Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2018, 10:01 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập, tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích tự hào cả về kinh tế - xã hội cũng như quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, tình trạng ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của một bộ phận nhân dân; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở khu vực nông thôn vẫn còn cao. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tai nạn giao thông tuy có giảm, nhưng vẫn ở mức cao và diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những yếu tố trên đã tác động đến sự phát triển toàn diện của Tỉnh, nhất là việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác; trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là một nhân tố quan trọng.

Trước hết, chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đối với công tác này. Có nhận thức đúng thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới được quan tâm đúng mức, đầu tư thích đáng và cách làm hiệu quả. Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu 9 và của Tỉnh. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp nghiên cứu, nắm vững pháp luật, điều lệ, điều lệnh của Quân đội, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trên địa bàn và của cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang, nhất là đối với cán bộ chủ trì các cấp. Khi triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo; được cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy. Trong đó, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, bảo đảm cho công tác này đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành thống nhất, đồng bộ, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, Hội đồng được kiện toàn đủ về số lượng, đúng cơ cấu, có chất lượng cao. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết để phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đưa hoạt động này vào nền nếp. Chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phụ thuộc rất lớn vào năng lực, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, giáo viên pháp luật. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh hết sức coi trọng kiện toàn, ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ này. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, như: Sở Tư pháp, Công an Tỉnh, Tòa án Quân sự, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 9 tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên kiêm nhiệm tại đơn vị theo phân cấp; gắn bồi dưỡng tại chỗ với gửi đi đào tạo, tập huấn ở các nhà trường, khuyến khích việc tự nghiên cứu, học tập của cá nhân. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh có 38 báo cáo viên là những cán bộ có hiểu biết sâu về pháp luật, uy tín cao trong đơn vị, có kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp sư phạm phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, giảng dạy cho các đối tượng.

Trong tổ chức thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phân loại đối tượng để vận dụng các biện pháp phù hợp, nội dung sát với nhiệm vụ. Đối với lực lượng thường trực, ngoài chương trình chung theo kế hoạch, các đơn vị tập trung quán triệt những chuyên đề, như: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Thông tư 157 của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích quốc phòng, v.v. Qua đó, trang bị kiến thức toàn diện trên mọi lĩnh vực, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện nền nếp chính quy và công tác quản lý, chỉ huy, chuyên môn, nghiệp vụ. Với lực lượng dân quân tự vệ, tập trung vào nội dung Luật Dân quân tự vệ, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo và các nội dung pháp luật cụ thể có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này. Với lực lượng dự bị động viên, ngoài nội dung theo quy định, các đơn vị tổ chức nghiên cứu Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh bám sát tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để bổ sung nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tích cực đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng tinh giản, thiết thực, bám sát thực tế đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị cơ bản và các hình thức khác, như: nói chuyện thời sự, thông báo chính trị, “sân khấu hóa” hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền qua các hoạt động giao lưu văn nghệ, v.v Các đơn vị thực hiện “Ngày Pháp luật” theo hướng mở, như: trao đổi, đối thoại, thảo luận, tư vấn pháp luật,… giải đáp trực tiếp những vướng mắc cụ thể của bộ đội, đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn phối hợp với các cơ quan báo chí của Tỉnh và Trung ương đứng chân trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phản ánh việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của lực lượng vũ trang Tỉnh và gương “người tốt, việc tốt” của cán bộ, chiến sĩ trong chương trình “Pháp luật và cuộc sống”, “Có thể bạn quan tâm”, “Hộp thư truyền hình”, v.v. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí, Tủ sách pháp luật tại cơ sở, đa dạng hóa tài liệu tuyên truyền, như: sách, tờ gấp, băng đĩa hình, đĩa tiếng,… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tìm đọc, xem, nghe, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật. Phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội đồng quân nhân để tuyên truyền sâu rộng cho mọi thành phần, đối tượng. Đặc biệt, thông qua hoạt động của Hội Phụ nữ để lồng ghép tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,… tổ chức các tổ hòa giải góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình quân nhân, đạt hiệu quả thiết thực.

Nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho mọi quân nhân, các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng địa bàn, vành đai an toàn, địa phương vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh biện pháp quản lý kỷ luật; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; duy trì chặt chẽ các chế độ học tập, công tác trong ngày, tuần; lễ tiết tác phong quân nhân. Nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để quản lý quân nhân; chủ động phân công cán bộ, đảng viên theo dõi giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, có biểu hiện vi phạm kỷ luật, giúp họ không bị các phần tử xấu lôi kéo, dụ dỗ. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục pháp luật với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng. Hướng các nội dung thi đua vào việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, lấy kết quả đó làm tiêu chí quan trọng để đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành chức năng của địa phương, các tổ chức đoàn thể quần chúng tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Thông qua công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác vận động quần chúng, khắc phục hậu quả thiên tai,… lực lượng vũ trang Tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng, chống ma túy,… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy cho các cơ quan, đơn vị. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng vũ trang Tỉnh không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; vi phạm kỷ luật thông th­ường d­ưới 0,2%. Kết quả đó góp phần quan trọng để lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá BÙI THANH CÀ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết