Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 16/01/2012, 16:05 (GMT+7)
Sư đoàn 325 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật


Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) thực hiện nhiệm vụ trên một địa bàn rộng, phức tạp. Những tác động tiêu cực từ đời sống, kinh tế, xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội cũng như công tác nắm, quản lý tình hình kỷ luật trong đơn vị. Để bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác; trong đó, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) được chú trọng đẩy mạnh.

alt

Chiến sĩ Sư đoàn 325 tham gia nạo vét kênh mương tại thôn Đồng Láy, xã Tân Lập.

Nhận thức rõ ý nghĩa của công tác tuyên truyền, PB,GDPL đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, PB,GDPL. Nghị quyết số 434-NQ/ĐU của Đảng uỷ Sư đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2011 đã nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PB,GDPL đối với toàn đơn vị. Nghị quyết xác định rõ: phải tăng cường giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các cơ quan chức năng cụ thể hoá nội dung, chương trình giáo dục pháp luật trong năm thành kế hoạch thực hiện cụ thể. Hằng quý, hằng tháng, các cấp đều có đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, PB,GDPL; công tác lãnh đạo cũng như kết quả quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội và xác định rõ trách nhiệm của cấp uỷ, người chỉ huy, tổ chức và cơ quan các cấp trong tổ chức thực hiện.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PB,GDPL, kế hoạch của các đơn vị đều xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cụ thể của từng đối tượng, thời gian tiến hành; các mặt phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, để thống nhất thực hiện. Biện pháp đề ra toàn diện, trong đó nhấn mạnh việc quán triệt các văn bản, hướng dẫn công tác tuyên truyền, PB,GDPL của cấp trên; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức, lực lượng; kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, PB,GDPL với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào trong đơn vị, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông", "Xây dựng tiểu đoàn điển hình tiên tiến về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội"...Trong quá trình tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời; bảo đảm nền nếp, chế độ hoạt động; quan tâm, chú trọng tới những đơn vị nhỏ lẻ, đóng quân phân tán.

Việc lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về pháp luật, được Sư đoàn đặc biệt coi trọng. Các đơn vị thường xuyên kiện toàn tổ, đội công tác tuyên truyền, PB,GDPL cấp đại đội, tiểu đoàn. Thực hiện tuyên truyền, PB,GDPL là tất cả cán bộ các ngành, nhưng lực lượng chủ chốt là các đồng chí chính uỷ, chính trị viên, cán bộ ở các ngành bảo vệ, tuyên huấn, kiểm tra, dân vận, tác chiến... Sư đoàn luôn chủ động tổ chức các cuộc hội thao, hội thi, như: hội thi chính trị viên, cán bộ giảng dạy chính trị, tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi. Thông qua đó, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, PB,GDPL. Nội dung bồi dưỡng toàn diện, bao gồm kiến thức chính trị, xã hội, pháp luật, phương pháp truyền đạt, giới thiệu...; trong đó, chú trọng những chuyên đề, nội dung nằm trong kế hoạch công tác PB,GDPL của từng năm. Việc bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên được thực hiện thông qua cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Quân đoàn tổ chức, kết hợp với Sư đoàn tự tập huấn. Các đơn vị duy trì nghiêm quy định huấn luyện cán bộ 2 ngày trong 1 tháng và chế độ bồi dưỡng ngày thứ sáu hằng tuần cho cán bộ đơn vị, nhằm nâng cao khả năng tuyên truyền, PB,GDPL cho đội ngũ báo cáo viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật luôn gương mẫu trong học tập và tuân thủ pháp luật, kỷ luật, làm gương để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo; đồng thời, là lực lượng giám sát nội dung này ở đơn vị để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, người chỉ huy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong đơn vị phù hợp, hiệu quả.

Sư đoàn luôn lựa chọn nội dung tuyên truyền, PB,GDPL phù hợp với tính chất, đặc điểm đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung tuyên truyền toàn diện, theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, căn cứ vào thực tế đơn vị, Sư đoàn có sự lựa chọn, bổ sung các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia diễn tập, thực hiện nhiệm vụ A10, các cấp trong Sư đoàn rất coi trọng phổ biến các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, phòng, chống vi phạm chế độ quản lý vũ khí, trang bị, vật liệu nổ... Nhờ vậy, toàn Sư đoàn luôn đảm bảo an toàn về mọi mặt; qua kiểm tra của Bộ và Quân đoàn, Sư đoàn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đóng quân trên địa bàn miền núi của tỉnh Bắc Giang, có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, trong tuyên truyền, PB,GDPL, Sư đoàn rất chú trọng đến việc giáo dục, quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, chính sách dân tộc, miền núi của Đảng và Nhà nước; luôn cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trước tình trạng gia tăng tai nạn giao thông, Sư đoàn tập trung phổ biến Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 128/2007/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 25/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng "Về việc quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy trong Quân đội". Cùng với đó, Sư đoàn có những quy định cụ thể về sử dụng xe máy trong đơn vị nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông.

Sư đoàn đã tổ chức tuyên truyền, PB,GDPL bằng nhiều hình thức thích hợp. Là đơn vị bộ binh, đóng quân tập trung nên Sư đoàn lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tập trung là chủ yếu để vừa bảo đảm quân số, vừa tạo sự thống nhất cao. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở 4 cơ quan và các tiểu đoàn trực thuộc, Sư đoàn tổ chức thành một lớp, do đội ngũ báo cáo viên và tổ cán bộ giảng dạy chính trị Sư đoàn bộ đảm nhiệm. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các trung đoàn được tổ chức thành các lớp, do đội ngũ báo cáo viên và tổ cán bộ giảng dạy chính trị các trung đoàn phổ biến, giáo dục. Các đối tượng còn lại ở các đơn vị do chính trị viên tiểu đoàn giới thiệu. Đối với tiểu đoàn làm nhiệm vụ tăng cường cho Trường bắn TB1, thường xuyên có 01 đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn và 01 đồng chí phó chính uỷ trung đoàn trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Là một đơn vị có chiến sĩ phần đông là đoàn viên, thanh niên, Sư đoàn đặc biệt chú ý phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tuyên truyền PB,GDPL, thông qua các hình thức như: diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu pháp luật. Để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và chấp hành pháp luật, kỷ luật, Phòng Chính trị đã hướng dẫn tổ chức diễn đàn "Thanh niên Sư đoàn tiên phong trong chấp hành kỷ luật, pháp luật". Nội dung tập trung vào tìm hiểu: Tội đào ngũ, vắng mặt trái phép; Tội làm lộ, lọt bí mật quân sự; Quy định sử dụng thuốc lá, rượu, bia; Quy định sử dụng xe gắn máy, điện thoại di động... Kết quả, đã có 100% chi đoàn, 16 liên chi đoàn và 03 đoàn cơ sở tổ chức tốt diễn đàn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Song song với hình thức giáo dục tuyên truyền cơ bản trên, các đơn vị còn tiến hành tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ nội dung các văn bản pháp luật; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hoá để nâng cao kiến thức pháp luật cho bộ đội. Cùng với đó, các cấp đưa chỉ tiêu chấp hành pháp luật, kỷ luật để các tập thể, cá nhân phấn đấu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đồng thời, phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Sư đoàn đã chú ý  duy trì có nền nếp, chất lượng, hiệu quả Tủ sách pháp luật và "Ngày pháp luật". Các đơn vị thường xuyên củng cố và duy trì có hiệu quả thư viện, Phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc, ngăn sách, Tủ sách pháp luật. Tủ sách pháp luật của các đơn vị luôn có đủ sách, tài liệu, đảm bảo cung cấp thông tin về pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Nguồn tài  liệu, ngoài số do trên cấp, Sư đoàn động viên các đơn vị tự mua sắm, đầu tư thêm; phát động mỗi quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tặng đơn vị 01 đầu sách, bổ sung cho phòng đọc và Tủ sách pháp luật. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 04/CT-BQP, ngày 20-01-2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai "Ngày pháp luật" trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Chỉ thị số 68/CT-BTL, ngày 23-02-2011 của Tư lệnh Quân đoàn về việc tổ chức "Ngày pháp luật" trong Quân đoàn năm 2011, Kế hoạch thực hiện "Ngày pháp luật" năm 2011 của Sư đoàn xác định rõ: "Ngày pháp luật" được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần, mỗi lần 4 giờ vào sáng thứ 3 của tuần cuối tháng; thời gian tổ chức vào giờ hành chính, lấy quỹ thời gian cơ động huấn luyện và giáo dục chính trị trong năm; hình thức tập trung theo các khối. Đây là căn cứ để các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn tổ chức thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả công tác này.

Cùng với các hình thức tuyên truyền, PB,GDPL nêu trên, Sư đoàn luôn duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần, quản lý chặt chẽ quân số trong giờ nghỉ, ngày nghỉ... Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho mọi quân nhân trong đơn vị.

Bằng nhiều hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PB,GDPL, đến nay, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn có sự chuyển biến tích cực, vững chắc. Năm 2011, có 100% đơn vị an toàn tuyệt đối; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,2%, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện hoặc khi tham gia giao thông. Trong 5 năm liền, Đảng bộ Sư đoàn đều đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; Sư đoàn luôn là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đoàn.

Trong thời gian tới, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, PB,GDPL bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị để góp phần nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN VĂN VƯƠNG

Chính uỷ Sư đoàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 28/02/2020

HCMSJC45.85046.500
Hà NộiSJC45.85046.520
Đà NẵngSJC45.85046.520

Thời tiết