QPTD -Thứ Bảy, 16/11/2019, 19:38 (GMT+7)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019)
Vai trò của Tổng cục Chính trị trong nâng cao sức mạnh Chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành và chiến thắng, một chặng đường lịch sử hào hùng, oanh liệt và vô cùng vẻ vang góp phần xứng đáng vào pho lịch sử bằng vàng của dân tộc và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có được những thành công đó là do Quân đội ta có nguồn sức mạnh vô địch, là một đội quân của dân, do dân và vì dân, được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện, một đội quân có một không hai trên thế giới được nhân dân vinh danh là “Bộ đội Cụ Hồ”, cái tên hết sức bình dị mà cao quý. Sức mạnh của Quân đội ta là một tổ hợp của sức mạnh con người và vũ khí, quân sự và chính trị, vật chất và văn hóa, tinh thần, v.v. Trong đó, sức mạnh chính trị - tinh thần là nhân tố quyết định. Đó là nguồn sức mạnh mà kẻ thù của chúng ta khi thua trận vẫn không hiểu được vì sao thua, vì đó là sức mạnh vô hình của những con người hữu hình mà kẻ thù không thể lý giải được bằng tư duy vũ khí luận, kinh tế, vật chất luận.

I. Sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội và vai trò, vị trí của nó trong sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta

Sức mạnh chính trị- tinh thần của Quân đội là một tổ hợp sức mạnh có quan hệ biện chứng, tác động và đòi hỏi lẫn nhau được biểu hiện và nhận biết qua trạng thái chính trị - tinh thần của các quân nhân và các tổ chức của Quân đội trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao ở những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Sức mạnh đó được cấu thành bởi những yếu tố cơ bản sau: Một là, chất lượng chính trị của Quân đội (bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; trình độ giác ngộ và bản lĩnh chính trị; sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng…). Hai là, lý tưởng chiến đấu, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tin lý tưởng. Ba là, tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Bốn là, ý chí quyết tâm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; sự chịu đựng và khắc phục khó khăn, gian khổ, chủ động, sáng tạo, thắng không kiêu bại không nản; khả năng tự miễn dịch trước sự tấn công chính trị, tư tưởng, tâm lý của kẻ thù; sự vững vàng về tâm lý trong chiến tranh hiện đại, trong mọi hoàn cảnh, tình huống phức tạp. Năm là, tính tổ chức, tính kỷ luật; sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; sự trong sạch, lành mạnh về đạo đức, lối sống, về quan hệ xã hội trong các tập thể quân nhân, v.v.

Sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sức mạnh của Quân đội. Sức mạnh của Quân đội ta được cấu thành bởi nhiều yếu tố về vật chất, vũ khí, trang bị; kỹ thuật, chiến thuật, nghệ thuật quân sự; cơ cấu, tổ chức quân sự; trình độ tổ chức, chỉ huy, chính trị - tinh thần, v.v. Tất cả những yếu tố hợp thành đó là một thể thống nhất, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, phụ thuộc và đòi hỏi lẫn nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp, không thể tuyệt đối hóa hoặc coi nhẹ bất cứ yếu tố nào. Tuy nhiên, giữ vai trò và vị trí trung tâm, quan trọng nhất là nhân tố sức mạnh chính trị - tinh thần.

Sức mạnh chính trị - tinh thần là một bộ phận cấu thành quan trọng nhất, cơ bản nhất tạo nên sức mạnh vô địch của Quân đội nhân dân Việt Nam và là ưu thế tuyệt đối của Quân đội ta trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Điều đó đã được minh chứng bằng lịch sử xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta trong 75 năm qua. Ngay trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội ta, Bác Hồ đã chỉ rõ: “chính trị trọng hơn quân sự”, đó chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng và là linh hồn sức mạnh của Quân đội ta. Đó là cơ sở của việc phát huy tối đa tính ưu việt của kỹ thuật, chiến thuật quân sự, sáng tạo nghệ thuật quân sự độc đáo; của việc sử dụng và phát huy cao nhất tính năng, hiệu quả vũ khí, trang bị, vật chất, kỹ thuật quân sự để tạo nên ưu thế vượt trội của Quân đội ta đối với quân đội đế quốc và các lực lượng vũ trang phản động.

Sức mạnh chính trị - tinh thần vừa chi phối vừa chịu sự tác động của các thành tố hợp thành khác trong sức mạnh chung của Quân đội: hình thức, trình độ huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật; số lượng và chất lượng vũ khí, binh khí kỹ thuật và phương tiện vật chất khác; cơ cấu tổ chức Quân đội, trình độ tổ chức, chỉ huy của cán bộ; trình độ khoa học và nghệ thuật quân sự, v.v.

Sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội vừa là cội nguồn, vừa là biểu hiện cụ thể, trực tiếp sức mạnh chung của Quân đội trong những hoàn cảnh, điều kiện, thời điểm lịch sử, cụ thể nhất định. Sức mạnh của Quân đội suy cho cùng là sức mạnh của con người và tổ chức quân sự sử dụng những vũ khí, trang bị quân sự với những kỹ thuật, chiến thuật và nghệ thuật quân sự nhất định. Điều đó quyết định sự thắng bại của Quân đội trong những trận đánh, những chiến dịch và cuộc chiến nhất định; đồng thời, cũng quyết định tiềm lực của Quân đội trong thời bình.

II. Vai trò của Tổng cục Chính trị trong tạo lập và nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội

Từ những vấn đề đã phân tích trên đây về sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội đã có thể thấy rõ vai trò đặc biệt của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng và nâng cao sức mạnh đó của Quân đội ta. Vai trò, vị trí của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong tạo lập và nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội ta được thể hiện tập trung và toàn diện nhất là ở chỗ: Tổng cục Chính trị là cơ quan tham mưu chiến lược về chính trị cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cho Đảng và Nhà nước, cơ quan đầu ngành toàn quân đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Vì vậy, cũng chính là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng và nâng cao tiềm lực và sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội cả trong thời bình và trong thời chiến. Lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta đã khẳng định vai trò, vị trí của công tác đảng, công tác chính trị và  không ngừng được củng cố, tăng cường trong mọi hoạt động, mọi hoàn cảnh là vô cùng quan trọng. Đó là “linh hồn và mạch sống” của Quân đội ta, làm cho Quân đội ta luôn “… trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; thực sự là Quân đội của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội của dân tộc, của Đảng, của giai cấp, bách chiến, bách thắng. Vai trò và vị trí “độc tôn” của Tổng cục Chính trị trong xây dựng và nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội ta được thể hiện cụ thể trên những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, Tổng cục Chính trị là cơ quan đầu ngành của hệ thống cơ quan Chính trị toàn quân có nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng nhất trong tiến hành công tác tư tưởng – văn hóa trong Quân đội. Với vai trò đó, Tổng cục Chính trị thường xuyên tiến hành xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục, huấn luyện chính trị, công tác tư tưởng trong toàn quân và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện những vấn đề đó phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và Quân đội trong những thời kỳ và hoàn cảnh khác nhau cả thời bình và trong thời chiến. Những hoạt động đó đã và đang quyết định lập trường tư tưởng, ý chí, quyết tâm, niềm tin, lý tưởng, sự giác ngộ chính trị, bản lĩnh chính trị của từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, quyết định việc xây dựng và phát triển tinh thần yêu nước, nhiệt tình cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân; tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin chính nghĩa để vượt qua mọi gian khổ, hy sinh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Những phong trào thi đua yêu nước, rèn đức, luyện tài được Tổng cục Chính trị phát động và triển khai trong toàn quân đã và đang tạo nên những phong trào cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, thương dân, mang lại những hiệu quả thiết thực và luôn tạo nên sức sống mới, tinh thần mới, thành tựu mới trong đời sống và hoạt động của Quân đội cả trong thời bình cũng như trong thời chiến. Tất cả những điều đó là một trong những thành tố quan trọng hàng đầu tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội, “tư tưởng không thông thì mang bình tông không nổi”.

Thứ hai, Tổng cục Chính trị chịu trách nhiệm chính và có vai trò quyết định trong việc chỉ đạo, tiến hành việc xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Một Quân đội cách mạng mạnh nhất thiết phải có những con người giác ngộ cách mạng cao và được tập hợp lại trong những tổ chức mạnh, bao gồm các tổ chức lãnh đạo, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng. Đó cũng chính là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa Quân đội ta với quân đội nhà nghề của đế quốc, điều mà kẻ thù của chúng ta không hiểu được. Yêu cầu hàng đầu và quan trọng nhất trong xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh là sự trong sạch, vững mạnh về chính trị - tinh thần; tính tổ chức, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, sự thống nhất ý chí và hành động của các thành viên trong từng tổ chức; trong đó, vai trò lãnh đạo thuộc về các tổ chức đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam được thiết lập trong Quân đội. Quân đội mạnh phải có các tổ chức mạnh, các tổ chức mạnh mới có thể xây dựng và phát huy được sức mạnh của những con người cụ thể; sức mạnh nói chung, sức mạnh chính trị - tinh thần nói riêng chỉ được phát huy và cộng hưởng thành sức mạnh vô địch khi được tập hợp lại trong các tổ chức của Quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, Tổng cục Chính trị là cơ quan tham mưu chủ yếu và chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ toàn quân. Một Quân đội cách mạng mạnh phải có một đội ngũ cán bộ mạnh, trước hết là mạnh về chính trị, tinh thần, “cán bộ nào, phong trào ấy”. Có đội ngũ cán bộ vững vàng, kiên định về chính trị, kiên cường, dũng cảm, tận tụy với công việc, trách nhiệm cao mới có thể làm gương và lãnh đạo, chỉ huy xây dựng được những tập thể quân nhân mạnh về chính trị - tinh thần, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, nghiêm về kỷ luật, kỷ cương. Đội ngũ cán bộ là “gốc của mọi công việc”, xây dựng, bồi dưỡng, phát triển và nâng cao chất lượng “cái gốc” đó là sứ mệnh trước hết của Tổng cục Chính trị. Tổng cục Chính trị thực hiện vai trò quan trọng của mình trong xây dựng và nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của đội ngũ cán bộ toàn quân bằng việc đào tạo, bồi dưỡng và phát huy tối đa khả năng của họ thông qua việc xây dựng, chỉ đạo và thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo, giáo dục về chính trị, xã hội, nhân văn trong các nhà trường Quân đội. Mặt khác, Tổng cục Chính trị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá và có phương pháp bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ về chính trị thông qua các hoạt động thực tiễn.

Thứ tư, Tổng cục Chính trị là cơ quan đầu ngành chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo công tác chính sách trong Quân đội. Bằng việc đó, Tổng cục Chính trị góp phần rất quan trọng đảm bảo quyền lợi về vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ cũng như gia đình quân nhân, hậu phương Quân đội trong điều kiện thời bình cũng như thời chiến. Đó chính là nguồn động viên, cổ vũ và phát huy sức mạnh tinh thần của Quân đội để mọi cán bộ, chiến sĩ hăng say tập luyện, rèn luyện nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ năm, Tổng cục Chính trị trực tiếp chỉ đạo, quản lý và kiểm tra công tác dân vận, địch vận, tuyên truyền đặc biệt. Quân đội ta là Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ. Đó cũng chính là nguồn gốc sức mạnh vô địch của Quân đội. Đoàn kết quân dân, “quân với dân như cá với nước” vừa là truyền thống tốt đẹp, vừa là phương thức cơ bản tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần của Quân đội ta trong mọi thời kỳ. Sức mạnh chính trị, tinh thần của Quân đội ta bắt nguồn từ một yếu tố rất cơ bản và quan trọng đó là sự chính nghĩa trong cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược và bọn phản động chống phá cách mạng. Vì vậy, công tác địch vận và tuyên truyền đặc biệt chính là một phương thức hạn chế sức mạnh của kẻ thù và nhân lên gấp bội sức mạnh của Quân đội ta, “lấy chính nghĩa để thắng hung tàn”, “lấy chí nhân để thay cường bạo”. Lịch sử 75 năm qua của Quân đội đã chứng minh Tổng cục chính trị đóng góp xứng đáng, quan trọng vào việc hạn chế sức mạnh của kẻ thù và tăng cường sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội thông qua hoạt động có hiệu quả công tác địch vận và tuyên truyền đặc biệt.

Thứ sáu, Tổng cục Chính trị giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ chính trị nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu chống phá từ bên trong, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội. Quá trình xây dựng và trưởng thành, chiến thắng của Quân đội ta là quá trình kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” làm chính nhưng không coi nhẹ và lơ là “chống”; sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội ta không ngừng được tăng cường, nâng cao chính là nhờ có sự kết hợp chặt chẽ đó. Tổng cục Chính trị đã góp phần rất quan trọng vào quá trình bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh về chính trị - tinh thần của Quân đội đi đôi với việc ngăn chặn, triệt phá những nọc độc chính trị, tinh thần của kẻ thù xâm nhập vào Quân đội, tạo sức đề kháng cao và sự miễn dịch tốt đối với những hoạt động chống phá của kẻ thù.

Thứ bảy, Tổng cục Chính trị góp phần rất quan trọng trong việc phát huy sự sáng tạo, động viên tinh thần bộ đội trong huấn luyện quân sự, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong sáng tạo và áp dụng nghệ thuật quân sự để tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Với vai trò của mình, Tổng cục Chính trị đã và đang thường xuyên chỉ đạo, duy trì và nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ (huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, dã ngoại, sinh hoạt, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tác chiến, phòng, chống thiên tai, thảm họa…), làm cho các hoạt động quân sự, quốc phòng mang theo tinh thần cách mạng mới, sự sáng tạo và ý chí, quyết tâm cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp của con người và vũ khí để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và chiến thắng mọi kẻ thù.

Thứ tám, Tổng cục Chính trị góp phần quan trọng trong tăng cường quan hệ quốc tế của Quân đội ta, nhờ đó mà tạo nên và phát huy sức mạnh tổng hợp của Quân đội để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đánh thắng mọi kẻ thù. Tăng cường đoàn kết quốc tế vừa là một nhiệm vụ của Quân đội ta, vừa là nhân tố chính trị - tinh thần rất quan trọng - sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, để Quân đội ta thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và chiến thắng mọi kẻ thù.

III. Một số giải pháp cơ bản để nâng cao vai trò của Tổng cục Chính trị trong tăng cường sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng và quốc phòng

Để làm tròn vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng và nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới, Tổng cục Chính trị cần thực hiện tốt ba giải pháp có liên quan mật thiết và tác động lẫn nhau sau:

Một là, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trước những yêu cầu mới ngày càng cao. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức và diễn biến phức tạp khó dự báo, đòi hỏi hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội phải không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động. Chiến tranh có những yêu cầu rất cao về chính trị - tinh thần của Quân đội, nhưng thời bình hiện nay cũng có không ít những khó khăn và thách thức đặt ra những yêu cầu không hề dễ dàng đối với sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội. Trong chiến tranh bom đạn của kẻ thù không làm nhụt ý chí, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ ta, nhưng trong thời bình, trong cơ chế thị trường hiện nay, với sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thì những “viên đạn bọc đường” có thể làm tan rã tinh thần chiến đấu của Quân đội. Trong tình hình hiện nay, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, thực hiện nghiêm túc, nhất quán, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng cục Chính trị là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện những nguyên tắc cơ bản trong cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội”; “Xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội”; “Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho Quân đội luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Cơ chế lãnh đạo của Đảng nhằm đảm bảo giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội một cách thường xuyên và tuyệt đối; không ngừng tăng cường và nâng cao vai trò, chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Quân đội đối với các cơ quan, đơn vị, trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, là nhân tố hàng đầu, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ Quân đội nói chung và các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức đảng cơ sở nói riêng, đặc biệt là cần quan tâm chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt, nắm vững và tuân thủ nghiêm túc, đúng thực chất nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, đảm bảo quyền lãnh đạo đó chỉ thuộc về cấp ủy các cấp (những sai phạm vừa qua của nhiều cán bộ chính là không tuân thủ nguyên tắc này).

Đổi mới và nâng cao tính chiến đấu, tính hiệu quả của công tác tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, đảm bảo cho Quân đội ta luôn mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vững vàng trước mọi thử thách, miễn dịch với những nọc độc, những “viên đạn bọc đường” chống phá Quân đội hòng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội. Công tác tư tưởng trong Quân đội hiện nay cần bám sát tình hình thực tiễn để có nội dung và phương pháp phù hợp, tránh áp đặt, khô cứng; đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chính trị nói chung, ở đơn vị cơ sở nói riêng; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của bộ đội; minh bạch thông tin, cung cấp thông tin đầy đủ có định hướng cho bộ đội, nhất là trước những vấn đề “nóng” của xã hội và Quân đội liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chính trị, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ Quân đội có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thông về chính trị, kỹ thuật, chiến thuật. Đây là vấn đề rất hệ trọng của Quân đội trong thời bình mà Tổng cục Chính trị cần hết sức quan tâm chỉ đạo.

Đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý các quan hệ xã hội của các quân nhân và tập thể quân sự. Đây là vấn đề không mới nhưng trong bối cảnh hiện nay cần hết sức quan tâm và thực hiện tốt hơn. Quan hệ xã hội trong Quân đội ta cần được quản lý chặt chẽ bao gồm cả quan hệ chính thức và không chính thức. Quan hệ xã hội chính thức là những quan hệ liên quan trực tiếp đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân nhân, Quân đội (quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Quân đội, giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên, cấp dưới, đơn vị, cơ quan này với đơn vị cơ quan khác,…). Quan hệ xã hội không chính thức là những quan hệ tồn tại khách quan và ngày càng phức tạp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều lệnh, Điều lệ quản lý của Quân đội (quan hệ đồng hương, bạn bè, gia đình, người thân, đồng ngũ, cùng sở thích,…). Trong bối cảnh hiện nay, những quan hệ chính thức và không chính thức của quân nhân và Quân đội ngày càng mở rộng và phức tạp hơn cần được quản lý chặt chẽ hơn với những phương thức, phương pháp phù hợp để phát huy các quan hệ tích cực và ngăn chặn hiệu quả các quan hệ tiêu cực. Ngoài ra, cần đổi mới và nâng cao chất lượng các mặt công tác khác đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Hai là, không ngừng xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện xứng đáng với vai trò, vị trí là cơ quan tham mưu chiến lược, đầu ngành, chủ trì công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân. Đây là một giải pháp cơ bản vừa là tiền đề, vừa là điều kiện để Tổng cục Chính trị thực hiện tốt vai trò trong nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội hiện nay. Giải pháp này đòi hỏi phải xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị và các cơ quan chuyên môn của Tổng cục luôn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược tin cậy, sắc sảo của Quân ủy Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của các cơ quan Tổng cục Chính trị phải được chọn lọc kỹ càng cả về chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, được rèn luyện thử thách trong thực tiễn ở các đơn vị cơ sở và cấp chiến dịch, đủ năng lực làm tham mưu chiến lược và chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị toàn quân.

Ba là, chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng, xây dựng các cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị toàn quân vững mạnh toàn diện, tiêu biểu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới. Năng lực và chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị chỉ có thể được thể hiện rõ và hiện thực hóa một cách có hiệu quả với một hệ thống các cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp vững mạnh. Cần thường xuyên theo dõi, đánh giá, phân loại sát đúng chất lượng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, trên cơ sở đó mà có biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo cho cơ quan chính trị các cấp luôn là cơ quan trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ chính trị trước hết là chính ủy, chính trị viên luôn là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện nhất quán, đồng bộ ba giải pháp trên đảm bảo cho Tổng cục Chính trị thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình trong xây dựng và nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội ta đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng và quân sự, quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Trung tướng, PGS, TS. NGUYỄN TUẤN DŨNG, Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới 22/12/2019

Đổi mới tư duy trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị 21/12/2019

Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Chính sách trong Quân đội của Tổng cục Chính trị 20/12/2019

Ngành Chính sách Quân đội bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới 19/12/2019

Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Quân đội 19/12/2019

Thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam 19/12/2019

Bộ Tư lệnh 86 với việc đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng 18/12/2019

Công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng 17/12/2019

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ 17/12/2019

Tổng cục Chính trị tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 16/12/2019

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:42 - 10/07/2020

HCMSJC50.20050.650
Hà NộiSJC50.20050.670
Đà NẵngSJC50.20050.670

Thời tiết