Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 14/10/2021, 09:37 (GMT+7)
Huyện Kiến Xương nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình luôn coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự; trong đó, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung được chú trọng, bằng nhiều giải pháp phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực. Vì vậy, nhận thức của các đối tượng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; trách nhiệm, nghĩa vụ công dân ngày càng được khẳng định trong thực tiễn; môi trường phát triển của Huyện ổn định, tạo điều kiện để kinh tế của Huyện có sự tăng trưởng khá1, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Có được kết quả đó, trước hết là do Huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh sát thực tế. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các kế hoạch, hướng dẫn của trên, hằng năm, Huyện lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự - cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện ban hành hệ thống văn bản làm cơ sở để tổ chức thực hiện. Chú trọng nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; kiên quyết khắc phục tình trạng thực hiện một cách khiên cưỡng, hình thức, không hiệu quả. Thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đủ về số lượng, có chất lượng cao, cơ cấu, thành phần hợp lý; đồng thời, rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm các thành viên, đảm bảo cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 

Cùng với đó, Huyện chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Hằng năm, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp với các ban, ngành, địa phương tiến hành rà soát, nắm chắc các đối tượng cần bồi dưỡng theo quy định, xây dựng kế hoạch thực hiện sát hợp với tình hình, có tính khả thi cao. Ngoài việc cử cán bộ thuộc đối tượng 2, 3 đi bồi dưỡng theo chỉ tiêu trên giao, Huyện tích cực tổ chức mở các lớp bồi dưỡng tại địa phương; chú trọng lựa chọn đối tượng tham gia có cùng, gần và tương đương về trình độ, công việc chuyên môn để thành lập lớp. Mở rộng đối tượng bồi dưỡng đến các quản đốc, ca trưởng, kíp trưởng, chuyền trưởng của tất cả doanh nghiệp để công tác này được triển khai sâu, rộng đến các thành phần trong toàn Huyện. Từ năm 2015 đến nay, Huyện trực tiếp mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 1.500 cán bộ chủ chốt; chỉ đạo 100% xã, thị trấn mở hơn 180 lớp, bồi dưỡng cho gần 12.000 lượt người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trưởng đoàn thể các thôn, tổ dân phố và đảng viên, v.v. Đây là nỗ lực lớn, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các doanh nghiệp và các lực lượng trong Huyện, nhằm tăng cường ý thức quốc phòng, an ninh, nâng cao cảnh giác cách mạng, làm cơ sở vững chắc xây dựng “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở chương trình, nội dung, tài liệu quy định, Huyện chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho phù hợp với từng đối tượng. Thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung mới về lý luận, thực tiễn đang đặt ra ở địa phương, như: kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của Tỉnh, Huyện, v.v. Tích cực mời các chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực đến thông tin các chuyên đề về tình hình chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới; tổ chức cho học viên tham quan thực tế các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã. Qua đó, không những bổ sung kiến thức, lý luận cơ bản và thực tiễn sinh động về quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, mà còn nắm chắc nội dung, phương pháp vận hành cơ chế khu vực phòng thủ trong hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Trong giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các trường học chấp hành nghiêm chương trình, nội dung quy định; phối hợp tiến hành tập huấn, bồi dưỡng cho 100% giáo viên, cập nhật cả kiến thức và phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, chú trọng các giáo viên dạy một số môn phải đảm nhiệm dạy lồng ghép với chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, chủ động lựa chọn, sắp xếp, cử đội ngũ giáo viên có liên quan tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Huyện tổ chức; chỉ đạo cơ quan quân sự bám sát kế hoạch của trên; theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ các trường trung học phổ thông tham gia hội thao quốc phòng, quân sự, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh và kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy môn học này đạt kết quả thiết thực. Ngoài ra, Huyện chỉ đạo các trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, như: tham quan các di tích lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống, gương điển hình, nhân vật nổi bật là con em của Huyện và Tỉnh có nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như: Nguyễn Thị Chiên - nữ anh hùng đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Trung tướng Phạm Tuân - phi công đầu tiên Việt Nam và châu Á bay vào vũ trụ, ba lần anh hùng,... nhằm khích lệ niềm tự hào về truyền thống địa phương để phấn đấu noi theo. Nhờ đó, 05 năm qua, gần 26.000 lượt học sinh (đạt tỷ lệ 99,8%) được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về quân sự, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tinh thần khát vọng vươn lên, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc và tích cực tham gia các hoạt động quốc phòng, an ninh của địa phương.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Huyện chú trọng và tiến hành bằng nhiều biện pháp sát thực tế, đạt hiệu quả thiết thực. Huyện chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa của Huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm địa phương, cộng đồng dân cư; tập trung vào các hình thức: sân khấu hóa, thi tìm hiểu, hội diễn văn nghệ quần chúng, phổ biến bằng xe lưu động, truyền thanh, v.v. Trong đó, chú trọng lồng ghép trong các dịp kỷ niệm, lễ hội của địa phương, dân tộc, ngày hội tòng quân, các đợt tuyên truyền về biển, đảo của Quân chủng Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư, v.v. Nội dung phổ biến tập trung vào các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh, Huyện; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cả các tập thể, hộ gia đình và từng cá nhân trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và biểu dương kịp thời những thành tích nổi bật, gương người tốt việc tốt. Đồng thời, vạch trần âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và các phần tử xấu, phê phán những hành vi tiêu cực trong xã hội, v.v. Hằng năm có hàng trăm tin, bài, chỉ thị, kế hoạch về quốc phòng và an ninh được phổ biến trên Đài Truyền thanh Huyện, cùng hàng nghìn tin, bài trên đài truyền thanh các xã, thị trấn được tuyên truyền tới tận người dân vào những thời gian thích hợp.

Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân dân về hệ thống quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước,... về quốc phòng, an ninh. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác này, thời gian tới, huyện Kiến Xương phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được vào thực tiễn của địa phương; tìm ra những cách làm mới, hiệu quả cao để không ngừng nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng vào tăng cường xây dựng tiềm lực mọi mặt, tạo lập thế trận, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc để Kiến Xương ngày càng giàu, đẹp.

VŨ NGỌC TRÌ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện
________________

1 - Mặc dù bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất của Huyện vẫn đạt 5.466,7 tỉ đồng, tăng 6,03% so với cùng kỳ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120