Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 03/10/2019, 10:30 (GMT+7)
Sư đoàn 5 gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với quản lý tư tưởng bộ đội

Sư đoàn 5 là đơn vị chủ lực cơ động, thực hiện nhiệm vụ trên một hướng phòng thủ chiến lược của Quân khu 7. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với quản lý tư tưởng bộ đội là một nội dung, giải pháp được thực hiện tích cực, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác tư tưởng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy Sư đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác này bằng nhiều nội dung, biện pháp phù hợp. Hằng quý, tháng, các tổ chức đảng đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời bổ sung nội dung, chương trình tổ chức thực hiện. Chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cụ thể hóa nghị quyết, đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện. Phòng Chính trị phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cũng như tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng, quản lý, dự báo tư tưởng; duy trì nền nếp, chế độ phản ánh, báo cáo theo phân cấp để kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện nhận thức lệch lạc, hành vi tiêu cực, vi phạm kỷ luật và tư cách quân nhân.

Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, bảo đảm phong phú về nội dung, sinh động về hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện. Đối với học tập các chuyên đề, Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu các cấp phải quán triệt và thực hiện tốt Đề án của Bộ Quốc phòng về “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”, từng bước đưa công tác giáo dục chính trị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nền nếp, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Đội ngũ giáo viên, báo cáo viên các cấp chú trọng thực hiện tốt các khâu, các bước, từ chuẩn bị bài giảng, thông qua, giảng tập, giảng thử, giảng mẫu, hội giảng, xây dựng các mô hình, bảng biểu đến thực hành bài giảng, bảo đảm sinh động, hấp dẫn người học. Cùng với đó, Sư đoàn chú trọng mở các lớp tập huấn, cử cán bộ tham dự các hội nghị báo cáo viên do Tổng cục Chính trị và Quân khu tổ chức; chủ động gửi cán bộ đi đào tạo ở các trường trong và ngoài Quân đội. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, cung cấp các văn bản, thông tin, tài liệu pháp luật cho báo cáo viên. Về nội dung, đối với chiến sĩ mới và năm thứ nhất, tập trung giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Điều lệnh, các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và đơn vị về rèn luyện kỷ luật, xử lý các vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, xây dựng nền nếp chính quy, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn trong huấn luyện. Đối với chiến sĩ năm thứ hai, nội dung quán triệt được nâng cao hơn, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân khi trở về địa phương, như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, v.v. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tổ chức học chuyên đề riêng, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị chú trọng phát huy những hình thức tuyên truyền, giáo dục có hiệu quả cao, như: “Mỗi ngày học một điều luật”, thi tuyên truyền viên trẻ, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, câu lạc bộ chiến sĩ, sinh nhật chiến sĩ, văn hóa, văn nghệ, thể thao,… nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, nâng cao kiến thức văn hóa, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng, xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo người chỉ huy phải đối thoại trực tiếp với chiến sĩ, nghe họ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bản thân và tình hình đơn vị; qua đó, giải đáp thắc mắc, nắm tình hình tư tưởng, phổ biến chế độ, chính sách, văn bản mới cho bộ đội. Để đáp ứng điều đó, cán bộ tham gia đối thoại phải nắm chắc chế độ, chính sách, có thái độ cởi mở, cầu thị, dân chủ, nêu cao tự phê bình và phê bình; duy trì tốt hoạt động “Tổ tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý”; công khai số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy; qua đó, giúp cấp ủy, người chỉ huy kịp thời giải quyết những bức xúc, vướng mắc của bộ đội. Về phương pháp, các cấp đã kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng theo đối tượng, hoàn cảnh để giáo dục và quản lý tư tưởng bộ đội. Đồng thời, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đặc biệt, những năm gần đây, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đầu tư và có nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ cho công tác giáo dục pháp luật, như: sử dụng mô hình, sơ đồ, bảng kẻ phục vụ các bài giảng chính trị; soạn giáo án điện tử và thực hành giảng bằng phương pháp trình chiếu Powerpoint; “Vòng quay trí tuệ”, “Vòng quay thao trường”; Phiếu liên lạc, Thư báo công,... được Quân khu đánh giá cao và phổ biến, nhân rộng.

Ngoài ra, các đơn vị đã sử dụng nhiều hình thức để quản lý tư tưởng bộ đội. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ nắm, quản lý, báo cáo và giải quyết tư tưởng bộ đội theo phân cấp và quyền hạn; kết hợp hài hòa các phương pháp: trực tiếp và gián tiếp, trong đó phương pháp trực tiếp là chủ yếu. Đồng thời, bám sát bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tiếp nhận, quản lý quân nhân về đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân để thông tin về tình hình đơn vị, chế độ, quy định của Quân đội, đơn vị; thông báo kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của từng quân nhân. Qua đó, giúp lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội, không để đột biến xảy ra. Để thực hiện tốt công tác quản lý bộ đội, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đã nắm và quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ; nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của quân nhân, nhất là những đồng chí công tác tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật. Đối với chiến sĩ mới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tập trung nắm trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và sức khoẻ, các mối quan hệ của quân nhân qua phần nhận xét, đánh giá của gia đình, địa phương, đối chiếu với “Phiếu tự thuật” của chiến sĩ để có biện pháp quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội. Nội dung nắm và quản lý phải toàn diện, nhưng tập trung vào nhận thức chính trị, thái độ, trách nhiệm với đơn vị, sở trường, động cơ phấn đấu, rèn luyện; ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật sát, đúng, trúng và hiệu quả.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt “5 chủ động”1, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của đơn vị. Căn cứ vào từng loại hình đơn vị, từng nhiệm vụ, từng thời điểm, lãnh đạo, chỉ huy các cấp chủ động làm tốt công tác dự báo, phân tích, đánh giá để có chủ trương, biện pháp giải quyết tư tưởng, không để đột biến xảy ra. Nội dung tập trung vào việc nắm khuynh hướng tư tưởng trong đời sống của bộ đội; niềm tin vào sự nghiệp cách mạng; tính tích cực trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết, kỷ luật. Đặc biệt coi trọng dự báo khuynh hướng tư tưởng tiêu cực, như: lơ là, mất cảnh giác trong canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu, ngại khó khăn, gian khổ, mất đoàn kết nội bộ, mất đoàn kết quân - dân, v.v. Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện có nền nếp việc gặp gỡ, giáo dục quân nhân cá biệt, có tính cách, hành vi, thói quen tự do, dễ vi phạm kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ thấp; có hoàn cảnh gia đình, bản thân khó khăn,… để có biện pháp quản lý, giáo dục cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, chấn chỉnh sai phạm, tạo thói quen trong thực hiện văn hóa pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ, quy định của đơn vị. Đồng thời, coi trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, hình thành một chỉnh thể thống nhất, bổ sung, làm phong phú quá trình xây dựng, rèn luyện người quân nhân cách mạng. Hoạt động thi đua luôn được duy trì có nền nếp, thực sự tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào Thi đua Quyết thắng, trong các cuộc vận động, nhất là trong huấn luyện chiến sĩ mới, thực hiện nhiệm vụ đột xuất, khó khăn,… đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo tâm lý phấn khởi, tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện của bộ đội. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; mô hình thi đua “Tiểu đoàn, đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật và an toàn tuyệt đối”, được các cấp tổ chức thực hiện tốt. Các hội thi: “Kiến thức về giao thông”, “Nhận thức về 10 lời thề, 12 điều kỷ luật”,... được cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân.

Nhờ thực hiện tốt những giải pháp trên, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn có sự chuyển biến rõ rệt. Trước những biến động phức tạp của tình hình, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn xác định đúng đắn nhiệm vụ, yên tâm, phấn khởi, gắn bó xây dựng đơn vị. Sáu tháng đầu năm 2019, kiểm tra nhận thức về pháp luật cho các đối tượng: 100% đạt yêu cầu, 86,7% khá, giỏi. Kiểm tra các khoa mục huấn luyện: 100% đạt yêu cầu, 81,2% khá, giỏi. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn giao thông, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; kỷ luật thông thường giảm còn 0,02%. Đây là cơ sở quan trọng để Sư đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tá THÁI THÀNH ĐỨC, Chính ủy Sư đoàn
______________

1 - 5 chủ động: 1. Giáo dục, định hướng tư tưởng; 2. Dự báo tư tưởng; 3. Nắm bắt tư tưởng; 4. Giải quyết tư tưởng; 5. Đấu tranh tư tưởng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 - 10/07/2020

HCMSJC50.25050.700
Hà NộiSJC50.25050.720
Đà NẵngSJC50.25050.720

Thời tiết