QPTD -Thứ Năm, 24/11/2011, 23:44 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên
Tây Nguyên có vị trí hết sức quan trọng đối với đất nước ta, cả về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Tây Nguyên luôn là nơi giành giật quyết liệt giữa ta và địch, nhằm giữ ưu thế về chiến lược. Ngày nay, miền đất này vẫn là địa bàn đặc biệt quan trọng của cả nước. Công cuộc đổi mới đất nước những năm qua đã đem đến cho Tây Nguyên những đổi thay to lớn trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đây vẫn là vùng đất nghèo. Kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí thấp; cơ sở hạ tầng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp kém; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của tình hình mới. Đáng chú ý, Tây Nguyên vẫn là nơi tiềm ẩn nhiều nhân tố dễ gây mất ổn định chính trị-xã hội. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những khó khăn, hạn chế trên địa bàn, ra sức tuyên truyền, kích động hòng thành lập cái gọi là “Nhà nước Đề Ga độc lập”; lôi kéo đồng bào các dân tộc thiểu số vượt biên, nhằm thành lập các “trại tị nạn” để phục vụ cho mưu đồ của chúng.  Đồng thời, một số phần tử cơ hội chính trị, bọn đội lốt tôn giáo hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, làm cho tình hình thêm phức tạp... Vì vậy, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn Tây Nguyên vững mạnh là một nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa là một đòi hỏi cấp bách của các cấp bộ Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

LLVT Quân khu 5 luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng Tây Nguyên trở thành miền đất giầu về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh (QP-AN); chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tạo điều kiện để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội (KT-XH) đã đề ra. Nắm vững nhiệm vụ đó, những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị LLVT Quân khu đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương, tiến hành công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối tiến hành công tác dân vận của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết 8B/NQ-TW (khóa VI) về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân”, Chỉ thị 58/CP của Chính phủ về xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, Chỉ thị  37/CT-ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương và Chỉ thị 127/CT của Tổng cục Chính trị về “Tăng cường công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”,... Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tham gia công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn một cách chủ động, tích cực và đạt hiệu quả cao.

Trước hết, LLVT Quân khu đã thường xuyên triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, phát triển KT-XH, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.  Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các đơn vị LLVT Quân khu đã thực hiện đa dạng hóa các loại hình công tác dân vận. Theo Chỉ thị 123/CT-BQP của Bộ Quốc phòng, Quân khu đã cử 70 đội công tác chuyên trách (hiện nay là 88 đội) và hàng trăm đội công tác không chuyên trách, bao gồm những cán bộ, chiến sĩ, tuyên truyền viên có kiến thức, kinh nghiệm, biết tiếng dân tộc và am hiểu phong tục, tập quán địa phương, tới các địa bàn trọng điểm, vùng tiềm ẩn không ổn định về chính trị để tuyên truyền, vận động quần chúng. Các đội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể địa phương; tranh thủ các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, các ban chấp sự Tin lành, hội đồng giáo phụ;... tạo sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, vận động. Nội dung tuyên truyền đi sâu làm rõ những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển Tây Nguyên; các chính sách về dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng như các chủ trương phát triển KT-XH, củng cố QP-AN của địa phương... Thông qua tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng đấu tranh vạch mặt bọn phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, kích động đồng bào tụ tập chống đối chính quyền địa phương, vượt biên, gây mất ổn định chính trị ở cơ sở.
Bên cạnh đó, hằng năm, các đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở của Quân khu đã tổ chức hàng chục đợt lưu diễn, với hàng trăm buổi biểu diễn, chiếu phim, thu hút hàng chục vạn lượt đồng bào tới dự; một mặt, góp phần nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; mặt khác, thông qua đó thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động. Các đơn vị LLVT Quân khu đã tăng cường kết nghĩa, bằng nhiều hình thức phong phú, với các địa phương, đến tận các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng có đông đồng bào theo các tôn giáo khác nhau. Việc tổ chức cho bộ đội hành quân dã ngoại làm công tác dân vận có tác dụng rất tích cực, không chỉ góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, mà còn củng cố tình quân-dân thêm bền, chặt; góp phần xây dựng "thế trận lòng dân” vững chắc.
Đồng thời với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, LLVT Quân khu 5 luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Nắm vững đặc điểm của địa bàn là hệ thống chính trị ở cơ sở còn nhiều yếu kém, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp giúp cơ sở, nhất là các địa phương vùng đặc biệt khó khăn; kiện toàn, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Các đội công tác chuyên trách đã kiên trì bám nắm cơ sở, phối hợp với các lực lượng khác tiến hành rà soát về chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức; tìm hiểu phong tục, tập quán ở địa phương; phân tích thuận lợi, khó khăn, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế ở từng xã, thôn, bản. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đưa hoạt động của hệ thống chính trị vào nền nếp và hiệu quả hơn. Sau 3 năm (2003-2006), các đội công tác đã phát hiện, giới thiệu với các tổ chức Đảng địa phương bồi dưỡng và kết nạp hàng trăm đảng viên mới, góp phần xóa tình trạng “trắng” đảng viên ở hàng chục thôn, bản; kiện toàn hàng trăm chi đoàn Thanh niên, hội Cựu chiến binh, chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân và hàng nghìn tổ hòa giải. Đặc biệt, các đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy các địa phương kiện toàn thành viên của Uỷ ban nhân dân, các chức danh khối đoàn thể, thôn đội trưởng đúng quy định. Đến nay, nền nếp hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành ở địa phương đã được cải thiện đáng kể; 100% số xã có đội công tác đã xây dựng được Quy chế làm việc và từng bước tuân thủ theo Quy chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò nòng cốt của tổ chức chính trị-xã hội ở các địa phương được nâng lên... Nhờ đó, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tây Nguyên không ngừng được củng cố, tăng cường; các địa phương có đội công tác đã chủ động giải quyết tại chỗ nhiều vụ việc phức tạp.
Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu coi công tác tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền các địa phương lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn Tây Nguyên vững mạnh. Để thực hiện tốt điều đó, cơ quan quân sự các cấp, trực tiếp là các đội công tác cơ sở của Quân khu đã chủ động tham mưu cho 100% số cấp uỷ địa phương, nơi đội đến công tác, xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng sát với diễn biến tình hình và yêu cầu nhiệm vụ. Nắm vững tinh thần Chỉ thị 16/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đội công tác đã tham mưu, giúp địa phương củng cố, kiện toàn chi bộ, tổ đảng quân sự; làm công tác phát triển Đảng, nâng cao tỷ lệ lãnh đạo trong lực lượng dân quân và dự bị động viên; từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng lực lượng dân quân thực sự trở thành lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương, cơ sở. Cùng với việc giúp địa phương tổ chức cho dân quân học tập chính trị theo quy định, các đội công tác còn tham mưu cho cấp uỷ địa phương duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của các chi bộ, tổ đảng quân sự. Theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Phòng Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt của Quân khu thường xuyên chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở của lực lượng dân quân. Lực lượng này đã kết hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an trên địa bàn nắm chắc đối tượng, địa bàn; tích cực phát hiện, ngăn chặn hiện tượng xâm nhập, vượt biên trái pháp luật; phát động quần chúng đấu tranh vạch mặt bọn phản động; vận động nhân dân đề cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, giúp đỡ các lực lượng chức năng bóc gỡ các cơ sở ngầm, làm trong sạch địa bàn.
Tham gia phát triển KT-XH, xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống của các tầng lớp nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng, được các đơn vị của Quân khu thực hiện tốt. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về xây dựng, phát triển Tây Nguyên, Thường vụ Đảng uỷ Quân khu đã ra Nghị quyết 14/NQ-ĐU về “Phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng chiến lược Quân khu 5”. Chấp hành Nghị quyết, các đơn vị LLVT Quân khu đã chủ động đẩy mạnh tiến độ các dự án kinh tế-quốc phòng, bảo đảm kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và ổn định dân cư, củng cố “thế trận lòng dân” trên tuyến biên giới. Quá trình tham gia công tác dân vận, các đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, kiên trì vận động các hộ gia đình, bà con dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương định canh, định cư, chuyển đổi phương thức sản xuất, canh tác, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Các đội công tác đã tập trung khảo sát, nắm tình hình, tham mưu cho chính quyền các địa phương giải quyết đất ở, hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, hộ chính sách theo đúng chủ trương của địa phương; đồng thời, tự tiết kiệm kinh phí nghiệp vụ và vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp, giúp đỡ các gia đình neo đơn, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng năm, các đơn vị LLVT Quân khu đã tổ chức lực lượng giúp dân hàng vạn ngày công lao động, sữa chữa hàng nghìn ngôi nhà; tặng quà gia đình chính sách, cứu trợ đồng bào ở vùng bị thiên tai, hạn hán,... Thực hiện chương trình quân-dân y kết hợp, các đơn vị thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho đồng bào; đồng thời, kết hợp với y tế các địa phương tuyên truyền, giáo dục nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh thôn, bản,v.v. Những việc làm đầy tình nghĩa đó đã thiết thực góp phần củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên với Đảng, Nhà nước và quân đội; đồng thời, qua đó làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng được khắc sâu trong lòng nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thảng
Chính ủy Quân khu
 
Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết