QPTD -Chủ Nhật, 14/08/2011, 00:13 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Đoàn 969

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Bộ Chính trị quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người. Nhiệm vụ chính trị đặc biệt đó đã được Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn 969 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đảm nhiệm. Trải qua 40 năm thực hiện nhiệm vụ, các thế hệ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ của đơn vị đã phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm, làm chủ khoa học kỹ thuật trong bảo quản, giữ gìn an toàn thi hài Bác; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân cả nước và khách quốc tế đến thăm, viếng Người. Có được kết quả đó, một nguyên nhân quan trọng là do Đảng uỷ Đoàn 969 đã thường xuyên coi trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi con người, mọi tổ chức, mọi lực lượng; trong đó, tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV).

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng uỷ Quân sự Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CB,ĐV; đồng thời, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, Đảng uỷ Đoàn xác định: tập trung xây dựng các TCCSĐ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng uỷ Quân sự Trung ương; phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, biên chế tổ chức của từng đơn vị; gắn xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh (TSVM) với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp uỷ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Thực hiện chủ trương đó, Đảng uỷ Đoàn đã thường xuyên lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng; trong đó, trọng tâm là khâu quán triệt nhiệm vụ, làm cho mọi cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ CB,ĐV ý thức sâu sắc về vinh dự và trách nhiệm lớn lao được làm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác -  một nhiệm vụ đặc biệt, chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Công tác giáo dục chính trị đã tập trung vào việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, văn hoá của Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, đấu tranh bác bỏ các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống công trình Lăng của Người. Trên cơ sở đó, xây dựng ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ đúng đắn cho mọi CB,ĐV. Toàn đơn vị nhận thức sâu sắc rằng, mỗi CB,ĐV, chiến sĩ, công nhân viên phục vụ bên Bác phải là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác; biết gắn vinh dự với trách nhiệm; nhận thức luôn đi đôi với hành động, lời nói thống nhất với việc làm; có tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tích cực rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ Đoàn đã xác định rõ, đây là dịp quan trọng để mọi tổ chức và cá nhân thấy được mặt mạnh, mặt yếu của mình, từ đó có kế hoạch phấn đấu khắc phục những mặt yếu; đẩy mạnh “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nâng cao tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm và gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.

Trong xây dựng các TCCSĐ, Đảng uỷ Đoàn đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng cấp uỷ các cấp, cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ. Là một đảng bộ có tổ chức, biên chế mang tính đặc thù (bao gồm các tổ chức đảng trong quân đội và tổ chức đảng dân sự), nên việc kiện toàn cấp uỷ các cấp được Đảng uỷ Đoàn hết sức chú trọng. Hằng năm, Đảng uỷ Đoàn chỉ đạo các cấp tiến hành rà soát tổng thể, nắm chắc thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên để có kế hoạch kiện toàn, bổ sung những nơi còn thiếu; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cấp uỷ viên. Việc gắn xây dựng đội ngũ cấp uỷ với cán bộ chủ trì được tiến hành theo đúng quy định chung; đồng thời, phù hợp với yêu cầu riêng của đơn vị, nên đã tạo được tính đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng được sự đoàn kết thống nhất cao. Do đội ngũ bí thư, cấp uỷ trong Đảng bộ hầu hết là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản về chuyên ngành công tác đảng, công tác chính trị, nên Đảng uỷ Đoàn đã tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết của cấp trên và năng lực đề xuất, xây dựng nghị quyết lãnh đạo của cấp mình cho đội ngũ bí thư, cấp uỷ, bảo đảm cho đội ngũ này luôn nắm vững nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; có phương pháp tiến hành công tác khoa học, quản lý chặt chẽ CB,ĐV; có khả năng quy tụ sức mạnh tập thể; thành thạo các bước tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của các TCCSĐ là một nội dung quan trọng được Đảng uỷ Đoàn hết sức quan tâm. Việc bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình lãnh đạo của cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ vừa phải bảo đảm cho các TCCSĐ hoạt động đúng với Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vừa đáp ứng được đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ có tính đặc thù. Cụ thể: Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản thi hài Bác, các quy định, quy chế đi sâu vào việc xây dựng cho đội ngũ CB,ĐV lòng trung thành, tận tụy, gắn bó với công việc; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật làm chủ công nghệ và kỹ thuật giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Với các đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, hệ thống quy định, quy chế góp phần đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, đặc biệt nghiêm cách trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác đón tiếp, hướng dẫn các đoàn vào viếng Bác, tập trung vào xây dựng hành vi, thái độ ứng xử lịch thiệp, tận tình, chu đáo, nhưng phải bảo đảm tính trang nghiêm... Để bảo đảm cho các tổ chức đảng hoạt động có nền nếp, hiệu quả, Đảng uỷ Đoàn đã tập trung chỉ đạo điểm đối với Đảng bộ Đoàn M.95 (Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật công trình Lăng) về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, thực hiện ngày Đảng và công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng uỷ Đoàn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rút kinh nghiệm, quy định những nội dung, biện pháp cụ thể và thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của các TCCSĐ và đội ngũ CB,ĐV, Đảng bộ đã duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ sinh hoạt, thủ tục hành chính đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; thực hiện tốt dân chủ trong sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của mọi CB,ĐV đối với hoạt động của tổ chức đảng. Cấp uỷ và chỉ huy các cấp trong Đảng bộ đã tập trung xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc; xác định chức trách, nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm của từng cấp, từng tổ chức, cá nhân, nhất là các lĩnh vực liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác cán bộ, tài chính, quản lý vũ khí, trang bị… Đảng uỷ Đoàn cũng đã ban hành quy định về cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ và chi bộ; chỉ đạo các TCCSĐ tích cực đổi mới nội dung, quy trình ra nghị quyết lãnh đạo: hằng quý, ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện; hằng tháng, đảng uỷ cơ sở và các chi bộ căn cứ vào tình hình cụ thể, lựa chọn những nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, kết hợp với sinh hoạt học tập, tự phê bình, phê bình và bình xét đảng viên; với những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, Đảng uỷ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi cao. Do chỉ đạo tập trung, hướng dẫn cụ thể, nên nghị quyết lãnh đạo của các tổ chức đảng luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và tính chất, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, khắc phục dần tình trạng dàn trải, chung chung. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ trong Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc việc: cấp trên giám sát cấp dưới, tổ chức đảng giám sát CB,ĐV; đồng thời, tạo điều kiện để quần chúng tham gia kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện CB,ĐV... Đối tượng kiểm tra, giám sát hướng vào những tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, mất đoàn kết nội bộ... Công tác phát triển Đảng ở các chi bộ được xác định: lấy chất lượng là chính; tập trung vào đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ ở những vị trí quan trọng, cán bộ trung đội, tiểu đội, cán bộ đoàn thể quần chúng, hạ sĩ quan, chiến sĩ phấn đấu tốt, có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ có chủ trương đúng, các tổ chức đảng chủ động làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, nên những năm qua, công tác phát triển Đảng trong toàn Đảng bộ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2008, Đảng bộ đã kết nạp được 52 đảng viên mới (tăng 13 đồng chí so với năm 2007), chuyển đảng chính thức cho 27 đồng chí, góp phần quan trọng vào nâng cao tỷ lệ lãnh đạo trong toàn Đảng bộ. 

 Công tác cán bộ ở Đảng bộ Đoàn 969 được tiến hành theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng; đồng thời, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thủ tục, Quy chế về công tác cán bộ của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng. Theo đó, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; mọi vấn đề về chủ trương, chính sách, quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, đề bạt, sử dụng cán bộ đều do tập thể cấp uỷ thảo luận và quyết định theo phân công, phân cấp. Thực hiện chủ trương trên, Đảng uỷ Đoàn đã ban hành Quy chế lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng và đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước của các đơn vị  trong Ban Quản lý Lăng; xác định rõ phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn quản lý cán bộ của từng cấp trong Đảng bộ. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng uỷ Đoàn đã bám sát tiêu chuẩn, chức danh, thực trạng đội ngũ cán bộ, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xác định nội dung, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp; gắn đào tạo tại trường, tại chức với tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, trước hết là chất lượng chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý theo chức trách, nhiệm vụ và trình độ chuyên môn, kỹ thuật giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Đối với đội ngũ cán bộ, bác sĩ đảm nhiệm các chuyên ngành đặc thù, đơn vị đã tranh thủ sự tài trợ về kinh phí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, gửi đi đào tạo chuyên sâu đại học và sau đại học ở trong nước và nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc đánh giá cán bộ được xác định trên cơ sở phẩm chất, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác và năng lực hoạt động thực tiễn; gắn đánh giá, nhận xét cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên. Đến nay, đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ có cơ cấu tương đối hợp lý và đồng bộ, chất lượng không ngừng được nâng lên; số cán bộ có trình độ đại học trở lên chiếm 91,29% (tăng 25,37% so với năm 1998), trong đó có 13,47% trình độ sau đại học (tăng 5,63% so với năm 1998); số hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%. Bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Đoàn 969 đã mang lại hiệu quả thiết thực: hằng năm, các TCCSĐ đạt TSVM với tỷ lệ cao; riêng năm 2008, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở  đạt TSVM, 98,25% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt TSVM; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 78,01%, trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 11,48%.

  Thiết thực kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm giữ gìn, bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Bác, Đảng bộ Đoàn 969 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh “làm theo” tấm gương đạo đức của Người, không ngừng nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ CB,ĐV, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Thiếu tướng NGUYỄN NGỌC LÂM

Bí thư Đảng ủy Đoàn 969,

Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:43 - 19/06/2019

EUR25749.2626501.66

GBP28947.6129411.04

USD2325523375

Giá vàng

Thời tiết