Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 12/12/2019, 09:54 (GMT+7)
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vững bước phát triển

Quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, những năm qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 luôn coi trọng lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác quan trọng này và thu được những kết quả thiết thực.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên; đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự; tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện công tác quân sự, quốc phòng. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển1, các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức của Trung tâm đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng các tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác, đưa Trung tâm trở thành một trong những cơ sở giáo dục quốc phòng và an ninh uy tín hàng đầu trong cả nước. Trung tâm đã tổ chức 205 khóa giáo dục quốc phòng và an ninh, cấp chứng chỉ cho gần 300.000 sinh viên của 26 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ; đào tạo được 25 khóa với hơn 1.000 giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc nhiều hình thức đào tạo khác nhau, đạt kết quả tốt. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Trung tâm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2009); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2019); Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

PGS,TS. Nguyễn Quang Huy phát biểu tại Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Giám đốc Trung tâm xác định: đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi, quy mô; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng Trung tâm trở thành địa chỉ uy tín, điểm đến tin cậy về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Để đạt được mục tiêu đó, Nhà trường đã và đang chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, chú trọng kiện toàn cơ cấu, tổ chức; đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi, quy mô của Trung tâm. Nhà trường chỉ đạo Trung tâm quán triệt sâu sắc các chỉ thị, văn bản pháp quy về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; kế hoạch, hướng dẫn của các bộ, ngành, v.v. Qua đó, làm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên; thấy được yêu cầu, nhiệm vụ được giao, xác định tốt động cơ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Trung tâm tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, biên chế, từ Ban Giám đốc đến các phòng, khoa; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; xác định rõ cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ trong các hoạt động của Trung tâm; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện. Đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì tuyển sinh mã ngành đào tạo giáo viên, tiến tới mở mã ngành đào tạo sau đại học ngành giáo dục quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. Đồng thời, tăng cường huy động các nguồn kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản, mở rộng phạm vi, quy mô của Trung tâm; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, bảo đảm chính quy, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Hướng dẫn sinh viên lấy đường ngắm cơ bản

Hai là, đẩy mạnh chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên. Để sớm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên về trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Nhà trường chú trọng tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trung tâm có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tác phong quân sự mẫu mực. Khắc phục thực trạng đội ngũ giảng viên của Trung tâm còn thiếu so với quy mô, yêu cầu nhiệm vụ (giảng viên vừa giảng dạy vừa làm cán bộ khung và kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác), Nhà trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục lựa chọn, bố trí cán bộ, sĩ quan để kiện toàn bộ máy của Trung tâm; ưu tiên tuyển dụng những sinh viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh tốt nghiệp loại giỏi vào làm việc. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Trong đó, chú trọng cân đối lực lượng, cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo sau đại học; tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ, duy trì hoạt động phương pháp, chế độ dự giờ, bình giảng, hội giảng, tổ chức hội thi giảng viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi,… và khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm. Phấn đấu đến năm 2022, 100% giảng viên của Trung tâm có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

Ba là, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Theo định hướng của Nhà trường, trên cơ sở chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh đã được ban hành, Trung tâm đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với chuyên ngành đào tạo của sinh viên, cập nhật những vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, đi sâu vào những nội dung trọng tâm, tăng thời gian huấn luyện thực hành để nâng cao kỹ năng quân sự cho người học. Do những môn học trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh có tính đặc thù cao, Trung tâm chỉ đạo đội ngũ giảng viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phù hợp với nội dung, đối tượng sinh viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện hiện đại vào giảng dạy. Hiện nay, 100% bài giảng lý thuyết đều được giảng viên biên soạn giáo án điện tử, bài giảng có minh họa bằng âm thanh, hình ảnh mô phỏng các tình huống chiến đấu, động tác kỹ thuật, chiến thuật, trường bắn và hoạt động quân sự, quốc phòng, an ninh, tạo sự sinh động, hấp dẫn, thu hút người học. Trong quá trình lên lớp, đội ngũ giảng viên nỗ lực khắc phục việc truyền thụ một chiều, tăng cường tương tác, trao đổi giữa người dạy và người học, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Đối với các nội dung kỹ năng quân sự, Trung tâm thực hiện nghiêm quy trình huấn luyện thực hành, kết hợp lên lớp với luyện tập, hợp luyện, rút kinh nghiệm. Song song với đó, Trung tâm chú trọng xây dựng môi trường học tập nghiêm túc, có tính kỷ luật; gắn học đi đôi với rèn luyện tác phong, nền nếp quân sự cho sinh viên theo điều lệnh Quân đội, duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí học tập, rèn luyện chính quy, thân thiện. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, như: tham quan đơn vị Quân đội, bảo tàng, di tích cách mạng,… để củng cố kiến thức, giáo dục truyền thống, lịch sử chiến đấu của thế hệ đi trước, bồi dưỡng, hun đúc lòng yêu nước cho sinh viên.

 Giờ huấn luyện chiến thuật 

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp với các trường liên kết và cơ quan chức năng trong tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Hằng năm, Trung tâm chủ động tổ chức hội nghị liên kết đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh để nắm bắt, cập nhật những chủ trương, chính sách mới từ các cơ quan chức năng; lắng nghe ý kiến của các trường liên kết theo phân luồng để rút kinh nghiệm công tác giảng dạy, quản lý; thống nhất kế hoạch tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên với các trường; nắm phản hồi của sinh viên sau khi được học tập, rèn luyện tại Trung tâm, v.v. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch năm học, xác định rõ thời gian với từng trường và gửi kế hoạch, nội dung để các trường phổ biến, quán triệt cho sinh viên nắm được thời gian, quy chế, quy định trước khi về học tập tại Trung tâm. Trong quá trình học tập, Trung tâm thường xuyên phối hợp, liên lạc với các trường liên kết để trao đổi về kết quả học tập, rèn luyện của từng sinh viên, cùng nhau giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh. Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Đồng thời, chú trọng triển khai biện pháp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động giáo dục, đào tạo quốc phòng và an ninh nhằm thu hút, giữ vững và tăng số lượng sinh viên đến học tập để xây dựng thương hiệu, khẳng định uy tín, vị thế của Trung tâm.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được sau 20 năm xây dựng, phát triển, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng môi trường sư phạm quân sự chính quy, mẫu mực, thân thiện, xứng đáng là địa chỉ tin cậy, “cái nôi” ươm mầm, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ để họ sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

PGS,TS. NGUYỄN QUANG HUY, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Giám đốc Trung tâm
_______________

1 - Trung tâm được thành lập theo Quyết định 2630/QĐ/BGD&ĐT-TCCB, ngày 27-7-1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:25 - 09/07/2020

HCMSJC50.22050.620
Hà NộiSJC50.22050.640
Đà NẵngSJC50.22050.640

Thời tiết