QPTD -Thứ Ba, 17/12/2019, 15:10 (GMT+7)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019)
Công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng

Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng tiềm lực quốc phòng là bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, gồm: công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách đối với Quân đội và hoạt động quân sự, quốc phòng, nhằm xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, là công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức; công tác vận động quần chúng của Đảng trong Quân đội và trong hoạt động quân sự, quốc phòng ở các ban, bộ, ngành, địa phương.

Đảng ta luôn quan tâm tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội và hoạt động quân sự, quốc phòng. Ngay từ ngày đầu thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, công tác đảng, công tác chính trị đã được xác lập và tiến hành thường xuyên, liên tục, trở thành nguyên tắc trong xây dựng quân đội cách mạng; luôn nhất quán quan điểm chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân. Để toàn dân nhận thức đúng điều đó, đồng lòng, đem sức người, sức của đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng tiềm lực quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã xác lập và tiến hành sự lãnh đạo của mình đối với hoạt động quân sự, quốc phòng ở các địa phương, tổ chức, hệ thống chính trị. Do đó, Đảng ta không chỉ lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội mà cả sự nghiệp quân sự, quốc phòng.

 Thực tiễn 75 năm qua, công tác đảng, công tác chính trị đã phát huy vai trò chỉ đạo, dẫn dắt quá trình xây dựng, phát triển của Quân đội và các hoạt động quân sự, quốc phòng. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần to lớn vào tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là:

1. Góp phần xây dựng, phát huy tiềm lực chính trị - tinh thần trong chiến tranh giải phóng dân tộc và tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần quan trọng trong xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần cho Quân đội và nhân dân; xây dựng Quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, các tổ chức quần chúng vững mạnh; giáo dục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, chí căm thù giặc, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác vận động quần chúng, động viên toàn dân hăng hái tham gia kháng chiến và các phong trào cách mạng; củng cố sự đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội và Nhân dân với Đảng, cũng như làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc, binh vận, địch vận, phân hóa kẻ thù,… tạo sức mạnh tổng hợp để chiến đấu và chiến thắng. Đồng thời, phát huy tốt vai trò tăng cường đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các nước láng giềng, các nước xã hội chủ nghĩa và cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Sau khi đất nước thống nhất, công tác đảng, công tác chính trị từng bước được đổi mới, phát triển và tiếp tục có những đóng góp to lớn vào củng cố, tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, đã làm tốt việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quân sự, quốc phòng; góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần của đất nước.  

2. Góp phần quan trọng trong tăng cường tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Công tác đảng, công tác chính trị đã phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng và tăng cường tiềm lực kinh tế của đất nước, nhất là động viên khả năng của nền kinh tế trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ biên giới, biển, đảo. Nguồn nhân lực, vật lực to lớn của cả nước đã được huy động cho chiến trường. Những khẩu hiệu: “xe chưa qua, nhà không tiếc”, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”,… đã trở thành khẩu hiệu hành động của mọi người dân trong kháng chiến. Công tác đảng, công tác chính trị đã động viên cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia, sản xuất, xây dựng các nông, lâm trường, các đội “nông binh”, “rẫy kháng chiến”,… tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ trực tiếp bảo đảm cho chiến đấu.

Cả nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham mưu, đề xuất, triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn toàn dân, toàn quân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng các khu vực phòng thủ, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, nhất là ở biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược trọng điểm, làm cho tiềm lực quốc phòng ngày càng được củng cố vững chắc. Công tác đảng, công tác chính trị đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tích cực tham gia lao động, sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường tiềm lực mọi mặt của đất nước. Phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, định hướng và tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp quốc phòng, từng bước đổi mới, nâng cao tính độc lập, tự chủ; phát triển theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, bảo đảm nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị, theo yêu cầu phát triển mới của lực lượng vũ trang.

3. Khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của lực lượng vũ trang và nhân dân phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, công tác đảng, công tác chính trị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ, phát huy, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của toàn dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của cha ông; tập trung nghiên cứu quy luật của chiến tranh và khởi nghĩa vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chuẩn bị lực lượng vũ trang nhân dân và đất nước cho chiến tranh, phương thức tiến hành chiến tranh, khởi nghĩa vũ trang, các hoạt động tác chiến chiến lược trong chiến tranh. Phát huy truyền thống “lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều”, dùng sức mạnh của toàn dân tộc để giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, khơi dậy sức sáng tạo của bộ đội và nhân dân, không ngừng phát triển nghệ thuật quân sự, tìm ra nhiều cách đánh hay, độc đáo; nghiên cứu, phát triển nhiều loại vũ khí để đánh giặc, từng bước xây dựng và phát triển nền khoa học quân sự, quốc phòng Việt Nam hiện đại, góp phần đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác đảng, công tác chính trị được bổ sung, phát triển, tiếp tục tiến hành toàn diện các mặt công tác, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phương thức hoạt động, phát huy tiềm năng, trí tuệ của toàn dân, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, truyền thống cần cù, thông minh, tiếp cận sự phát triển của khoa học và công nghệ trên thế giới để xây dựng và phát triển nền khoa học và công nghệ quân sự Việt Nam lên tầm cao mới. Công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần xây dựng cơ chế, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tổ chức nhiều phong trào, cuộc thi, phát huy sáng kiến, tiến quân vào khoa học và công nghệ; triển khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Động viên các lực lượng nghiên cứu khoa học quân sự, phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ mới, như: công nghệ số, công nghệ na nô, sinh học, năng lượng tái tạo, nhất là áp dụng các thành tựu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư trong phát triển các mô hình: chỉ huy thông minh, nhà máy quốc phòng thông minh,... tăng cường tiềm lực cho quốc phòng của đất nước.

4. Góp phần tăng cường tiềm lực quân sự, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, công tác đảng, công tác chính trị đã bám sát hoạt động quân sự, thực hiện “ở đâu có bộ đội, ở đâu có hoạt động quân sự ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị” và tiến hành toàn diện, thường xuyên, liên tục trong mọi hoạt động quân sự, quốc phòng, góp phần quan trọng để xây dựng tiềm lực quân sự của quốc gia. Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng tiềm lực quân sự được thực hiện bằng sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối Quân đội và công tác quân sự ở các bộ, ngành, địa phương, để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên và khả năng tham gia, phục vụ chiến đấu của hệ thống chính trị, của toàn dân, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Tiềm lực quân sự là khả năng về vật chất và tinh thần có thể huy động để tạo thành sức mạnh hiện thực phục vụ nhiệm vụ quân sự và tiến hành chiến tranh, bao gồm hai yếu tố cơ bản nhất là con người và vũ khí, trong đó con người là yếu tố quyết định. Với phương châm xây dựng Quân đội kiểu mới, công tác đảng, công tác chính trị đã tập trung xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong Quân đội. Đó là những chiến sĩ cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có ý chí chiến đấu cao, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; có trình độ chính trị, quân sự, kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Về vũ khí trang bị, Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn có nhiều chủ trương, định hướng, giải pháp phù hợp phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại. Những năm qua, công tác đảng, công tác chính trị đã khơi dậy, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tiềm năng, trí tuệ của bộ đội và toàn dân phát minh, sáng chế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trên lĩnh vực này, tạo ra các loại vũ khí, trang bị ngày càng hiện đại phục vụ nhiệm vụ quân sự. Về khoa học - nghệ thuật quân sự: công tác đảng, công tác chính trị đã cổ vũ, động viên, khơi dậy sức sáng tạo của quân và dân ta tìm ra nhiều cách đánh giặc độc đáo, thiên biến, vạn hóa. Từ chiến tranh du kích, chúng ta phát triển trình độ tác chiến lên một tầm cao mới, kết hợp tác chiến của dân quân du kích, bộ đội địa phương với các binh đoàn chủ lực; tác chiến hợp đồng quân binh chủng. Công tác đảng, công tác chính trị còn tạo cơ chế, chính sách làm nguồn động lực thôi thúc sự tìm tòi, sáng tạo của bộ đội và nhân dân phát triển nghệ thuật quân sự độc đáo, nghệ thuật kết hợp đấu tranh chính trị với quân sự, ngoại giao. Những năm gần đây, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần thúc đẩy nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận về chiến tranh nhân dân trong điều kiện Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư; hoàn thiện lý luận, phương thức tác chiến chiến lược, tác chiến không gian mạng, tác chiến biển đảo; phát triển khoa học xã hội nhân văn quân sự, lý luận xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội về chính trị, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa” Quân đội, v.v. Ngoài ra, Công tác đảng, công tác chính trị còn đóng góp vào việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, triển khai các chính sách, giải pháp chiến lược về động viên công nghiệp, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, giao thông vận tải, y tế,… đáp ứng yêu cầu quân sự; đảm bảo cho xây dựng tiềm lực quân sự được gắn chặt với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Có thể khẳng định, 75 năm qua, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần quan trọng vào xây dựng niềm tin, ý chí, quyết tâm, trách nhiệm chính trị của Quân đội, để Quân đội luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh vũ trang, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và niềm tin của nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao. Đồng thời, tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của chế độ chính trị, hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, sức mạnh thời đại đối với xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Trong thời gian tới, tình hình an ninh thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Các nước lớn cạnh tranh chiến lược quyết liệt. Nguy cơ xung đột, chiến tranh, nhất là ở biên giới, biển, đảo, chiến tranh thông tin, không gian mạng, thách thức an ninh phi truyền thống có xu hướng gia tăng. Trong nước, bên cạnh những thành tựu, thời cơ thuận lợi, chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là kinh tế phát triển chưa vững chắc; các nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn chưa được khắc phục triệt để. Các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với những thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi phải tiếp tục “tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”1. Để tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Công tác đảng, công tác chính trị phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, quán triệt cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức đúng về mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng trong tình hình mới; làm cho mọi người dân và toàn xã hội nhận thức được những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức trong tăng cường tiềm lực quốc phòng, cũng như trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức, triển khai thực hiện. Trước yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác đảng, công tác chính trị cần tập trung xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức quần chúng các cấp vững mạnh, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội và sự nghiệp quân sự, quốc phòng. Chủ động định hướng và tiến hành có hiệu quả cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”,… góp phần củng cố niềm tin của lực lượng vũ trang và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Hai là, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị và và cơ quan chính trị các cấp trong xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, Tổng cục Chính trị tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quán triệt sâu sắc Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam và các chiến lược chuyên ngành khác; thực tiễn hoạt động của lực lượng vũ trang, để tham mưu cho Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội và trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các cơ quan quân sự địa phương nắm chắc đặc điểm, nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động xây dựng tiềm lực quốc phòng ở địa phương. Phối hợp với cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chính sách liên quan đến xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng Quân đội. Phối hợp với các ban Đảng, đoàn thể của Trung ương, cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chỉ đạo và tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng tiềm lực quốc phòng; nghiên cứu, phát triển khoa học xã hội nhân văn quân sự và khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Ba là, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng trong tình hình mới. Đảng và Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với Quân đội và hoạt động quân sự, quốc phòng, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng, đấu tranh quốc phòng, quản lý chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, v.v. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự đại biểu cho trí tuệ, đạo đức, văn minh của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; xây dựng tổ chức đảng trong Quân đội, các cơ quan quân sự ở địa phương, bộ, ngành vững mạnh, nhất là về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng huy động tiềm năng của cơ quan, đơn vị, địa phương, bộ, ban, ngành vào tham gia thực hiện có hiệu quả việc xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Tổng cục Chính trị với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các địa phương tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng. Chủ động phối hợp với các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị, các địa phương để tuyên tuyền, động viên toàn dân tham gia xây dựng Quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong tình hình mới cần tập trung xây dựng lòng trung thành của Quân đội với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục xây dựng, giữ vững lòng tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững đoàn kết trong Đảng bộ Quân đội từ chi bộ đến Quân ủy Trung ương. Xây dựng Quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, việc phối hợp thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng không chỉ được triển khai thực hiện ở trong nước, mà còn ở nước ngoài. Do đó, phát huy vai trò của của các cơ quan đại diện, văn phòng tùy viên quốc phòng, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài,... để vận động, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế cả về vật chất, tinh thần đối với Việt Nam.

Cần thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tiến hành các mặt của công tác đảng, công tác chính trị nhằm huy động tối đa tiềm năng, trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong Quân đội, các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị để tăng cường tiềm lực quốc phòng. Việc đổi mới phải được thực hiện ngay từ khâu nghiên cứu, tham mưu chiến lược đến quán triệt, tổ chức thực hiện cũng như kiểm tra, đánh giá, tổng kết. Cần có cách làm mới, mang tính liên kết, phối hợp cao, tích cực áp dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai hướng dẫn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ này. Quá trình thực hiện phải tạo điều kiện, cơ chế, chính sách, động lực cho sự sáng tạo, đột phá, nhân rộng những cách làm hay, việc làm hiệu quả, thiết thực, tránh chung chung, hình thức, sáo rỗng. Bên cạnh đó, cần thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực, những bài học quý báu để tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Bốn là, phát huy vai trò của đội ngũ chính ủy, chính trị viên và cán bộ chính trị các cấp trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Đội ngũ cán bộ chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp là chủ thể triển khai tổ chức thực hiện, quyết định đến chất lượng, hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở các cơ quan, đơn vị, địa phương nói chung và trong xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng nói riêng. Do đó, cần đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phát huy vai trò của đội ngũ chính ủy, chính trị viên và cán bộ chính trị các cấp trong các khâu, các bước tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Đội ngũ chính ủy, chính trị viên và cán bộ chính trị các cấp cần được đào tạo toàn diện cả kiến thức, kỹ năng, chú trọng bồi dưỡng truyền thống, kinh nghiệm thực tiễn tiến hành các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị. Cùng với việc xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, cần tăng cường bồi dưỡng phương pháp công tác, thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: “Chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn”2, thực sự gương mẫu và là hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Điều quan trọng là, cán bộ chính trị phải hiểu đầy đủ, đúng đắn các vấn đề quân sự, quốc phòng, biết cách huy động tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, nỗ lực của bộ đội và nhân dân hướng vào việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước đang đặt ra yêu cầu mới rất cao. Với truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm 75 năm xây dựng, trưởng thành, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị nói chung và công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng tiềm lực quốc phòng nói riêng, sẽ tiếp tục được tăng cường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Đại tướng PHÙNG QUANG THANH, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
______________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại bểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 148.

2 - Hồ Chí Minh-  Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 1985, tr. 60, 61.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới 22/12/2019

Đổi mới tư duy trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị 21/12/2019

Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Chính sách trong Quân đội của Tổng cục Chính trị 20/12/2019

Ngành Chính sách Quân đội bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới 19/12/2019

Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Quân đội 19/12/2019

Thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam 19/12/2019

Bộ Tư lệnh 86 với việc đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng 18/12/2019

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ 17/12/2019

Tổng cục Chính trị tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 16/12/2019

“Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam” 06/12/2019

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết