Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 11/01/2018, 08:29 (GMT+7)
Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”

Để khắc phục tình trạng xuống cấp, thiếu đồng bộ, nâng cao hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng của vũ khí, trang bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội, Tổng cục Kỹ thuật đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị 216/CT-QP, ngày 14-3-1995, về phát động Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm” trong Quân đội (năm 1998, bổ sung thêm nội dung An toàn giao thông và gọi tắt là Cuộc vận động 50). Qua hơn 20 năm thực hiện, Cuộc vận động đã đi vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đối với các mặt công tác kỹ thuật, vừa đáp ứng yêu cầu bức thiết trước mắt, vừa mang tính cơ bản, chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội ta.

Với tư cách là cơ quan chủ trì, tham mưu, đề xuất và là cơ quan Thường trực Cuộc vận động của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” của “Bộ đội kỹ thuật”, gương mẫu, tích cực, đi đầu trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm an toàn giao thông. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị coi việc thực hiện hiệu quả 04 mục tiêu của Cuộc vận động1 là nhiệm vụ chính trị và có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp, thiết thực; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, chức năng, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các đơn vị luôn chú trọng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, đi sâu vào nâng cao nhận thức cho các đối tượng về mục tiêu, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động. Cơ quan thường trực - Ban Chỉ đạo 50 ở các cấp của Tổng cục thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo, sơ kết,… được thực hiện có nền nếp, v.v. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị đã gắn Cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua Quyết thắng, nên tạo sự chuyển biến cả nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ngành Kỹ thuật toàn quân. Năm 2017, toàn Tổng cục bảo đảm an toàn tuyệt đối về vũ khí, trang bị, cơ sở kỹ thuật, an toàn huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất, không để xảy ra cháy nổ và đảm bảo an toàn giao thông đối với xe quân sự; vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có hệ số Kt=1. Đặc biệt, Tổng cục đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện nhiều nội dung, giải pháp trong công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm an toàn kho tàng, như: áp dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học vào việc sửa chữa, phục hồi vũ khí, đạn; bảo vệ kho, cơ giới hóa công tác kỹ thuật,… nhằm nâng cao chất lượng bảo quản vũ khí, đạn, giảm độc hại, bảo vệ sức khỏe người lao động, v.v. Có thể khẳng định rằng, thông qua thực hiện Cuộc vận động 50, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nhiều công trình nghiên cứu, cải tiến được ứng dụng2 trong công tác bảo đảm kỹ thuật, xe máy; trở thành động lực để Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính kiểm tra nền nếp chính quy tại Kho J.112

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế có sự phát triển mới, yêu cầu rất cao. Vì thế, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, thực hiện hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động 50; trong đó, cần tập trung vào một số nội dung giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với thực hiện Cuộc vận động. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác kỹ thuật, trọng tâm là Nghị quyết 382 và Kết luận 763 KL/QUTW của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, Chỉ thị 96/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; Kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi kiểm tra Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, ngày 10-9-2017 và Hướng dẫn 1350/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng về thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2016 - 2020, hằng tháng, quý, năm và từng giai đoạn, các cấp ủy đưa nội dung Cuộc vận động vào nghị quyết lãnh đạo, đồng thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế tổ chức, điều hành phù hợp. Trên cơ sở đó, người chỉ huy xây dựng kế hoạch sát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và thực tiễn đặt ra, tạo bước đột phá trong thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động; phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới nhận thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ này. Coi trọng củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 50 các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hoạt động theo quy chế, kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức quần chúng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để có phong trào hoạt động cụ thể, thiết thực; từng ngành có nội dung, tiêu chí thi đua sát yêu cầu thực tiễn; từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có đăng ký, cam kết thực hiện nội dung Cuộc vận động, làm cơ sở để phấn đấu, rèn luyện theo các quy chế, quy định đã ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắm những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện Cuộc vận động.

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn diện cho mọi quân nhân về Cuộc vận động trong điều kiện mới. Thực tế cho thấy, qua hơn 20 năm thực hiện, nhưng nhận thức về Cuộc vận động 50 vẫn còn những biểu hiện giản đơn, lệch lạc. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ cho rằng thực hiện Cuộc vận động chỉ trong ngành Kỹ thuật và cán bộ, nhân viên kỹ thuật; Quân đội đã được đầu tư vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, nên hiện nay không cần thực hiện Cuộc vận động, v.v. Đó là nhận thức sai lệch. Thực tiễn đã chỉ ra, dẫu Quân đội đã được đầu tư vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, nhưng muốn giành thắng lợi, nhất là trong điều kiện địch tiến hành chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao, thì nhân tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Muốn vậy, mỗi người quân nhân cách mạng phải làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; coi việc “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” là trách nhiệm chính trị của mọi tổ chức, lực lượng và từng quân nhân, trước hết là “Bộ đội kỹ thuật”. Cho nên, công tác giáo dục, tuyên truyền phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân thấy rõ nội dung, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động 50 trong điều kiện mới. Để làm được điều đó, bên cạnh giáo dục, tuyên truyền các nội dung theo quy định của trên và của ngành Kỹ thuật, công tác giáo dục, tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Trọng tâm là, duy trì nền nếp công tác giáo dục chính trị, thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục, quán triệt các quy chế, quy định, chế độ của ngành Kỹ thuật và được vận dụng phù hợp với từng đơn vị. Trong quá trình tiến hành, phải gắn kết chặt chẽ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, nhất là chính quy trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, ngày kỹ thuật, rèn luyện tác phong khoa học, tỷ mỷ trong quy trình công tác kỹ thuật, hướng tới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, thiết chế văn hóa ở cơ sở; kết hợp giữa giáo dục, tuyên truyền thường xuyên với đột xuất theo từng chuyên đề, chủ đề, phù hợp với từng đối tượng, v.v. Thời gian qua, hình thức giáo dục, tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pa-nô, áp phích, tờ rơi, bảng ảnh, “sân khâu hóa” và Câu lạc bộ Kỹ thuật, các nội dung pháp luật, quy chế, quy định của công tác kỹ thuật, trực tiếp là trong bảo quản, khai thác, làm chủ, cải tiến, áp dụng khoa học, công nghệ,… rất có hiệu quả, nên các đơn vị cần nghiên cứu, bổ sung, phát triển, phát huy cho phù hợp.

Bảo quản xe tăng tại Kho KT.789

Ba là, kết hợp chặt chẽ Cuộc vận động 50 với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác. Toàn ngành Kỹ thuật phải coi Cuộc vận động 50 là một nội dung của phong trào Thi đua Quyết thắng, với những chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Theo đó, các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Nâng cao chất lượng toàn diện Cuộc vận động 50, tạo bước đột phá mới trong làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và bảo đảm an toàn theo hướng chủ động, sáng tạo, phát triển bền vững” do Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng phát động trong giai đoạn 2015 - 2020. Trọng tâm là thực hiện tốt một số chỉ tiêu như: 100% cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ tham gia huấn luyện kỹ thuật đạt yêu cầu, trong đó có 75% - 80% khá, giỏi; 100% đơn vị làm nhiệm vụ kỹ thuật, huấn luyện được ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm hệ số vũ khí, trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu Kt = 1, làm nhiệm vụ khác Kt = 0,8 trở lên. Đột phá giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế, quy định, quy trình trong bảo quản, sửa chữa, khai thác, chế thử,… vũ khí, trang bị kỹ thuật, tai nạn trong huấn luyện, lao động và tham gia giao thông. Phấn đấu đến năm 2019, giảm 50% số vụ mất an toàn khi tham gia giao thông (so với năm 2015), 70% - 75% số đơn vị không để xảy ra vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, lao động sản xuất và công tác; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối không để xảy ra cháy, nổ, mất vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Để phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động có sức lan tỏa sâu, rộng, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần coi trọng làm tốt công tác xây dựng đơn vị điểm và nhân điển hình tiên tiến, với phương châm từ “điểm” phát triển ra “diện”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật. Vì thế, các đơn vị cần quán triệt, thực hiện tốt hướng dẫn của trên, trước hết là của Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị điểm, điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động 50. Những nơi được Tổng cục lựa chọn xây dựng điểm3 cần tiến hành công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động, tìm ra những mô hình mới, hiệu quả, những cá nhân tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác để nhân rộng và phát huy; kịp thời phát hiện những mặt tồn tại để có biện pháp khắc phục.

Phát huy kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Cuộc vận động 50 trong điều kiện mới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN HỮU CHÍNH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật
_____________

1 - 04 mục tiêu: 1. Quản lý chặt chẽ, toàn diện cả số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật được trang bị; 2. Khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, đúng quy định, quy trình, sử dụng đi đôi với bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; 3. Bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho tàng, trạm xưởng, an toàn lao động và an toàn giao thông; 4. Thực hành tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật.

2 - Năm 2017, toàn Tổng cục có 50 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả; trong đó, có 05 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 11 đề tài cấp Tổng cục, 34 đề tài cấp cục và cơ sở và có 386 cải tiến kỹ thuật, trong đó có 156 cải tiến cấp Tổng cục, 230 cải tiến cấp cục và cơ sở.

3 - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô; Nhà máy Z.153; Kho KV.3; Trung tâm Kiểm định đạn dược T.263 (thuộc Cục Quân khí); Kho J.250 (thuộc Cục Xe - Máy) và Kho KT.887 (thuộc Cục Kỹ thuật binh chủng).

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...