Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 04/02/2019, 07:25 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Tiền Giang phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh là một nội dung trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, có vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác quan trọng này.

Những năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, tỉnh Tiền Giang đã có bước phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống của nhân dân ngày càng chuyển biến rõ rệt; nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về quyền và nghĩa vụ đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực, v.v. Bởi vậy, ý thức, trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ này không ngừng được nâng lên, tạo cơ sở, nền tảng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh càng phải được coi trọng và phát huy, nhằm huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Để làm được điều đó, lực lượng vũ trang Tỉnh, trực tiếp là Bộ Chỉ huy Quân sự đã phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đạt được những kết quả tích cực.

Trước hết, Bộ Chỉ huy Quân sự chú trọng tham mưu cho Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Kế hoạch Giáo dục quốc phòng và an ninh của Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, thống nhất triển khai thực hiện công tác này, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đồng thời, tham mưu kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần và duy trì nền nếp hoạt động; tiến hành rà soát, lập danh sách, kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, đề xuất Hội đồng tham mưu cho Tỉnh chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự cũng tham mưu cho Tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, thống nhất từ Tỉnh đến cơ sở, chất lượng ngày một nâng lên.

Trước yêu cầu cao và thực tiễn địa phương, cơ sở, Bộ Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Theo đó, Tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức tổ chức, chủ động mở rộng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng đặc thù (cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức việc các tôn giáo, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh,…) phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những năm qua, Tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm phân cấp bồi dưỡng; kết hợp cử cán bộ, nhất là số đối tượng 2 tham gia các lớp bồi dưỡng do Quân khu tổ chức với linh hoạt tổ chức các lớp bồi dưỡng ngay tại Tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia. Tỉnh cũng chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; quan tâm củng cố, nâng cao năng lực, phát huy vai trò của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc Trường Quân sự Tỉnh, Trường Chính trị Tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã trong tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Từ tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, công tác rà soát, phân cấp quản lý các đối tượng trên địa bàn được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Đến nay, đối tượng 1 đã qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đạt 80,95%; đối tượng 2 đạt 77%; đối tượng 3 đạt 88,94%; đối tượng 4 đạt 87,09%; đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư (chức sắc, nhà tu hành) đạt 84,91%, chức việc các tôn giáo đạt 88,47%. Năm 2018, Tỉnh tổ chức được 47 lớp, tổng 3.791 lượt người tham gia, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, 35 lớp cho 2.361 lượt đối tượng1 theo Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cùng trên 100 người là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và chức việc các tôn giáo; 12 lớp cho 917 lượt đối tượng 2, 3, 4 là sĩ quan, đảng viên trong lực lượng lượng vũ trang. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an Tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh mở 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 70 phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các báo, đài; phối hợp với Liên đoàn Lao động Tỉnh mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ tàu, thuyền,… đạt kết quả tốt.

Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh có 52 nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo2, với số lượng học sinh, sinh viên lên tới gần 45.500 người. Để thực hiện tốt giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh kiện toàn đủ giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông3; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ này. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh, các trường trung học phổ thông tổ chức học rải môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình phân phối; các trường trung cấp, cao đẳng, đại học tổ chức học tập trung hoặc kết hợp theo đơn vị học trình. Trong điều kiện cơ sở vật chất, nhất là trang bị phục vụ môn học của một số nhà trường còn khó khăn, Bộ Chỉ huy Quân sự đã chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ các trường về giảng dạy các nội dung kỹ thuật, kỹ năng quân sự; tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh đầu tư trên 2,994 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương mua sắm cơ sở vật chất, mô hình, học cụ, trang thiết bị4 bảo đảm cho 100% các trường trung học phổ thông. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Tỉnh và tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo phân luồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2018, Trung tâm hoàn thành 07 khóa giáo dục quốc phòng và an ninh cho 1.096 sinh viên. Những năm qua, kết quả kiểm tra môn học giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường đều có 100% học sinh, sinh viên đạt yêu cầu, trong đó trên 78% khá, giỏi. Để công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho thế hệ trẻ đi vào chiều sâu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cho khối trường trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh, với 342 giáo viên, học sinh tham gia, đạt kết quả tốt; phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 01 lớp học “Học kỳ Quân đội” cho 43 học sinh các trường trung học cơ sở và khối 10 trường trung học phổ thông tại Trung đoàn 924, thời gian 10 ngày. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Tỉnh tổ chức lớp “Học kỳ Quân đội” được cấp ủy, chính quyền và cha mẹ học sinh đánh giá cao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng và an ninh cho toàn dân là vấn đề mang tính phổ quát, có vai trò quan trọng trong xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh vững chắc. Nhận thức rõ điều đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên và các phương tiện thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối quốc phòng của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang địa phương và vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị. Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự đã phối hợp, chỉ đạo đăng phát 526 tin, bài trên kênh Đài Truyền hình Tỉnh; 7.318 tin, bài phát trên sóng phát thanh; 367 tin, bài đăng trên các tạp chí, báo địa phương. Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt, họp dân và dịp lễ, hội ở địa phương, cơ sở với trên 959 cuộc, 6.924 người tham gia. Đặc biệt, nhân dịp Xuân Mậu Tuất, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn đăng cai tổ chức Hội trại cho lực lượng vũ trang 12 tỉnh và Trường Quân sự Quân khu với chủ đề “Xuân nghĩa tình - Tết biển đảo”, với hơn 1.500 người tham gia. Cùng với đó, Tỉnh còn trao tặng cờ Tổ quốc cho các đoàn tàu, ngư dân,… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Đại tá CHÂU HOÀNG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh
____________

1 - Đối tượng 1: 02 người; đối tượng 2: 45 người; đối tượng 3: 296 người; đối tượng 4: 2.361 người.

2 - Trong đó, có 38 trường trung học phổ thông; 09 trường trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề; 04 trường cao đẳng, đại học.

3 - Trong đó, 73 giáo viên chuyên trách; 25 giáo viên qua đào tạo ngắn; 39 giáo viên thể dục, thể chất được tập huấn, bồi dưỡng kiêm nhiệm.

4 - Đầu tư trang bị: 837 khẩu súng AK bằng Composit; 711 mô hình súng AK bổ dọc; 497 khẩu AK cấp 5 hoán cải; 07 máy bắn tập MBT-03; 176 mô hình súng nhựa Lazer. Cục Dân quân tự vệ trang bị: 180 khẩu AK cấp 5 hoán cải, 18 tủ đựng súng và 18 máy bắn tập.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết