Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 23/01/2023, 08:31 (GMT+7)
Huyện Lục Ngạn đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự

Huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) là địa phương miền núi, gồm 30 xã, thị trấn; trong đó có 12 xã vùng cao, 18 xã, thị trấn miền núi; 49% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa (Thanh Sơn; Thống Nhất; Toàn Thắng; Trù Hựu A; Trù Hựu B,...). Những năm gần đây, trên địa bàn Bắc Giang có nhiều khu công nghiệp (Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Việt Hàn,...) đã thu hút một lượng lớn lao động của Huyện, nhất là lao động trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây ra nhiều khó khăn cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nói chung, công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự nói riêng.

Khắc phục khó khăn đó và trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; công tác tham mưu kịp thời của cơ quan quân sự, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Huyện đã có nhiều đổi mới và đạt kết quả thiết thực. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp có sự thống nhất cao về quan điểm, nhận thức và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, ban hành các chỉ thị, kế hoạch công tác tuyên truyền Luật. Công tác đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự được tổ chức chặt chẽ đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Nhờ đó, Huyện luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 100% thanh niên lên đường nhập ngũ có đủ phẩm chất, sức khỏe, có lòng yêu nước, động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đạt được kết quả trên, trước hết, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về vị trí, ý nghĩa của việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; năng lực tiến hành công tác tuyên truyền vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ các cấp. Đây là tiền đề hết sức quan trọng, góp phần để Huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các kết luận, kế hoạch của trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự nói riêng1, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện - Cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật đề xuất với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, Luật Nghĩa vụ quân sự nói riêng. Cùng với đó, tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, chuyên đề luật, tập trung vào quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành2,… nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, từ đó đề cao trách nhiệm trong triển khai xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động; các hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác quan trọng này. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có nhận thức tốt về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; sự am hiểu sâu, rộng pháp luật nói chung, Luật Nghĩa vụ quân sự nói riêng; có kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tọa đàm nâng cao nhận thức về Luật Nghĩa vụ quân sự

Tuyên truyền pháp luật nói chung, Luật Nghĩa vụ quân sự nói riêng, hiệu quả của nó phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Huyện luôn coi trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đa dạng hóa nội dung, hình thức trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Để đạt hiệu quả, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo; Đài phát thanh; Phòng Tư pháp; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Huyện tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, ngày 06/6/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; các thông tư, hướng dẫn về công tác tuyển quân trên các phương tiện truyền thông (Cổng thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Huyện; Chuyên mục Lực lượng vũ trang; Chuyên mục tìm hiểu pháp luật; Bản tin thông báo nội bộ hằng tháng,...)3. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh4; phân công cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ) cùng những người có uy tín, già làng, trưởng bản đến từng nhà có thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trực tiếp tuyên truyền trước mỗi đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, sát với điều kiện thực tiễn từng địa phương cơ sở; lồng ghép tuyên truyền Luật thông qua các phong trào, hành động cách mạng ở địa phương. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn lồng ghép nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh chính khóa, các hoạt động ngoại khóa để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và các hình thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Từ đó, đề cao trách nhiệm trong tham gia sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, không có trường hợp trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều thể hiện niềm vinh dự, tự hào là thế hệ nối tiếp truyền thống vẻ vang của địa phương anh hùng, có động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Đây là cơ sở quan trọng, giúp cho việc tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đưa Luật Nghĩa vụ quân sự vào thực tiễn. Để đạt mục tiêu về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Lục Ngạn nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện đặc biệt coi trọng chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng phương châm: liên hoan tại nhà, tiễn đưa tại xã, thị trấn, giao quân tại huyện. Tổ chức giao nhận quân trang trọng, sôi nổi, đúng quy định, thực sự là ngày hội tòng quân, tạo trực quan sinh động, tác động trực tiếp tới nhận thức, tâm tư, tình cảm của nhân dân về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Huyện và các xã, thị trấn tổ chức chu đáo buổi gặp mặt và cử đoàn trực tiếp đến từng gia đình thăm hỏi, động viên, tặng quà các tân binh (mỗi suất quà trị giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng; những tân binh tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự được các địa phương tuyên truyền, biểu dương, khích lệ trên hệ thống truyền thanh xã và tặng quà trị giá từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng). Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, trong điều kiện cách ly xã hội, nhiều quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự không thể đi phép về thăm nhà; trong khi đó, gia đình cũng không thể tới thăm, động viên quân nhân tại đơn vị, các địa phương đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ, chia sẻ với tình hình chung của đất nước, Quân đội, tích cực động viên con em yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình khó khăn có người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhân dịp lễ, Tết. Công tác đón tiếp, đăng ký, quản lý quân nhân xuất ngũ tại địa phương được tổ chức trang trọng, chu đáo. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp với Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng và các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tổ chức tư vấn, định hướng, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ được học nghề theo nguyện vọng, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, v.v. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; tạo động lực trực tiếp cổ vũ, động viên công dân yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, hằng năm, huyện Lục Ngạn đều hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chất lượng ngày càng cao.

Với những giải pháp thiết thực trên, Luật Nghĩa vụ quân sự được tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ngày càng đạt kết quả vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho địa phương, góp phần xây dựng huyện Lục Ngạn mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh.

LA VĂN NAM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
_______________

1 - Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 4320/KH-UBND, ngày 24/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”; Kế hoạch số 925/KH-BCH, ngày 04/5/2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2022 - 2024” và năm 2022 trong lực lượng vũ trang Tỉnh.

2 - Nghị định số 13/2016/NĐ-CP, ngày 19/02/2016 của Chính phủ “Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự”; Thông tư số 148/2018/TT-BQP, ngày 14/10/2018 của Bộ Quốc phòng “Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”; Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng  “Quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

3 - 05 năm qua tuyên truyền trên hệ thống truyền thông được gần 200 lượt.

4 - 05 năm qua, các tổ chức chính trị xã hội trực tiếp tuyên truyền tại hơn 300 gia đình có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...