Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Tư, 18/03/2020, 07:08 (GMT+7)
Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với rèn luyện kỷ luật ở Trung đoàn 43

Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3, là đơn vị đóng quân gần biên giới Việt - Trung, xa Sư đoàn, địa bàn quản lý rộng, nhạy cảm,… để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, một trong những giải pháp mà Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt thời gian qua là kết hợp chặt chẽ giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với rèn luyện kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Do đặc điểm nhiệm vụ và địa bàn đóng quân, Trung đoàn yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ trách nhiệm cao; có kiến thức cần thiết về pháp luật làm cơ sở để rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Để đáp ứng yêu cầu đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai chặt chẽ các nội dung, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nắm vững đặc điểm hoạt động, các quy chế, quy định trong thực hiện nhiệm vụ để bổ sung nội dung giáo dục cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, Trung đoàn luôn gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ và xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị. Cấp ủy các cấp bám sát chỉ thị, nghị quyết của trên và tình hình thực tiễn của đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo đảm an toàn vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy; lấy hiệu quả thực hiện công tác này và tình hình chấp hành kỷ luật của đơn vị làm một tiêu chí để đánh giá chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng và bình xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân. Qua tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã đánh giá đúng thực trạng tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của các đối tượng; kịp thời phát hiện, khắc phục những nhận thức không đúng; có biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành và rèn luyện kỷ luật của mọi cán bộ, chiến sĩ. Từ kết quả đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo nhằm phát huy dân chủ, mở rộng đối thoại giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp trên với cấp dưới về chấp hành kỷ luật, tạo sự đồng thuận để mọi cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt.

Để việc kết hợp giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với rèn luyện kỷ luật đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn hết sức chú ý đến việc tổ chức cho đơn vị học tập nắm vững các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các văn bản liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đến công tác tư tưởng, tình hình chấp hành kỷ luật hiện nay. Năm 2019, Trung đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề pháp luật cho 100% cán bộ, chiến sĩ; tập trung chủ yếu vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động của bộ đội, như: Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018,... và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật, làm cơ sở vận dụng trong quá trình học tập, công tác. Năm 2020, Trung đoàn tập trung thực hiện tốt gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các biện pháp hành chính, tăng cường chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phong trào “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp”; tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ việc rèn luyện, chấp hành kỷ luật của bộ đội; thực hiện “không mất an toàn giao thông; không vi phạm kỷ luật”. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các tiểu đoàn, đại đội tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập nắm vững chuyên đề “Nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Việt Nam”; Đề án của Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, v.v. Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung đoàn đã chú trọng gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; duy trì nghiêm điều lệnh, điều lệ và các chế độ quy định trong đơn vị; trọng tâm hướng cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm Thông tư 192 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ thị 5551 của Tư lệnh Quân khu 3 làm cơ sở để phấn đấu và rèn luyện. Trung đoàn thường xuyên duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát của Trung đội Vệ binh trong và ngoài doanh trại để chấn chỉnh lễ tiết, tác phong quân nhân và quản lý chặt chẽ quân số, nhất là trong các ngày lễ, Tết, ngày nghỉ, giờ nghỉ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Công an và các lực lượng khác giải quyết tốt các trường hợp có liên quan đến quân nhân, phương tiện quân sự, giữ gìn trật tự an toàn khu vực Trung đoàn đảm nhiệm.

Hội thi kể chuyện Bác Hồ với thanh niên - thanh niên với Bác Hồ

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn coi là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Bám sát nhiệm vụ chính trị và chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của đơn vị, những năm gần đây, chương trình, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung đoàn thường xuyên được đổi mới, sát thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, mô hình sinh hoạt “Tâm sự đồng đội” từ cấp tiểu đội đến tiểu đoàn được Trung đoàn tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, hiệu quả; qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, chiến sĩ cũ giúp chiến sĩ mới trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc chú trọng phổ biến, tuyên truyền những văn bản pháp luật phục vụ cho nhiệm vụ chính trị trung tâm, Trung đoàn chú trọng việc giáo dục cho bộ đội ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm các quy định, nhất là trong hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, kết hợp tuyên truyền, phổ biến, pháp luật trên địa bàn, góp phần tích cực trong xây dựng đơn vị vững mạnh, địa bàn an toàn. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm Quyết định 2530/2000/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị 25/2003/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng về “Quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy trong Quân đội”, các quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông.

Để việc kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc rèn luyện kỷ luật đạt hiệu quả cao, cùng với việc tổ chức tốt các nội dung tuyên truyền, giáo dục theo quy định, Trung đoàn đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả cao, như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại đơn vị bằng hình thức sân khấu hóa; thông qua giao ban chỉ huy, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, lồng ghép trong thực hiện Cuộc vận động của các ngành, v.v. Đồng thời, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, tủ sách pháp luật ở các tiểu đoàn, đại đội; vào ngày thứ bảy tuần thứ hai hằng tháng tổ chức lên lớp một chuyên đề pháp luật tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn,... để giúp cho bộ đội tự học tập, tìm hiểu, nâng cao kiến thức, biết vận dụng để xử lý các tình huống đúng pháp luật. Năm 2019, Trung đoàn tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp có một phần thực binh, bắn đạn thật tại Trường bắn Bình Khê với quãng đường hành quân diễn tập gần 500 km, bảo đảm giỏi về chiến thuật, khá về kỹ thuật, bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cùng với đó, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý bộ đội theo chế độ quy định; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị hoạt động, nhằm nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề liên quan tới quân nhân vi phạm để có biện pháp quản lý, giáo dục, chấn chỉnh kịp thời. Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên các đơn vị thường xuyên tổ chức giao lưu, kết nghĩa, đẩy mạnh công tác xây dựng “địa bàn an toàn, đơn vị an toàn”, tạo môi trường khu vực đóng quân trong sạch, lành mạnh; chủ động phòng, chống không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị, nhất là những thời điểm nhạy cảm, như: tiếp nhận chiến sĩ mới, giải quyết cho bộ đội xuất ngũ, đón Tết Nguyên đán, v.v.

Vấn đề được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn hết sức quan tâm trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trên cơ sở kế hoạch đã xác định, Trung đoàn lựa chọn những cán bộ có năng lực phù hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tham dự các lớp bồi dưỡng của Sư đoàn và Quân khu, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và trình độ, kỹ năng tuyên truyền. Hằng năm, Trung đoàn đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, hội thi giáo viên giỏi cấp đại đội, tiểu đoàn; xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị. Ban Chính trị Trung đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kết hợp nhiều hình thức kiểm tra việc triển khai thực hiện trong toàn Trung đoàn, qua đó chỉ rõ những mặt còn hạn chế, giúp đơn vị khắc phục kịp thời.

Nhờ nhận thức đúng và có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực, nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung đoàn đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả kiểm tra giáo dục pháp luật hằng năm của Trung đoàn: 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn 0,15%, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Điều đó đã góp phần quan trọng để ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của quân nhân; ý thức rèn luyện, chấp hành kỷ luật của bộ đội có chuyển biến tích cực; tình hình đơn vị ổn định, luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Năm 2019, Trung đoàn đạt Đơn vị vững mạnh toàn diện, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Thượng tá NGUYỄN THÀNH LỤY, Trung đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:28 - 19/09/2020

HCMSJC56.00056.500
Hà NộiSJC56.00056.520
Đà NẵngSJC56.00056.520

Thời tiết