Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Tư, 10/08/2022, 08:09 (GMT+7)
Hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Công binh 279

Lữ đoàn Công binh 279 - Đoàn Công binh Tháng Tám (thuộc Binh chủng Công binh) có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng các công trình quân sự; rà phá bom, mìn, vật nổ; tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố sập đổ công trình và các nhiệm vụ đột xuất khác. Với đặc thù nhiệm vụ đa dạng, lực lượng phân tán trên diện rộng, xa sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chỉ huy các cấp, thậm chí có bộ phận đóng quân và làm nhiệm vụ trên địa bàn có tình hình an ninh, trật tự phức tạp, nguy cơ mất an toàn cao,... tác động lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị, nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Vì vậy, cùng với triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, sát thực tiễn, hiệu quả cao. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trọng tâm là Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị quyết số 500-NQ/ĐU, ngày 26/3/2019 của Đảng ủy Binh chủng Công binh về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật trong Binh chủng giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo, v.v. Trên cơ sở đó, tập trung giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với công tác quan trọng này. Đồng thời, đưa việc phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành nội dung quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường kỳ của Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy, chi bộ các cấp, tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo phân cấp, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, hình thức, thời gian, đối tượng phổ biến, tuyên truyền bảo đảm cụ thể, khoa học, sát thực tiễn. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát Kế hoạch số 236/KH-HĐPL, ngày 15/02/2011 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Binh chủng về việc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” trong Binh chủng để chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” bảo đảm nền nếp, đúng quy định.

Hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và phát động thi đua trong huấn luyện năm 2021

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn bám sát tình hình nhiệm vụ của từng năm, giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh, làm phong phú thêm nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục; triệt để khắc phục mọi biểu hiện xem nhẹ hoặc coi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Lữ đoàn thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng, phương pháp và trách nhiệm cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật; bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ này phải thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, phương pháp, tác phong công tác để tạo niềm tin, tính mô phạm, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục. Hằng năm, Lữ đoàn tiến hành tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để những tồn tại, yếu kém; gắn trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân, lấy kết quả tổ chức thực hiện làm tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng; phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn coi trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung công tác này, Lữ đoàn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và của Binh chủng. Trong đó, tập trung giáo dục các chuyên đề pháp luật, như: Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tác hại rượu bia năm 2019; Luật An ninh mạng; Thông tư số 56/2020/TT-BQP, ngày 05/5/2020 của Bộ Quốc phòng về quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng và các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm. Với đối tượng chiến sĩ mới, ngoài nội dung chung, Lữ đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu sắc các nội dung trong Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam, 10 lời thề danh dự của quân nhân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân.

Để các nội dung được “mềm hóa”, giúp cho bộ đội dễ nhớ, dễ thực hiện, Lữ đoàn đã phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo nhiều cách làm hay, hiệu quả, như: biên tập, sưu tầm các nội dung cô đọng, súc tích, các câu chuyện pháp luật,… tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ; sử dụng linh hoạt hệ thống pa nô, bảng biểu ở nhiều vị trí, kể cả những nơi đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình để tuyên truyền trực quan cho bộ đội. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đổi mới phương pháp thực hiện Ngày pháp luật với các hình thức, như: tọa đàm, trao đổi, sân khấu hóa, v.v. Các cơ quan, đơn vị duy trì hiệu quả mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”, “Câu lạc bộ pháp luật”, “Ô chữ pháp luật” và phát huy tốt các phong trào “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Tuổi trẻ với pháp luật” và Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” trong đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát Quân sự, Tòa án Quân sự khu vực, Cơ quan Điều tra hình sự Binh chủng và Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, giới thiệu chuyên đề về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong và ngoài Quân đội để định hướng, giúp cán bộ, chiến sĩ tự giác nâng cao ý thức học tập, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, các thiết chế văn hóa, như: thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh, hệ thống truyền thanh nội bộ, tủ sách thanh niên, ngăn sách pháp luật,… thường xuyên được Lữ đoàn quan tâm, củng cố cả về con người và cơ sở vật chất. Đến nay, 100% các tiểu đoàn của Lữ đoàn có đủ Tủ sách pháp luật theo quy định, thường xuyên có từ 150 - 200 cuốn sách pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu về pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài hình thức lên lớp tập trung với các chuyên đề theo tài liệu của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, trong các hội nghị, cuộc họp,… các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, thông báo kịp thời tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Quân đội, Binh chủng, trên địa bàn đóng quân. Qua đó, rút kinh nghiệm và định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Để nhận thức và hành động của bộ đội luôn thống nhất, Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy và các phong trào thi đua, cuộc vận động của đơn vị. Với đặc thù đơn vị đóng quân phân tán, dài ngày, xa sự quản lý, chỉ huy, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng nâng cao hiệu quả công tác nắm, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân; trọng tâm là hạ sĩ quan, chiến sĩ trong thời gian chuẩn bị xuất ngũ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài (trợ lý vật tư, quản lý bếp, lái xe); các đơn vị xây dựng công trình, bộ phận công tác xa, lẻ; nhiệm vụ khó khăn; thời điểm dễ xảy ra vi phạm (ngày nghỉ, giờ nghỉ, đi phép, tranh thủ). Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phân loại, sàng lọc và quản lý chặt chẽ tư tưởng những quân nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, có quan hệ phức tạp, thiếu cố gắng trong công tác để có biện pháp giáo dục riêng. Các đơn vị tổ chức tốt việc từng cá nhân đăng ký phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội; cấp ủy, chỉ huy các cấp cam kết, chịu trách nhiệm với Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn về các vi phạm của quân nhân thuộc quyền. Các chi bộ mở “Sổ theo dõi tình hình và mối quan hệ của quân nhân” để mọi quân nhân đăng ký, kê khai, định kỳ hằng tháng các cấp ủy, chỉ huy gặp gỡ, nắm tình hình, tổng hợp báo cáo theo phân cấp. Phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý, pháp lý, duy trì thường xuyên đối thoại dân chủ ở các cấp; cán bộ gần gũi, sâu sát bộ đội; tăng cường liên hệ, phối hợp với địa phương, gia đình để nắm chắc diễn biến tư tưởng bộ đội, kịp thời xử lý khi có biểu hiện bất thường xảy ra. Duy trì tốt các phong trào rèn luyện, chấp hành kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua Quyết thắng, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến ý thức, văn hóa chấp hành pháp luật của bộ đội. Nhờ đó, tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của Lữ đoàn có những chuyển biến vững chắc, toàn diện; Đơn vị an toàn về mọi mặt; nội bộ đoàn kết, thống nhất, mối quan hệ cán bộ, chiến sĩ được giải quyết hài hòa.

Với các biện pháp và cách làm trên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Lữ đoàn đạt hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường của bộ đội giảm dưới 0,2%, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, tạo sức mạnh tổng hợp để Đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng.

Đại tá TRỊNH HÙNG HIỀN, Chính ủy Lữ đoàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...