QPTD -Thứ Tư, 07/12/2011, 23:58 (GMT+7)
Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh ở tỉnh Cà Mau trong thời kì mới

Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với tăng cường quốc phòng-an ninh (QP-AN) là quan điểm cơ bản mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã khẳng định, đồng thời đó cũng là truyền thống, quy luật dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong thời kì mới của cách mạng, sự kết hợp đó nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất nguồn lực tổng hợp của đất nước, của địa phương, cả KT-XH và QP-AN để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) đất nước. Quan điểm trên đã được Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau quán triệt, thực hiện nghiêm túc trong những năm qua và hiện nay đang được từng bước triển khai trong quá trình thực hiện các chương trình công tác trọng tâm về phát triển KT-XH và tăng cường QP-AN do Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2005-2010) đề ra.

Trong tiến trình phát triển, mặc dù gặp không ít khó khăn do xuất phát điểm của nền kinh tế thấp; địa lý không được thuận lợi đối với việc thu hút đầu tư; kết cấu hạ tầng KT-XH tuy có bước phát triển nhưng còn chậm, nhất là về giao thông bộ..., Cà Mau đã nỗ lực rất lớn, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các mặt. Nền kinh tế của Tỉnh phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng cao liên tục, bình quân hằng năm đạt 11,24%; GDP bình quân đầu người tăng bình quân hằng năm 9,5%, đạt 582 USD (năm 2005). Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp từ nông-lâm-ngư nghiệp sang ngư-nông-lâm nghiệp đã mở ra hướng phát triển mới, cho phép khai thác đúng vị trí, tiềm năng, lợi thế của Tỉnh và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đưa kinh tế thủy sản vươn lên mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển. Nông nghiệp phát triển khá, bước đầu thực hiện sản xuất đa cây, đa con; năng suất, chất lượng ngày càng nâng lên. Công tác bảo vệ và phát triển rừng có tiến bộ; nguồn tài nguyên rừng được khai thác có hiệu quả. Công nghiệp phát triển nhanh (tăng bình quân hằng năm 18,7%), trong đó công nghiệp chế biến thủy sản được tăng cường đầu tư, từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao công suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Trên cơ sở phát triển kinh tế, Tỉnh có điều kiện để từng bước thực hiện tốt các mục tiêu về văn hóa-xã hội, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo từ 15,48% (năm 2001) xuống còn 6,3% (năm 2005); thực hiện tốt chính sách xã hội với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, trợ giúp người nghèo và trợ giúp các gia đình khó khăn do mất mát người và tài sản bởi thiên tai bão lụt. Bên cạnh đó, Cà Mau đã đầu tư nhiều tiền của và công sức xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH ngày càng hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH,HĐH và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) ngày càng hiện đại. Việc kiên quyết huy động mọi nguồn lực của địa phương để xây dựng một số tuyến đường giao thông bộ trọng điểm; đầu tư phát triển lưới điện và hệ thống trạm biến áp; xây dựng mới và cải tạo một số công trình thủy lợi trọng điểm; đồng thời tranh thủ nguồn vốn của Trung ương xây dựng một số công trình trọng điểm như sân bay Cà Mau, quốc lộ 63 (Cà Mau-Kiên Giang), quốc lộ 1A (đoạn Cà Mau-Năm Căn), âu thuyền Tắc Thủ, dự án tổ hợp khí-điện-đạm Cà Mau... trong thời gian qua là nhằm đáp ứng yêu cầu đó.
Khi nền KT-XH được ổn định và từng bước phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện thì người dân một lòng tin theo Đảng, Đảng biết dựa vào dân, đó là sức mạnh vô địch, là cái nền vô giá tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc ở địa phương.
Trên cái nền vô giá đã được tạo lập đó, Cà Mau từng bước tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực củng cố, xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân, trên cơ sở xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện, nhất là tuyến ven biển, hải đảo, khu vực trọng điểm đô thị. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong mọi tình huống. Đến nay, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ đã được củng cố theo hướng gọn, mạnh, bảo đảm chất lượng chính trị, từng bước nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những việc làm và kết quả bước đầu đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo lập thế trận phòng thủ vững chắc trên địa bàn cực Nam của Tổ quốc.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN, Cà Mau đã đề ra các mục tiêu, biện pháp, bước đi và có chính sách cụ thể, trước hết là xác định rõ các lợi thế, tiềm năng của từng vùng (nội địa, ven biển, biển-đảo) để tập trung chỉ đạo đầu tư đúng hướng, tạo sự gắn kết, hỗ trợ thúc đẩy các vùng kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đi đôi với phát triển văn hóa-xã hội, tăng cường QP-AN, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Vùng kinh tế nội địa là vùng kinh tế trọng điểm của Tỉnh (bao gồm Bắc Cà Mau và Nam Cà Mau), cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch vùng và các tiểu vùng Bắc và Nam Cà Mau, quy hoạch đồng bộ sản xuất, thủy lợi, giao thông, các cụm, tuyến dân cư tập trung, tạo động lực thúc đẩy các vùng kinh tế khác cùng phát triển. Vùng kinh tế ven biển (bao gồm một phần của các xã, thị trấn ven biển của các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển) chủ yếu phát triển kinh tế lâm nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thủy sản, nhất là dịch vụ hậu cần khai thác biển, khai thác du lịch. Phát huy lợi thế nuôi tôm sinh thái, đồng thời xây dựng một số khu vực nuôi tôm công nghiệp với quy mô hợp lý; đầu tư phát triển công nghiệp sản xuất giống thủy sản chất lượng cao. Thực hiện đổi mới tổ chức, quản lý rừng và đất lâm nghiệp theo hướng vừa bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, nhất là rừng phòng hộ ven biển, vừa thực hiện trồng rừng thâm canh, gắn với nuôi đa dạng các loài thủy sản dưới tán rừng và mặt nước trên đất lâm phần để làm tăng giá trị kinh tế của vùng. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi ven biển (nhất là khu vực Bãi Bồi-Mũi Cà Mau), quy hoạch hình thành các cụm, tuyến dân cư ven biển, bảo đảm đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, mở mang du lịch sinh thái... Vùng kinh tế biển-đảo phát triển theo hướng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên biển, đánh bắt hải sản, du lịch sinh thái (nhất là trên các đảo gần bờ), kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc; làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn. Sắp xếp lại nghề khai thác biển, các cụm kinh tế, nâng cao năng lực và hiệu quả khai thác xa bờ; quản lý ngư trường, bảo vệ nghiêm ngặt nguồn lợi thủy sản trên vùng biển địa phương quản lý.
Huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, tạo cơ sở để thúc đẩy KT-XH phát triển và bảo đảm QP-AN. ưu tiên đầu tư vào các dự án phát triển sản xuất, đặc biệt là các khu công nghiệp của địa phương như An Khánh, Hòa Trung, An Xuyên, Phường 1, khu công nghiệp sản xuất giống thủy sản chất lượng cao ở huyện Ngọc Hiển; góp phần cùng Trung ương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp khí-điện-đạm Cà Mau. Phấn đấu hoàn thành nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đường bộ từ Tỉnh đến trung tâm các huyện, cụm kinh tế ven biển và trung tâm các xã; đẩy mạnh xây dựng lộ giao thông nông thôn nối liền từ xã đến ấp và liên ấp. Đầu tư phát triển thủy lợi phục vụ đa mục tiêu: đối với vùng Bắc Cà Mau, phối hợp với Trung ương xây dựng cống Biện Nhị, hệ thống cống trên đê  biển Tây; vùng Nam Cà Mau đầu tư xây dựng theo quy hoạch các tiểu vùng thủy lợi, ưu tiên nạo vét hệ thống kênh để khép kín các tiểu vùng sản xuất luân canh một vụ lúa trên đất nuôi tôm, đầu tư xây dựng nghề cá. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và các cụm, tuyến dân cư tập trung; phấn đấu xây dựng thành phố Cà Mau đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2, thị trấn Năm Căn, thị trấn Sông Đốc đạt đô thị loại 4. Việc xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn Tỉnh cần được kết hợp chặt chẽ với yêu cầu bảo đảm QP-AN từ khâu lập quy hoạch, kế hoạch và trong tổ chức thực hiện.
Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội đi đôi với phát triển kinh tế và bảo đảm QP-AN. Bằng nhiều biện pháp, huy động mọi nguồn lực đầu tư vào các chương trình, dự án phát triển KT-XH, giải quyết việc làm, xóa hộ nghèo, vùng nghèo, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo bước chuyển biến mới, làm thay đổi rõ nét đời sống nhân dân. Quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với nước. Phấn đấu nâng mức sống các gia đình chính sách ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư. Tiếp tục giải quyết dứt điểm tồn đọng về chính sách sau chiến tranh; nâng cấp các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ... Tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng các bệnh viện tỉnh, bệnh viện khu vực, bệnh viện huyện, thành phố, các cơ sở khám, chữa bệnh theo địa bàn dân cư. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục-đào tạo, nâng dần chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường, lớp học; hình thành trường cao đẳng dạy nghề, cao đẳng cộng đồng, hướng đến thành lập trường đại học cộng đồng để giải quyết nhu cầu nhân lực cho Tỉnh. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ trên địa bàn dân cư, vùng rừng U Minh hạ; phát huy tính tự quản của cộng đồng thông qua việc thực hiện quy ước, hương ước của từng ấp, khóm, quy chế tự quản, hoạt động của các tổ an ninh nhân dân. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Củng cố, tăng cường QP-AN vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho KT-XH phát triển nhanh, an toàn và bền vững. Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ QP-AN. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, làm chuyển biến rõ nét nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới. Có các phương án, kế hoạch xử lý phù hợp các tình huống phức tạp xảy ra ở nội địa cũng như trên hướng biển, đảo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở địa bàn trọng yếu. Kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ, chăm lo xây dựng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang, sẵn sàng, chủ động đối phó trong mọi tình huống. Bộ đội địa phương Tỉnh cần được tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cho cán bộ, chiến sĩ có lập trường chính trị vững vàng, nhận thức rõ mục tiêu chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới. Đồng thời phải khắc phục khó khăn, tận dụng điều kiện thuận lợi đầu tư cao nhất cho giáo dục, huấn luyện, đáp ứng yêu cầu đánh thắng địch trong các loại hình chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao, biết đánh và đánh thắng các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Lực lượng bộ đội biên phòng tích cực xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, buôn lậu, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên hướng biển, đảo. Lực lượng công an nhân dân cần được nâng cao chất lượng, làm nòng cốt cho phong trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh nội bộ, có biện pháp ngăn chặn, loại trừ những nhân tố gây mất ổn định an ninh chính trị, hoạt động gây rối, bạo loạn, khủng bố; chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên cần được tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và xây dựng theo Pháp lệnh đã ban hành.
 
Võ Thanh Bình
Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:11 - 01/10/2020

HCMSJC55.55056.050
Hà NộiSJC55.55056.070
Đà NẵngSJC55.55056.070

Thời tiết