Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Sáu, 20/04/2018, 09:40 (GMT+7)
Huyện Duy tiên tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng về công tác quốc phòng và an ninh trên địa bàn, những năm qua, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác này, góp phần xây dựng Huyện mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh.  

Hội thao võ thuật của lực lượng dân quân tự vệ

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên từng khu vực, địa bàn và cả nước, những năm qua, huyện Duy Tiên đã đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế,… nhằm đưa Huyện trở thành một trong những trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Hà Nam; đồng thời, không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình phát triển. Hiện nay, trên địa bàn Huyện có 05 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, với trên 700 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, diện mạo địa phương có nhiều đổi thay, khởi sắc. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế cũng nảy sinh không ít phức tạp, như: tranh chấp, khiếu kiện trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; tình trạng ô nhiễm môi trường; số lượng người tạm trú lớn và không ngừng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, v.v. Trước tình hình đó, Huyện đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng và an ninh được Huyện xác định là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu.

Để thực hiện chủ trương đó, trước hết, Huyện coi trọng quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân. Trọng tâm là, Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, cùng các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3, tỉnh Hà Nam. Trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cụ thể hóa, xây dựng chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của Huyện. Cùng với công tác quán triệt nâng cao nhận thức, Huyện luôn quan tâm chỉ đạo kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và duy trì nghiêm túc nền nếp hoạt động. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện - Cơ quan thường trực của Hội đồng đã chủ động phối hợp với các lực lượng và ban, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng, ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch đối với công tác này; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Đặc biệt, cơ quan Quân sự Huyện còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cùng cấp tham mưu cho Huyện thành lập Tổ giáo viên kiêm nhiệm (gồm cán bộ chủ chốt của lực lượng Quân sự, Công an, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy,…) làm nòng cốt trong giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Trong triển khai thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, Huyện không chỉ thực hiện nghiêm túc, mà còn có nhiều đổi mới, sáng tạo. Bên cạnh việc thường xuyên rà soát, cử cán bộ thuộc đối tượng 2, đối tượng 3 đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Quân khu và Tỉnh tổ chức theo chỉ tiêu được giao, Huyện tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Để đạt hiệu quả cao, Huyện hết sức chú ý việc nắm, phân loại đối tượng bồi dưỡng; tiến hành rà soát, lập danh sách bổ sung đối tượng 4, nhất là các trường hợp mới được bầu, mới được bổ nhiệm; cán bộ, đảng viên của các ban, ngành, đoàn thể cần phải bồi dưỡng,… làm căn cứ xây dựng kế hoạch mở lớp. Theo đó, việc lựa chọn thời điểm tiến hành các lớp bồi dưỡng được Huyện tính toán kỹ, phù hợp với đặc điểm đối tượng, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành. Cụ thể, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 của ngành Giáo dục được Huyện kết hợp tiến hành cùng đợt tập huấn chuyên môn của Phòng Giáo dục trong dịp hè; với đối tượng 4 của các ban, ngành, đoàn thể Huyện, được bố trí học vào thứ bảy, chủ nhật. Ngoài ra, Huyện còn chỉ đạo các xã, thị trấn mở lớp bồi dưỡng cho đảng viên ở cơ sở vào thời gian phù hợp với địa phương. Chính vì vậy, quân số và chất lượng các lớp bồi dưỡng luôn đạt tỷ lệ cao, kết quả tốt.

Bên cạnh các đối tượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo Luật định, Huyện chủ động nghiên cứu, vận dụng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn, như: cán bộ quản lý các doanh nghiệp; chủ nhà trọ; chức sắc, chức việc các tôn giáo, v.v. Đây là những đối tượng khi được trang bị kiến thức, hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ có tác động tích cực trong cộng đồng. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp Đồng Văn tiến hành khảo sát, lập danh sách cán bộ quản lý các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch, đề nghị với Huyện đảm bảo kinh phí để tổ chức giáo dục, bồi dưỡng. Riêng năm 2015, Huyện mở được 01 lớp bồi dưỡng cho 53 cán bộ quản lý, đảm bảo chất lượng tốt. Thông qua học tập, bồi dưỡng, giúp họ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thấy được sự cần thiết phải gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Từ đó, các doanh nghiệp đều quan tâm thích đáng đến xây dựng lực lượng tự vệ; tạo điều kiện cho công nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự, ưu tiên tuyển dụng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ vào làm việc cũng như việc huy động lực lượng thuộc doanh nghiệp quản lý tham gia huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu. Điều đó đã góp phần quan trọng để Huyện luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn Huyện có khoảng 57.000 công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phần lớn trong số đó là công dân từ nơi khác đến nên phải tạm trú tại địa phương. Theo đó, đã xuất hiện hơn 200 khu nhà trọ được xây dựng tại các xã, thị trấn xung quanh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làm nảy sinh không ít vấn đề về an ninh, trật tự. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu với Huyện mở lớp bồi dưỡng cho đối tượng là chủ nhà trọ trên địa bàn, chọn thị trấn Đồng Văn làm trước để rút kinh nghiệm và đề nghị Công an Huyện ký giấy triệu tập. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng cho đối tượng này tập trung chủ yếu vào Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng; hướng dẫn phòng, chống cháy nổ, v.v. Qua đó, tạo những “cánh tay” nối dài, đắc lực trong tuyên truyền, vận động công nhân cư trú trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo, kiến nghị tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội với chính quyền để giải quyết ngay từ cơ sở. Năm 2017, Huyện đã tổ chức bồi dưỡng, cấp giấy chứng nhận cho 94 người thuộc đối tượng này, được dư luận đồng tình ủng hộ. Đây là cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của Huyện, được tỉnh Hà Nam và Quân khu 3 đánh giá cao. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Huyện tiếp tục nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn, trọng tâm là địa bàn thị trấn Hòa Mạc và xã Bạch Thượng.

Với đối tượng là chức sắc, chức việc tôn giáo, để việc bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Huyện xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là lựa chọn giáo viên lên lớp. Ngoài số cán bộ có trình độ, kinh nghiệm giảng dạy, Huyện tổ chức mời cán bộ thuộc Ban Tôn giáo của Tỉnh và người đứng đầu, có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn tham gia lên lớp, nói chuyện chuyên đề. Từ 2015 đến nay, Huyện mở được 02 lớp bồi dưỡng cho hơn 80 chức sắc, chức việc các tôn giáo, đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo trên địa bàn.

Cùng với đó, Huyện đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Những năm trước đây, do các trường trung học phổ thông trên địa bàn thiếu giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, nên việc thực hiện nhiệm vụ này phụ thuộc rất lớn vào sự trợ giúp của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện. Để khắc phục tình trạng đó, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã tham mưu cho Huyện đề nghị với trên ưu tiên tuyển dụng, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của môn học này. Đến nay, 100% trường trung học phổ thông trên địa bàn đã bố trí đủ giáo viên, tự đảm nhiệm giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định. Năm 2017, Huyện đã tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 2.900 học sinh, đạt kết quả tốt.

Trong phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, Huyện chú trọng phát huy vai trò của tổ giáo viên kiêm nhiệm, đội ngũ báo cáo viên các cấp và đặc biệt là phát huy hiệu quả của Đài phát thanh Huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, v.v. Đồng thời, chỉ đạo lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến trong các lễ, hội truyền thống của địa phương, như: Lễ hội Tịch Điền, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn, v.v. Hằng năm, các xã, thị trấn còn tổ chức tốt việc gặp gỡ thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, thông qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm với quê hương, đất nước, góp phần để Huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng tốt.

Với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã tạo cơ sở vững chắc để huyện Duy Tiên hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Huyện trở thành đô thị mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh của tỉnh Hà Nam.

Thượng tá NGUYỄN BÁ XUÂN, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...