QPTD -Chủ Nhật, 22/12/2019, 11:59 (GMT+7)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019)
Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề, nhưng rất vinh quang đó, Bộ đội Biên phòng phải được xây dựng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở.

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị thực chất là xây dựng và giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, đảm bảo luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng là đội quân cách mạng của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của yếu tố chính trị, tinh thần trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng; từ mối quan hệ giữa sức mạnh về chính trị, tinh thần với sức mạnh quân sự, tạo nên sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Biên phòng. Học thuyết Mác – Lê-nin chỉ ra rằng: Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là giành chính quyền. Giai cấp vô sản muốn giành chính quyền, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản thì phải tổ chức ra một quân đội kiểu mới, được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sức mạnh của quân đội cách mạng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật, cách đánh…; trong đó, chính trị - tinh thần là yếu tố có ý nghĩa quyết định. Khi bàn về vấn đề này, V.I. Lê-nin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”1. Thấm nhuần và vận dụng sáng tạo quan điểm đó vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân: “người trước, súng sau”; nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị; “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”2. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, Người nêu rõ tính chất, nhiệm vụ của Đội là “chính trị trọng hơn quân sự”3. Tư tưởng đó của Người thống nhất với quan điểm của Đảng ta, trở thành đường lối, nguyên tắc chỉ đạo, phương châm hành động xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng.

Quán triệt tinh thần đó, hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo, tổ chức, giáo dục, rèn luyện của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng luôn quan tâm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm cho cấp ủy đảng các cấp được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất đủ sức lãnh đạo đơn vị trên các mặt công tác. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhờ vậy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, viết lên những trang sử hào hùng của một lực lượng hai lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có bước phát triển mới, yêu cầu cao; bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, cũng có không ít khó khăn đan xen. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới đem lại đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ vào Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, việc khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt được kết quả thiết thực. Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đang được triển khai tích cực trong toàn lực lượng đã mang lại hiệu ứng tốt đối với xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhằm tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong dịp đại hội đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chúng ra sức tuyên truyền, lôi kéo, làm cho cán bộ, chiến sĩ xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, giảm niềm tin vào Đảng, chế độ. Cùng với đó là những tiêu cực trong đời sống xã hội, nhất là tệ tham nhũng, lãng phí, mặt trái của kinh tế thị trường,… đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ.

 Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị càng phải được coi trọng, trở thành vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách. Để xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trận địa chính trị, tư tưởng vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị.

Đây là chủ trương, giải pháp quan trọng hàng đầu, làm cơ sở vững chắc để xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng. Có chủ trương, biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tạo sự đồng thuận cao về nhận thức, tư tưởng, quyết tâm hành động xây dựng trận địa chính trị, tư tưởng vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh trong từng cán bộ, chiến sĩ, ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống của dân tộc, Quân đội, Bộ đội Biên phòng và đơn vị; nắm vững tình hình nhiệm vụ, nhận rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại đối tượng, nhận diện chính xác “đối tượng” và “đối tác”,... xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục kỷ luật, pháp luật với giáo dục đạo đức, lối sống, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, bảo đảm đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm các chế độ sinh hoạt chính trị, sinh hoạt đảng, những điều đảng viên không được làm; thực sự đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tự đánh giá mình, có biện pháp quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên và quần chúng không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đơn vị; kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng ý chí, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, nhất là phong trào Thi đua Quyết thắng; nâng cao nhận thức và hành động trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và không gian mạng, ngăn chặn không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong các cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị - những chủ thể chính của công tác giáo dục chính trị,  quản lý tư tưởng, giáo dục chính trị; kết hợp giữa xây dựng phẩm chất chính trị, tư tưởng đúng đắn, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh với việc đấu tranh chống những biểu hiện của tư tưởng sai trái, thù địch, lối sống buông thả, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức xã hội, góp phần xây dựng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, chiến sĩ; xây dựng niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thành công của công cuộc đổi mới đất nước.

Hai là, xây dựng các tổ chức đảng trong Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tập trung xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết, phát huy hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng trong toàn Đảng bộ. Xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác của các cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy và chi bộ, nhất là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư­ tưởng, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chấp hành các nghị quyết, Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc, chế độ công tác, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Xử lý nghiêm những hiện tượng vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thiếu trách nhiệm trong công tác, tạo sự chuyển biến vững chắc về đoàn kết, dân chủ và kỷ luật trong tổ chức đảng của mỗi cơ quan, đơn vị.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, có chất l­ượng cao theo tiêu chí của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, từng chức danh. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp, đảm bảo tính kế thừa liên tục, vững chắc, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín. Tích cực giải quyết mất cân đối vùng miền, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc, cán bộ cho các tỉnh phía Nam. Việc sắp xếp, bố trí, đề bạt cán bộ phải được lựa chọn hợp lý, đáp ứng cả trước mắt và lâu dài, chú ý cả đức và tài, thực sự dân chủ trong công tác cán bộ. Thực hiện đào tạo toàn diện, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ và các lực lượng làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động tuyển chọn nguồn ở những lĩnh vực cần thiết, thực hiện đồng bộ, thống nhất các chính sách để thu hút cán bộ đến công tác ở những vùng xa, khó khăn, gian khổ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách, lề lối làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa, cơ hội thực dụng, làm việc cầm chừng, thiếu gương mẫu.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ cơ sở, tập trung chăm lo, xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự thành một khối thống nhất về ý chí và hành động.

Một trong những thủ đoạn mà các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, đoàn kết nội bộ, v.v. Do đó, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên coi trọng và thực hiện nghiêm túc, thực chất Quy chế Dân chủ cơ sở, quan tâm xây dựng sự đoàn kết, thống nhất từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ trong mỗi cơ quan, đơn vị. Quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ ngay trong cấp ủy, chỉ huy; mọi chủ trương lãnh đạo và tổ chức thực hiện đều phải được bàn bạc, thống nhất trong tập thể. Duy trì, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, bảo đảm dân chủ trong chính trị, quân sự và kinh tế với phương châm: công khai, dân chủ trong bàn bạc và triển khai thực hiện. Qua đó, để cán bộ thường xuyên nắm được tình hình tư tưởng của cấp dưới, sâu sát chiến sĩ, thấu hiểu những tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh, nhất là những vấn đề tiêu cực, băn khoăn về tư tưởng, vi phạm khuyết điểm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, tổ chức tốt các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, tổ chức công đoàn và Hội đồng quân nhân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội Phụ nữ, Công đoàn có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có phong cách và phương pháp công tác năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao; am hiểu, gắn bó với đoàn viên, thanh niên, hội viên. Có khả năng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trên sát với thực tiễn công tác của Đoàn, Hội và tình hình đơn vị. Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị. Xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của mọi thành viên trong các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân.

Coi trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể đơn vị trên cơ sở nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ; xây dựng bầu không khí đoàn kết, gắn bó trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, sẵn sàng “sẻ chia, gánh vác”, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn có nhận thức, quan điểm, thái độ đoàn kết, gắn bó với tập thể, coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, bè phái, cục bộ, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể.

Năm là, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với thực hiện chính sách, không ngừng chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội.

Trong bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, hay phân công nhiệm vụ, cần căn cứ vào các nguyên tắc, quy chế, quy định về công tác cán bộ, kết hợp đi sâu nghiên cứu nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, nhất là nguyện vọng chính đáng; căn cứ vào phẩm chất chính trị, đạo đức, khả năng, năng lực, trình độ chuyên môn,… để có quyết định chính xác, góp phần giải quyết tốt công tác tư tưởng trong đơn vị, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Gắn công tác cán bộ, công tác tổ chức với công tác chính sách, hậu phương Quân đội trong mỗi cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chính sách hậu phương không chỉ quan tâm đến những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, có tuổi quân, tuổi đời cao, những đồng chí thuộc diện chính sách mà cần chú ý cả đến chiến sĩ mới, những cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, sĩ quan trẻ. Trên cơ sở đó, có kế hoạch chủ động tiếp xúc, thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để họ bày tỏ tâm tư, tình cảm và giúp họ giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng trong điều kiện cho phép ở đơn vị. Với những trường hợp đặc biệt, cần đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết kịp thời, tránh để tồn đọng kéo dài. Trong tổ chức đời sống cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, chủ động giải quyết cả đời sống vật chất và tinh thần; phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, huy động sự tham gia của các tổ chức và cá nhân; tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Quỹ hiếm muộn con, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”; duy trì tốt công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng người, đúng thành tích. Xây dựng không khí vui tươi, phấn khởi trong đơn vị để cán bộ, chiến sĩ thực sự an tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sáu là, thường xuyên coi trọng xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị ở các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng.

Công tác đảng, công tác chính trị là công tác của lãnh đạo, chỉ huy, là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, của mọi cán bộ, chiến sĩ, trong đó cán bộ chính trị là lực lượng nòng cốt. Bởi vậy, để làm tốt công tác đảng, công tác chính trị thì người chủ trì công tác đảng, công tác chính trị và cơ quan chính trị phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia, trước hết là cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức quần chúng. Yêu cầu thực tiễn công tác biên phòng và môi trường hoạt động của Bộ đội Biên phòng đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ chính trị hết sức kiên định, vững vàng, sắc sảo, có trình độ chuyên sâu về công tác đảng, công tác chính trị; luôn giữ vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ trì huy động, tập hợp sức mạnh của mọi cấp, mọi ngành, mọi người cùng tham gia tiến hành có chất lượng, hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Muốn vậy, cấp uỷ, chỉ huy các cấp phải tập trung xây dựng cơ quan chính trị vững mạnh, có đủ số lượng, chất lượng nghiệp vụ cao, duy trì chặt chẽ nguyên tắc, nền nếp, chế độ công tác, bám sát cơ sở, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy triển khai thực hiện chức năng chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đối với cơ sở. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị về mọi mặt, trong đó trước hết là bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần độc lập chiến đấu cao, chịu đựng khó khăn, gian khổ, yên tâm gắn bó lâu dài với biên giới, với đồng bào các dân tộc, có ý chí tự lực tự cường, có thái độ trách nhiệm cao với Tổ quốc, Đảng, Quân đội và trước đồng chí, đồng bào các dân tộc ở địa bàn biên giới, hải đảo; thực sự là trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ở khu vực biên giới. Quan tâm thường xuyên đến việc xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh về mọi mặt, với các phong trào, hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả trở thành động lực thúc đẩy các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần to lớn trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt những nội dung cơ bản nêu trên, sẽ góp phần trực tiếp vào việc xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị - vấn đề tiên quyết có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, làm cơ sở nền tảng để xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng, PGS, TS. HOÀNG XUÂN CHIẾN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
_________________

1- V.I. Lê-nin, Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến Bộ, M. 1977, tr. 147.

2 - Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 217.

3 - Sđd, Tập 3, tr. 539.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Đổi mới tư duy trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị 21/12/2019

Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Chính sách trong Quân đội của Tổng cục Chính trị 20/12/2019

Ngành Chính sách Quân đội bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới 19/12/2019

Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Quân đội 19/12/2019

Thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam 19/12/2019

Bộ Tư lệnh 86 với việc đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng 18/12/2019

Công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng 17/12/2019

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ 17/12/2019

Tổng cục Chính trị tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 16/12/2019

“Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam” 06/12/2019

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:13 - 29/09/2020

HCMSJC55.05055.550
Hà NộiSJC55.05055.570
Đà NẵngSJC55.05055.570

Thời tiết