QPTD -Chủ Nhật, 21/08/2011, 00:03 (GMT+7)
Cục Kỹ thuật Hải quân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trước yêu cầu phát triển lực lượng của Quân chủng Hải quân, ngày 06-5-1970, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 87/QĐ-QP thành lập Cục Kỹ thuật Hải quân. Trải qua 40 năm xây dựng, trưởng thành, Cục đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật (CTKT) của các cơ quan, đơn vị, xây dựng ngành Kỹ thuật Quân chủng ngày càng vững mạnh; đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả  các nội dung hoạt động của CTKT, bảo đảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các lực lượng của Quân chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, Cục đã chủ động làm tham mưu cho cấp trên xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển lực lượng kỹ thuật hải quân cả trước mắt và lâu dài, nhất là kế hoạch mua sắm, đóng mới tàu và VKTBKT, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa VKTBKT của các cơ sở bảo đảm kỹ thuật (BĐKT); chỉ đạo tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời về số lượng, nâng cao chất lượng và đồng bộ của tàu, VKTBKT các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tiễu, phòng chống bão, lụt, tìm kiếm, cứu nạn, huấn luyện, vận tải quân sự trên biển... góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên hướng biển. 

Vừa thực hiện vai trò nòng cốt CTKT, vừa xây dựng ngành Kỹ thuật Quân chủng vững mạnh toàn diện, đến nay, hệ thống tổ chức, biên chế từ cơ quan, đơn vị của Cục đến cơ quan kỹ thuật các đơn vị cơ sở được củng cố, kiện toàn theo quy định của Quân chủng. Các nhà máy, xí nghiệp, xưởng công nghiệp hải quân  được bố trí, sắp xếp lại phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong thời kỳ mới và được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa. Hệ thống nhà kho được xây dựng chính quy, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo quản, dự trữ VKTBKT. Tiềm lực và thế trận kỹ thuật trên biển, đảo được tăng cường, đặc biệt là trên các đảo xa, các vùng trọng điểm khai thác tài nguyên biển. Trình độ tổ chức, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ kỹ thuật các cấp được nâng cao; nền nếp chính quy CTKT ngày càng đi vào chiều sâu, mà trọng điểm là thực hiện 2 khâu đột phá trong toàn Quân chủng: xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, nguyên tắc trong tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, thu hồi, xử lý, thanh quyết toán... Cục cũng đã chỉ đạo toàn Ngành thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, gắn Cuộc vận động này với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của Quân chủng, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT.

Với thành tích đạt được, Cục Kỹ thuật Hải quân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác; Nhà máy X46 và Nhà máy X48 trực thuộc Cục được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 4 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động... Những kết quả đã đạt được trong 40 năm xây dựng và trưởng thành là tiền đề vững chắc để Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới của  Quân chủng đang đặt ra cho ngành Kỹ thuật, đứng đầu là Cục Kỹ thuật những nội dung, yêu cầu mới rất cao. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ VKTBKT, tàu thuyền cho các lực lượng của Quân chủng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, thời gian tới, ngành Kỹ thuật Hải quân tập trung thực hiện tốt những vấn đề chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến 2020; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là  Nghị quyết 382/NQ-ĐUSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương “Về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới” và các chỉ thị, nghị quyết có liên quan. Trên cơ sở đó, chủ động làm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng  lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 của Quân chủng theo các mục tiêu, chỉ tiêu quy định; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt CTKT, nhất là tham gia bảo đảm trang bị, BĐKT, bảo dưỡng, niêm cất, sữa chữa tàu và VKTBKT, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về Kỹ thuật hải quân đã được phê duyệt..., tạo cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT lên một bước mới. 

2. Chủ động phát huy mọi nguồn lực, thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, nâng cao chất lượng và đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và các hoạt động trên biển, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, vận tải, tuần tiễu, tuần tra chung, thăm ngoại giao với các nước trong khu vực; bảo đảm nâng cao khả năng bắn đồng bộ  bằng khí tài của các tàu chiến đấu; đồng thời, tổ chức điều chuyển, dồn dịch VKTBKT theo quy hoạch sử dụng và dự trữ.

Cơ quan Cục cần làm tốt vai trò thường trực Ban quản lý các dự án về kỹ thuật của Quân chủng; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ sửa chữa VKTBKT và sản xuất vật tư kỹ thuật, cũng như các dự án cải tiến, tăng hạn VKTBKT đã được phê duyệt. Tập trung xây dựng quy hoạch và từng bước đầu tư xây dựng các cơ sở BĐKT các cấp theo hướng cơ bản, chính quy, đồng bộ, nâng cao năng lực, chất lượng sửa chữa VKTBKT; tăng cường củng cố, nâng cao năng lực sửa chữa cho các cơ sở BĐKT các vùng hải quân, các trung đoàn, lữ đoàn và tương đương. Tiếp tục đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống nhà kho đã được phê duyệt, ưu tiên các lực lượng kỹ thuật mới. Thường xuyên chú trọng công tác bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống bão, lụt các nhà kho và cơ sở BĐKT; tổ chức thanh lý đạn cấp 5 bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thực hiện đúng các quy trình và chế độ quy định trong việc khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT; kịp thời tổ chức niêm cất, tăng hạn sử dụng cho các loại VKTBKT theo kế hoạch; phấn đấu nâng cao hệ số kỹ thuật của VKTBKT đạt và vượt chỉ tiêu quy định từ 3-5%.

3. Đẩy mạnh công tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật theo phương châm “thiết thực, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện hiệp đồng đối kháng theo các tình huống, sát phương án, đối tượng tác chiến, sát thực tế chiến trường, phù hợp với tổ chức, biên chế. Tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo, làm chủ và phát huy hiệu quả VKTBKT mới, hiện đại (nhất là trang bị của không quân hải quân và tàu ngầm); gắn huấn luyện với chấp hành điều lệnh, rèn luyện thể lực, nhất là khả năng chịu đựng sóng gió của bộ đội; chú trọng huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo các thiết bị mô phỏng, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin cho các đối tượng. Nâng cao hiệu quả các hoạt động thi đua, hội thi, hội thao tàu, xe, kho, trạm tốt..., góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị. 

Tập trung tạo bước chuyển biến tích cực trong các hoạt động khoa học công nghệ-môi trường và thông tin khoa học kỹ thuật quân sự đặc thù hải quân. Tăng cường hợp tác với các học viện, nhà trường, Quân chủng Phòng không-Không quân, các cơ sở, trung tâm nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài trong việc nghiên cứu, cải tiến, cải hoán, tăng hạn sử dụng, hiện đại hóa tàu, VKTBKT, nhằm phát huy hết tính năng chiến thuật, kỹ thuật, phù hợp với cách đánh của Hải quân Việt Nam. Xây dựng hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn ngành, các định mức kỹ thuật của các chuyên ngành phù hợp với điều kiện BĐKT đối với VKTBKT mới. Thường xuyên tổ chức khảo sát, nắm vững năng lực kỹ thuật của các cơ sở động viên, hoàn chỉnh kế hoạch BĐKT cho tiếp nhận, huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo kế hoạch của Quân chủng và các đơn vị.

4. Chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp của Ngành. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tình hình nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng, Ngành; từ đó, nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm là “làm theo”, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác, tạo động lực nâng cao chất lượng tổng hợp của Ngành.  

Thường xuyên rà soát, kiện toàn cơ quan kỹ thuật và các cơ sở BĐKT,  bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, cân đối về chuyên môn kỹ thuật, phù hợp với tổ chức lực lượng Quân chủng theo Đề án "Công tác kỹ thuật Hải quân đến năm 2010, tầm nhìn 2020". Chủ động thực hiện tốt kế hoạch tạo nguồn, bố trí, sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu, bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. Coi trọng xây dựng và nhân rộng mô hình điểm, tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, cách làm hay ở từng loại hình cơ quan, đơn vị. Tiếp tục làm tốt vai trò trung tâm trong thực hiện 2 khâu đột phá về xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT; thực hiện nghiêm túc các quy định về nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm kỷ luật công tác, đổi mới phong cách, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. 

Kế thừa, phát huy truyền thống 40 năm qua, Cục Kỹ thuật Hải quân tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT lên một bước mới, đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN CÔNG THÀNH

Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng

 

Ý kiến bạn đọc (0)