QPTD -Chủ Nhật, 11/12/2011, 23:26 (GMT+7)
Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, Phụ nữ Quân đội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phụ nữ quân đội luôn là lực lượng quan trọng có mặt ở nhiều lĩnh vực công tác trong quân đội nhân dân. Dù ở đâu, làm gì, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, chị em cũng phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn quân, xứng đáng với tám chữ vàng mà Đảng ủy Quân sự Trung ương trao tặng “Dũng cảm, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Trong những năm qua, tổ chức phụ nữ quân đội đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp được đông đảo phụ nữ vào các phong trào cách mạng của Đảng trong quân đội, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ các cấp trong toàn quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, sâu sát đơn vị cơ sở, tập trung chỉ đạo toàn diện, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa; tham mưu, đề xuất những nội dung, chủ trương, giải pháp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp chỉ đạo công tác phụ nữ, phát huy vai trò phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng thời thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác giáo dục hội viên, chăm sóc giáo dục mầm non trong quân đội. Phụ nữ quân đội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với những hình thức đa dạng, có tác dụng tích cực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của chị em phụ nữ. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quân đội,  truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam; luôn đề cao cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch. Thường xuyên đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác nữ, cán bộ Hội nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ của quân đội; năng lực, kỹ năng hoạt động của tổ chức Hội, đồng thời tổ chức tập huấn cho hàng vạn chị em về nghiệp vụ công tác phụ nữ, về bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội... qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực, phẩm chất đạo đức toàn diện của phụ nữ quân đội trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Quân đội phát động; thông qua các phong trào thi đua, đã đoàn kết, tập hợp, khích lệ, động viên chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chú trọng công tác xây dựng Hội, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến... Qua các hoạt động đó, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển, uy tín của Hội ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp; đến nay phụ nữ quân đội có trên 8 vạn hội viên, sinh hoạt ở trên 1,4 nghìn Hội phụ nữ cơ sở. Chỉ tính riêng trong 5 năm (2001-2006) phụ nữ quân đội đã kết nạp được hơn 10 nghìn hội viên, tỷ lệ chị em tham gia sinh hoạt Hội đạt trên 97%. Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX phát động đã có trên 6,8 vạn hội viên phụ nữ quân đội đạt ba tiểu chuẩn, chiếm tỷ lệ 83,6%;  trên 95,8% gia đình hội viên đạt bốn chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; hơn 4,4 vạn lượt chị em được tặng thưởng danh hiệu thi đua các loại; nhiều chị đã nỗ lực phấn đấu trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, nhà văn, vận động viên thể thao thành tích cao..., được mọi người kính trọng. Ghi nhận những thành tích đã đạt được của phụ nữ quân đội, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Phụ nữ quân đội, Huân chương Chiến công hạng Ba cho lực lượng phụ nữ quân đội; phong trào phụ nữ quân đội liên tục 5 năm liền được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu phát triển của đất nước, của quân đội thì phong trào của phụ nữ quân đội vẫn còn những hạn chế, bất cập, hiệu quả hoạt động của không ít tổ chức Hội chưa được phát huy đầy đủ và thường xuyên. Nhận thức của một số cấp ủy, người chỉ huy về bình đẳng giới, về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ còn có hạn chế nhất định. Một số chị em chưa thật sự tích cực tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới. Một số Hội phụ nữ cơ sở chưa mạnh dạn tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp để đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động đáp ứng yêu cầu đặt ra...
 Do vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức phụ nữ quân đội, phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị,  cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:
Trước hết, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, truyền thống của phụ nữ Việt Nam, truyền thống phụ nữ quân đội và chính sách bình đẳng giới. Đây là giải pháp có ý nghĩa rất quan trọng, thông qua đó mà bồi dưỡng cho chị em lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức Hội cần thường xuyên bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị của quân đội, của đơn vị cũng như  vai trò, chức năng của Hội để không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp, hết sức chú trọng vào các đơn vị lao động sản xuất, các đơn vị vùng sâu, vùng xa. Đi sâu vào tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ mọi mặt cho chị em, nhất là kiến thức về giới và bình đẳng giới, vai trò phụ nữ với gia đình, sức khỏe và dinh dưỡng, nuôi con theo phương pháp khoa học, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số-kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội...Phấn đấu có trên 95% hội viên phụ nữ quân đội được tuyên truyền, giáo dục mọi mặt; 100% các bà mẹ có con dưới 16 tuổi được phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về đời sống gia đình, nuôi dạy con; 100% nữ thanh niên được giáo dục tiền hôn nhân. Chủ động đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho chị em được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề bậc thợ...
Hai là, đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng và thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ quân đội. Đẩy mạnh công tác giáo dục và chăm sóc trẻ em. Thực tế cho thấy, Hội phụ nữ cơ sở đã phát huy tốt vai trò chức năng của mình, xứng đáng là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em; đại diện cho quyền làm chủ của phụ nữ tham gia vào các hoạt động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần tạo sự bình đẳng, tiến bộ cho phụ nữ quân đội.... Thời gian tới đây cần tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tập hợp và xây dựng tổ chức Hội, trọng tâm là ở cơ sở. Đi sâu vào việc kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác nữ; chú ý bồi dưỡng cả về đạo đức và kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác chuyên môn; chú trọng công tác phát triển hội viên ở các đơn vị, doanh nghiệp có đông lao động nữ hợp đồng ngắn hạn, dài hạn. Chủ động phát hiện, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ; làm tốt công tác phát triển Đảng. Đồng thời, tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, giám sát thực hiện các bộ luật có liên quan đến phụ nữ; mở rộng và phát huy tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa phụ nữ quân đội với Hội phụ nữ các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương cũng như địa phương. Phấn đấu hằng năm có trên 90% cơ sở Hội đạt khá, trong đó có 50% trở lên đạt xuất sắc, không có Hội yếu kém; 100% hội viên tham gia sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ; 100% cán bộ Hội chủ chốt đạt tiêu chuẩn chức danh. Đến năm 2011 có 90% trở lên giáo viên mầm non được đào tạo, trong đó có từ 80% đến 85% được đào tạo đạt chuẩn; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 15% ở nhà trẻ và 10% ở mẫu giáo.
Ba là, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc", xây dựng người phụ nữ quân đội yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, có ý thức cộng đồng, ham học hỏi, chủ động, tự tin và có nếp sống văn minh. Các phong trào thi đua cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ quân đội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua, tập trung vào xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và động cơ, quyết tâm, cải tiến hình thức, biện pháp tổ chức phát động thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột xuất; cụ thể hóa nội dung thi đua thành các chỉ tiêu cụ thể trong các mặt hoạt động của đơn vị, nhất là ở những khâu khó để đột phá. Thông qua phong trào thi đua tạo điều kiện cho chị em tự giác rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính năng động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ với năng suất, chất lượng ngày càng cao. Trong những năm tới đây, phấn đấu 100% hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, trong đó có 90% trở lên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào, có ít nhất 96% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc“ và trên 95% gia đình phụ nữ khó khăn được giúp đỡ phát triển kinh tế, tích cực xóa hộ nghèo, giảm hộ phụ nữ khó khăn về kinh tế xuống dưới 3%...
Hoạt động của phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới rất mong được sự tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và sự chỉ đạo trực tiếp, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy Đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng và các tổ chức quần chúng trong quân đội. Tổ chức Hội luôn chủ động, sáng tạo, có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực; đồng thời hết sức coi trọng làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thi đua; kịp thời phát hiện nhân tố mới và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng loại hình công tác.
 Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”, phụ nữ quân đội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, cùng với phụ nữ cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ VIII, vì bình đẳng, phát triển và hạnh phúc của phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
Đại tá Vũ Thị Hồng
Trưởng Ban công tác Phụ nữ Quân đội
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520