Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Ba, 19/02/2019, 08:21 (GMT+7)
Kinh nghiệm trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn ở Sư đoàn bộ binh 395

Sư đoàn bộ binh 395 (Quân khu 3) là sư đoàn chủ lực đủ quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng Đông Bắc Tổ quốc; đồng thời, cơ động thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ và Quân khu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cùng với những thuận lợi là cơ bản, Sư đoàn còn gặp không ít khó khăn, đó là: địa bàn đóng quân đa dạng, phức tạp (ở cả thành thị, miền núi, miền biển); các đơn vị phân tán, xa trung tâm chỉ huy (có đơn vị cách Sư đoàn hơn 200km); trình độ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy bộ đội có mặt còn bất cập, v.v. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ; trong đó, công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn đơn vị được xác định là khâu đột phá. Nhờ vậy, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy; hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, nhất là mất an toàn do lỗi chủ quan. Năm 2018, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn có chuyển biến tích cực, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông do lỗi chủ quan. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng cao, đủ khả năng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Bộ đội đọc báo trong ngày nghỉ, giờ nghỉ

Từ thực tiễn tiến hành công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn thời gian qua, Sư đoàn rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chức năng các cấp. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn và cấp ủy các cấp đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước”; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương “5 không”1, với những nội dung, giải pháp đồng bộ, thống nhất, sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong nghị quyết, kết luận lãnh đạo nhiệm vụ thường kỳ hằng năm, tháng của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đều xác định công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và bảo đảm an toàn đơn vị là một nội dung trọng tâm của Sư đoàn. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện là một tiêu chí quan trọng để phân tích, đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và bình xét khen thưởng hằng năm. Trong triển khai, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chủ trì các cấp đã cụ thể hóa nghị quyết vào kế hoạch công tác hằng tuần, tháng của đơn vị; ban hành các quy chế, quy định, nội quy để thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức quần chúng sinh hoạt bàn biện pháp thực hiện; mọi quân nhân viết đăng ký phấn đấu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông. Cơ quan chính trị các cấp phát huy vai trò chủ trì, trung tâm phối hợp, hiệp đồng; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy; đề cao trách nhiệm trong hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, không chồng chéo. Các cơ quan chức năng xác định trách nhiệm, khắc phục biểu hiện hình thức hoặc “giao khoán” cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Năm 2018, Sư đoàn an toàn tuyệt đối, cả 3 trung đoàn trực thuộc đều đạt “Đơn vị huấn luyện Giỏi”, bảo đảm an toàn cả người và vũ khí, trang bị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hai là, xác định nội dung giáo dục phù hợp, sát đối tượng và đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật theo quy định; đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Trọng tâm là: Chỉ thị 04/CT-BQP về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị 91/CT-BQP về “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị 92/CT-BQP “Quy định áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật” và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Quân khu, Sư đoàn về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, v.v. Ngoài các nội dung theo quy định, Sư đoàn còn biên soạn bộ bài giảng giáo dục về “Kỹ năng sống cho bộ đội”; làm bộ thẻ đa năng, tích hợp các kiến thức về pháp luật, kỷ luật; phát hành hơn 2.000 tờ rơi, tờ gấp có nội dung sát thực tiễn cuộc sống để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho bộ đội,... nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức pháp luật toàn diện, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm cao trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị.

Tổ chức cho bộ đội sinh hoạt văn hóa, văn nghệ

Ba là, tích cực đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Để công tác này đạt chất lượng, hiệu quả và thực chất, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, định hướng tư tưởng, như: “Bàn biện pháp chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị và bảo đảm an toàn trong tham gia giao thông”; “Phát huy phẩm chất yêu thương đồng chí, đồng đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; “Đề cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp tác phong, giải quyết tốt mối quan hệ công tác”, v.v. Xây dựng và thực hiện các mô hình, như: “Mỗi tuần một điều luật” trên bảng tin nội bộ; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật”, v.v. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động sân khấu hóa; tổ chức tốt diễn đàn, tọa đàm với các chủ đề: “Vinh dự, trách nhiệm người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”, “Quê hương và người chiến sĩ”, “Nâng cao bản lĩnh của sĩ quan cấp phân đội trong tình hình mới”, “Cán bộ sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức đọc báo pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ2, thi tìm hiểu pháp luật, duy trì hoạt động của tủ sách, ngăn sách pháp luật3 và các thiết chế văn hóa; nâng cao hiệu quả Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Pháp luật, v.v. Trong thực hiện, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đơn vị. Chế độ nắm, dự báo, định hướng tư tưởng bộ đội được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm, phát hiện, xử lý và giải quyết kịp thời, triệt để tư tưởng tiêu cực mới nảy sinh. Thực hiện đồng bộ 5 khâu: nắm, quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và xử lý tư tưởng; nội dung nắm, quản lý tư tưởng bộ đội được tiến hành toàn diện theo phương châm “5 biết4, chú trọng nắm tâm tư, nguyện vọng, mối quan hệ của bộ đội để quản lý; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách, giữa đơn vị với chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình để giáo dục, nắm và quản lý tư tưởng bộ đội. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ, yên tâm, gắn bó với đơn vị.

Bốn là, thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật. Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, coi trọng việc rèn luyện tác phong công tác sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ; duy trì chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn kho tàng, phòng, chống cháy nổ, an toàn trong sinh hoạt và tham gia giao thông. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, nhất là thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, các thời điểm nhạy cảm, dễ vi phạm kỷ luật, như: diễn tập, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá vật liệu nổ; chiến sĩ mới nhập ngũ, sau khi huấn luyện chiến sĩ mới biên chế về các đơn vị, chuẩn bị xuất ngũ, đi phép, tranh thủ lên đơn vị, các dịp lễ, Tết, sự kiện trọng đại và trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, v.v. Khắc phục tình trạng “gò ép”, phát huy tính tự giác, “tự giáo dục”, “tự rèn luyện”, chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định; khuyến khích hạn chế sử dụng từ “cấm” nhằm nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và tính tổ chức, tính kỷ luật của bộ đội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật, không để kéo dài, không bao che, giấu giếm khuyết điểm. Đối với những trường hợp vi phạm khuyết điểm, tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm, đúng quy trình, quy định theo phân cấp, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nghiêm khắc, đúng người, đúng lỗi phạm, nhưng có tính giáo dục cao, tạo điều kiện cho người vi phạm sửa chữa, phấn đấu, tiến bộ, trưởng thành. Cùng với đó, Sư đoàn luôn quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chủ động đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, văn hóa xấu độc,… thẩm thấu vào đơn vị. Qua đó, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 395 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐOÀN HOÀI NAM, Chính ủy Sư đoàn
___________

1 - 5 không: 1. Không để xảy ra quân phiệt; 2. Không sử dụng quân số sai quy định; 3. Không bỏ, đào ngũ, lô đề, cờ bạc và đơn thư vượt cấp; 4. Không để mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan; 5. Không vi phạm chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội.

2 - Toàn Sư đoàn có 12 cụm loa phát thanh, tổ chức tuyên truyền 02 buổi/tuần, thời lượng 40 - 45 phút/buổi.

3 - Hiện nay, 100% đại đội và phòng Hồ Chí Minh cấp tiểu đoàn đều có ngăn sách, tủ sách pháp luật.

4 - 5 biết: 1. Biết lai lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình; 2. Biết năng lực, trình độ; 3. Biết năng khiếu, sở trường, đặc điểm cá nhân; 4. Biết các mối quan hệ xã hội; 5. Biết hoạt động hằng ngày của từng cá nhân.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520