QPTD -Thứ Ba, 06/09/2011, 21:27 (GMT+7)
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiệm vụ giáo dục-đào tạo và xây dựng Học viện Lục quân vững mạnh

Trên cơ sở nhận thức rõ Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, phong cách, lối sống của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Học viện vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã tổ chức phổ biến, quán triệt kỹ đến mọi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các chỉ thị, hướng dẫn của trên về mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu, giải pháp và các bước tiến hành CVĐ. Qua đó, làm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ nhận thức sâu sắc và nhất trí cao với CVĐ quan trọng này; thấy được, đây là cơ hội để làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh (TSVM), Học viện vững mạnh toàn diện(VMTD).

Từ nhận thức đúng, từng tổ chức, cá nhân đã nêu cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện; bảo đảm cho CVĐ được tiến hành có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ mục tiêu CVĐ với mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, xây dựng đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị trong toàn Học viện đã thực hiện nhất quán tư tưởng chỉ đạo: nhận thức gắn liền với hành động, nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến tích cực trên thực tế về phẩm chất, đạo đức, phương pháp, tác phong, nền nếp, chất lượng công tác. Ban Chỉ đạo CVĐ đã ban hành Quy chế hoạt động; tham mưu cho Đảng uỷ Học viện xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện CVĐ; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện theo đúng nội dung, quy trình. Trong chương trình hành động, bên cạnh những yêu cầu chung về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Đảng uỷ Học viện xác định tiêu chí, yêu cầu cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng. Đối với cán bộ, giáo viên, tập trung vào nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất, lối sống, trình độ và năng lực trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý học viên. Với đối tượng là học viên, chú ý việc xác định động cơ, thái độ học tập; sự nghiêm túc, trung thực trong thi cử, tự giác trong rèn luyện, chấp hành các chế độ quy định. Với các đối tượng làm công tác phục vụ, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo, tận tụy và thái độ ứng xử trong mọi công việc. Học viện cũng xác định, phải kết hợp có hiệu quả việc thực hiện CVĐ với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và thực hiện Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 60 của Bộ Tổng Tham mưu về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục-đào tạo”.

Theo kế hoạch đã xác định, Học viện tổ chức phát động phong trào thực hiện CVĐ; mở lớp bồi dưỡng báo cáo viên; triển khai học tập 3 chuyên đề theo quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương cho các đối tượng. Cùng với đó, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tập trung xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của đảng viên phù hợp với điều kiện của mình; tổ chức viết thu hoạch, đăng ký mục tiêu phấn đấu, xác định kế hoạch rèn luyện; lấy ý kiến đóng góp của quần chúng; nhận xét của cấp uỷ địa phương nơi cư trú… Trong quá trình thực hiện CVĐ, các chi bộ đã tiến hành sinh hoạt tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc; mỗi cán bộ, đảng viên đối chiếu với kết quả học tập, công tác, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tự kiểm điểm, chỉ ra những mặt mạnh, yếu, những vấn đề cần khắc phục, bổ sung vào kế hoạch rèn luyện. Việc kiểm điểm các nội dung đăng ký phấn đấu của đảng viên gắn với quá trình sơ kết 6 tháng, tổng kết năm học; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để đánh giá phẩm chất, năng lực, phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên và là tiêu chí cơ bản để bình xét thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với đảng viên; lồng ghép nội dung kiểm tra thường xuyên với nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện CVĐ; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động.

  Gắn liền với triển khai CVĐ, Học viện đã đẩy mạnh phong trào thi đua “60 ngày đêm hành động kiểu mẫu”, với ba mục tiêu: mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học; mẫu mực trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước; mẫu mực trong cải cách hành chính quân sự, tác phong công tác. Tổ chức thực hiện nghiêm túc CVĐ “3 không” trong giáo dục-đào tạo (không vi phạm quy chế thi, kiểm tra; không bệnh thành tích trong giáo dục-đào tạo; không vi phạm đạo đức nhà giáo); tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong giảng dạy, học tập và xây dựng Học viện. Việc xây dựng Đảng bộ TSVM luôn gắn với xây dựng Học viện chính quy, mẫu mực, xây dựng môi trường sư phạm chuẩn mực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và các điều kiện giảng dạy, học tập của giáo viên, học viên, tạo ra những giá trị cơ bản để Học viện đẩy mạnh thực hiện CVĐ theo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Qua gần hai năm triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Học viện Lục quân, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực.  Với chủ trương làm chắc từng bước, không hình thức và chạy theo thành tích, việc triển khai thực hiện CVĐ đã góp phần làm chuyển biến mọi mặt của Học viện. Nhận thức và hành động của các tổ chức và mọi thành viên có nhiều chuyển biến tích cực; từng người chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chi Minh, căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu chung, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, kết quả phấn đấu của mình để tự điều chỉnh, phấn đấu, rèn luyện. Đặc biệt, tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, ý thức tiết kiệm trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ đã có chuyển biến rõ nét. Điều đó đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng TSVM, Học viện VMTD. Qua phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng trong Đảng bộ Học viện năm 2007, có 90,32% đảng bộ, chi bộ cơ sở, 91,6% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt TSVM; 94,55% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15,6% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hiện tượng vi phạm kỷ luật giảm đáng kể. Nhờ sự cố gắng, phấn đấu của đội ngũ giáo viên, học viên, kết quả đào tạo của Học viện không ngừng được nâng lên: năm học 2006-2007 tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt 100%, trong đó có 1,19% đạt giỏi, 84,43% khá, 14,38% trung bình; riêng 6 tháng đầu năm 2008, tỷ lệ học viên đạt loại giỏi đạt 0,8%, khá 90,36%, trung bình 8,84%.

 Tuy nhiên, đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu đề ra, việc triển khai thực hiện CVĐ ở Học viện vẫn còn những hạn chế, nhất là việc xây dựng quy chế, chương trình hành động của một số Ban Chỉ đạo cơ sở chưa thật sát với đặc điểm, tình hình đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chưa thường xuyên; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng đắn mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện CVĐ, nên chưa thực sự nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu và ý thức trách nhiệm trong học tập, công tác, tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh tự phê và phê bình…

Thực tiễn gần hai năm triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đem lại cho Đảng uỷ, Ban Chỉ đạo CVĐ của Học viện Lục quân một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Phải thường xuyên làm tốt công tác quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ cho mọi đối tượng, nhất là cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp cần nâng cao vai trò lãnh đạo, ý thức, trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch. Thực tiễn chỉ ra rằng, chỉ có tổ chức tốt việc quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi thành viên trong đơn vị, thì việc thực hiện CVĐ mới đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Việc quán triệt, giáo dục phải gắn với các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp, tránh phô trương, hình thức, chung chung.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của ĐUQSTƯ, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, các cấp cần chủ động nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các bước triển khai thực hiện CVĐ cho các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, cập nhật tình hình triển khai thực hiện của các cấp uỷ để động viên, cổ vũ và điều chỉnh kịp thời, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.

3. Xây dựng quy chế, chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của các cấp uỷ phải sát với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu cần giải quyết; gắn thực hiện CVĐ với thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, xây dựng các tổ chức đảng TSVM, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức tốt các phong trào thi đua.

4. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi cư trú trong quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho CVĐ được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

Những bài học kinh nghiệm trên đây, đồng thời cũng là những nội dung, giải pháp tiếp tục được Học viện chú trọng thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả CVĐ, góp phần thiết thực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo và xây dựng Học viện VMTD.

Đại tá, TS. Trần Xuân Bảng

Phó Chính ủy Học viện

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520