Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 05/11/2020, 17:16 (GMT+7)
Thanh niên Quân đội xung kích thực hiện kỷ luật, kỷ cương

Quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về công tác quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10/3/2020 của Bộ Tổng Tham mưu về việc thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có nền nếp. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, đa dạng nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đoàn viên, thanh niên có sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, sự chuyển biến tiến bộ về chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự vững chắc; còn để xảy ra vi phạm, thậm chí có vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn trong giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật đối với đoàn viên, thanh niên. Một số tổ chức đoàn thiếu chủ động, nhạy bén tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các hoạt động Đoàn trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, đảm bảo an toàn; một số ít cán bộ, sĩ quan trẻ, nhất là cấp trung đội, đại đội thiếu tâm huyết, kỹ năng quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng, kỷ luật còn bộc lộ nhiều hạn chế; một số đoàn viên, thanh niên xác định động cơ chưa đúng, thiếu nỗ lực, chưa thực sự tự giác tu dưỡng và rèn luyện, v.v.

Để phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương, góp phần ngăn chặn, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về tư tưởng, kỷ luật, xây dựng đơn vị an toàn, thời gian tới, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Trước hết, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên cần được xác định là một nội dung trọng tâm, thường xuyên trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, được cụ thể hóa vào kế hoạch hoạt động của đơn vị. Trước mắt, các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thực hiện có hiệu quả Đề án: “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010 - 2015 đến năm 2020. Chủ động rà soát, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đoàn thực hiện các chương trình hành động, mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã đề ra; bảo đảm 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, trang bị kiến thức về chính sách, pháp luật, kỷ luật; tự giác học tập, tìm hiểu, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí để phân loại, đánh giá tổ chức đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên hằng năm. Để việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trở thành thói quen, nếp sống của mỗi đoàn viên, thanh niên, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên thường xuyên rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu; kịp thời biểu dương, động viên khích lệ gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hiệu quả, mô hình sáng tạo; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí, lực lượng, phương tiện để tổ chức đoàn phổ biến, giáo dục pháp luật. Gắn kết chặt chẽ hoạt động này với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Kiên quyết khắc phục biểu hiện bao biện làm thay hoặc “giao khoán”, coi đó là nhiệm vụ của riêng tổ chức đoàn và cán bộ đoàn các cấp.

Ban Thanh niên Quân đội phối hợp kiểm tra Đề án giáo dục pháp luật cho thanh niên Quân đội tại Trường Sĩ quan Lục quân 1

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn, đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Trọng tâm là, bám sát nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch hoạt động của đơn vị và hướng dẫn của cơ quan chính trị, tổ chức đoàn cấp trên; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình của đoàn viên, thanh niên đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp. Tích cực tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Để có hiệu quả thiết thực, các đơn vị cần chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên nâng cao kỹ năng tiến hành các hình thức giáo dục phù hợp với thanh niên, như: diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu về pháp luật, điều lệnh Quân đội, tổ chức phong trào thi đua xung kích rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật. Cùng với đó, các đơn vị cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ này về dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận đoàn viên, thanh niên,... gắn với bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương về đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật, kỷ cương để đoàn viên, thanh niên học tập, noi theo. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, báo cáo cấp ủy, chỉ huy đơn vị và tham gia giải quyết đúng đắn nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Tích cực trao đổi, học tập, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của Đoàn trong giáo dục pháp luật, kỷ luật.

Ba là, xác định nội dung phù hợp, tích cực đổi mới phương pháp, đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự phong phú, hấp dẫn, phù hợp đặc điểm và tâm lý đoàn viên, thanh niên. Cùng với hoàn thành tốt chương trình giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên theo quy định, các tổ chức đoàn cần tăng cường giáo dục, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Trọng tâm là: Kết luận số 1249-KL/QUTW, ngày 27/11/2019 của Quân ủy Trung ương về tình hình chấp hành kỷ luật của toàn quân; Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Công văn số 1740/CT-TH, ngày 01/9/2020 của Tổng cục Chính trị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, ngăn chặn vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, tự tử, tự sát trong các đơn vị Quân đội,... gắn với thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Chủ động xác định nội dung, biên soạn tài liệu chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên sát yêu cầu, nhiệm vụ.

Để tạo sự phong phú, hấp dẫn và thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, các tổ chức đoàn tích cực đổi mới phương pháp, đa dạng hình thức; khuyến khích áp dụng công nghệ hiện đại, lồng ghép các hình thức giáo dục sinh động để bổ trợ, tạo ra nhiều kênh thông tin, tác động trực tiếp vào nhận thức của đoàn viên, thanh niên. Thông qua tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, giao lưu, sân khấu hóa,... tiếp tục tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thanh niên Quân đội, với chủ đề: Tuổi trẻ Quân đội xung kích thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Qua đó, định hướng đoàn viên, thanh niên khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ bản thân và cuộc sống, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; đấu tranh, phê phán với các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, v.v. Đồng thời, phối hợp với đơn vị kết nghĩa tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị và địa phương; gắn xây dựng đơn vị vững mạnh với địa bàn an toàn.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đoàn viên, thanh niên. Cùng với việc quản lý, duy trì kỷ luật, kỷ cương của hệ thống chỉ huy, tổ chức đoàn các cấp cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác của đoàn viên, thanh niên, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, tạo thành ý thức tự giác, thói quen chấp hành kỷ luật, pháp luật; chú trọng quản lý các mối quan hệ, diễn biến tư tưởng, tình cảm, thái độ hành vi ứng xử,... của đoàn viên, thanh niên. Kịp thời nắm, ngăn chặn, sớm giải quyết các tình huống có thể nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Khi có đoàn viên, thanh niên vi phạm, phải báo cáo kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che, giấu diếm khuyết điểm.

Tiếp tục rút kinh nghiệm, nhân rộng một số mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên, thanh niên thời gian qua, như: “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tháng, tuần điều lệnh”, “Chi đoàn không có thanh niên đào, bỏ ngũ”, Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” và Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”,... để quản lý, rèn luyện đoàn viên, thanh niên.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân, việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên Quân đội thực hiện kỷ luật, kỷ cương sẽ đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội.

Thượng tá TRẦN VIẾT NĂNG, Trưởng ban Thanh niên Quân đội

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 10:59 - 25/01/2021

EUR27,218.7628,640.71

GBP30,771.1532,056.41

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:47 - 25/01/2021

HCMSJC56.00056.550
Hà NộiSJC56.00056.570
Đà NẵngSJC56.00056.570