Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 09/06/2016, 17:45 (GMT+7)
Sư đoàn 330 gắn công tác quản lý tư tưởng với giáo dục pháp luật

Là đơn vị chủ lực, cơ động của Quân khu 9, Sư đoàn Bộ binh 330 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, Sư đoàn gặp không ít khó khăn, chi phối đến kết quả triển khai các mặt công tác. Nổi lên là: địa bàn đóng quân của Sư đoàn phân tán, trải rộng trên nhiều tỉnh, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới khá phức tạp, một số tệ nạn xã hội chưa ngăn chặn dứt điểm; đội ngũ cán bộ thường xuyên biến động; tỷ lệ chiến sĩ người dân tộc Khơ-me khá cao (chiếm 8% quân số), v.v. Điều đó đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, lối sống và ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội. Nhận thức rõ đặc điểm này, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn công tác quản lý tư tưởng với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và coi đó là một trong những biện pháp quan trọng để ổn định đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác tư tưởng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Chỉ thị 63/2008/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc “Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ”; Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Quân khu, Sư đoàn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý tư tưởng bộ đội. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Sư đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác này bằng nhiều nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm của Đơn vị. Chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa nghị quyết, đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong nghị quyết hằng quý, hằng tháng, cấp ủy các cấp đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác quản lý tư tưởng bộ đội; kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng, các đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện. Cơ quan chính trị các cấp là cơ quan thường trực, tham mưu giúp cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý tư tưởng bộ đội. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cũng như nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng, quản lý, dự báo tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ phản ánh, báo cáo theo phân cấp để kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Chiến sĩ mới của Sư đoàn say mê tìm hiểu, học tập truyền thống của đơn vị. (Ảnh: qdnd.vn)

Để tạo chuyển biến về chấp hành kỷ luật, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; coi đây là nội dung quan trọng để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, điều chỉnh hành vi, xây dựng ý thức, văn hóa pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Hằng năm, các đơn vị đều thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Đối với học tập chuyên đề, Đơn vị xác định đây là hình thức giáo dục cơ bản cần phải được duy trì nghiêm túc, đúng quy trình và bảo đảm chất lượng cao. Bởi vậy, phải quán triệt và thực hiện tốt Đề án của Bộ Quốc phòng về “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”, đưa công tác giáo dục chính trị và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nền nếp, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Đội ngũ giáo viên, báo cáo viên các cấp thực hiện tốt việc chuẩn bị bài giảng, thông qua, giảng tập, giảng thử, giảng mẫu, hội giảng, xây dựng các mô hình, bảng, biểu,… bảo đảm sinh động, hấp dẫn, có tính thực tiễn cao. Không chỉ đảm nhiệm các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định, đội ngũ giáo viên còn đảm nhiệm các chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ; hướng dẫn, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tài liệu về pháp luật ở Phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách, giá sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp với địa phương để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn đóng quân. Về nội dung, đối với chiến sĩ mới và năm thứ nhất, tập trung giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Điều lệnh, các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và đơn vị về rèn luyện kỷ luật, xử lý các vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, xây dựng nền nếp chính quy, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn trong huấn luyện. Đối với chiến sĩ năm thứ hai, nội dung được nâng cao hơn, góp phần giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân khi trở về địa phương, như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, v.v. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tổ chức học chuyên đề riêng phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức giáo dục theo hướng mở, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; trong đó, chú trọng các hình thức: học tập chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, đọc báo, nghe đài, diễn đàn, đối thoại trực tiếp. Đồng thời, thông qua các hoạt động tham quan, giao lưu, kết nghĩa, thực hiện công tác dân vận,… giúp cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao kiến thức văn hóa, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xác định quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, thông qua nhiều hình thức hoạt động khác, như: câu lạc bộ chiến sĩ; sinh nhật chiến sĩ; văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình quân nhân để thông tin về tình hình đơn vị, các chế độ, quy định của Quân đội, Đơn vị; thông báo kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của từng quân nhân; qua đó, giúp lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị kịp thời nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội. Về phương pháp, các cấp đã kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng theo đối tượng, hoàn cảnh để giáo dục và quản lý tư tưởng bộ đội. Đồng thời, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đặc biệt, những năm gần đây, các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn đã chủ động đầu tư và có nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ cho công tác giáo dục pháp luật, như: sử dụng mô hình, sơ đồ, bảng kẻ phục vụ các bài giảng chính trị; soạn giáo án điện tử và thực hành giảng bằng phương pháp trình chiếu Powerpoint; "Vòng quay trí tuệ", "Vòng quay thao trường"; Phiếu liên lạc, Thư báo công,... được Quân khu đánh giá cao và phổ biến nhân rộng. Cùng với đó, Sư đoàn đã triển khai thực hiện có nền nếp “Ngày Pháp luật” ở các đơn vị (mỗi tháng 01 lần), tập trung quán triệt các văn bản pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn của trên liên quan đến việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, nhiệm vụ của đơn vị; trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị.

Cùng với những việc làm trên, Sư đoàn coi trọng thực hiện tốt “5 chủ động”1, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của đơn vị. Căn cứ vào từng loại hình đơn vị, từng thời điểm, trước những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, thời điểm nhạy cảm, như: cơ động làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập bắn đạn thật, ngày lễ, Tết, tiếp nhận chiến sĩ mới, chiến sĩ chuẩn bị ra quân,... cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc xu hướng tư tưởng bộ đội, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết, kỷ luật để dự báo và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, không để nảy sinh tư tưởng phức tạp. Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện có nền nếp việc gặp gỡ, nắm quân nhân có hoàn cảnh gia đình, bản thân khó khăn; những quân nhân có tính cách, hành vi, thói quen tự do, đã vi phạm kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ thấp. Qua đó, có biện pháp quản lý, giáo dục cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, góp phần ổn định tư tưởng, tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Sư đoàn đã đề ra những quy định cụ thể, phù hợp với yêu cầu rèn luyện bộ đội, duy trì chế độ, nền nếp chính quy; tập trung đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, tạo thói quen trong thực hiện văn hoá pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Để thực hiện tốt việc quản lý bộ đội, Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cán bộ các cấp phải nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của quân nhân, nhất là những đồng chí công tác tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật. Khi tiếp nhận chiến sĩ mới, ngoài việc phối hợp cùng địa phương lựa chọn, nắm hồ sơ, lý lịch, lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn chú ý nắm trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và sức khoẻ, các mối quan hệ của quân nhân qua phần nhận xét, đánh giá của gia đình, địa phương và đối chiếu với “phiếu tự thuật” của từng cá nhân để quản lý. Bên cạnh đó, hoạt động thi đua của Sư đoàn luôn được duy trì có nền nếp, thực sự tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng được tiến hành toàn diện, khách quan, thực chất, đúng người, đúng việc. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; mô hình thi đua “Tiểu đoàn, đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật và an toàn tuyệt đối”, được các cấp tổ chức thực hiện tốt. Các hội thi: “Kiến thức về giao thông”, “Nhận thức về 10 lời thề, 12 điều kỷ luật”,... được cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Nhờ đó, trong 05 năm qua, Sư đoàn không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng cũng như các vụ mất an toàn trong huấn luyện, vi phạm kỷ luật thông thường 0,3% (giảm 0,06% so với năm 2010).

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 330 tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, nhằm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý tư tưởng bộ đội trở thành nhiệm vụ lãnh đạo thường xuyên của các tổ chức đảng, kế hoạch của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Đại tá LÊ MINH QUANG, Phó Chính ủy Sư đoàn

______________

1 - 5 chủ động: chủ động giáo dục, định hướng tư tưởng; chủ động dự báo tư tưởng; chủ động nắm bắt tư tưởng; chủ động giải quyết tư tưởng; chủ động đấu tranh tư tưởng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:48 - 23/05/2018

EUR26721.1127040.53

GBP30319.0930805.11

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 15:08 - 22/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết