QPTD -Chủ Nhật, 14/08/2011, 23:08 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Học viện Lục quân

Nhằm bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực; trong đó, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên đ­ược xác định là vấn đề cơ bản nhất.

Để làm được điều đó, Đảng ủy Học viện xác định: phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; không ngừng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống và phong cách lãnh đạo. Đảng ủy Học viện đã có Nghị quyết về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Học viện đến năm 2010 và Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Đảng ủy đã đánh giá một cách cơ bản, sâu sắc chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu mới của công tác GD-ĐT. Đồng thời, Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng, trước hết là bí thư cấp ủy (chi bộ), người chỉ huy các cấp về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội, vai trò hạt nhân chính trị của TCCSĐ; đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức, các lực lượng trong xây dựng TCCSĐ và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng ủy chỉ đạo cơ quan chính trị tập trung nghiên cứu, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ; yêu cầu cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, xác định các tiêu chí TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, đăng ký phấn đấu và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Ba không" (Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra; không bệnh thành tích trong GD-ĐT; không vi phạm đạo đức nhà giáo) do Học viện phát động. Qua đó, các đơn vị tập trung đẩy mạnh việc "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỷ luật, đạo đức, tác phong, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; tạo sự chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng GD-ĐT, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh (TSVM), Học viện vững mạnh toàn diện.   

Vấn đề được Đảng ủy quan tâm nhất trong xây dựng các TCCSĐ là, nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết, tự phê bình, phê bình của cấp ủy cơ sở. Để thực hiện tốt điều đó, Đảng ủy chỉ đạo các TCCSĐ tiến hành rà soát chất lượng đội ngũ cấp ủy; kiện toàn, bổ sung kịp thời những nơi còn thiếu hoặc chất lượng thấp, bảo đảm các cấp ủy cơ sở có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng TCCSĐ TSVM với xây dựng cơ quan, phòng, khoa, hệ vững mạnh toàn diện. Việc củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Học viện đã tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, quy định của Đảng; phát huy dân chủ trong đề cử, ứng cử và bầu cử, bảo đảm lựa chọn được những đảng viên thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, có uy tín vào ban chấp hành; giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Đồng thời, Đảng ủy cũng hết sức coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cấp ủy viên, nhất là bí thư, phó bí thư cấp ủy về những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong quá trình bồi dưỡng, Đảng ủy yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa phát huy vai trò tự giác của mỗi cá nhân với công tác giáo dục, rèn luyện của tổ chức; bồi dưỡng thông qua hoạt động thực tiễn, tập huấn, giao ban chính trị, hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị, tổng kết ngành... Đi đôi với kiện toàn cấp ủy các cấp, Đảng ủy tập trung quán triệt và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác của cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ theo đúng nguyên tắc đã được xác định. Nhờ vậy, các mối quan hệ trong đơn vị được giải quyết hài hoà, khắc phục được biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, hoặc thiếu chủ động, trông chờ, dựa dẫm vào sự chỉ đạo của trên.

Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy cơ sở phải thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng, tích cực đổi mới nội dung, hình thức và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thực hiện yêu cầu đó, các TCCSĐ trong Đảng bộ thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt theo quy định; vận dụng có hiệu quả các hình thức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt học tập và sinh hoạt chuyên đề theo đúng Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư; khắc phục triệt để tình trạng kết hợp giữa sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chính quyền. Để bảo đảm thống nhất trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy quy định chung các mẫu biểu, sổ sách hành chính đảng, thời gian sinh hoạt cho các TCCSĐ; xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt, các cấp luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc và các quy định của Đảng; thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật trong tổ chức đảng. Mọi hoạt động của cấp ủy trong Học viện đều được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phân công tổ chức thực hiện theo quyền hạn, trách nhiệm; các cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức, không tự ý làm trái với quyết định của tập thể. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo được các cấp ủy hết sức chú trọng; bảo đảm ngắn, gọn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ GD-ĐT và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Từ khâu chuẩn bị dự thảo nghị quyết đến triển khai thực hiện, phân công công tác cho cán bộ, đảng viên và kiểm tra chấp hành nghị quyết đều được các chi bộ tiến hành theo đúng quy trình, phát huy được trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi ủy, chi bộ và đơn vị. Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy tiến hành chặt chẽ, cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đạt được kết quả thiết thực, Học viện quy định: mỗi cán bộ, đảng viên trong Học viện phải có bản đăng ký phấn đấu, rèn luyện về đạo đức, lối sống, với những tiêu chí cụ thể, phù hợp với yêu cầu chung và chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng; sơ kết học kỳ, tổng kết năm học kiểm điểm trước chi bộ về những chuyển biến, tiến bộ và những vấn đề cần khắc phục của từng cá nhân. Nhờ đó, vai trò của cán bộ, đảng viên trên các cương vị công tác được phát huy; ý thức tiết kiệm thời gian, chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên được nâng lên; tinh thần tự học, tự quản, tự rèn của học viên có nhiều tiến bộ. Nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng Đảng, Đảng ủy thường xuyên phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, các tổ chức, lực lượng trong việc tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp xây dựng cấp ủy, TCCSĐ TSVM và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo, chỉ đạo với kiểm tra thực hiện chế độ, nền nếp sinh hoạt và quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên của các TCCSĐ.

Công tác cán bộ được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; thực hiện theo đúng nguyên tắc, chế độ, nội dung, quy trình lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới. Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên của Học viện có trình độ đại học và sau đại học; trong đó có 13 phó giáo sư, 47 tiến sĩ, 183 thạc sĩ; tỷ lệ sau đại học chiếm 40%, riêng cán bộ chủ trì, giảng viên tỷ lệ sau đại học là 73%. Đây là lực lượng chủ lực, có vai trò quyết định đối với nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học của Học viện. Bởi vậy, Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện hết sức chú ý tới đối tượng này; tập trung xây dựng cho mọi cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, có tác phong sư phạm, kiến thức, năng lực toàn diện, có tính Đảng, tính nguyên tắc cao, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm. Đảng uỷ đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; mọi vấn đề về công tác cán bộ đều được tập thể dân chủ bàn bạc, trao đổi và quyết định theo thẩm quyền. Nhằm bảo đảm đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của cán bộ, trước khi quyết định hoặc đề nghị trên bổ nhiệm cán bộ chủ trì, Đảng ủy đều tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của tập thể; gắn nhận xét cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên; thống nhất giữa nhận xét, đánh giá của cấp uỷ và người chỉ huy, hết sức tôn trọng tự đánh giá của cán bộ. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng GD-ĐT, Đảng ủy đã thực hiện việc chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về trình độ học vấn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học và chức danh thực tế theo yêu cầu, nhiệm vụ. Để thực hiện tốt điều đó, một mặt, Học viện cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo sau đại học để chuẩn hoá về mặt trình độ; mặt khác, đưa cán bộ đi thực tế theo chức danh ở các đơn vị, thực hiện luân chuyển cán bộ và tăng cường khả năng tự học tập, rèn luyện trong thực tiễn công tác, giảng dạy. Công tác bồi dưỡng cán bộ được Đảng ủy kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao trình độ, kiến thức nghiệp vụ, khả năng sư phạm với rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, phương pháp, tác phong công tác; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa người dạy và người học; khắc phục những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản chất, uy tín của người cán bộ, giảng viên.

Cùng với các mặt hoạt động trên, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.Trên cơ sở kế hoạch, nội dung đã được xác định, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng nguyên tắc, quy trình, nội dung và phương pháp đã xác định; phát huy trách nhiệm của các tổ chức đảng, tính tự giác của đảng viên và vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn tư cách đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú; đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Đối tượng kiểm tra, giám sát hướng vào các tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, mất đoàn kết nội bộ; cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, có đơn, thư tố cáo... Cùng với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Đảng ủy có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức đảng và đảng viên; gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và những điều cấm đảng viên không được làm. Bên cạnh đó, các cấp đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch mọi chế độ, chính sách; kịp thời phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, chủ động ngăn ngừa và khắc phục vi phạm của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, những năm qua, công tác xây dựng Đảng ở Học viện Lục quân đã mang lại hiệu quả thiết thực: qua phân tích chất lượng năm 2008, có 92% TCCSĐ đạt TSVM,  không có tổ chức đảng yếu, kém; 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15,9% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng, TS. TRẦN XUÂN BẢNG

Chính ủy  Học viện Lục quân

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết