QPTD -Chủ Nhật, 11/12/2011, 00:12 (GMT+7)
Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, Học viện Chính trị quân sự tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

55 năm xây dựng và trưởng thành - chặng đường lịch sử vẻ vang của Học viện Chính trị quân sự (HVCT-QS) gắn liền với quá trình trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, với sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Bằng lao động khoa học quân sự nghiêm túc và sáng tạo, Học viện đã góp phần quan trọng cùng toàn quân thực hiện thắng lợi tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh: Lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để xây dựng sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội. Tư tưởng đó đã được giáo dục, bồi dưỡng cho lớp lớp cán bộ qua đào tạo tại Trường, trở thành một bảo đảm quan trọng để quân đội ta không ngừng lớn mạnh, cùng toàn dân lập nên những kỳ tích trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, tư tưởng đó cũng là tiêu điểm để Học viện phấn đấu, thực hiện tốt trọng trách mà Đảng, quân đội giao phó.

Hiệu quả xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song yếu tố trực tiếp quyết định là đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), trong đó đội ngũ cán bộ chủ trì về CTĐ, CTCT giữ vai trò nòng cốt. Từ ngày đầu thành lập đến nay (25/10/1951 – 25/10/2006), HVCT-QS có vinh dự được thực hiện nhiệm vụ của một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự (KHXHNVQS). Cán bộ đào tạo từ Học viện sau khi ra trường được phân công giữ vị trí chủ trì về CTĐ, CTCT, giáo viên chính trị trong các đơn vị, nhà trường toàn quân. Hầu hết đội ngũ này đã có mặt ở những mũi nhọn của thử thách, gian khổ, hy sinh trong chiến đấu và công tác. ở cương vị gì, hoàn cảnh nào họ cũng nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách, góp phần củng cố, nâng cao bản chất cách mạng của quân đội, làm cho tư tưởng, văn hóa quân sự của Đảng thấm sâu tới mọi cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng; góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
 Nhìn lại chặng đường 55 năm qua, tuy còn có những bất cập trong quá trình phát triển, song HVCT-QS đã hoàn thành vẻ vang trọng trách chính trị mà Đảng, quân đội và nhân dân tin tưởng giao cho; đồng thời đã có những bước trưởng thành toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo cán bộ chính trị, nghiên cứu KHXHNVQS, cũng như xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, Học viện đã có sự vươn lên mạnh mẽ, hoà nhập nhanh và vững chắc vào hệ thống giáo dục quốc gia. Đến nay, Học viện đã xây dựng, đảm bảo khá đồng bộ các yếu tố cơ bản, quyết định đến quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quân đội cả bậc đại học, sau đại học và sư phạm quân sự. Với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, giàu tâm huyết, từng bước được chuẩn hoá (22 giáo sư, phó giáo sư; 120 tiến sĩ, 200 thạc sĩ), cùng với hệ thống chương trình, nội dung, hệ thống giáo trình, giáo khoa, phòng học, thao trường và mạng công nghệ thông tin (LAN) hiện đại,v.v., chắc chắn HVCT-QS  sẽ ngày càng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI (nhất là giai đoạn từ 2006 đến 2020), nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu KHXHNVQS của HVCT-QS  đang và sẽ đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Điều đó đòi hỏi công tác giáo dục - đào tạo cả ở bậc đại học và sau đại học của Học viện phải đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ hơn nữa; gắn đào tạo với sử dụng, phát triển nguồn nhân lực bậc cao, chuyên gia đầu ngành, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; bảo đảm đủ về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục; hoàn thiện hệ thống đánh giá, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục - đào tạo... Đặc biệt, từ khi Bộ Chính trị khóa IX ra Nghị quyết 51- NQ/TW “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên (CU, CTV) trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, nhiệm vụ chính trị của Học viện có những bước phát triển mới: từ chỗ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị đảm nhiệm cương vị phó chỉ huy về chính trị, chuyển sang đào tạo đội ngũ CU, CTV. Vinh dự mới, lớn lao cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu mới, rất cao mà Học viện phải tiếp tục phấn đấu thực hiện thật tốt trong những năm tới.
Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng một cách nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả, trước hết là Nghị quyết 51- NQ/TW của Bộ Chính trị đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, đòi hỏi trong thời gian tới HVCT-QS phải tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và đổi mới trong tất cả các khâu của quá trình giáo dục - đào tạo, trên cơ sở có sự nghiên cứu, tổng kết, kế thừa những kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị qua nhiều thế hệ; đồng thời nắm bắt, vận dụng có hiệu quả những thành tựu mới của khoa học giáo dục hiện đại. 
Trước hết, phải xác định rõ mô hình mục tiêu đào tạo đối với CU, CTV.
Từ mô hình, mục tiêu đào tạo phó chỉ huy về chính trị, giúp người chỉ huy điều hành mọi hoạt động CTĐ, CTCT; nay vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của CU, CTV được Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị xác định là người "Chủ trì về chính trị và cơ quan chính trị"; "Người chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp uỷ cấp mình về toàn bộ các hoạt động CTĐ, CTCT trong đơn vị; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức tiến hành các nội dung CTĐ, CTCT theo chức trách nhiệm vụ..."; "Quan hệ giữa CU, CTV với người chỉ huy là quan hệ phối hợp công tác". Những yêu cầu mới trên đây đặt ra trong việc xác định mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Học viện phải đạt tới đối với đội ngũ  CU, CTV trên tất cả các mặt: là người có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; kiến thức toàn diện trên nền học vấn cao và hiểu biết sâu sắc về chuyên ngành CTĐ, CTCT; có năng lực tư duy lãnh đạo, chỉ đạo; thành thạo các kỹ năng thực hành CTĐ, CTCT; thực sự tiền phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị; có đủ điều kiện và tín nhiệm được bầu làm bí thư Đảng uỷ, bí thư Chi bộ; có khả năng tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác chung của đơn vị...
Hai là: bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới quy trình, chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo đáp ứng mô hình, mục tiêu đào tạo CU, CTV.
Về quy trình đào tạo: Phải được thể hiện trong một chỉnh thể thống nhất, quy định trình tự các hoạt động sư phạm nhằm đào tạo những con người theo yêu cầu mô hình, mục tiêu đào tạo. Quy trình phải được xác định khoa học, chính xác, cụ thể: từ đối tượng đầu vào, thời gian đào tạo, bậc học vấn và chức danh, đào tạo cơ bản và đào tạo kế tiếp, hướng sử dụng và phát triển sau mỗi bậc học, cấp học,… Đồng thời, phải phân rõ quy trình đào tạo từng cấp: cấp phân đội (đào tạo chính trị viên, bao gồm cả chức danh và bậc học vấn); cấp chiến thuật - chiến dịch, cấp chiến dịch - chiến lược (cơ bản đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho chính uỷ các cấp).
Về chương trình, nội dung đào tạo: Chương trình phải bảo đảm tính khoa học, cơ bản, thiết thực, đáp ứng mô hình, mục tiêu đào tạo CU, CTV, trước hết về trình độ chuyên sâu CTĐ, CTCT và các môn quân sự; phải phù hợp với chương trình khung của hệ thống đại học quốc gia, bảo đảm tính pháp lý của văn bằng, mặt khác phải bảo đảm liên thông kiến thức giữa các bậc học, cấp học, tránh trùng lắp; giảm lý thuyết, tăng thực hành, thực tập. Chú ý trang bị kiến thức một cách cơ bản, hệ thống, chuyên sâu; bồi dưỡng khả năng tư duy lý luận, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành CTĐ, CTCT, năng lực tập hợp quần chúng, năng lực xử lý các tình huống chính trị-xã hội cho CU, CTV...
Ba là: hoàn thiện, biên soạn mới hệ thống giáo trình, giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành, các tưởng định trong diễn tập quân sự.
Giáo trình, giáo khoa, tài liệu tham khảo là những điều kiện có ý nghĩa góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, cơ sở định hướng cơ bản cho người học, tạo điều kiện thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng “Biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, lấy người học là trung tâm, phát huy chủ động, sáng tạo của người học…”.
Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn qua 20 năm đổi mới về giáo dục - đào tạo, qua các văn kiện, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết 51- NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương,… đặt ra cho Học viện phải bổ sung, hoàn thiện, biên soạn mới toàn bộ tài liệu phục vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trước hết, phải biên soạn lại giáo trình chuẩn về CTĐ, CTCT cho cấp phân đội (cả đối tượng đào tạo theo học vấn và đào tạo theo chức danh) và giáo trình cấp chiến thuật - chiến dịch (chủ yếu đào tạo theo chức vụ). Nội dung giáo trình vừa phải bảo đảm đầy đủ cơ sở lý luận, vừa phải chú trọng làm rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính trị, chức trách, nhiệm vụ của CU, CTV các cấp; đồng thời chú ý hướng dẫn hành động cụ thể cho đối tượng đào tạo chính trị viên cấp đại đội, tiểu đoàn.
Bốn là: xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ quản lý,… là những lực lượng quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục - đào tạo. Để đáp ứng mô hình, mục tiêu đào tạo, trước hết những người thầy của CU, CTV phải được “chuẩn hoá” toàn diện cả kiến thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học và trình độ ngoại ngữ, tin học. Đặc biệt, phải tích cực đổi mới phương pháp dạy - học, thực hiện tốt phương châm “lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với đơn vị”; chú trọng khâu hướng dẫn thực hành cho người học. Mỗi người thầy phải là tấm gương cho học viên noi theo; vừa “dạy chữ, dạy nghề, dạy người”,  vừa truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, vừa bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm thực hiện CTĐ, CTCT cho các thế hệ học viên. Để có đội ngũ CU, CTV đạt được mô hình, mục tiêu đào tạo, đòi hỏi đội ngũ nhà giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, mẫu mực về đạo đức, tác phong, có kiến thức, năng lực toàn diện, có tính đảng, tính nguyên tắc cao, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm.
Năm là: tăng cường đầu tư trang- thiết bị, cơ sở vật chất và phương tiện, kỹ thuật phục vụ dạy - học.
Ngoài hệ thống giáo trình, giáo khoa, tài liệu tham khảo, cần tập trung đầu tư xây dựng các giảng đường chuyên dụng về CTĐ, CTCT, chiến thuật quân sự, phòng học ngoại ngữ, tin học, hệ thống thao trường, bãi tập. Tăng cường các trang bị kỹ thuật phục vụ thực hành CTĐ, CTCT, thực hành diễn tập quân sự, sử dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, thư viện điện tử…
Cả 5 nội dung trên được triển khai xây dựng và thực hiện đồng bộ, sẽ làm cho chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CU, CTV ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới.
55 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị quân đội, HVCTQS đã có nhiều thành tựu và kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học hiện nay của Học viện có những yêu cầu mới, cao hơn. ý thức rõ điều đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện đã, đang và sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực, vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội, nhân dân giao phó; xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” mà Nhà nước đã phong tặng; đồng thời xứng đáng với uy tín, vị thế một trung tâm giáo dục và nghiên cứu KHXHNVQS lớn của quân đội và quốc gia.
 
Trung tướng, PGS, TS. Lê Minh Vụ
Giám đốc Học viện

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết