Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 07/05/2020, 16:48 (GMT+7)
Hưng Yên chú trọng thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, cửa ngõ phía Đông Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hưng Yên có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu và cả nước; có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, số lượng cá nhân, tổ chức đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tăng nhanh, nhất là doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao và vốn đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh theo hướng hiện đại, bền vững. Đi cùng với đó là những khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng. Đáng chú ý là, sự gia tăng nhanh các dịch vụ công nghệ thông tin, mạng xã hội phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, bảo đảm quốc phòng, an ninh,… là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch, phần tử phản động, tiêu cực lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, v.v. Nhận thức rõ điều đó, phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. 
Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 đánh giá kết quả kiểm tra tại thị xã Mỹ Hào (năm 2019) 

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tổ chức giáo dục, quán triệt, phổ biến cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất ý chí, hành động trong tổ chức thực hiện. Để nâng cao chất lượng, đưa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào nền nếp, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp mình, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần và phân công, giao trách nhiệm cho từng thành viên; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động, tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp. Hằng năm, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của 02 đến 03 cơ quan, đơn vị cấp dưới trực tiếp. Nhờ đó, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, biểu dương, nhân rộng những đơn vị làm tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 đánh giá cao.

Cùng với đó, Tỉnh chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Để không bị sót, lọt đối tượng, hằng năm, Tỉnh tiến hành rà soát, nắm chắc cán bộ trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nhất là cán bộ mới được đề bạt, bổ nhiệm. Trên cơ sở đó, triệu tập, cử cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu trên giao. Với đối tượng 3, Tỉnh xây dựng kế hoạch, mở các lớp bồi dưỡng tại Trường Quân sự và giao chỉ tiêu cho các địa phương, cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp, bố trí thời gian, công việc phù hợp cho cán bộ tham gia học tập. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương mở rộng đối tượng bồi dưỡng và tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 4. Hưng Yên là tỉnh có đông đồng bào tôn giáo, nên có nhiều chức sắc, chức việc. Để phát huy sức mạnh, trí tuệ, năng lực cảm hóa của đội ngũ này trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc các tôn giáo. Đồng thời, phối hợp với Liên đoàn lao động Tỉnh mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là chủ doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp. Nhờ đó, lực lượng này không những nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương liên quan đến công tác quốc phòng và an ninh, mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các tín đồ tôn giáo, công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp, kể cả nhà máy, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, Tỉnh lựa chọn, phân công những cán bộ có năng lực, trình độ, phương pháp sư phạm của các cơ quan, đơn vị: quân sự, công an, tuyên giáo và mời cán bộ lãnh đạo Tỉnh, Quân khu lên lớp một số chuyên đề quan trọng, chuyên sâu, như: phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ, v.v. Bộ Chỉ huy Quân sự tham mưu với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh tổ chức cho học viên đi tham quan thực tế các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, tìm hiểu mô hình kết hợp kinh tế với quốc phòng, các công trình trong khu vực phòng thủ,... giúp học viên củng cố lý luận, vận dụng vào thực tiễn công tác. Đến nay, 100% cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 của Tỉnh đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; đối tượng 3 đạt 98,7%, đối tượng 4 đạt 99% (phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2020); mở được 02 lớp bồi dưỡng cho 327 chức việc tôn giáo; 04 lớp cho gần 530 chủ doanh nghiệp và chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp trên địa bàn.

Khen thưởng tập thể, cá nhân trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đẩy mạnh thực hiện, nhằm trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh cho thế hệ trẻ. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tham mưu với Tỉnh ưu tiên tuyển dụng, xây dựng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các nhà trường bảo đảm số lượng, chất lượng. Trước khi bước vào năm học, Tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh để cập nhật, bổ sung những nội dung mới; chỉ đạo Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự thực hiện liên kết giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn theo phân luồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình giảng dạy, Tỉnh yêu cầu đổi mới phương pháp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác tư liệu, đưa những hình ảnh, thông tin mới về hoạt động quốc phòng và an ninh vào bài giảng. Đồng thời, sử dụng hình thức đa dạng, phong phú, như: kết hợp giảng dạy trên lớp với tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan di tích lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương; tổ chức học tập trung kết hợp hoạt động trải nghiệm trong môi trường quân sự, hội thao giáo dục quốc phòng và các khóa “Học kỳ Quân đội” cho học sinh, sinh viên để tạo sự hứng thú, lôi cuốn người học. Nhờ đó, làm sâu sắc thêm nội dung, trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quân sự, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 2019, Tỉnh đã tổ chức học tập trung môn học giáo dục quốc phòng và an ninh kết hợp hoạt động trải nghiệm cho 3.640 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn, đạt kết quả tốt.

Đối với công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Tỉnh phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, thông tin viên, thường xuyên tổ chức thông tin, thông báo chuyên đề, thời sự trong các hội nghị, lớp tập huấn của Tỉnh, các sở, ban, ngành. Tăng cường tuyên truyền, đăng tin bài về hoạt động quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang Tỉnh, gương người tốt, việc tốt,... liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự trên các báo, đài của Trung ương, Quân khu, của Tỉnh1 và các trang tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh của các địa phương với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân thông qua các hoạt động, như: ngày hội đại đoàn kết toàn dân gắn với ngày hội quốc phòng toàn dân ở khu dân cư; xây dựng làng, xã văn hóa; cơ quan, trường học có nếp sống văn hóa; trong các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ2, v.v.

Cùng với thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, lực lượng vũ trang Tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng có nhiều bài viết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trên địa bàn, góp phần giữ vững “trận địa tư tưởng” của Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, tích cực giúp dân xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội,... góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, tạo cơ sở, nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh, bền vững.

Đại tá NGUYỄN CHÍ CÔNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh
__________________

1 - 05 năm qua đã đăng, phát 184 chuyên trang, chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” và hàng trăm tin, bài, gương người tốt, việc tốt.

2 - Từ năm 2015 - 2020, toàn Tỉnh đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 3.584 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:30 - 04/03/2021

HCMSJC55.55055.950
Hà NộiSJC55.55055.970
Đà NẵngSJC55.55055.970