QPTD -Thứ Ba, 26/11/2019, 10:35 (GMT+7)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019)
Nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; khẳng định công tác dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Đồng thời, luôn nhất quán thực hiện quan điểm, nguyên tắc về chính sách dân tộc, tôn giáo là: các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta; trong đó, chúng ra sức lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tạo cớ, làm “ngòi nổ”, với thủ đoạn chủ yếu là kích động mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo, lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo, tập hợp lực lượng, kích động đồng bào dân tộc, tôn giáo gây bất ổn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền kích động đòi ly khai; hỗ trợ, chỉ đạo bọn phản động trong các dân tộc, tôn giáo sống ở nước ngoài tập hợp lực lượng xâm nhập, phá hoại trên các địa bàn chiến lược, nhạy cảm, v.v. Với âm mưu, thủ đoạn trên, thời gian qua, các thế lực thù địch đã gây ra các vụ bạo loạn chính trị và làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và một số địa phương khác.

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo và thực hiện chức năng là “đội quân công tác”, những năm qua, Quân đội ta là lực lượng xung kích, chủ động đấu tranh có hiệu quả, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị tại vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên là người dân tộc, tôn giáo; giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, v.v. Đặc biệt, Quân đội đã huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng tuyên truyền, vận động và xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra ở Tây Nguyên, Tây Bắc và một số địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Tuy nhiên, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn thiếu chiều sâu và độ vững chắc, nên một bộ phận cán bộ, chiến sĩ nhận thức chưa đầy đủ về chính sách dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Biện pháp đấu tranh, xử lý một số vụ việc phức tạp chưa thật hiệu quả; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của một số đơn vị chưa sát, thiếu tính chủ động. Trình độ, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, nhất là vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác dân tộc, tôn giáo của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ là con em đồng bào dân tộc, tôn giáo chưa thực sự chú trọng; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội ở một số đơn vị chưa thật chặt chẽ, nên còn hiện tượng vi phạm kỷ luật dân vận, v.v.

Để khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trên, nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm cho Quân đội thực hiện tốt hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu:

 Một là, thường xuyên giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo. Đây là giải pháp trọng tâm để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo cho họ đủ khả tuyên tuyền, vận động nhân dân và đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để chống phá của các thế lực thù địch. Theo đó, cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là Nghị quyết 24-NQ/TW và Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10-01-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII), v.v. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình giáo dục cơ bản; chú trọng giáo dục thường xuyên, nhất là các chuyên đề về dân tộc, tôn giáo; đi sâu làm rõ đặc điểm, tình hình ở các vùng, miền, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc, tôn giáo; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo. Các dân tộc đều bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; bình đẳng về quyền và nghĩa vụ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,… chống các hiện tượng phân biệt đối xử, kỳ thị dân tộc, tôn giáo trong đơn vị. Bên cạnh đó, cần làm cho mọi quân nhân nắm vững quy định trong Quân đội không có hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để nghiêm chỉnh chấp hành.

Không chỉ tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào các dân tộc, tôn giáo nắm được đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, đề cao cảnh giác, chủ động nhận diện, đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thực tế cho thấy, chỉ khi nào đồng bào dân tộc, tôn giáo, các già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước thì họ sẽ nêu cao tinh thần cảnh giác, xử lý linh hoạt, chính xác các tình huống xảy ra. Đây là nội dung quan trọng giúp củng cố trận địa chính trị, tư tưởng trong đơn vị và xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh.

Để đạt hiệu quả cao, cần phát huy vai trò của mọi tổ chức, lực lượng tham gia tuyên truyền và đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là đấu tranh trên không gian mạng và trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng; tích cực tổ chức cho bộ đội tham gia sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với đồng bào các dân tộc, tôn giáo; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép tuyên truyền trong các lễ hội của đồng bào dân tộc, sinh hoạt tôn giáo; tranh thủ đội ngũ già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc, đội ngũ cốt cán vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền. Mặt khác, có biện pháp kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta.

Hai là, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đây là giải pháp cơ bản vì muốn chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trước hết ta phải mạnh về chính trị, tư tưởng, vững về tổ chức, vừa đủ sức ngăn ngừa vừa đủ khả năng làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng. Bởi vậy, cần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết của tổ chức đảng, nhất là năng lực nghiên cứu, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Năng lực tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong quán triệt thực hiện quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân trên địa bàn. Xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát thực tiễn, có tính khả thi cao và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng ở vùng dân tộc, tôn giáo. Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu trong chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Quan tâm bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân nhân là người dân tộc, tôn giáo được học tập, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt và phát triển thành đoàn viên, đảng viên để tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị hợp lý, phù hợp và sát với chức năng, nhiệm vụ, nhất là các đơn vị ở những vùng trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; chấp hành và thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị về nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu; kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, nhất là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ A2; tổ chức diễn tập, luyện tập các phương án sát với địa bàn, chú trọng phương án phòng, chống bạo loạn lật đổ. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thực sự tiền phong, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ là “cái gốc” của mọi công việc. Vì vậy, cần chú trọng bồi dưỡng, quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu cán bộ phù hợp, nhất là cán bộ vùng miền, cán bộ là dân tộc thiểu số người địa phương. Quan tâm xây dựng cán bộ làm công tác dân vận vùng dân tộc, tôn giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thực sự tiền phong, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, biết và giỏi tiếng dân tộc thiểu số, bảo đảm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; hiểu biết giáo lý, giáo luật; có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân; có nhãn quan chính trị bảo đảm nắm và xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo. Chú trọng tạo nguồn tuyển chọn cán bộ là con em các đồng bào dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kinh nghiệm về công tác dân vận và tổ chức học tiếng dân tộc cho cán bộ làm cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bốn là, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có đối sách xử lý kịp thời. Đây là giải pháp quan trọng để phát hiện, ngăn ngừa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trước hết, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các quy định về công tác bảo vệ an ninh, tình hình địa bàn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để cảnh giác, chủ động đấu tranh, phòng ngừa. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chính trị nội bộ, chú trọng quản lý quân nhân là đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhất là về chính trị, tư tưởng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác lựa chọn người vào các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật, nguồn phát triển đảng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm,… bảo đảm đúng quy trình, quy định. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội bám sát cơ sở nắm, dự báo chính xác những tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử lý. Tích cực, chủ động phát hiện, ngăn ngừa các hoạt động cài cắm, móc nối lợi dụng đồng bào dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch; dự báo và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, đảng viên, quần chúng, không để các thế lực lợi dụng chống phá. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại, không để lộ, lọt, mất công văn, tài liệu, vũ khí, khí tài, trang bị, tài sản của Quân đội; phòng, chống cháy, nổ nhất là các khu vực cất, giữ vũ khí, phương tiện quân sự. Quán triệt và chấp hành nghiêm quy định trong quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có liên quan đến Quân đội; nắm vững hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, chương trình, dự án từ thiện, nhân đạo có liên quan đến dân tộc, tôn giáo; đấu tranh có hiệu quả với việc lợi dụng hợp tác trong lĩnh vực đối ngoại quân sự để thu thập tình báo, bí mật, cài cắm, móc nối, lôi kéo người trong nội bộ.

 Việc giải quyết, xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phải bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Quân đội. Thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền trong điều tra các vụ án, xác minh các vụ việc nhất là những vụ việc có liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Duy trì nghiêm chế độ thông báo tình hình địa bàn, trao đổi, giao ban, rút kinh nghiệm; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện khắc phục mọi biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, sơ hở, lộ bí mật, mất an toàn để các thế lực thù địch, phần tử xấu tác động, lôi kéo, phá hoại nội bộ.

Năm là, thực hiện đồng bộ các nội dung, hình thức công tác dân vận, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đây là giải pháp quan trọng để xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, ngăn ngừa các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo. Để thực hiện tốt, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; các quy định của địa phương và tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; phong tục, tập quán, nếp sống văn hóa của các địa phương; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương và vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, đoàn kết quân dân. Nội dung tuyên truyền cho nhân dân phải bảo đảm dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo, phù hợp với nhận thức, tâm lý, lối sống của từng dân tộc, từng tôn giáo, địa phương, vùng, miền. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, sinh động, có sức thuyết phục cao; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo để vận động; gắn tuyên truyền chung với tuyên truyền đến từng hộ dân, từng người dân, v.v.

Cùng với đó, các đơn vị tích cực tham gia giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; trọng tâm là nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, năng lực tập hợp quần chúng của các tổ chức chính trị - xã hội; giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc theo đạo làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, xóa tình trạng thôn, bản chưa có đảng viên, chi bộ. Đồng thời, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, nâng cao dân trí, phòng, chống dịch bệnh, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia gia đình khó khăn neo đơn, hộ nghèo,… chú trọng vùng dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt chương trình kết nghĩa với thôn, bản đồng bào dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm vững tình hình an ninh chính trị, kịp thời phân loại các đối tượng, chủ động quản lý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động; giải quyết kịp thời, triệt để các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; đẩy mạnh xây dựng lực lượng, tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh, thế trận khu vực phòng thủ, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp, hình thành thế trận rộng khắp, chắc chắn đủ sức ứng phó, xử lý mọi tình huống làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, toàn quân tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quan trọng này, thực hiện tốt chức năng “đội công quân tác” trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng BÙI HUY BIẾT, Chính ủy Quân đoàn 3

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới 22/12/2019

Đổi mới tư duy trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị 21/12/2019

Kinh nghiệm chỉ đạo công tác Chính sách trong Quân đội của Tổng cục Chính trị 20/12/2019

Ngành Chính sách Quân đội bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới 19/12/2019

Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị với việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Quân đội 19/12/2019

Thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam 19/12/2019

Bộ Tư lệnh 86 với việc đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng 18/12/2019

Công tác đảng, công tác chính trị trong tăng cường tiềm lực quốc phòng 17/12/2019

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng trên địa bàn Tây Nam Bộ 17/12/2019

Tổng cục Chính trị tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 16/12/2019

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết