Biển đảo Việt Nam Bảo hiểm y tế

QPTD -Thứ Sáu, 12/01/2024, 13:30 (GMT+7)
HỎI - ĐÁP: Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 1 năm 2024)

(Kỳ 2/2024)

1. Đồng chí Đặng Ngọc Toàn công tác tại Quân khu 3 hỏi:

Đề nghị quý cơ quan cho biết, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 143/2020/TT-BQP, ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng quy định như sau:

Thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ tương ứng thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

2. Đồng chí Trần Tuấn Anh công tác tại cụm Kho CK79 hỏi:

Đề nghị quý cơ quan cho biết, trong trường hợp nào thì quân nhân bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP, ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thì thẻ bảo hiểm y tế của quân nhân được thu hồi trong các trường hợp sau đây:

- Thứ nhất: Thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu;

- Thứ hai: Chuyển sang chế độ phục vụ khác không phải là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu;

- Thứ ba: Thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng số, trùng đối tượng;

- Thứ tư: Thẻ bảo hiểm y tế cấp không đúng đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu.

3. Đồng chí Lê Ngọc Long công tác tại Sư đoàn 2, Quân khu 5 hỏi:

Đề nghị quý cơ quan cho biết, khi quân nhân khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì phần chi phí theo yêu cầu đó có được quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 11 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu quy định: các trường hợp quân nhân khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế xã hội hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ khám bệnh, chữa bệnh thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định; phần chi phí còn lại do quân nhân tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Trường hợp quân nhân đi khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc được chuyển viện đúng tuyến mà tự chọn khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu riêng thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí trong phạm vi và mức hưởng theo quy định, phần chênh lệch giữa giá dịch vụ theo yêu cầu và mức hưởng quân nhân phải tự thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Trường hợp quân nhân tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng tự đi khám bệnh, chữa bệnh. quy định. Phần chi phí chênh lệch giữa mức hưởng đúng quy định với tự đi khám bệnh, chữa bệnh và chênh lệch khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu với mức hưởng tự đi khám bệnh, chữa bệnh do quân nhân tự thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

HỎI - ĐÁP: Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 2 năm 2024) 20/02/2024

HỎI - ĐÁP: Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 12 năm 2023) 29/12/2023

HỎI - ĐÁP: Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 11 năm 2023) 17/11/2023

Tập huấn nghiệp vụ công tác Bảo hiểm y tế toàn quân năm 2023 13/11/2023

HỎI - ĐÁP: Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 10 năm 2023) 13/10/2023

HỎI - ĐÁP: Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 9 năm 2023) 21/09/2023

HỎI - ĐÁP: Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 8 năm 2023) 16/08/2023

HỎI - ĐÁP: Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 7 năm 2023) 18/07/2023

HỎI - ĐÁP: chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 6 năm 2023) 20/06/2023

HỎI - ĐÁP: Chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý (Kỳ 5 năm 2023) 23/05/2023