Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2018, 09:22 (GMT+7)
Sư đoàn 8 nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Là đơn vị chủ lực, đứng chân trên một hướng phòng thủ chiến lược của Quân khu 9, Sư đoàn 8 có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của trên. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề; Đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, gần khu công nghiệp, tập trung đông dân cư; đội ngũ cán bộ phần lớn còn trẻ, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội có mặt chưa theo kịp yêu cầu đặt ra; trình độ văn hóa, nhận thức của chiến sĩ không đồng đều; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn diễn biến khá phức tạp; đời sống gia đình quân nhân còn nhiều khó khăn, v.v. Tình hình trên tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị. Nhận thức rõ đặc điểm này, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một giải pháp quan trọng, nhằm tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức, hành động trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt chức trách quân nhân, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Sư đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật trong tổ chức thực hiện. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, ngay từ khi triển khai nhiệm vụ đầu năm, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy; trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, hình thức, thời gian, đối tượng tuyên truyền; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, năm của các cấp ủy, chi bộ đều phải có nội dung đánh giá kết quả thực hiện công tác này; coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua, khen thưởng.

Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy Sư đoàn kiện toàn, bổ sung Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật; đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật; đầu tư hệ thống sổ sách, giáo án, tủ sách pháp luật; duy trì chế độ thông qua giáo án bài giảng. Theo định kỳ, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém và xác định phương hướng, biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo cho công tác này đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, như: Sở Tư pháp, Công an Tỉnh, Tòa án Quân sự, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 9,… tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên kiêm nhiệm tại đơn vị theo phân cấp; gắn bồi dưỡng tại chỗ với gửi đi đào tạo, tập huấn ở các nhà trường, khuyến khích việc tự nghiên cứu, học tập của cá nhân. Đến nay, toàn Sư đoàn có 38 báo cáo viên là những cán bộ có hiểu biết sâu về pháp luật, uy tín cao trong đơn vị, có kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp sư phạm phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đặc biệt chú trọng việc xây dựng nội dung, chương trình và phân loại đối tượng phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Ngoài nội dung, chương trình giáo dục theo quy định, các đơn vị chủ động tổ chức cho bộ đội học tập, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội; các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu về quản lý và duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn trong Quân đội. Đối với lực lượng thường trực, bên cạnh việc giới thiệu các luật và bộ luật của Nhà nước theo quy định, cán bộ, chiến sĩ được học tập, quán triệt các chuyên đề, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan năm 2014; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Quốc phòng quản lý. Cùng với đó, Sư đoàn yêu cầu các cấp cần quán triệt sâu sắc Quyết định 04/QĐ-BQP quy định về xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Luật Bảo hiểm y tế và việc triển khai thi hành trong Quân đội; Chỉ thị 854/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu 9 về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong lực lượng vũ trang”; Luật Giao thông đường thủy và một số biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, an toàn trong huấn luyện và công tác trong Quân đội; Quy định về quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy trong Quân đội, v.v. Với lực lượng dự bị động viên, ngoài các nội dung theo quy định, các đơn vị tổ chức nghiên cứu Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự; Kết luận 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”; Luật Dân quân tự vệ, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Pháp lệnh Đê điều và các nội dung pháp luật khác có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Ngoài ra, Sư đoàn còn tập trung giáo dục các nội dung về nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các hoạt động thu thập tình báo, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên không gian mạng, Sư đoàn chú trọng giáo dục, tuyên truyền cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm vững những quy định của Nhà nước, Quân đội và Đơn vị về chế độ bảo mật thông tin, quy định sử dụng internet, thực hiện nghiêm Nghị định 174/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Thông qua giáo dục, quản lý, mọi cán bộ, chiến sĩ (nhất là sĩ quan trẻ, lực lượng dự bị động viên - đối tượng được sử dụng điện thoại di động) luôn nêu cao cảnh giác, có ý thức phòng gian, bảo mật, không để xảy ra những trường hợp vô tình vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Với phương châm “dễ nhớ, dễ hiểu”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, đa dạng hình thức, phương pháp giáo dục, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; trong đó, chú trọng các hình thức: học tập chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, đọc báo, nghe đài, diễn đàn, đối thoại trực tiếp. Đồng thời, thông qua các hoạt động tham quan, giao lưu, kết nghĩa, thực hiện công tác dân vận, giúp cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xác định quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, thông qua nhiều hình thức hoạt động khác, như: câu lạc bộ chiến sĩ; sinh nhật chiến sĩ; văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân để thông tin kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của từng quân nhân, về tình hình đơn vị, các chế độ, quy định, chính sách nhằm giúp lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị kịp thời nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội. Về phương pháp, các cấp đã kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng theo đối tượng, hoàn cảnh. Đặc biệt, những năm gần đây, các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn đã chủ động đầu tư và có nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ cho công tác giáo dục pháp luật, như: sử dụng mô hình, sơ đồ, bảng kẻ phục vụ các bài giảng chính trị; soạn giáo án điện tử và thực hành giảng bằng phương pháp trình chiếu Powerpoint; “Vòng quay trí tuệ”, “Vòng quay thao trường”; Phiếu liên lạc, Thư báo công,... được Quân khu đánh giá cao. Bên cạnh đó, Sư đoàn đã thực hiện có nền nếp “Ngày Pháp luật” ở các đơn vị (mỗi tháng 01 lần), tập trung quán triệt các văn bản pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn của trên liên quan đến việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, nhiệm vụ của đơn vị; trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị.

Cùng với những việc làm trên, Sư đoàn còn thường xuyên làm tốt việc quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của đơn vị. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, tập trung đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, tạo thói quen trong thực hiện văn hóa pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Để thực hiện tốt việc quản lý bộ đội, Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cán bộ các cấp phải nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của quân nhân, nhất là những đồng chí công tác tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật. Hoạt động thi đua của Sư đoàn luôn được duy trì có nền nếp; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được quan tâm đúng mức, tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng được tiến hành toàn diện, khách quan, thực chất, đúng người, đúng việc. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; mô hình thi đua “Tiểu đoàn, đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật và an toàn tuyệt đối”, được các cấp tổ chức thực hiện tốt. Nhờ đó, toàn Sư đoàn không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hay mất an toàn trong huấn luyện. Riêng năm 2018, vi phạm kỷ luật thông thường của Sư đoàn dưới 0,3% (giảm 0,06% so với năm 2010).

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 8 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Đơn vị, tạo môi trường thuận lợi để Sư đoàn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tá PHAN TRIẾT KHOA, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:38 - 20/02/2020

HCMSJC44.65045.000
Hà NộiSJC44.65045.020
Đà NẵngSJC44.65045.020

Thời tiết