QPTD -Thứ Ba, 19/11/2019, 08:49 (GMT+7)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019)
Vai trò của Tổng cục Chính trị trong phòng chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội

Chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Cách đây hơn ba năm, khi cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Việt Nam, sau khi về nước, John Kerry lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ đã khẳng định: “Chống các nước Cộng sản chúng ta phải tiến hành cả hai phương thức, phương thức quân sự và phương thức hòa bình. Ở Việt Nam chúng ta (Mỹ) đã tiến hành phương thức quân sự, nhưng như các ngài đã biết... Song bằng phương thức hòa bình chúng ta đã thành công, hiện nay ở Việt Nam chỉ còn có Chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt, không Cộng sản (xét về lý thuyết),... tôi và ngài John McCain có quyền tự hào về điều đó, bởi vì chúng tôi là những người đặt nền móng cho phương thức hòa bình ở Việt Nam”. Điều đó cho thấy, Mỹ và các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch luôn xác định, Quân đội nhân dân là trụ cột trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, nên chúng tìm mọi cách tác động, tiến công quyết liệt và hết sức thâm độc. Các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, thúc đẩy “phi chính trị hóa”, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng; đề cao sức mạnh vũ khí, hạ thấp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm xói mòn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, làm suy yếu Quân đội ta, v.v. Nhận thức rõ điều đó, Quân đội luôn xác định, phòng, chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên quan trọng, nhằm góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ địch; đồng thời, không ngừng củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng nói chung, trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội nói riêng. Trong đó, có vai trò hết sức quan trọng của Tổng cục Chính trị.

Là cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị đối với toàn quân, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đã tham mưu kịp thời cho Quân ủy Trung ương, Ban Bí thư triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp và chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân (thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp) tích cực, quyết liệt đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong Quân đội. Do đó, trận địa tư tưởng của Đảng được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được tăng cường, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ngày càng được nâng cao, giữ vững và xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; từng bước làm thất bại âm mưu thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn bước đầu biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bước vào thời kỳ mới, cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ngày càng phức tạp, quyết liệt hơn, đặc biệt trong hoàn cảnh mới, với những đặc điểm mới cần phải nắm vững, đó là: Các thế lực thù địch tiến hành “diễn biến hòa bình” trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện. Nước ta có quan hệ với hầu hết các quốc gia và các tổ chức quốc tế; là đối tác, đối tác chiến lược với hầu hết các nước lớn, các nước phát triển và nhiều nước đang phát triển; trong đó, có những nước vừa hợp tác vừa là đối tượng chống phá cách mạng nước ta. Đây là đặc điểm cần chú ý, không thể xem thường. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ ngày càng phát triển, tạo thuận lợi cho chúng ta có thể nắm bắt, đi trước đón đầu, đẩy nhanh sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đất nước; song, cũng là mảnh đất tốt cho các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” lật đổ chế độ. Nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một thể chế kinh tế chưa có tiền lệ, bên cạnh những thành tựu to lớn, quan trọng, song cũng bộc lộ những tiêu cực, bất cập, nhất là mặt trái của nó đã tác động khuyến khích chủ nghĩa cá nhân phát triển, cùng với việc hình thành lợi ích nhóm ở các cấp, các ngành làm xói mòn đạo đức xã hội, tham nhũng, quan liêu, gây bức xúc dư luận nhân dân, tạo cơ hội cho “diễn biến hòa bình”, chia rẽ Đảng với nhân dân, Quân đội với nhân dân. Cùng với quá trình phát triển đất nước, trong nội bộ ta cũng đã hình thành một bộ phận không nhỏ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch thực hiện Chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Các thế lực thù địch chống phá ta trong bối cảnh tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; âm mưu, hành động độc chiếm Biển Đông, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển của nước ta ngày càng hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch trong và ngoài nước đẩy mạnh thủ đoạn “bài Trung, phò Mỹ”, gây phức tạp, khó khăn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh như vậy, hơn bao giờ hết, Tổng cục Chính trị với vai trò trách nhiệm của mình cần phải nắm vững những đặc điểm thuận lợi, khó khăn, nhất là những đặc điểm mới để thường xuyên nắm chắc tình hình, đánh giá đúng và dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá đất nước và Quân đội ta trong thời gian tới để chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hoá” Quân đội, chỉ đạo toàn quân tích cực đấu tranh, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Chú trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng,  Quân đội và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Quân đội.

Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh, hệ thống chỉ huy vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Triển khai có hiệu quả Đề án 35 về phòng, chống “diễn biến hòa bình” của Quân ủy Trung ương, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Quân ủy Trung ương và các cấp; tổ chức và bồi dưỡng lực lượng kiêm nhiệm, chuyên trách chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; từng bước cùng các lực lượng của Đảng, Nhà nước làm chủ mạng xã hội, ngăn chặn có hiệu quả sự thẩm thấu, tiến công của các thế lực thù địch vào Quân đội.

Từng thời kỳ, từng giai đoạn có sự chỉ đạo kịp thời việc đấu tranh với các thủ đoạn hoạt động chống phá của địch, gắn chặt với đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng thù địch, những quan điểm lý luận sai trái, cơ hội về chính trị, xét lại về lịch sử, nhất là những quan điểm phủ nhận thành quả cách mạng, thành tựu đổi mới và xuyên tạc bản chất truyền thống, “phi chính trị hoá” Quân đội. Trên cơ sở đó, định hướng tư tưởng cho toàn quân.

Thường xuyên rà soát, ngăn chặn sự thẩm thấu các tài liệu, ấn phẩm xấu, độc hại, sự tác động của hệ thống truyền thông của các thế lực thù địch; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính, “chống” là quan trọng. Thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa trong Quân đội.

Tổ chức lực lượng chuyên sâu, nhất là ở các nhà trường, học viện thường xuyên và trọng điểm có các bài viết phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch trên hệ thống truyền thông, trên không gian mạng, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hoá” Quân đội.

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, vừa mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay. Có thể khẳng định rằng, kinh nghiệm thành công vừa qua, cũng như những mặt hạn chế, bất cập đều có vai trò hết sức quan trọng của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Trong thời gian tới, Tổng cục Chính trị và hệ thống cơ quan chính trị các cấp cần phát huy hơn nữa những bài học kinh nghiệm thành công, khắc phục những hạn chế, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tham mưu hiệu quả và chỉ đạo quyết liệt với những chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ đúng đắn, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, của những phần tử cơ hội, xét lại trong và ngoài nước, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trung tướng NGUYỄN THANH TUẤN, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới 22/12/2019

Đổi mới tư duy trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị 21/12/2019

Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Chính sách trong Quân đội của Tổng cục Chính trị 20/12/2019

Ngành Chính sách Quân đội bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới 19/12/2019

Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Quân đội 19/12/2019

Thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam 19/12/2019

Bộ Tư lệnh 86 với việc đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng 18/12/2019

Công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng 17/12/2019

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ 17/12/2019

Tổng cục Chính trị tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 16/12/2019

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:28 - 26/01/2021

EUR27,147.1728,565.38

GBP30,732.9332,016.59

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:42 - 26/01/2021

HCMSJC56.10056.600
Hà NộiSJC56.10056.620
Đà NẵngSJC56.10056.620