Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 22/10/2020, 08:53 (GMT+7)
Thành phố Chí Linh tích cực triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; đầu mối giao thương quan trọng trong vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; là địa bàn năng động trong phát triển công nghiệp, thu hút nhiều vốn đầu tư, lao động trong và ngoài nước. Đó là điều kiện thuận lợi để Thành phố phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với đặt trọng tâm vào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp của Thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh; trong đó, giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung được triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đạt kết quả tích cực, tạo cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Để công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tiến hành đúng định hướng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3, tỉnh Hải Dương về công tác này. Trên cơ sở đó, tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp đặc điểm của Thành phố; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện. Để đạt hiệu quả, Thành phố chú trọng làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và nhân dân Thành phố nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; từ đó, thống nhất nhận thức, hành động, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cùng với đó, Thành phố chỉ đạo các cấp thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh đủ số lượng, thành phần theo Luật định, rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế và duy trì nền nếp hoạt động; phân công trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Hội nghị kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có trên 120 cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, trường học của Trung ương và địa phương, nên đối tượng cần giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh lớn, đa dạng. Để đạt mục tiêu đề ra, không bỏ sót đối tượng, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng để xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng, thông báo chỉ tiêu đến các cơ quan, xã, phường chủ động thực hiện. Đáng chú ý là, những năm gần đây, để tạo điều kiện cho cán bộ vừa công tác, vừa tham gia bồi dưỡng theo quy định, Thành phố đề nghị Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh cho phép phối hợp với Trường Quân sự Tỉnh (nay là Trung đoàn 125) mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 3 tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 4 theo phân cấp. Chú trọng mở rộng đối tượng bồi dưỡng là giảng viên các trường đại học, cao đẳng, quản lý của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, chức sắc, chức việc các tôn giáo, trưởng họ tộc1. Trong điều kiện thời gian ngắn, nội dung cần bồi dưỡng nhiều, yêu cầu cao, để đảm bảo chất lượng, Thành phố chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu, thao trường, bãi tập; lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, nòng cốt là cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy, cơ quan Quân sự và Công an Thành phố; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, bổ sung những chuyên đề phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở. Tổ chức cho một số lớp bồi dưỡng của đối tượng 4 trực tiếp tham quan diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy rừng, đem lại hiệu quả tích cực. Giai đoạn 2015 - 2020, Thành phố có 198 cán bộ đối tượng 2 và 3, 1.600 cán bộ đối tượng 4 đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định. Thông qua bồi dưỡng, nhận thức, trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các ban ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng và an ninh được nâng lên.

Đối với giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố và các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện theo đúng Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Từ năm 2020, Thành phố chỉ đạo: Trường đại học Sao Đỏ, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ và Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng triển khai liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự Quân khu 3 theo Quyết định số 2320/QĐ-BQP, ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra việc thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Thành phố, các nhà trường đã thực hiện nghiêm nội dung môn học; kết hợp giáo dục quốc phòng và an ninh với giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, như: tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, giao lưu với các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn, nghe cựu chiến binh nói chuyện về truyền thống dân tộc, Quân đội, v.v. Đồng thời, duy trì nền nếp 02 năm một lần tổ chức hội thao quốc phòng cho học sinh các trường trung học phổ thông. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên mở rộng kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, nâng cao ý thức tổ chức, tính kỷ luật, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân có ý nghĩa bao trùm, vai trò quan trọng trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân”. Ý thức rõ điều đó, Thành phố chỉ đạo các cấp, ngành vận dụng đa dạng hình thức, biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho nhân dân, chú trọng địa bàn nhạy cảm, khu vực có đông công nhân các khu công nghiệp tạm trú. Hằng năm, Thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề cương, thống nhất nội dung tuyên truyền; mở các chuyên mục, xây dựng tin, bài tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, đường lối về quốc phòng, an ninh của Đảng, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, v.v. Trong đó, làm rõ vai trò của quốc phòng, an ninh đối với việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội của địa phương. Tuyên truyền để nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng du lịch, đầu tư kinh tế để câu móc, cài cắm; bất đồng giữa người lao động với người sử dụng lao động để kích động đình công ở các nhà máy, xí nghiệp; tổ chức khiếu kiện đông người khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; lợi dụng không gian mạng tung tin giả, vu khống, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,... nhằm chia rẽ đoàn kết, gây bất ổn xã hội, chống phá chính quyền. Công tác tuyên truyền được tiến hành linh hoạt, chú trọng phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Đài phát thanh Thành phố, hệ thống truyền thanh xã, phường; lồng ghép trong sinh hoạt, hội họp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thiết chế văn hóa ở cơ sở; thông qua các hoạt động, như: nói chuyện chuyên đề; tổ chức diễn đàn thanh niên; trò chơi, sân khấu hóa, v.v. Từ năm 2015 đến nay, Thành phố chỉ đạo xây dựng gần 1.900 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh các cấp; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền miệng cho cán bộ, nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó, Thành phố chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương phối hợp với các đơn vị chủ lực đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác dân vận và xây dựng địa bàn, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đặc biệt, Thành phố gắn tuyên truyền về quốc phòng và an ninh với các hoạt động quảng bá, hướng dẫn du lịch, lễ hội truyền thống, quản lý nhân khẩu lao động nhập cư, xây dựng nông thôn mới, môi trường văn hóa ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp. Đầu tư xây dựng hệ thống pa nô, khẩu hiệu, tờ rơi, phòng trưng bày, sách hướng dẫn du lịch,… để tuyên truyền về mảnh đất địa linh, nhân kiệt, truyền thống cách mạng của Chí Linh. Qua đó, nâng cao nhận thức, xây đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc không chỉ cho nhân dân địa phương mà còn cho hàng triệu lượt du khách đến với di tích lịch sử Chùa Côn Sơn, Đền Kiếp Bạc, Đền thờ Chu Văn An,… góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Những kết quả đó là động lực để cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân thành phố Chí Linh tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng, công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, xây dựng Chí Linh phát triển toàn diện, trở thành đô thị động lực vùng Đông Bắc tỉnh Hải Dương, xứng đáng với truyền thống, mảnh đất hội tụ địa linh nhân kiệt. Thượng tá TRẦN NGỌC THỨC, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố
____________

1 - Từ năm 2015 đến nay, Thành phố đã bồi dưỡng cho 87 chức sắc, chức việc, người tu hành tôn giáo và trưởng họ tộc.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:06 - 16/04/2021

EUR26,818.2928,219.32

GBP31,009.5232,304.73

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:07 - 15/04/2021

HCMSJC54.93055.300
Hà NộiSJC54.93055.320
Đà NẵngSJC54.93055.320