Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 15/08/2016, 13:36 (GMT+7)
Kết hợp giáo dục pháp luật với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Trung đoàn 43

Đứng chân trên địa bàn giáp biên giới Việt - Trung, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cơ động khác. Bên cạnh những thuận lợi, quá trình thực hiện nhiệm vụ của Trung đoàn còn gặp không ít khó khăn. Nổi bật là, đội ngũ cán bộ phần lớn còn trẻ, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội có mặt chưa theo kịp yêu cầu đặt ra; trình độ văn hóa, nhận thức của chiến sĩ không đồng đều; thời tiết khắc nghiệt; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là vùng biên giới, v.v. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, doanh trại, đời sống bộ đội còn nhiều khó khăn; các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, v.v. Điều đó tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật là một giải pháp cơ bản.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ

Trước hết, Đảng ủy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 63/2008/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc “Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ”; Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam” và các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Quân khu, Sư đoàn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đảng ủy Trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác này gắn với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, quý, năm phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn coi trọng phát huy vai trò cơ quan chính trị, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị, các tổ chức quần chúng, bảo đảm chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy đi vào cuộc sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Thông qua đó, xây dựng đời sống văn hóa, ý thức pháp luật cao trong Đơn vị, hướng tới xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật của mọi quân nhân.

Chiến sĩ mới luyện tập kỹ thuật gói buộc lượng nổ 

Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị lựa chọn nội dung phù hợp với đặc thù hoạt động và từng đối tượng, nhất là những đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới, cơ động dã ngoại, nơi dễ nảy sinh tư tưởng tiêu cực để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trọng tâm là tổ chức quán triệt, học tập quy định về: phòng, chống vi phạm, tội phạm xâm phạm chế độ quản lý vũ khí, trang bị, vật liệu nổ trong Quân đội; Luật Biên giới; Luật Giao thông đường bộ; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại; Điều lệnh Quản lý bộ đội, 12 điều kỷ luật, v.v. Đồng thời, gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thi hành các biện pháp hành chính theo Quyết định 82/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sửa đổi một số điều của Quyết định 2530 “Quy định về xử lý kỷ luật đối với những hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”, Điều lệnh, điều lệ Quân đội, quy định của Quân khu, Sư đoàn, Đơn vị. Trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên kết hợp với nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, đề xuất biện pháp với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị xử lý kịp thời những vướng mắc, làm cho các nội dung pháp luật thấm vào từng cán bộ, chiến sĩ; từ đó, điều chỉnh nhận thức, hành vi, nâng cao trách nhiệm trong sinh hoạt, công tác hằng ngày. Với những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm kỷ luật, trường hợp cá biệt, tư tưởng chưa yên tâm, chỉ huy đơn vị tổ chức gặp gỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để họ vượt khó, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn,… các đơn vị đã quán triệt kỹ để bộ đội nắm vững, quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung đoàn coi trọng việc tuyển chọn, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là cán bộ chính trị. Đội ngũ này phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về luật pháp và khả năng sư phạm; gương mẫu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, nói đi đôi với làm, có uy tín với bộ đội. Hằng năm, Trung đoàn tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nói riêng. Phương pháp bồi dưỡng được thực hiện bằng nhiều hình thức, song chủ yếu là thông qua bồi dưỡng tại chức; cấp trên trực tiếp bồi dưỡng cấp dưới; thông qua công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, giao ban, hội ý, chuẩn bị tài liệu, giáo án, giảng thử, bình giảng; tổ chức hội thi lên lớp các chuyên đề, v.v. Qua đó, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mới liên quan đến công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Do vậy, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cũng như chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đơn vị không ngừng được nâng lên.

Điều quan trọng là, công tác giáo dục pháp luật được thực hiện gắn chặt với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhờ đó đạt hiệu quả cao cả trong giáo dục và chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị phải thường xuyên đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành sao cho phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giáo dục chung với giáo dục riêng, giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên. Tùy điều kiện, từng đơn vị có thể tổ chức lên lớp tập trung hoặc lồng ghép trong các buổi lên lớp chính trị, thông báo thời sự, v.v. Cùng với đó, Trung đoàn còn phối hợp, mời báo cáo viên ở các cơ quan pháp luật, như: Tòa án Quân khu, Viện Kiểm sát khu vực; Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ. Nhiều hình thức tuyên truyền khác, như: thi tìm hiểu pháp luật, kể chuyện pháp luật; hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; tọa đàm, diễn đàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền trên hệ thống pa-nô, áp phích,… cũng được Trung đoàn rất coi trọng. Để việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ và bảng tin có hiệu quả, các đơn vị đã xây dựng các chuyên mục, như: “Câu hỏi pháp luật”, “Tôi hỏi, bạn trả lời”, “Mỗi tuần một câu hỏi”, tổ chức phát thanh cho bộ đội nghe vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, chia nhỏ các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là các quy định của Trung đoàn để xây dựng bộ tài liệu “Định hướng nhận thức thường xuyên” và “thẻ đa năng” (đáp án trả lời câu hỏi kiểm tra, câu hỏi tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi tham gia các buổi diễn đàn, tọa đàm, hái hoa dân chủ,… về pháp luật) để trang bị cho chiến sĩ.

Một buổi sinh hoạt dưới hình thức Tâm sự đồng đội

Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn coi trọng việc phân cấp trong quản lý, phát huy trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức; yêu cầu cán bộ, chỉ huy các cấp phải duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp trong ngày, tuần, nhất là chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, đi đầu trong công tác để chiến sĩ noi theo. Đồng thời, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, đi sâu, đi sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, kịp thời phát hiện, uốn nắn những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái. Cán bộ từ tiểu đoàn trở xuống, nhất là cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội phải “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bộ đội, để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, không để bị động trước những hành vi dẫn đến vi phạm kỷ luật. Ngoài ra, Trung đoàn còn ban hành các quy định cụ thể về quản lý con người, phương tiện khi tham gia giao thông; nghiêm cấm mọi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp uống rượu, bia, có biện pháp xử lý đúng mức các trường hợp không chấp hành quy định trên, nhất là khi điều khiển phương tiện giao thông không đầy đủ giấy tờ theo quy định, có nồng độ cồn quá giới hạn cho phép (riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ: cấm uống rượu, bia, hút thuốc lá; cấm điều khiển xe gắn máy, kể cả khi nghỉ phép, tranh thủ). Công tác bảo mật, phòng gian, giữ bí mật quân sự cũng được Trung đoàn coi trọng, quy định rõ trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện. Trung đoàn thường xuyên gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những việc làm cụ thể trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, rèn luyện tư thế, tác phong quân nhân. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đóng quân và gia đình để quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Việc thực hiện “Ngày Pháp luật” được Trung đoàn duy trì có nền nếp, hiệu quả, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn. Trong đó, tập trung quán triệt các văn bản pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn của trên liên quan đến việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị; thông báo tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Quân đội và Đơn vị; trao đổi, tọa đàm về các nội dung pháp luật; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của Đơn vị.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật bộ đội của Trung đoàn đạt hiệu quả cao. Qua đó, làm cho ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa pháp luật của bộ đội được nâng lên, góp phần tạo chuyển biến vững chắc trên các mặt hoạt động của Trung đoàn. Năm 2015, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị đẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Qua kiểm tra nhận thức chính trị, pháp luật 6 tháng đầu năm 2016, toàn Trung đoàn có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi. Đây là cơ sở để Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thượng tá NGUYỄN VĂN DŨNG, Trung đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:36 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620