ trì các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên để phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự tiêu biểu cả về bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lối sống, đoàn kết và chấp hành kỷ luật, phương pháp và tác phong công tác, chất lượng và hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Hai là, tăng cường công tác chính trị - tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ trong Học viện có nhận thức sâu sắc, tin tưởng vững chắc và luôn kiên định nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  Sự vững mạnh về chính trị của Học viện cũng như của mỗi người phải được thể hiện rõ nét ở định hướng giá trị đúng đắn mà hạt nhân là định hướng chính trị - tư tưởng. Khoa học quản lý hiện đại coi định hướng giá trị là yếu tố quan trọng hàng đầu để điều khiển một cách khoa học và có hiệu quả sự vận động, phát triển của con người và xã hội. Định hướng giá trị cũng là vấn đề nổi lên rất gay gắt và phức tạp trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng hiện nay. Với ưu thế về sức mạnh kinh tế, về khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, các thế lực thù địch ra sức bài xích nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng ta, phủ nhận những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và chế độ XHCN, đồng thời truyền bá lối sống và các "giá trị văn hoá" TBCN mà cốt lõi là chủ nghĩa cá nhân thực dụng cực đoan, hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ ta giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH, phai nhạt lý tưởng, thoái hoá biến chất và mất sức chiến đấu. Do đó, chúng ta cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị - tư tưởng, làm cho mọi  thành viên trong Học viện có nhận thức sâu sắc, tin tưởng vững chắc và luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; đồng thời hiểu rõ tình hình và nhiệm vụ, đối tượng và đối tác, những phát triển của lý luận và thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, có trách nhiệm và quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó chính là những yếu tố cơ bản tạo nên nhân cách có bản lĩnh và trí tuệ, có sức đề kháng mạnh mẽ để vô hiệu hoá mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; có khả năng miễn dịch tốt để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những hiện tượng tiêu cực; có nghị lực cao trong rèn luyện, phấn đấu để chủ động đáp ứng sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ. Nhờ những nhân cách đó mà Học viện luôn giữ định hướng chính trị - tư tưởng đúng đắn trong huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện, đồng thời là một pháo đài vững chắc trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, bảo vệ những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của chế độ XHCN.
Ba là, chủ động, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, số lượng hợp lý và cơ cấu đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của Học viện trong thời kỳ mới. Đội ngũ cán bộ là lực lượng nòng cốt, trực tiếp quyết định chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện. Chúng ta cần quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, có tầm nhìn xa với những dự báo có cơ sở khoa học và thực tiễn về sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ, chủ động, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ của Học viện có chất lượng cao, số lượng hợp lý và cơ cấu đồng bộ. Trong đó, coi trọng hàng đầu việc nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ, nhất là bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống, năng lực trí tuệ, tầm tư duy chiến dịch - chiến lược, năng lực chỉ đạo và tổ chức hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, giảng viên và cán bộ nghiên cứu khoa học. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Đề án kiện toàn và phát triển đội ngũ giảng viên cấp chiến dịch - chiến lược ở Học viện Quốc phòng, phấn đấu đến năm 2010 có 95-98% giảng viên có trình độ sau đại học, nhiều khoa có đủ yếu tố thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành, đa số giảng viên có thể giảng dạy tốt các lớp đào tạo cán bộ chiến dịch - chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, hợp tác đào tạo quốc tế mở rộng.
Chúng ta cũng cần tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu trên các lĩnh vực và cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của Học viện, nhất là về bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ, đạo đức và lối sống, đoàn kết và kỷ luật; nắm vững và thực hiện tốt các nguyên tắc, nội dung, quy trình, chế độ công tác và phương pháp tác phong công tác; hướng mạnh về cơ sở, bám sát các hoạt động thực tiễn của Học viện, nhạy bén, sắc sảo trong phân tích - tổng hợp và xử lý thông tin, năng động, sáng tạo trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đúng đường lối, quan điểm của Đảng và phù hợp với thực tiễn, tích cực góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của Học viện.
Trong những năm tới, số cán bộ của Học viện đã qua chiến đấu, dạn dày trận mạc, được tôi luyện và kiểm nghiệm nghiêm ngặt cả về bản lĩnh và trí tuệ trong thực tiễn, giầu kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, giảng dạy và nghiên cứu khoa học sẽ từng bước chuyển giao trọng trách của mình cho thế hệ kế tiếp mà phần lớn là những người sinh ra và lớn lên trong thời bình, được đào tạo cơ bản nhưng còn ít trải nghiệm trong thực tiễn, nhất là trong xử lý những vấn đề chính trị - quân sự phức tạp. Vì vậy, chúng ta cần chủ động, tích cực làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm sự vững vàng và tin cậy về chính trị trong quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ của Học viện.
Sự vững mạnh về chính trị của Học viện Quốc phòng là kết quả của quá trình hoạt động chính trị thực tiễn gắn liền với tư duy khoa học chính trị.Vì vậy, thời gian tới, Học viện cần tích cực tổng kết thực tiễn kết hợp chặt chẽ với nghiên cứu lý luận để nhận thức ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn bản chất, quy luật của quá trình xây dựng nhân tố chính trị, làm cho việc xây dựng Học viện Quốc phòng về chính trị có cơ sở khoa học, có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
 
Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Tiến Bình
Chính ủy Học viện Quốc phòng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:57 - 25/05/2020

HCMSJC48.50048.900
Hà NộiSJC48.50048.920
Đà NẵngSJC48.50048.920

Thời tiết