QPTD -Thứ Hai, 05/12/2011, 22:41 (GMT+7)
Phẩm chất, đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của người chính ủy, chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam

Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị khẳng định: chính ủy, chính trị viên là người chủ trì về chính trị, "trực tiếp chỉ đạo, tổ chức tiến hành các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) theo chức trách nhiệm vụ, tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác chung của đơn vị". Như vậy, toàn bộ hoạt động của chính ủy, chính trị viên phải tập trung vào việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi hoạt động CTĐ, CTCT, bảo đảm cho Quân đội nhân dân (QĐND) luôn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng tăng cường kỷ luật, củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Với tư cách là bí thư, chính ủy, chính trị viên là thường trực của cấp ủy Đảng, giải quyết mọi nhiệm vụ liên quan, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và đơn vị. Đây là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho họ và do đó nó cũng đòi hỏi rất cao ở người chính ủy, chính trị viên về phẩm chất, đạo đức, lối sống và phong cách làm việc khoa học.

Người chính ủy, chính trị viên phải thực sự vững vàng về lập trường chính trị, tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; đấu tranh tự phê bình và phê bình, có ý thức đoàn kết, tương thân, tương ái, có tâm huyết, có trách nhiệm với quân đội, với đơn vị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước cấp trên và đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Có thể nói, phẩm chất cốt lõi nhất của người chính ủy, chính trị viên là phải luôn luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Trong các giai đoạn cách mạng trước đây, mục tiêu đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH. Trung thành và quyết tâm chiến đấu vì mục tiêu cao cả đó, biết bao cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã anh dũng hy sinh để có ngày hôm nay; nhiều thế hệ chính ủy, chính trị viên quân đội đã lăn lộn trên mọi chiến trường, trong từng trận đánh, cùng với cấp ủy và cán bộ chỉ huy các cấp, lãnh đạo, chỉ huy, động viên đơn vị quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi trước kẻ thù hung bạo, góp phần xứng đáng cùng quân và dân cả nước giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày nay, Tổ quốc đã có hòa bình; qua 20 năm đổi mới, thế và lực của ta đã mạnh lên nhiều so với trước, song đất nước vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chính sách chống phá Việt Nam bằng chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ. Sự tiếp tục của chiến lược đó được thể hiện rõ nhất ở việc họ đang ra sức phủ nhận thành quả cách mạng hơn 76 năm qua của nhân dân ta; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá đường lối đổi mới của Đảng ta; tiến công phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và CNXH; thực hiện nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, thông qua lĩnh vực kinh tế họ mưu toan thúc đẩy sự hình thành và phát triển các tầng lớp, giai cấp mới để làm đối trọng trong xã hội. Đồng thời họ tìm mọi cách phủ nhận cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với QĐND, hòng từng bước thực hiện "phi chính trị hóa" quân đội... Đây thực sự là một cuộc đấu tranh hết sức gay go, quyết liệt, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ, mà trước hết là người chính ủy, chính trị viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và CNXH. Bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh với mọi luận điệu thù địch, sai trái, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ công cuộc đổi mới; khắc phục mọi biểu hiện mất cảnh giác, mơ hồ, ảo tưởng vào thiện chí của các thế lực thù địch; kiên quyết cùng tập thể lãnh đạo  quán triệt toàn đơn vị nắm vững mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, quân sự, kinh tế mà cấp trên giao phó.
Trên cương vị công tác của mình, người chính ủy, chính trị viên không những phải nắm vững lý luận mà còn phải giỏi tổ chức thực tiễn. Là người đứng đầu về CTĐ, CTCT đồng thời là bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên phải cùng người chỉ huy và tập thể cấp ủy chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, công tác, học tập, lao động sản xuất. Tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, trong đó vấn đề cơ bản nhất là chất lượng chính trị. Giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, nâng cao giác ngộ về bản chất giai cấp công nhân. Bản chất đó được thể hiện ở lòng trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ở việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, ở phẩm chất chính trị- tinh thần và các mối quan hệ chính trị- xã hội của quân đội. Không ngừng củng cố nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với QĐND. Tập trung giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, thực sự tiền phong gương mẫu, có trình độ giác ngộ chính trị cao, tình cảm cách mạng sâu sắc, đạo đức trong sáng, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, có phương pháp công tác khoa học, mềm dẻo trong xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra đúng với nguyên tắc, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tăng cường thực hiện các chế độ, nền nếp chính quy, kết hợp chặt chẽ quản lý cán bộ gắn với quản lý đảng viên, quản lý con người gắn với quản lý công việc và nhiệm vụ chính trị. Quản lý cán bộ, đảng viên phải kết hợp chặt chẽ với giáo dục, xây dựng bản chất giai cấp công nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy mọi khâu công tác của đơn vị.
Là chính ủy, chính trị viên, đồng thời là bí thư cấp ủy, nên tài năng và đức độ của họ có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn đơn vị. Người chính ủy, chính trị viên (bí thư) có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý giỏi là yếu tố cơ bản để tăng cường hiệu lực đối với đơn vị. Ngược lại, nếu trình độ, năng lực yếu kém, không có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thậm chí còn thoái hóa, biến chất sẽ làm hủy hoại thanh danh của Đảng, của quân đội, suy yếu hiệu lực chỉ huy, quản lý, giảm lòng tin của quần chúng. Trong bối cảnh có sự tác động thường xuyên và gay gắt của cơ chế thị trường, những ảnh hưởng xấu từ lối sống, văn hóa ngoại lai, đặc biệt là những cám dỗ vật chất và sự chống phá của các thế lực thù địch, thì tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống của chính ủy, chính trị viên càng hết sức quan trọng. Người chính ủy, chính trị viên phải luôn luôn giữ vững phẩm chất của người quân nhân cách mạng, dám vượt lên những tính toán cá nhân, những cám dỗ thường nhật, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tích cực chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có tình thần đấu tranh tự phê bình và phê bình cao, có ý thức đoàn kết, tương thân, tương ái, có lối sống giản dị, trung thực, khiêm tốn, không ngại khó khăn, gian khổ, gần gũi, gắn bó với quần chúng, thực sự là trung tâm đoàn kết của tổ chức Đảng và toàn đơn vị... Thực tiễn cuộc sống, chiến đấu và công tác của quân đội ta khẳng định: sự gương mẫu về đạo đức, lối sống là một phần quan trọng tạo nên uy tín, nó thực sự là yếu tố cơ bản giúp cho chính ủy, chính trị viên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
Người chính ủy, chính trị viên phải có tác phong làm việc khoa học. Trong mọi công việc phải có điều tra, nghiên cứu nắm chắc tình hình, có chương trình, kế hoạch làm việc khoa học, trong từng thời gian phải biết tập trung sức chỉ đạo dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu. Trong tổ chức chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT phải biết kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức- cán bộ và công tác chính sách; hợp đồng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tạo ra sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, tự phê bình và phê bình, công tác sơ kết, tổng kết. Trong từng thời kỳ, từng nhiệm vụ biết tập trung vào những vấn đề chủ yếu nhất để từ đó thúc đẩy toàn bộ công việc, làm chuyển biến tình hình mọi mặt của đơn vị. Người chính ủy, chính trị viên không chỉ đơn thuần là nhà quản lý, mà trước hết là nhà lãnh đạo, nhà giáo dục, do vậy, họ phải có kiến thức toàn diện và tổng hợp; không những phải nắm vững lý luận, nguyên tắc, phương pháp CTĐ, CTCT mà còn phải có những hiểu biết về tâm lý học, giáo dục học quân sự, đi sâu vào tâm tư, tình cảm, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; có hiểu biết sâu sắc về con người để xây dựng những con người mới XHCN trong quân đội; phải có tác phong dân chủ, chan hòa, gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến phê bình của cán bộ, chiến sĩ; khêu gợi được sáng kiến, phát huy được kinh nghiệm của họ, qua đó làm giàu thêm trí tuệ của mình.
Trong mọi hoạt động, người chính ủy, chính trị viên phải gắn chặt lý luận với thực tiễn, vận dụng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội vào quá trình tổ chức thực hiện tại đơn vị mình một cách đúng đắn, sáng tạo, không rập khuôn, máy móc, nhưng không qua loa, chiếu lệ. Có phương pháp xem xét khoa học, bảo đảm khách quan, toàn diện, không chủ quan một chiều trong đánh giá, xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến các hiện tượng chính trị, xã hội, đến mọi hoạt động của đơn vị; luôn nhận thức và giải quyết tốt các mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa trong và ngoài quân đội, nhất là các mối quan hệ sau đây.
Đối với cấp trên. Phải chấp hành nghiêm túc mọi nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên; dù điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, phức tạp, chính ủy, chính trị viên phải cùng người chỉ huy và cấp ủy cấp mình nghiên cứu, quán triệt, bàn bạc đề ra biện pháp, tích cực và kiên quyết tổ chức đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp có đề đạt báo cáo lên trên thì phải hết sức trung thực, khách quan, không giấu giếm khuyết điểm hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác; không đề cao, tô hồng thành tích của mình. Có như vậy, cấp trên mới có cơ sở đánh giá đúng đắn tình hình đơn vị và có biện pháp chỉ đạo sát hợp. Còn đối với đơn vị, đó là cơ sở của niềm tin và sự tín nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với người bí thư, người chính ủy, chính trị viên. Đối với đơn vị. Phải thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, các chế độ, quy định của quân đội, của đơn vị; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người chính ủy, chính trị viên phải thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết của đơn vị, luôn đề cao dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể. Mọi vấn đề của đơn vị phải được tập thể thảo luận và quyết định theo đa số. Trước khi đưa ra lấy ý kiến tập thể, người bí thư cần trao đổi thống nhất với người chỉ huy, lắng nghe ý kiến của các thành viên để có kết luận chính xác, phù hợp. Tuyệt đối không được lấy quyền hạn cá nhân để lấn át tập thể, hoặc cá nhân tùy tiện quyết định. Bởi vì điều đó sẽ dẫn đến tình trạng quan liêu, độc đoán, bảo thủ, làm triệt tiêu mọi sáng tạo trong đơn vị. Tuy nhiên, dân chủ là để phát huy trí tuệ tập thể, bàn bạc giúp nhau hiểu rõ quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị một cách có cơ sở lý luận và thực tiễn để đi đến thống nhất về ý chí và hành động. Thế nhưng cũng cần phải tôn trọng bảo lưu những ý kiến thiểu số hoặc cá nhân trái ngược với ý kiến của tập thể, tránh phê phán miệt thị. Những ý kiến của thiểu số, cá nhân trong khi còn bảo lưu thì phải chấp hành nghiêm quyết định của tập thể, không được tùy tiện phát ngôn và làm theo ý của riêng mình, làm rối tình hình đơn vị. Trong sinh hoạt, bí thư phải biết chọn lọc vấn đề, gợi ý để tập thể thảo luận, kết luận rõ ràng; những vấn đề thuộc về quan điểm tư tưởng, giải pháp cơ bản, nhất thiết phải bỏ phiếu kín theo đa số. Đối với cấp dưới. Chính ủy, chính trị viên phải thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình, chỉ đạo cụ thể, đâu là những việc cần phải làm ngay, đâu là gợi ý đơn vị nghiên cứu thực hiện, để giúp cấp dưới phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu; cùng cấp dưới kịp thời giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc; chăm lo, bồi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ cấp dưới, tạo cho mọi cán bộ, chiến sĩ không ngừng trưởng thành; kịp thời động viên, khuyến khích những cá nhân và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để họ nhận rõ, sửa chữa và nỗ lực phấn đấu vươn lên. Quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đơn vị; luôn gần gũi, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết