QPTD -Thứ Bảy, 06/08/2011, 21:46 (GMT+7)
Cuộc vận động

L.T.S: Cùng với toàn Đảng, toàn dân, với ý thức trách nhiệm chính trị cao và tình cảm tôn kính, biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và các đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Những chuyển biến tích cực bước đầu trong thực hiện Cuộc vận động đã phát huy tác dụng thiết thực đối với việc làm sáng đẹp hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Nhằm phản ánh thực tế đó, Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin giới thiệu với bạn đọc bài viết: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc gìn giữ và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".

  

Phần I - Cuộc vận động - nguồn động lực tinh thần mới để làm đẹp hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Bộ đội Cụ Hồ - một tên gọi bình dị song vô cùng cao quý mà nhân dân đã dành cho quân đội ta. Tên gọi đó gắn liền với những phẩm chất tốt đẹp của một đội quân cách mạng thật sự của dân, do dân và vì dân. Trong tâm thức của hầu hết người Việt Nam gần 65 năm qua, đội quân đó luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; có mặt hàng đầu trước những thử thách cam go của lịch sử; tận tụy, quên mình, hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do, bình yên và phồn vinh của đất nước; vì hạnh phúc của nhân dân... Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là một tài sản có giá trị đạo đức, văn hóa vô cùng quý báu, không những của quân đội ta mà còn của cả dân tộc; bởi lẽ giá trị đó được xây đắp nên từ sự phấn đấu, hy sinh vô bờ bến của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công tổ chức, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc. Giá trị đó không những đã tỏa sáng, phát huy tác dụng to lớn trong suốt chặng đường lịch sử vừa qua mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa của quân đội ta trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Gìn giữ, bồi đắp, làm sáng đẹp hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới là sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân ta; đồng thời, còn là tâm nguyện, ý chí của cán bộ, chiến sĩ quân đội với Đảng, Bác Hồ và nhân dân.

Gìn giữ và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trước hết là phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh-một danh nhân văn hóa thế giới; người anh hùng kiệt xuất của dân tộc; lãnh tụ vĩ đại của cách mạng; người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với yêu cầu làm sáng đẹp hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức sâu sắc điều đó, Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ) và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã triển khai thực hiện CVĐ với ý thức, trách nhiệm nghiêm túc nhất. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm đã được các đơn vị trong toàn quân chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua; đồng thời, điều đó còn là một nhu cầu tự giác của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, xuất phát từ tình cảm kính yêu, sự biết ơn sâu sắc đối với Người. Tuy nhiên, để thông qua việc làm này, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thiết thực ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị theo mục đích CVĐ đã xác định, đòi hỏi việc tổ chức thực hiện phải thật sự nghiêm túc, thường xuyên, với các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ra Chỉ thị về tổ chức CVĐ, Thường vụ ĐUQSTƯ đã ra Chỉ thị số 07, Tổng cục Chính trị đã có Hướng dẫn số 78 về triển khai CVĐ trong quân đội; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành CVĐ phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Ngày 26-1-2007, Thường vụ ĐUQSTƯ đã ra Quyết định số 33/QĐ-ĐUQSTW thành lập Ban Chỉ đạo CVĐ. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt chỉ thị của cấp trên về CVĐ; đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai CVĐ. Ban Chỉ đạo các cấp đã xây dựng quy chế, phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành CVĐ chặt chẽ, thống nhất. Từ thực tế tiến hành các CVĐ trước đây cho thấy: để CVĐ lần này đạt được mục đích, yêu cầu như đã xác định, cần hội tụ đủ các yếu tố về nhận thức tư tưởng, tình cảm cách mạng, ý thức tự giác và ý chí tự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân, trước hết là của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì; kết hợp với việc hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn và các điều kiện đảm bảo của tổ chức; đồng thời, phải có giải pháp tiến hành phù hợp, với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và quần chúng. Từ thực tế đó, cấp ủy và Ban Chỉ đạo CVĐ các cấp đã chú trọng hàng đầu vào việc thống nhất, nâng cao nhận thức tư tưởng của mọi cán bộ, chiến sĩ về CVĐ. Trong tổng thể các giải pháp cơ bản để tiến hành CVĐ, việc tiến hành tốt công tác tư tưởng (CTTT) và kết hợp chặt chẽ giữa CTTT với công tác tổ chức là vấn đề cốt lõi nhất, quyết định tới hiệu quả CVĐ. Nếu không làm tốt điều đó sẽ dễ dẫn tới tình trạng: khiên cưỡng, hình thức, phô trương, thiếu chiều sâu và độ vững chắc trong tổ chức thực hiện. Mục đích cuối cùng của CTTT đối với CVĐ là từ nâng cao nhận thức phải xây dựng được ý thức, động cơ tự giác của mỗi cá nhân đối với việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc làm này không phải chỉ được tiến hành trong thời gian đầu CVĐ, với một vài hình thức đơn điệu mà phải được tiến hành xuyên suốt quá trình tiến hành CVĐ với sự kết hợp của nhiều hình thức. Việc tiến hành CTTT đối với CVĐ trong quân đội vừa qua đã tập trung vào một số vấn đề chủ yếu: góp phần làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ; tham gia tích cực vào các bước tiến hành CVĐ, đặc biệt coi trọng bước xác định, cụ thể hóa các tiêu chí phấn đấu, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Các cơ quan chức năng của ĐUQSTƯ và Tổng cục Chính trị đã tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên về CVĐ từ đầu mối trực thuộc ĐUQSTƯ đến cơ sở cho 4.256 đồng chí; cấp gần 6 vạn cuốn tài liệu, phát hành 5 vạn cuốn tài liệu chuyên đề; 1,5 vạn đĩa hình tới các chi bộ, đơn vị trong toàn quân để phục vụ việc học tập, nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% tổ chức cơ sở đảng và đơn vị đã hoàn thành việc học tập 3 chuyên đề về CVĐ cho các đối tượng. Quá trình thực hiện đã vận dụng và đa dạng hóa hình thức, phương pháp tiến hành; kết hợp giữa lên lớp, giới thiệu tập trung với tổ chức tham quan bảo tàng, di tích lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của lãnh tụ Hồ Chí Minh; tổ chức giao lưu văn hóa để tuyên truyền, giáo dục; kết hợp giáo dục nâng cao nhận thức với tổ chức các phong trào hành động thiết thực... Gắn liền với các sinh hoạt chính trị, trong giáo dục và tuyên truyền về CVĐ, các đơn vị đã tổ chức chiếu 2 bộ phim: "Muôn vàn tình thương yêu" và "Tổ quốc trên vai người lính" cho cán bộ, chiến sĩ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã tổ chức cuộc thi "Bác Hồ với thanh niên, thanh niên với Bác Hồ" bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Các cơ quan báo chí trong quân đội đã tổ chức chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh về CVĐ, kết hợp phát động rộng rãi các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn mang trong mình tình cảm kính yêu, biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ. Thực hiện CVĐ lần này đối với họ không chỉ là một trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm tự thân; do đó, việc khơi gợi và bồi dưỡng tình cảm của mọi cán bộ, chiến sĩ về Bác Hồ là một giải pháp có hiệu quả thiết thực để tiến hành CVĐ. Hơn 2 năm qua, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức thường xuyên, sinh động các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với nêu gương điển hình về làm theo tấm gương đạo đức của Người. Tham gia Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vòng chung khảo khu vực, các đội tuyển Quân đội đạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Đặc biệt, vòng thi chung kết toàn quốc, quân đội đã đạt giải Nhất. Cuộc thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn đóng quân tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao, bằng tình cảm tâm huyết, trân trọng với Bác; rút ra những bài học bổ ích về đạo đức, lối sống và đề xuất được những giải pháp thiết thực để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng.      

Công tác tuyên truyền về CVĐ được các đơn vị thực hiện thông qua nhiều hình thức trực quan, các hình thức truyền thông đại chúng, truyền thanh nội bộ, báo tường... Trong toàn quân đã phát động và triển khai CVĐ sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các đoàn nghệ thuật trong toàn quân đã xây dựng được 14 chương trình nghệ thuật; các đơn vị đã tổ chức hàng trăm chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng phục vụ cho CVĐ. Trong Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2008, với sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật, đã có 6 tác phẩm xuất sắc về CVĐ được trao giải.

Cùng với chú trọng CTTT, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã tăng cường công tác tổ chức, kiểm tra thực hiện CVĐ. Các cấp ủy đã gắn giáo dục với hướng dẫn viết thu hoạch nhận thức, xây dựng phương hướng phấn đấu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổ chức chặt chẽ việc lấy ý kiến của quần chúng tại đơn vị và cấp ủy, chi bộ địa phương nơi đảng viên cư trú; xây dựng chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu, xác định biện pháp tự rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống theo tiêu chí chung, sát hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của cán bộ, đảng viên, quần chúng ở từng cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo CVĐ các cấp đều có chương trình, kế hoạch hành động; hướng dẫn cán bộ, đảng viên tập trung vào những việc làm cụ thể theo tấm gương của Bác.

Ban Chỉ đạo CVĐ của ĐUQSTƯ đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra chặt chẽ đối với cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo CVĐ, cán bộ, đảng viên và quần chúng từ cấp trực thuộc ĐUQSTƯ đến chi bộ. Công tác kiểm tra gắn với chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời... Việc làm này đã góp phần khắc phục những biểu hiện đơn giản về nhận thức, chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, sự gương mẫu... trong thực hiện CVĐ của một số cán bộ, đảng viên và tình trạng chung chung, hình thức... trong tổ chức thực hiện.

Điều căn bản nhất là, CTTT trong thực hiện CVĐ ở các đảng bộ, đơn vị quân đội vừa qua không phải chỉ tập trung trong thời gian đầu khi CVĐ mới được phát động, mà đã được tiến hành thường xuyên, thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể. Với sự kết hợp nhiều hình thức để tiến hành, CTTT đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia; đồng thời, đã tạo ra hiệu ứng tích cực cả về nhận thức, tư tưởng và tình cảm của mọi đối tượng để thực hiện CVĐ. Quá trình tiến hành CTTT đồng thời cũng gắn liền với việc uốn nắn, khắc phục những sai lệch, hạn chế về nhận thức tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng, như: làm theo Bác là điều không thể, hoặc CVĐ chỉ nhằm tập trung chống tiêu cực, tham nhũng ở những cán bộ có chức, quyền...

Việc chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ về tư tưởng và tổ chức đã làm cho hầu hết cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân nhận thức rõ sự cần thiết và ý nghĩa thiết thực của CVĐ đối với yêu cầu xây dựng, củng cố nền tảng chính trị, tinh thần trong toàn xã hội ta nói chung, nhất là đối với yêu cầu tăng cường, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong quân đội nói riêng; đồng thời, củng cố niềm tin, ý thức, nghị lực phấn đấu để góp phần thực hiện thắng lợi CVĐ. Điều đó chính là động lực quan trọng, đảm bảo để CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngày càng đi sâu và phát huy tác dụng tích cực trong mọi lĩnh vực: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác... của cán bộ, chiến sĩ quân đội.

(Kỳ sau: Phần II - Chuyển biến bước đầu từ nhận thức tư tưởng tới hành động qua thực hiện Cuộc vận động trong toàn quân).

KHẮC THƯỜNG - ĐÌNH PHIẾM

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:54 - 18/02/2020

HCMSJC44.33044.630
Hà NộiSJC44.33044.650
Đà NẵngSJC44.33044.650

Thời tiết