Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 29/06/2020, 15:47 (GMT+7)
Sư đoàn 309 gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Sư đoàn Bộ binh 309, Quân đoàn 4 đứng chân trên địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có nhiều khu công nghiệp, mật độ dân số cao với số lượng lớn người nhập cư từ các tỉnh, thành khắp cả nước. Tình hình trật tự, an toàn xã hội, nhất là các loại tệ nạn ở nơi đây diễn biến phức tạp. Trong khi đó, cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội hầu hết tuổi đời còn trẻ, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội có mặt chưa theo kịp yêu cầu đặt ra; trình độ văn hóa, nhận thức của chiến sĩ không đồng đều, v.v. Tình hình đó, tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng và việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, an toàn của bộ đội. Vì vậy, thời gian qua, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa thật vững chắc, hiện tượng vi phạm kỷ luật vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị. Trước thực tế đó, Đảng ủy Sư đoàn ra Nghị quyết số 421-NQ/ĐU, ngày 24/02/2020 về tăng cường công tác quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn với nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; trong đó, gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là một nội dung, giải pháp quan trọng.

Trước hết, Đảng ủy Sư đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ thực tiễn, những cơ quan, đơn vị nào mà cấp ủy, ban chỉ huy nhận thức đúng về vai trò, vị trí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thì ở đó công tác này được quan tâm đúng mức và bộ đội ít vi phạm kỷ luật. Với nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của trên, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đối với tình hình Đơn vị hiện nay. Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Sư đoàn, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phân công, phân cấp rõ ràng, người chỉ huy chịu trách nhiệm xây dựng, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch huấn luyện, giáo dục chính trị cho từng đối tượng, bảo đảm sát thực, hiệu quả. Hằng quý, tháng, các chi bộ đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời bổ sung nội dung mới sát với nhu cầu thực tiễn. Để công tác này được tiến hành đồng bộ, Sư đoàn phát huy vai trò Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; cơ quan, cán bộ chính trị trong tham mưu đề xuất nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp, góp phần nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật cho bộ đội.

Cán bộ Quân đoàn cùng cán bộ Sư đoàn kiểm tra nhận thức pháp luật của bộ đội

Chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phụ thuộc rất lớn vào năng lực, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Do đó, Sư đoàn tiếp tục kiện toàn, ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ này; lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực làm tuyên truyền viên, báo cáo viên, thành phần chủ yếu là chính ủy, chính trị viên, cán bộ tuyên huấn, bảo vệ an ninh, cán bộ Đoàn Thanh niên. Thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và các cơ quan chức năng của Sư đoàn trực tiếp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp công tác theo phân cấp; gắn bồi dưỡng tại chỗ với gửi đi đào tạo, tập huấn ở các nhà trường, khuyến khích việc tự nghiên cứu, học tập của cá nhân. Sư đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, như: Sở Tư pháp, Công an Tỉnh Đồng Nai,… tổ chức các đợt bồi dưỡng chuyên môn, nói chuyện chuyên đề, thông báo tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn cho đội ngũ báo cáo viên kiêm nhiệm tại đơn vị. Đồng thời, cập nhật, cung cấp đầy đủ các văn bản, thông tin, tài liệu pháp luật cho báo cáo viên hoạt động; đề cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức hoạt động. Qua đó, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đơn vị có đủ trình độ, năng lực, làm chủ nội dung, sáng tạo trong phương pháp truyền đạt, liên hệ vận dụng sát thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, giảng dạy cho các đối tượng.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Đối với chiến sĩ mới và năm thứ nhất, tập trung giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Điều lệnh, các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn và Đơn vị về rèn luyện kỷ luật, xử lý các vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, xây dựng nền nếp chính quy, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn trong huấn luyện. Chiến sĩ năm thứ hai, nội dung được nâng cao hơn, góp phần giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân khi trở về địa phương, như: Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống ma túy, v.v. Với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, được cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ và các chuyên đề riêng, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn thường xuyên kiểm tra, đảm bảo 100% đội ngũ cán bộ phải được quán triệt, học tập đầy đủ nội dung theo kế hoạch. Sau học tập, các cá nhân viết thu hoạch, đăng ký cam kết thực hiện; đây là cơ sở quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng, nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên, đề bạt bổ nhiệm.

Ngoài các nội dung giáo dục thường xuyên theo hướng dẫn và kế hoạch của trên, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các nội dung thiết yếu khác, như: thông báo về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn, nhất là các hành vi đánh bạc, cá độ, vay tiền không có khả năng chi trả, mất an toàn trong giao thông, v.v. Thông qua đó, giáo dục, định hướng tư tưởng, hành động, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống các tệ nạn xã hội, không để thẩm thấu vào Đơn vị. Để chấp hành tốt kỷ luật dân vận và công tác vận động quần chúng trên địa bàn có gần 70% đồng bào tôn giáo, Sư đoàn tập trung giáo dục, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo làm cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gắn bó với dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần đấu tranh các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.

Để nội dung tuyên truyền giáo dục trở nên “dễ nhớ, dễ hiểu”, Sư đoàn vận dụng linh hoạt, đa dạng hình thức, phương pháp phù hợp. Cùng với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tập trung, các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện các hình thức linh hoạt theo hướng mở, như: trao đổi, đối thoại, thảo luận, sinh hoạt câu lạc bộ,… tạo không khí hấp dẫn, bổ ích nhằm thu hút mọi quân nhân tham gia. Đặc biệt, các đơn vị cơ sở phát huy vai trò của “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, giải đáp trực tiếp những vướng mắc cụ thể, đáp ứng nhu cầu pháp luật cho mỗi quân nhân. Các cơ quan, đơn vị làm tốt việc quản lý, khai thác “Tủ sách pháp luật”, đa dạng hóa các loại tài liệu tuyên truyền, như: sách, tờ gấp, băng đĩa hình, đĩa tiếng; thực hiện nền nếp, hiệu quả Ngày Pháp luật, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu về pháp luật, v.v. Qua đó, tạo “sân chơi” bổ ích, lành mạnh ngay trong đơn vị để cán bộ, chiến sĩ tham gia. Sư đoàn tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống bảng tin, pa nô, mua thêm các loại sách về pháp luật, in ấn tài liệu, xây dựng hệ thống ngăn sách, tủ sách pháp luật; ứng dụng công nghệ cho công tác giáo dục pháp luật, như: sử dụng mô hình, sơ đồ, bảng kẻ phục vụ các bài giảng chính trị; soạn giáo án điện tử và thực hành giảng bằng phương pháp trình chiếu Powerpoint, v.v. Bằng cách làm đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn linh hoạt, tác động đa chiều, thường xuyên đến tư tưởng, hành động bộ đội, phù hợp với đặc thù hoạt động của Đơn vị và đạt hiệu quả thiết thực.

Nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho mọi quân nhân, Sư đoàn kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các biện pháp quản lý kỷ luật; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; duy trì chặt chẽ các chế độ học tập, công tác trong ngày, tuần; lễ tiết tác phong quân nhân. Phát huy tính tự giác chấp hành, tính “tự giáo dục”, “tự rèn luyện” của từng cán bộ, chiến sĩ; cán bộ chủ trì các cấp phải luôn gương mẫu, mẫu mực trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đồng thời, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để quản lý quân nhân; chủ động phân công cán bộ, đảng viên theo dõi giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, có biểu hiện vi phạm kỷ luật, giúp họ không bị các phần tử xấu lôi kéo, dụ dỗ. Tăng cường quản lý bộ đội trong các thời điểm nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm kỷ luật, như: sau mỗi đợt huấn luyện căng thẳng, trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, sau khi cán bộ, chiến sĩ đi phép, tranh thủ lên đơn vị, hành quân dã ngoại, luyện tập tổng hợp ở ngoài đơn vị, v.v. Kết hợp chặt chẽ giữa rèn luyện kỷ luật với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua Quyết thắng. Hướng các nội dung thi đua vào việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, mà kết quả là những tiêu chí quan trọng để đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Bằng nhiều cố gắng, nỗ lực, từ đầu năm 2020 đến nay, Sư đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; vi phạm kỷ luật thông thường d­ưới 0,2%.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN LÊ DŨNG, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470