QPTD -Thứ Hai, 05/12/2011, 23:22 (GMT+7)
Binh đoàn Quyết Thắng với nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Kể từ khi quân đội ta ra đời đến nay, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều xuất phát từ tình hình,nhiệm vụ cách mạng nói chung, tình hình, nhiệm vụ quân đội nói riêng để xác lập cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội và phương hướng tổ chức đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chỉ huy cho phù hợp nhằm phát huy hiệu lực cao nhất để xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong giai đoạn mới của cách mạng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đang đặt ra yêu cầu phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị - lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của dân tộc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
Từ thực tế yêu cầu nhiệm vụ trên, ngày 20 tháng 7 năm 2005 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 51-NQ/TW về: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược nhằm đẩy mạnh tiến trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Sau khi có Nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ) đã ban hành Nghị quyết 513-NQ/ ĐUQSTƯ nhằm quán triệt, lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện trong toàn quân. Binh đoàn Quyết Thắng là một trong số các đơn vị được ĐUQSTƯ và Bộ Quốc phòng giao trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện, làm điểm để rút kinh nghiệm chung cho toàn quân. Nhận thức sâu sắc về trọng trách và ý nghĩa của nhiệm vụ này, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xác định phương hướng, nội dung, biện pháp tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và ĐUQSTƯ một cách nghiêm túc, tích cực, sao cho phù hợp, có hiệu quả nhất với tình hình, nhiệm vụ, đặc điểm của Binh đoàn.
Vấn đề đặt ra trước hết là trong quá trình triển khai thực hiện của Binh đoàn: tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên chưa có thực tế về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ và các mối quan hệ của chính ủy, chính trị viên trong bộ máy lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị. Nhận thức cũng như kinh nghiệm tổ chức thực hiện về vấn đề này của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp nhìn chung còn thiếu thống nhất, còn nhiều hạn chế, bất cập. Bên cạnh đó, tuy đã có sự chuẩn bị trước nhưng một số yếu tố về tư tưởng và tổ chức đảm bảo cho việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên cũng cần phải tiếp tục tăng cường, củng cố. Từ thực tế trên, lãnh đạo và chỉ huy Binh đoàn đã xác định việc triển khai tổ chức thực hiện ở Binh đoàn phải dựa trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của ĐUQSTƯ, chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị về vấn đề này để có những giải pháp tổng thể, đồng bộ cả về nhận thức tư tưởng, tổ chức cơ chế, điều kiện đảm bảo, tiến trình thực hiện sao cho vừa phải khẩn trương, tích cực, vừa thận trọng, chu đáo theo đúng nguyên tắc, yêu cầu đã xác định, thiết thực nâng cao hiệu lực công tác lãnh đạo, công tác chỉ huy, nâng cao sức mạnh tổng hợp của đơn vị. Đảng ủy Binh đoàn đã xác định: cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai chặt chẽ, cụ thể, toàn diện cả về tư tưởng, tổ chức và chính sách theo phương châm "tích cực, chủ động, đồng bộ, vững chắc, có quy trình và bước đi phù hợp", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng chính trị của đơn vị và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy, hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị, chống các biểu hiện nóng vội, chủ quan, giản đơn trong nhận thức cũng như trong tổ chức thực hiện.
Xuất phát từ thực tế Binh đoàn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn chú trọng trước hết tới việc tạo nên sự thống nhất về nhận thức tư tưởng trong mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp về ý nghĩa, mục đích, nguyên tắc và nội dung, yêu cầu về cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên. Đảng ủy Binh đoàn và các đảng ủy trực thuộc trong Đảng bộ Binh đoàn đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt 2 nghị quyết trên với tinh thần nghiêm túc, phát huy dân chủ. Quá trình tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đã chú trọng kết hợp phân tích, làm rõ những vấn đề vướng mắc, sai lệch về nhận thức tư tưởng đối với việc thực hiện cơ chế lãnh đạo mới. Một số sai lệch về nhận thức như: Nghị quyết 51 không có gì mới, chỉ thay đổi tên gọi cán bộ chính trị hoặc cán bộ chính trị "lên ngôi" có quyền hạn lớn hơn, hoặc trong đơn vị sẽ có hai chỉ huy... đã từng bước được khắc phục có cơ sở lý luận và thực tế. Cũng qua nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên đã nắm được những quan điểm, tư tưởng xuyên suốt của Nghị quyết, nhất là 5 nguyên tắc cơ bản; những vấn đề phát triển mới so với Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị (khóa V); vai trò, vị trí, chức năng, mối quan hệ giữa cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên... Chúng tôi cho rằng, để có nhận thức đúng và đầy đủ về thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội theo tinh thần Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị không chỉ dừng lại ở việc tổ chức học tập nhất thời mà còn phải được tiếp tục nghiên cứu trong một quá trình lâu dài gắn với tổ chức thực hiện. Công tác giáo dục nhận thức đồng thời phải gắn liền với công tác tư tưởng, tổ chức, nhất là đối với các đồng chí là cán bộ chỉ huy, chính ủy, chính trị viên.
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Binh đoàn hết sức chú trọng phối hợp đồng bộ giữa các mặt công tác, giữa các cấp để triển khai tổ chức thực hiện. Nghị quyết lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện của Đảng ủy Binh đoàn tập trung đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị của từng loại hình đơn vị trong Binh đoàn; xác định những chủ trương, biện pháp chính cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của ĐUQSTƯ. Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung, yêu cầu cụ thể từng năm và cả tiến trình từ 2005 đến 2010. Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn là cơ sở thống nhất để cấp ủy các cấp trong Binh đoàn ra nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể ở cấp mình. Với những yêu cầu cụ thể và hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng, công tác triển khai thực hiện cơ chế lãnh đạo mới ở các cấp trong Binh đoàn bước đầu đã được tiến hành nghiêm túc, có hiệu quả. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã đặt ra yêu cầu: cấp ủy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Từng cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, bố trí cán bộ chỉ huy, chính ủy, chính trị viên phù hợp với trình độ, chức năng nhiệm vụ của mỗi người, tạo điều kiện cho họ có khả năng đảm đương tốt cương vị được giao. Với việc làm này, công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong Binh đoàn tiếp tục được tiến hành một cách cơ bản, toàn diện, tạo ra những đảm bảo quan trọng mới để xây dựng Binh đoàn vững mạnh.
Theo tiến trình kế hoạch triển khai thực hiện của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn, trong năm 2005 Binh đoàn tập trung làm công tác chuẩn bị, chủ yếu là nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cấp trên, xây dựng nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện ở các cấp trong Binh đoàn; đánh giá tình hình cán bộ chính trị và dự kiến nguồn sắp xếp chính ủy, chính trị viên. Bước sang năm 2006, Binh đoàn tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết, kế hoạch thực hiện cấp mình, tiến hành công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và tiến hành xếp đủ chính ủy, chính trị viên các cấp theo biên chế, xếp đủ phó chính ủy cấp sư đoàn, trung đoàn và chính trị viên phó cấp tiểu đoàn. Việc xếp chính trị viên phó cấp đại đội ưu tiên trước hết cho các đơn vị đủ quân. Quá trình triển khai thực hiện này được tiến hành làm 2 đợt, từng đợt có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở thực tế cho việc thực hiện tiếp theo. Trong thực tế triển khai thực hiện vừa qua ở Binh đoàn, chúng tôi thấy có một số vấn đề nổi lên trước mắt cần quan tâm khắc phục, đó là tình trạng thiếu nhân sự có đủ những tiêu chuẩn cần thiết để sắp xếp, chủ yếu là ở cấp đại đội và tiểu đoàn. So với dự kiến sắp xếp chính ủy, chính trị viên ở Binh đoàn hiện nay, cấp tiểu đoàn còn thiếu 20,8%, cấp đại đội thiếu 43,3% so với yêu cầu. Mặt khác, tình trạng lúng túng về chức năng, phương pháp, xử lý các mối quan hệ vẫn còn bộc lộ trong một số cán bộ. Để góp phần khắc phục tình trạng đó, Binh đoàn đã chủ động, tích cực thực hiện chủ trương tăng cường phát hiện, bồi dưỡng nguồn, luân chuyển cán bộ, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, lựa chọn đưa vào nguồn bồi dưỡng để xếp đủ chính ủy, chính trị viên từ số cán bộ quân sự, hậu cần, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, khả năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị. Đến nay đã có nhiều cán bộ trung đội, đại đội đăng ký chuyển loại. Mặt khác Binh đoàn hết sức chú trọng hiệu quả thực tế của công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chính trị giữ vững cương vị chính ủy, chính trị viên, kết hợp với phát huy vai trò hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chức năng, của cán bộ cấp trên với cấp dưới.
Việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Binh đoàn Quyết Thắng vừa qua đã được tiến hành nghiêm túc. Tuy mới là bước đầu, song hiệu quả tích cực từ việc làm này đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng cả về tư tưởng và tổ chức để Binh đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này trong những năm tới.
Quá trình vừa qua càng củng cố, khẳng định rõ một vấn đề là: thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên bao giờ cũng phải dựa trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc, toàn diện, xuyên suốt của tổ chức Đảng; phải tuân thủ triệt để nguyên tắc: tập thể cấp ủy lãnh đạo toàn diện, người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên tổ chức thực hiện theo chức trách.
Hiệu quả hoạt động của một cơ chế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc chăm lo xây dựng, kết hợp đồng bộ các yếu tố tư tưởng, tổ chức và chính sách, phát huy đầy đủ vai trò của cán bộ chủ trì, của đội ngũ cấp ủy viên luôn luôn là yêu cầu hàng đầu để cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ngày càng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả hơn.
 
Thiếu tướng Đỗ Đức Tuệ
Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh về chính trị
 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết