QPTD -Thứ Năm, 31/10/2019, 06:59 (GMT+7)
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.  

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Trong quá trình đó, danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" được hình thành một cách tự nhiên, được nhân dân ghi nhận và vinh danh cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Bộ đội Cụ Hồ” tên gọi bình dị, gần gũi mà cao quý. Danh hiệu, phẩm chất đặc biệt đó được bồi đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ; được lưu giữ, kế thừa, không ngừng phát triển qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân. Nói đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là nói đến những chuẩn mực giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng. Đó là lý tưởng sống, chiến đấu cao đẹp, chính nghĩa, yêu nước, yêu chế độ, trung thành tận tụy với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sự gan dạ, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, lao động và công tác; tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn, tình đoàn kết quân dân như cá với nước; tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh, v.v. Phẩm chất, truyền thống tốt đẹp ấy, phản ánh bản chất cách mạng và là sức mạnh nội sinh được tích hợp ở một trình độ cao trong quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta.

Trong giai đoạn hiện nay, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ tỏa sáng, được lưu giữ trong lòng nhân dân, đi vào đời sống xã hội và lịch sử dân tộc mà còn được lan tỏa đến bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những năm gần đây, chúng ta đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp, sáng kiến trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; trong đó, có việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đây là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu hết sức thận trọng và chắc chắn để bảo đảm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này đúng với đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Liên hợp quốc, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Hình ảnh cán bộ, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam đang hoạt động tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Nam Xu-đăng và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (hiện nay đang tiếp tục triển khai Bệnh viện số 2, số 3 và đội công binh), phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với những giá trị vốn có đã được phát huy, nâng lên tầm quốc tế, phản ánh tinh hoa văn hóa, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, với bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, năng lực chuyên môn tốt, tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động và sáng tạo. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đến với bạn bè quốc tế.

Từ nhận thức đó, hơn 5 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt việc lựa chọn nhân sự, triển khai nhiều biện pháp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, trau dồi các kỹ năng cho cán bộ, nhân viên trước khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; gắn việc giáo dục nhiệm vụ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/TVQUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc phải có trình độ, kiến thức, năng lực toàn diện; thông thạo ngoại ngữ, hiểu biết về luật pháp quốc tế, quy định của Liên hợp quốc, phong tục, tập quán của nước sở tại; nắm vững các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật và kỹ năng sử dụng các trang, thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn khắt khe của Liên hợp quốc.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cục Hồ” trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là sự thể hiện sâu sắc tình cảm, sự tôn kính, trách nhiệm của Quân đội ta đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và là biện pháp cụ thể đảm bảo cho giá trị, phẩm chất, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được phát huy, phát triển và tỏa sáng trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, nhiệm vụ nào của Quân đội, nhất là trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân không quản ngại khó khăn, gian khổ, tính chất khốc liệt, nguy hiểm, chứa đựng nhiều rủi ro khi tham gia tại các vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xung đột nội bộ giữa các phe phái, tộc người.v.v. để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau hơn 5 năm triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, từ 2 sỹ quan liên lạc đầu tiên (6-2014), đến nay chúng ta đã cử 30 lượt cán bộ tham gia theo hình thức cá nhân trên các cương vị sĩ quan tham mưu quân sự, tác chiến, huấn luyện, phân tích thông tin tình báo, quan sát viên quân sự và sĩ quan liên lạc tại hai Phái bộ Nam Xu-đăng và Cộng hòa Trung Phi. Đặc biệt, tháng 10-2018, Việt Nam lần đầu cử Bệnh viện Dã chiến cấp 2 gồm 63 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Xu-đăng. Vượt qua những khó khăn, vất vả, cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên hợp quốc, chính quyền, nhân dân nước sở tại tin tưởng và đánh giá rất cao. Với Bệnh viện Dã chiến cấp 2, từ khi đi vào hoạt động đến nay đã tiếp nhận, điều trị gần 800 bệnh nhân; hơn 30 ca phẫu thuật; trong đó, có 22 ca trung đến đại phẫu, chuyển thương đường không lên tuyến trên 3 ca, v.v. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên Việt Nam đã khắc phục sự khác biệt về ngoại ngữ, phong tục, tập quán địa phương, tích cực tham gia các hoạt động cùng với nhân dân nước sở tại và bạn bè quốc tế bằng nhiều hoạt động thiết thực, như: mở các lớp dạy học cho trẻ em; gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với sinh viên trường Đại học Bangui về thành lập câu lạc bộ sinh viên tình nguyện; phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện, văn hóa, văn nghệ; hướng dẫn cho người dân bản địa tự trồng rau xanh, nấu các món ăn Việt Nam, v.v. Qua đó, tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân bản địa về đất nước, con người Việt Nam; lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, tạo được uy tín, ấn tượng tốt với họ. Thực tiễn cho thấy, càng trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, có sức thuyết phục, sống động, góp phần bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong nhân dân và bạn bè quốc tế về cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" không phải là sản phẩm tự phát, bất biến, mà là kết quả tất yếu của quá trình lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện không ngừng và luôn vận động, phát triển phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và yêu cầu xây dựng Quân đội qua từng giai đoạn cách mạng. Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, như: Các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc hoạt động trong môi trường đa quốc gia; lực lượng của Quân đội được cử đi làm nhiệm vụ phải đặt dưới sự chỉ huy của Phái bộ nước sở tại; đồng thời, phải chấp hành mệnh lệnh, sự chỉ huy, chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đặc biệt là, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và âm mưu "phi chính trị hoá", “dân sự hóa” Quân đội, hòng làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, niềm tin vào Đảng, chế độ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tất cả những điều đó, chi phối không nhỏ đến việc rèn luyện, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Bởi vậy, việc tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Để làm được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần làm tốt một số nội dung sau:

Trước hết, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về đường lối đối ngoại của Đảng, nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và sự cần thiết phải giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung, lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nói riêng nhận thức sâu sắc về tư duy mới trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Đặc biệt, phải giáo dục, quán triệt làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” và “Đề án Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc năm 2014 - 2020 và những năm tiếp theo”. Từ đó, làm cho họ nhận thức rõ nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là góp phần thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới. Đây là sứ mệnh của Liên hợp quốc và là vấn đề được nhiều nước quan tâm cử đoàn tham gia để khẳng định vai trò của mình đối với bạn bè quốc tế. Trên cơ sở nhận thức đúng, trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện,  với tinh thần, ý chí Việt Nam và vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế; để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vấn đề quan tâm đặc biệt là phải làm cho cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Bởi vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục tập trung đi sâu làm rõ những yếu tố tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, nhân viên, để có biện pháp ngăn ngừa những biểu hiện không tốt làm ảnh hưởng đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, uy tín Quân đội. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng cho cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, phẩm chất đạo đức tốt, hòa đồng, thân thiện với nhân dân nước sở tại; không dao động trước tác động, lôi kéo của các phe phái; có thái độ đúng đắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các quan hệ của một phái viên Liên hợp quốc.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với các đơn vị tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc. Sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta, bảo đảm giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng, phát triển của Quân đội. Vì thế, trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế; xác định đây là một nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong thời kỳ mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát đúng, phù hợp, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm, nhân lên những mặt làm được, khắc phục hạn chế để thực hiện nhiệm vụ này đạt kết quả tốt hơn. Đồng thời, cần làm tốt việc lựa chọn hình thức, quy mô, phái bộ, địa bàn,... tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, phù hợp với đường lối của Đảng, lợi ích quốc gia - dân tộc, Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Tăng cường công tác quán triệt, giáo dục, lựa chọn, bồi dưỡng nhân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đảm bảo chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ. Quá trình tiến hành, phái đoàn của Quân đội nhân Việt Nam phải luôn thể hiện bản lĩnh, tính tích cực, chủ động, nhưng thận trọng, chắc chắn; tham gia vào các lĩnh vực ta có kinh nghiệm, thế mạnh, tại các quốc gia, khu vực đã có thỏa thuận hòa bình, có quyết định của Liên hợp quốc, được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Ba là, tổ chức nhiều hoạt động thực tiễn cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc để rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực tiễn càng phong phú, sinh động, sát chức năng, nhiệm vụ của Quân đội thì phẩm chất, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng - “Bộ đội Cụ Hồ” càng được thể hiện, phát huy và hoàn thiện. Bởi vậy, lãnh đạo, chỉ huy phái đoàn cần tổ chức cho bộ đội tích cực tham gia các nhiệm vụ: Huấn luyện, tuần tra, trao đổi chuyên môn, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tiến hành tốt công tác dân vận, đảm bảo phù hợp với quy định của Liên hợp quốc và thực tế nước sở tại; phối hợp tổ chức các hoạt động: văn hóa văn nghệ, tăng gia, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai,… để bộ đội rèn luyện, phấn đấu, phát huy thế mạnh, sở trường trong công tác. Chủ động tham gia các hoạt động hỗ trợ, khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến tạo hòa bình, vì mục đích nhân đạo; không tham gia nhiệm vụ cưỡng chế và các hoạt động tác chiến; nhất quán thực hiện quyền độc lập chỉ huy lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia các phái bộ theo Bản ghi nhớ (MOU) với Cơ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc về nhiệm vụ tại địa bàn. Qua thực tiễn tổ chức hoạt động, kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời, khắc phục những nhận thức, hành vi không đúng làm ảnh hưởng đến phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng - “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bốn là, nêu cao vai trò cán bộ, nhân viên trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Yếu tố có tính quyết định trực tiếp nhất giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chính là thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, cũng như trong cuộc sống sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi cán bộ, sĩ quan, nhân viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, pháp luật, các quy định, kỹ năng ứng xử quốc tế, bổ sung những nội dung còn hạn chế, còn thiếu được rút ra từ thực tiễn. Từng cán bộ, đảng viên, nhân viên nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/TVQUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định nêu gương, cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, các luật, quy định quốc tế và luật pháp nước sở tại; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ nhau trong công tác, tỏ rõ bản lĩnh, vị thế, phong cách người quân nhân cách mạng.

Năm là, phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, cơ quan Liên hợp quốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để đạt hiệu quả cao trong giai đoạn chuẩn bị (ở trong nước), giai đoạn thực hiện nhiệm vụ (tại các Phái bộ) và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, việc phối hợp chặt chẽ giữa Cục Gìn giữ hòa bình nói chung và đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nói riêng đều phải được tiến hành chủ động, chặt chẽ, đúng yêu cầu. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Cục Tác chiến, Cục Quân huấn, Cục Tuyên huấn, v.v.) để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, trang bị những kiến thức cần thiết về công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tác chiến theo tiêu chuẩn quy định của Liên hợp quốc cho các cán bộ, nhân viên của ta trước và trong khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại các Phái bộ. Đồng thời, tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm của các nước đối tác, nhất là giúp đỡ trang bị các phương tiện, mở khóa đào tạo tiếng Anh, tài trợ kinh phí,… tạo điều kiện cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, giúp cán bộ, nhân viên có nhận thức đúng đắn và phân biệt rõ sự khác nhau về bản chất giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với các lực lượng liên quân đa quốc gia; hiểu rõ mục đích hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình là phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Các cơ quan báo chí Quân đội bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động triển khai bài viết nêu gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện theo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động tuyên truyền việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng để góp phần thực hiện chiến lược Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

“Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu, phẩm chất cao đẹp được hình thành và phát triển trong quá trình chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, là tài sản tinh thần, báu vật của Quân đội ta cần được giữ gìn và phát huy trong điều kiện mới. Kế thừa, phát huy phẩm chất cao đẹp đó, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm cho phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trên lĩnh vực, nhiệm vụ mới.

Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới 22/12/2019

Đổi mới tư duy trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị 21/12/2019

Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Chính sách trong Quân đội của Tổng cục Chính trị 20/12/2019

Ngành Chính sách Quân đội bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới 19/12/2019

Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Quân đội 19/12/2019

Thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam 19/12/2019

Bộ Tư lệnh 86 với việc đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng 18/12/2019

Công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng 17/12/2019

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ 17/12/2019

Tổng cục Chính trị tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 16/12/2019

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết