QPTD -Thứ Tư, 24/08/2011, 00:28 (GMT+7)
Một số trọng tâm về công tác tư tưởng trong quân đội tiến tới Đại hội XI của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 377-CT/ĐUQSTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, đến nay các tổ chức đảng trong toàn quân đã hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở, đang tiến hành Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Sự thành công trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng (CTTT).

 Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ, chính uỷ (chính trị viên) và hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp, thời gian qua CTTT trong quân đội đã tham gia có hiệu quả vào quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp. Với phương châm bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động, CTTT trong quân đội đã tập trung quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trên về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng, nhất là Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 377-CT/ĐUQSTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương; qua đó, tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức tư tưởng, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong các khâu, các bước tiến hành đại hội đảng các cấp. CTTT đã tập trung vào việc tham mưu cho cấp uỷ các cấp thực hiện nghiêm các chế độ, nguyên tắc, thủ tục tiến hành đại hội đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, trách nhiệm và tập trung trí tuệ của tập thể cấp uỷ và đội ngũ đảng viên trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện các nội dung của đại hội theo quy định của trên; chú trọng khắc phục tình trạng quá coi trọng vào công tác nhân sự mà xem nhẹ việc chuẩn bị, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo chính trị (nghị quyết) của tổ chức đảng, nhất là phương hướng lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Cơ quan tuyên huấn các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội, phản ánh kịp thời cho cấp uỷ, chính uỷ (chính trị viên); tích cực tuyên truyền, giải thích, tạo sự đồng thuận trong đơn vị, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là những thắc mắc về nhân sự... Để đảm bảo cho đại hội đảng cấp cơ sở thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cơ quan tuyên huấn các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với các cơ quan chức năng, mở rộng dân chủ, cổ vũ, động viên các tổ chức, lực lượng quần chúng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị để chào mừng đại hội. Sau đại hội, cấp uỷ các cấp đã tập trung tuyên truyền rộng rãi kết quả của đại hội, nhất là phương hướng, chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị mà đại hội đã thông qua; cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Đến nay, các tổ chức đảng trong toàn quân đã tiến hành thắng lợi đại hội đảng cấp cơ sở và đang tiến hành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 và Đại hội XI của Đảng. Do được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, nên đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn quân được tiến hành thuận lợi, đúng thời gian và đạt kết quả tốt; dân chủ trong bầu cử được mở rộng, quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên được phát huy; ý thức trách nhiệm của cấp uỷ và đảng viên trong xây dựng, thảo luận dự thảo các văn kiện theo quy định được đề cao; sự thống nhất trong một số tổ chức đảng được tăng cường. Đặc biệt, công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Hầu hết các đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên; đa số các đồng chí cán bộ chủ trì đều trúng cấp uỷ với số phiếu cao.

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 và Đại hội XI của Đảng, CTTT của Đảng nói chung, CTTT trong quân đội nói riêng, phải chịu sự tác động hết sức phức tạp của bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước. Thực tế đòi hỏi CTTT phải khắc phục những yếu kém, bất cập, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu: vừa đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, vừa làm tốt công tác tuyên truyền về những chủ trương, định hướng lớn được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI; không ngừng củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, vượt qua thách thức, khó khăn, xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, góp phần đưa sự nghiệp đổi mới phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống đất nước. Đồng thời, CTTT trong quân đội phải tiếp tục góp phần trực tiếp, tích cực thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí; khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trong quân đội.

Thực hiện mục tiêu trên, từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9, Đại hội XI của Đảng, CTTT trong quân đội cần tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề lớn do thực tiễn đất nước đặt ra; tập trung vào tổng kết, tham gia đóng góp, bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991, các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng với chất lượng cao. CTTT trong quân đội phải tích cực tham gia vào việc nghiên cứu những vấn đề kinh tế-xã hội, quân sự, quốc phòng và an ninh; giải đáp đúng, trúng và kịp thời những yêu cầu mới về kinh tế-xã hội, đối ngoại; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng quân đội “cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tiếp tục góp phần làm sáng tỏ nhận thức, quan niệm về CNXH và con đường đi lên CNXH của nước ta, tập trung vào các mối quan hệ cơ bản như: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Cùng với đó, CTTT trong quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 8; đồng thời, chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, trọng tâm là những quan điểm, tư tưởng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới đã được xác định trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng uỷ Quân sự Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9. Trước yêu cầu mới, CTTT cần tập trung cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo ra phong trào hành động cách mạng thiết thực của toàn dân, toàn quân, đưa đất nước vượt qua thách thức, tạo cơ sở tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Phát huy kết quả của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 8, CTTT trong quân đội cần tích cực góp phần đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, gắn với việc tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng” gắn với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến thực sự trong thực hiện nhiệm vụ. Mọi nội dung của CTTT phải nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2006-2010); đồng thời, tích cực, chủ động phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hoà bình”, âm mưu gây bạo loạn lật đổ; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động và âm mưu “phi chính trị” hoá quân đội của các thế lực thù địch.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm trên, CTTT trong quân đội cần thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau:

Một là, kiên trì, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc, vững chắc nội dung, phương thức hoạt động của CTTT với phương châm: tăng cường tính thuyết phục, hiệu quả, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn quân hướng tới Đại hội XI của Đảng.

Hai là, các cơ quan làm CTTT cần rà soát lại tất cả các lĩnh vực công tác của mình; đánh giá đúng kết quả, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; tích cực tham mưu và chỉ đạo đổi mới từng nội dung, từng lĩnh vực, đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu để từ nay đến Đại hội XI của Đảng tạo được bước chuyển căn bản về chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, phải tăng cường đối thoại, kết hợp nhuần nhuyễn các hình thức thông tin, nhất là thông tin từ cơ sở, nhằm nắm bắt đúng, trúng tình hình, từ đó có chủ trương định hướng về nhận thức tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng các chương trình học tập, giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng loại hình tổ chức và đối tượng trong toàn quân.

Ba là, các cơ quan, đơn vị làm CTTT trong quân đội cần tích cực, chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp với các cơ quan tuyên giáo của Trung ương và địa phương trên địa bàn đóng quân để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình tiến hành CTTT, đặc biệt là với các hoạt động có quy mô lớn, trọng điểm.

Bốn là, tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng từ cơ sở đến toàn quân theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Tổng cục Chính trị để đóng góp ý kiến có chất lượng cao vào nội dung các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh việc tổ chức các diễn đàn thảo luận, trao đổi, toạ đàm giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với quần chúng và cán bộ, chiến sĩ; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các kỳ đại hội đảng và nội dung các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp và tiến tới Đại hội XI của Đảng và triển khai các hoạt động thông tin, cổ động... cổ vũ, tuyên truyền cho Đại hội.

Năm là, phát huy vai trò xung kích của lực lượng truyền thông đại chúng trong quân đội nhằm tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, chống các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, mở các chuyên mục tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng.

Sáu là, đề cao vai trò, trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng các cấp  đối với CTTT; xây dựng và thực hiện quy chế đối với CTTT và quy định rõ mọi cấp uỷ đảng và mọi đảng viên phải có trách nhiệm làm tốt CTTT theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Các đồng chí bí thư, cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải lập kế hoạch cụ thể chỉ đạo công tác tư tưởng; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của đơn vị mình và có biện pháp giải quyết kịp thời.

Thực hiện tốt CTTT trong quá trình tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 và Đại hội XI của Đảng là trách nhiệm chính trị của mọi tổ chức và lực lượng, trước là hết của cấp uỷ, chính uỷ (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp. Đó cũng là một đảm bảo quan trọng để nâng cao trình độ lý luận, chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát triển đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thiếu tướng NGUYỄN THANH TUẤN

Cục trưởng Cục Tuyên huấn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620